Quyết định về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

1
280
lượt xem
64
download

Quyết định về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m  s è  354/Q§­N H 2  n g µ y  21  ® n th¸ng  12 n¨ m  1996 v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i  v µ  h u û  b á  m é t s è  t µi h o ¶ n    k trong  h Ö  th è ng t µi  kh o¶ n  k Õ  to¸n c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ    cø  l Ng h Nh n     v Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,Hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙t d v C«ng    µi Ýnh  µy  5­ tyt  ch ng 23­ 1990; ­ C¨n cø NghÞ   nh   è 15/CP  µy 2­ 1993  ña  Ýnh  phñ   Ò   ®Þ s ng 3­ c Ch v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 299/Q§­NH5   µy  11­ ng 13­ 1996  ña  èng  c   c Th ®è Ng ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc  h Nh n   vi ban  µnh  h "Quy  Õ   ©n  ¹    î cho  ch ph lo i n   d vay  ña  c tæ chøc  Ýn  ông"; td ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc; Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    öa  æi, s¾p  Õp  ¹ c¸c tµikho¶n  1: S ®   x l      i cho vay trong h Ö   èng    th tµikho¶n  Õ     k to¸n c¸c      Tæ chøc  Ýn  ông  td ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 41/Q§­NH2   µy  3­ ng 6­ 1993  µ  v Th«ng   sè  t 02/TT­NH2   µy  4­ ng 19­ 1993  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   ícnh  ®è Ng h Nh n   sau: 23  Quan  Ö   Òn vay  íi   chøc  Ýn  ông  h ti   v   tæ  c¸c td trongníc   231 Cho vay  ¾n   ¹n  ng h c¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td trong  íc b»ng  ng  n  ®å ViÖtNam.   2311  î  N cho  vay  trongh¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 2312  î    ¹n ®Õ n   N qu¸ h   180  µy  ã  ng c kh¶ n¨ng    åi thu h 2313  î    ¹n tõ181  µy  n   N qu¸ h     ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thih 2314  î  ã  ßi N kh ® 232 Cho vay trung  µ  µi h¹n    chøc  Ýn  ông  vd  c¸c tæ  td trong  íc b»ng  n  ®ång  ÖtNam Vi   2321  î  N cho  vay  trongh¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 2322  î    ¹n ®Õ n   N qu¸ h   180  µy  ã  ng c kh¶ n¨ng    åi thu h 2323  î    ¹n tõ181  µy  n   N qu¸ h     ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h 2324  î  ã  ßi N kh ® 233  Cho  vay  ¾n  ¹n c¸ctæ  ng h     chøc  Ýn  ông  td trong nícb»ng  ¹itÖ    ngo  
  2. 2 2331  î  N cho  vay  trongh¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 2332  î    ¹n ®Õ n   N qu¸ h   180  µy,cã  ng   kh¶ n¨ng    åi thu h 2333  î    ¹n tõ181  µy  n   N qu¸ h     ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h 2334  î  ã  ßi N kh ® 234 Cho vay trung  µ  µi h¹n    chøc  Ýn  ông  vd  c¸c tæ  td trong  íc b»ng  n  ngo¹itÖ   2341  î  N cho  vay  trongh¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 2342  î    ¹n ®Õ n   N qu¸ h   180  µy,cã  ng   kh¶ n¨ng    åi thu h 2343  î    ¹n tõ181  µy  n   N qu¸ h     ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h 2344  î  ã  ßi N kh ® 25  Quan  Ö   Òn vay  íi   chøc  Ýn  ông  ícngoµi h ti   v   tæ  c¸c td n  251 Cho vay  ¾n   ¹n    chøc  Ýn  ông  íc ngoµi b»ng  ng  ng h c¸c tæ  td n    ®å ViÖtNam     2511  î  N cho  vay  trongh¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 2512  î    ¹n ®Õ n   N qu¸ h   180  µy,cã  ng   kh¶ n¨ng    åi thu h 2513  î    ¹n tõ181  µy  n   N qu¸ h     ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h 2514  î  ã  ßi N kh ® 252 Cho vay trung vµ  µi h¹n    chøc  Ýn  ông  íc ngoµi   d  c¸c tæ  td n    b»ng  