intTypePromotion=1

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
135
lượt xem
9
download

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  bé  tµi ën  ch Ý n h  sè  110/2001/Q§­B T C   n g µy  31 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc söa  æ i, b æ  s u n g  tªn  v ® vµ thu Õ  s u Êt  ña m Æ t  h µ n g  thuéc n h ã m  2710  c trong Bi Ó u  thu Õ  thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i B é   ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy  02/03/1993 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu thuÕ nhËp khÈu  theo  Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo  NghÞ  quyÕt sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      Uû  th vô  héikho¸X;   C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Söa ®æi møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙icña  u    mét sè  m Æt   hµng thuéc nhãm     2710  quy  ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  107/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy  18/10/2001 cña    ëng    Bé tr Bé Tµi chÝnh  thµnh møc  thuÕ suÊt thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙imíinh  u      sau: M∙  sè M«     t¶nhãm,  Æt   m hµng ThuÕ   suÊt(%)   Nhãm Ph©n  nhãm 1 2 3 4 5 2710 DÇu     c¸c  idÇu   má vµ  lo¹  thu  îc tõ  ®   c¸c  kho¸ng   chÊtchøa  tum, trõd¹ng        bi­     th«;c¸cchÕ  phÈm  cha  ® îc chitiÕthoÆc     n¬i kh¸c cã          ghi ë      tû träng dÇu    má   c¸c  idÇu   vµ  lo¹  thu  îc tõ  ®   c¸c  kho¸ng chÊt   chøa  tum  bi­ chiÕm    tõ 70%       trëlªn,nh÷ng  i lo¹ dÇu  nµy    lµthµnh phÇn  b¶n  c¬  cña    c¸cchÕ phÈm   ®ã. ­X¨ng    i   c¸clo¹ : 2710 00 11 ­   ­X¨ng  m¸y bay 15
  2. 2 2710 00 12 ­  ­X¨ng dung  m«i 10 2710 00 19 ­  ­X¨ng    lo¹ kh¸c i 70 2710 00 20 ­Diesel   25 2710 00 30 ­Madut   0 2710 00 40 ­NhiªnliÖu dïng cho          m¸y bay  (TC1,ZA1…)   25 2710 00 50 ­DÇu     ho¶ th«ng dông 20 2710 00 60 ­ Naptha, Reformate  c¸c chÕ     vµ    phÈm  kh¸c ®Ó     pha chÕ x¨ng 70 2710 00 70 ­Condensatevµ        c¸cchÕ  phÈm  ¬ng    t tù 45 2710 00 90 ­Lo¹ikh¸c     10 §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸cTê  khai hµng    nhËp khÈu ®∙ nép cho  quan  c¬  H¶i quan  ngµy  tõ  2/11/2001.   Nh÷ng quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quyÕt ®Þnh    nµy ®Òu     b∙ibá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2