intTypePromotion=1

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
212
lượt xem
24
download

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé th¬ng m¹i Sè 0455/1999/TM-BTM ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1999 vÒ viÖc söa ®æi bæ sung Danh môc hµng tiªu dïng ®Ó phôc vô viÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu bé trëng bé th¬ng m¹i C¨n cø ®iÓm ®, kho¶n 3, §iÒu 4, NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt sè 04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998 söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, ThuÕ nhËp khÈu; quyÕt ®Þnh §iÒu 1 .- Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc söa ®æi, bæ sung Danh môc hµng tiªu dïng ®Ó phôc vô viÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1655/1998/Q§-BTM ngµy 25/12/1998 cña Bé Th¬ng m¹i. §iÒu 2. - QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.
  2. 2 Danh môc söa ®æi, bæ sung Danh môc hµng tiªu dïng §Ó phôc vô viÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 0455/1999/Q§-BTM ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1999 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i) I. Hµng ho¸ bæ sung vµo Danh môc hµng tiªu dïng: M· sè thuÕ M« t¶ mÆt hµng 4414 00 00 Khung tranh, khung ¶nh... c¸c s¶n phÈm b»ng gç t¬ng tù 6704 Tãc gi¶, r©u, l«ng mi... ghi ë n¬i kh¸c 7417 00 00 BÕp nÊu hoÆc c¸c thiÕt bÞ nhiÖt... b»ng ®ång 9004 10 00 KÝnh r©m II. Hµng ho¸ ®a ra khái Danh môc hµng tiªu dïng : M· sè thuÕ M« t¶ mÆt hµng 0404 10 10 -- Bét v¸ng s÷a. 0714 10 90 -- §· th¸i l¸t hoÆc lµm thµnh d¹ng viªn (s¾n) 0801 11 00 Dõa sÊy kh«. 0814 00 00 Vá c¸c lo¹i qu¶ cã mói. 1701 91 00 -- Cã pha thªm h¬ng liÖu hoÆc chÊt mÇu (®êng). 2207 Cån ªtilic cha bÞ lµm biÕn tÝnh... ë mäi nång ®é
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2