ng  ÖtNam ®å Vi   2521  î  N cho  vay  trongh¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 2522  î    ¹n ®Õ n   N qu¸ h   180  µy,cã  ng   kh¶ n¨ng    åi thu h 2523  î    ¹n tõ181  µy  n   N qu¸ h     ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h 2524  î  ã  ßi N kh ® 253  Cho  vay  ¾n  ¹n c¸ctæ  ng h     chøc  Ýn  ông  ícngoµib»ng  ¹itÖ td n    ngo   2531  î  N cho  vay  trongh¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 2532  î    ¹n ®Õ n   N qu¸ h   180  µy,cã  ng   kh¶ n¨ng    åi thu h 2533  î    ¹n tõ181  µy  n   N qu¸ h     ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h 2534  î  ã  ßi N kh ® 254 Cho vay trung vµ  µi h¹n    chøc  Ýn  ông  íc ngoµi   d  c¸c tæ  td n    b»ng  ¹itÖ  ngo   2541  î  N cho  vay  trongh¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 2542  î    ¹n ®Õ n   N qu¸ h   180  µy,cã  ng   kh¶ n¨ng    åi thu h 2543  î    ¹n tõ181  µy  n   N qu¸ h     ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h 2544  î  ã  ßi N kh ® 30  Cho  vay  ¾n  ¹n  ng h b»ng  ng  ÖtNam ®å Vi  
  3. 3 301  î  N cho  vay  trong h¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 3011  Doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n 3012  îp    H t¸cx∙ 3013  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3014  Doanh  nghiÖp   ©n tnh 3015  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi li   Vi   ­n   3016  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam n    tt  i   3019  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î   302  î    ¹n  n   N qu¸ h ®Õ 180  µy,cã  ng   kh¶  n¨ng    åi thu h 3021  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n   3022  îp      H t¸cx∙ 3023  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3024  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh 3025  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi li   Vi   ­n   3026  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam n    tt  i   3029  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     303  î    ¹n  õ181  µy  n   N qu¸ h t   ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h   3031  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n  3032  îp      H t¸cx∙ 3033  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3034  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh 3035  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi li   Vi   ­n   3036  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam n    tt  i   3039  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     304  î  ã  ßi N kh ® 3041  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n  3042  îp      H t¸cx∙ 3043  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3044  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh 3045  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi li   Vi   ­n   3046  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam n    tt  i   3049  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     31  Cho  vay  trung h¹n vµ  µih¹n b»ng  ng  ÖtNam     d    ®å Vi   311  î  N cho  vay  trong h¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 3111  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n   3112  îp      H t¸cx∙  3113  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam     h h Vi    
  4. 4 3114  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh 3115  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi li   Vi   ­n   3116  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam n    tt  i   3119  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     312  î    ¹n  n   N qu¸ h ®Õ 180  µy,cã  ng   kh¶  n¨ng    åi thu h 3121  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n   3122  îp      H t¸cx∙ 3123  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3124  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh 3125  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi li   Vi   ­n   3126  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam n    tt  i   3129  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     313  î    ¹n  õ181  µy  n   N qu¸ h t   ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h   3131  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n   3132  îp      H t¸cx∙ 3133  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3134  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh 3135  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi  li   Vi   ­n     3136  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam   n    tt  i   3139  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     314  î  ã  ßi N kh ® 3141  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n   3142  îp      H t¸cx∙ 3143  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3144  Doanh  nghiÖp   ©n tnh 3145  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi  li   Vi   ­n     3146  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam   n    tt  i   3149  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     32  C¸c  kho¶n  cho  vay  kh¸cb»ng  ng  ÖtNam   ®å Vi   321  Cho  vay  èn  Æc   Öt v® bi 3211  î  N cho  vay  trongh¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 3212  î    ¹n ®Õ n   N qu¸ h   180  µy  ã  ng c kh¶ n¨ng    åi thu h 3213  î    ¹n tõ181  µy  n   N qu¸ h     ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h 3214  î  ã  ßi N kh ® 322  Cho  vay  thanh    to¸nc«ng  î n
  5. 5 3221  î  N cho  vay  trongh¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 3222  î    ¹n ®Õ n   N qu¸ h   180  µy,cã  ng   kh¶ n¨ng    åi thu h 3223  î    ¹n tõ181  µy  n   N qu¸ h     ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h 3224  î  ã  ßi N kh ® 323  Cho  vay  èn  u    ©y  ùng  ¬  v ®Ç tx d c b¶n  theo kÕ   ¹ch Nhµ   íc   ho   n 3231  î  N cho  vay  trongh¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î      ® ®     n  3232  î    ¹n ®Õ n   N qu¸ h   180  µy,cã  ng   kh¶ n¨ng    åi  thu h   3233  î    ¹n tõ181  µy  n   N qu¸ h     ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h   3234  î  ã  ßi  N kh ® 324  Cho  vay  b»ng  èn  µitrîuû    u   v t     th¸c®Ç t , 3241  î  N cho  vay  trongh¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î      ® ®     n  3242  î    ¹n ®Õ n   N qu¸ h   180  µy,cã  ng   kh¶ n¨ng    åi  thu h   3243  î    ¹n tõ181  µy  n   N qu¸ h     ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h   3244  î  ã  ßi  N kh ® 33  Cho  vay  ¾n  ¹n  ng h b»ng  ¹itÖ ngo   331  î  N cho  vay  trong h¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 3311  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n  3312  îp      H t¸cx∙ 3313  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3314  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh   3315  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi  li   Vi   ­n     3316  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam   n    tt  i     3319  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     332  î    ¹n  n   N qu¸ h ®Õ 180  µy,cã  ng   kh¶  n¨ng    åi thu h   3321  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n   3322  îp      H t¸cx∙ 3323  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3324  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh   3325  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi  li   Vi   ­n     3326  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam   n    tt  i     3329  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     333  î    ¹n  õ181  µy  n   N qu¸ h t   ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h 3331  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n   3332  îp      H t¸cx∙ 3333  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3334  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh  
  6. 6 3335  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi  li   Vi   ­n     3336  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam   n    tt  i     3339  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     334  î  ã  ßi N kh ® 3341  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n   3342  îp      H t¸cx∙ 3343  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3344  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh   3345  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi  li   Vi   ­n     3346  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam   n    tt  i     3349  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     34  Cho  vay  trung vµ  µih¹n b»ng  ¹itÖ   d    ngo   341  î  N cho  vay  trong h¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 3411  Doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   3412  îp      H t¸cx∙ 3413  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3414  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh 3415  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi li   Vi   ­n     3416  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam   n    tt  i   3419  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     342  î    ¹n  n   N qu¸ h ®Õ 180  µy,cã  ng   kh¶  n¨ng    åi thu h   3421  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n   3422  îp      H t¸cx∙ 3423  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3424  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh   3425  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi  li   Vi   ­n     3426  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam   n    tt  i     3429  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     343  î    ¹n  õ181  µy  n   N qu¸ h t   ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h 3431  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n   3432  îp      H t¸cx∙ 3433  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3434  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh   3435  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi  li   Vi   ­n     3436  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam   n    tt  i    
  7. 7 3439  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     344  î  ã  ßi N kh ® 3441  Doanh  nghiÖp  µ   íc  Nh n   3442  îp      H t¸cx∙ 3443  C«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ÖtNam   h h Vi   3444  Doanh  nghiÖp   ©n  tnh   3445  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi  li   Vi   ­n     3446  Doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    ¹ ViÖtNam   n    tt  i     3449  C¸c  i t ng kh¸c ®è  î     35  Cho  vay  b»ng  èn  µitrîuû    u    v t     th¸c®Ç tb»ng  ¹itÖ , ngo   351  î  N cho  vay  trong h¹n vµ  ∙  îcgiah¹n  î     ®®     n 3511  Ën  ùctiÕp cña    chøc  èc  Õ Nh tr     c¸ctæ  qu t 3512  Ën  ña  Ýnh  ñ    Nh c Ch ph ®Ó cho vay  ¹ theo    ôc  ch  li  c¸c m ®Ý chØ  nh ®Þ 3513  Ën  ña  Ýnh  ñ      èn  ¹t®éng Nh c Ch ph ®Ó t¨ngv ho   352  î    ¹n  n   N qu¸ h ®Õ 180  µy,cã  ng   kh¶  n¨ng    åi thu h   3521  Ën  ùctiÕp cña    chøc  èc  Õ  Nh tr     c¸ctæ  qu t   3522  Ën  ña  Ýnh  ñ    Nh c Ch ph ®Ó cho vay  ¹ theo    ôc  ch  li  c¸c m ®Ý chØ  nh  ®Þ 3523  Ën  ña  Ýnh  ñ      èn  ¹t®éng  Nh c Ch ph ®Ó t¨ngv ho   353  î    ¹n  õ181  µy  n   N qu¸ h t   ng ®Õ 360  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi thu h 3531  Ën  ùctiÕp cña    chøc  èc  Õ  Nh tr     c¸ctæ  qu t   3532  Ën  ña  Ýnh  ñ    Nh c Ch ph ®Ó cho vay  ¹ theo    ôc  ch  li  c¸c m ®Ý chØ  nh  ®Þ 3533  Ën  ña  Ýnh  ñ      èn  ¹t®éng  Nh c Ch ph ®Ó t¨ngv ho   354  î  ã  ßi N kh ® 3541  Ën  ùctiÕp cña    chøc  èc  Õ  Nh tr     c¸ctæ  qu t   3542  Ën  ña  Ýnh  ñ    Nh c Ch ph ®Ó cho vay  ¹ theo    ôc  ch  li  c¸c m ®Ý chØ  nh  ®Þ 3543  Ën  ña  Ýnh  ñ      èn  ¹t®éng  Nh c Ch ph ®Ó t¨ngv ho   §i Ò u    éi dung  ¹ch        µikho¶n  ®Þnh  ¹i Òu  2: N   h to¸ntrªnc¸ct   quy  t  §i 1: 1.§èivíi   µi       t  c¸c kho¶n  îcho  "N   vay  trongh¹n  µ  ∙  îcgiah¹n nî"   v®®        C¸c  µikho¶n  µy  ïng    ¹ch    è  Òn  iÒn ®ång  Öt Nam     t  nd ®Ó h to¸ns ti (t   Vi   hay ngo¹itÖ) tæ      chøc  Ýn  ông  td cho    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td kh¸c (trong níc,ngoµi        níc),c¸c tæ      chøc, c¸ nh©n     vay  µ    v c¸c kho¶n vay  îc Tæ   ®  chøc  Ýn  ông    td gia
  8. 8 h¹n nîvµ  îc®¸nh    µcã     ®   gi¸l   kh¶  n¨ng    î®óng  ¹n,®Çy      n   ¹n    tr¶n   h  ®ñ khi®Õ h tr¶ nîmíi.   Bªn  îghi: n    ­Sè  Òn cho    chøc,c¸nh©n    ti   c¸ctæ     vay. Bªn  ã    c ghi: ­Sè  Òn c¸ctæ    ti     chøc,c¸nh©n    î    tr¶n ­Sè  Òn chuyÓn    ti   sang  µikho¶n  îthÝch  îp t  n  h Sè    î: dn   ­ Ph¶n    ¶nh  è  Òn    chøc, c¸ nh©n  ang  î trong s ti c¸c tæ     ® n    h¹n vµ     ® îcgiah¹n     H¹ch      Õt: to¸nchiti ­M ë   Óu kho¶n    ti   theo tõng tæ      chøc,c¸nh©n     vay  Òn. ti 2.§èivíi   µi       t  c¸c kho¶n  îqu¸ h¹n ®Õ n   "N       180  µy  ã  ng c kh¶ n¨ng    åi" thu h C¸c  µikho¶n  µy  ïng    ¹ch    è  Òn  iÒn ®ång  Öt Nam     t  nd ®Ó h to¸ns ti (t   Vi   hay ngo¹itÖ) tæ      chøc  Ýn  ông  td cho    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td kh¸c (trong níc,níc        ngoµi),   chøc,c¸ nh©n    tæ  c¸c    vay  ∙    ¹n  ® qu¸ h trong vßng    180  µy  Ó   õ ngµy  ng k t   ®Õ n   ¹n ph¶itr¶, h     cßn  ã  c kh¶ n¨ng    åi thu h Bªn  îghi: n    ­  è   Òn  S ti cho vay ph¸t sinh  î    n qu¸  ¹n  h trong vßng    180 ngµy Bªn  ã     ­Sè  Òn c¸ctæ  C ghi:   ti     chøc,c¸nh©n    î    tr¶n Sè    î: dn   ­ Ph¶n ¸nh  è  Òn    chøc, c¸  ©n  î ®∙  s ti c¸c tæ    nh n   qu¸  ¹n  h trong   vßng    180  µy. ng H¹ch      Õt: to¸nchiti   ­M ë   Óu kho¶n    ti   theo tõng tæ      chøc,c¸nh©n  ã  îqu¸ h¹n     c n    trongvßng    180  µy  a  ng ch tr¶. 3. §èi víic¸c tµikho¶n  î qu¸  ¹n  õ 181  µy  n           "N   h t  ng ®Õ 360  µy  ã    ng c kh¶ n¨ng    åi" thu h C¸c  µikho¶n  µy  ïng    ¹ch    è  Òn  iÒn ®ång  Öt Nam     t  nd ®Ó h to¸ns ti (t   Vi   hay ngo¹itÖ) Tæ      chøc  Ýn  ông  td cho    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td kh¸c (trong níc,ngoµi        níc),   chøc,c¸ nh©n    tæ  c¸c    vay  ∙    ¹n    õ 181  µy  n   ® qu¸ h tr¶t   ng ®Õ 360  µy  Ó   ng k tõngµy  n   ¹n ph¶itr¶,   ®Õ h      cßn  ã  c kh¶  n¨ng    åi. thu h Néi dung  ¹ch to¸nc¸c tµikho¶n  µy  èng    éidung  ¹ch      µi   h        n gi nh n   h to¸nc¸c t   kho¶n  îqu¸ h¹n  n   "N     ®Õ 180  µy  ã  ng c kh¶  n¨ng    åi". thu h 4.§èivíi   µi       t  c¸c kho¶n  îkhã  ßi" "N   ® C¸c  µikho¶n  µy  ïng    ¹ch    è  Òn  iÒn ®ång  Öt Nam     t  nd ®Ó h to¸ns ti (t   Vi   hay ngo¹itÖ),tæ      chøc  Ýn  ông  td cho    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td kh¸c (trong níc,níc        ngoµi),c¸c  chøc, c¸  ©n    tæ    nh vay  ∙  îc ®¸nh    µ khã  ßi  ã  ®®  gi¸l   ® (kh thu  åi h  hoÆc  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    åi). thu h Bªn  îghi: n  ­Sè  Òn cho    ti   vay    ph¸tsinhnîqu¸ h¹n          trªn360  µy ng   ­Sè  Òn cho    ti   vay (trongh¹n vµ    ¹n)®∙  îc®¸nh    µ     qu¸ h   ®   gi¸l       kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    åi. thu h Bªn  ã    c ghi: ­Sè  Òn c¸ctæ    ti     chøc,c¸nh©n    î    tr¶n Sè    î: dn   ­ Ph¶n    ¶nh  è  Òn    chøc, c¸ nh©n  s ti c¸c tæ     vay  µ  ∙  îc v®®  ®¸nh    gi¸    µkh«ng  ã   l   c kh¶ n¨ng    åi. thu h
  9. 9 H¹ch      Õt: to¸nchiti ­  ë   Óu  M ti kho¶n theo  õng  chøc, c¸ nh©n  ã  î khã  t tæ     c n  ® ßi. §i Ò u  Huû   á    µikho¶n  3:  b c¸c t   sau  y  ®© trong H Ö   èng  µikho¶n  Õ     th t  k to¸n c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  td ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 41/Q§­NH2   µy  ng 6­ 1993  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc: 3­ c Th ®è Ng h Nh n 1.Tµikho¶n     2319   î    ¹n cho  ­N qu¸ h   vay  ¾n  ¹n ng h 2.Tµikho¶n     2329   î    ¹n cho  ­N qu¸ h   vay  trung vµ  µih¹n   d  3.Tµikho¶n     2339   î    ¹n cho  ­N qu¸ h   vay  ¾n  ¹n  ng h b»ng  ¹itÖ ngo   4.Tµikho¶n     2349   î    ¹n cho  ­N qu¸ h   vay  trung vµ  µih¹n b»ng  ¹itÖ   d    ngo   5.Tµikho¶n     309   î    ¹n cho  ­N qu¸ h   vay  ¾n  ¹n ng h 6.Tµikho¶n     319   î    ¹n cho  ­N qu¸ h   vay  trung vµ  µih¹n   d  7.Tµikho¶n     3219   î    ¹n cho  ­N qu¸ h   vay  èn  Æc   Öt v® bi 8.Tµikho¶n     3229   î    ¹n cho  ­N qu¸ h   vay  thanh    to¸nc«ng  î n 9. Tµi kho¶n     3239    î    ¹n  ­ N qu¸ h cho  vay  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç tx d c b¶n  theo  Õ   k ho¹ch     Nhµ   íc     n 10.Tµikho¶n     3249   î    ¹n cho  ­N qu¸ h   vay  b»ng  èn  µi îuû    u   v t     th¸c®Ç t tr , 11.Tµikho¶n     339   î    ¹n cho  ­N qu¸ h   vay  ¾n  ¹n  ng h b»ng  ¹itÖ ngo   12.Tµikho¶n     349   î    ¹n cho  ­N qu¸ h   vay  trung vµ  µih¹n b»ng  ¹itÖ   d    ngo   13. Tµi kho¶n     359    î  ­ N qu¸  ¹n  h cho vay b»ng  èn  µitrî uû    u   v t     th¸c®Ç t , b»ng     ngo¹itÖ.       §i Ò u 4: Thñ  ôc chuyÓn  æi, xö  ýc¸c sè  Öu  õ c¸c tµikho¶n  ò  t  ®   l     li t       c sang    µikho¶n  íi:Ph¶irµ  c¸c t   m    so¸t, Óm    ¸nh    è        µikho¶n   ki kª,® gi¸s d trªnc¸c t   cò    ©n  ¹  µ  ®Ó ph lo i chuyÓn  µo    µikho¶n  íit ng  v v c¸c t   m  ¬ øng  ®∙ ® îcsöa  æi, (    ®   s ¾p  Õp  ¹theo §iÒu  Quy Õt  nh  µy). x l i   1  ®Þ n §i Ò u 5: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  01    01  n¨m  1997. §i Ò u  6: Ch¸nh V¨n phßng  èng  c,  ô   ëng Vô  K Õ   Th ®è V tr to¸n ­  µi  T   chÝnh,Vô  ëng,Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng,   tr   tr c¸c®¬ v thu   h Nh n   ¬  Tæng  Gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c    chøc  Ýn  ông, Gi¸m  c      ®è c¸c tæ  td   ®è c¸c chi nh¸nh  ng©n  µng  µ   ícchÞu  h Nh n   tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản