intTypePromotion=1

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
90
lượt xem
4
download

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  S è  04/2001/Q§/BT C   ën n g µy  15 th¸ng 1 n¨ m  2001 V Ò   viÖc söa ® æ i, b æ  su n g  tªn  vµ thu Õ  su Êt cña  Æ t   µ n g  thuéc n h ã m  2710  m h trong Bi Ó u  thu Õ   thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé;  C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ  suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu thuÕ  nhËp khÈu  theo  Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      Uû  th vô  héikho¸X;   C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ; Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    1: Söa ®æi møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙icña  u    mét sè  m Æt   hµng thuéc nhãm     2710  quy  ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  204/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy  21/12/2000 cña    ëng    Bé tr Bé Tµi chÝnh  thµnh møc  thuÕ suÊt thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙imíinh  u      sau: M∙  sè M«     t¶nhãm,  Æt   m hµng ThuÕ   suÊt Nhãm Ph©n  (%) nhãm 1 2 3 4 5 2710 DÇu     c¸c lo¹  má vµ    idÇu  thu  îc tõ    ®   c¸c kho¸ng   chÊt cha  tum, trõd¹ng        bi­     th«;c¸cchÕ  phÈm   ch­ a  îc chi tiÕthoÆc     n¬i kh¸c cã    ®       ghi ë      tû träng   dÇu    c¸c lo¹  má vµ    idÇu  thu  îc tõ  ®   c¸c  kho¸ng  chÊt chøa  tum    bi­ chiÕm     tõ 70%       trë lªn,nh÷ng  lo¹ idÇu  nµy    lµ thµnh phÇn  b¶n  c¬  cña    c¸c chÕ  phÈm   ®ã 2710 00 11 ­X¨ng    i   c¸clo¹ 15 2710 00 12 ­  ­X¨ng  m¸y  bay 10
  2. 2 2710 00 19 ­  ­X¨ng dung  m«i 40 2710 00 20 ­  ­X¨ng    lo¹ kh¸c i 10 2710 00 30 ­Diesel   0 2710 00 40 ­Madut   25 2710 00 50 ­NhiªnliÖu dïng cho          m¸y  bay (TC1,ZA1...   ) 5 2710 00 60 ­DÇu     ho¶ th«ng dông ­ Naptha,reformate vµ          c¸c chÕ  phÈm  kh¸c ®Ó     40 2710 00 70 pha chÕ x¨ng 10 2710 00 90 ­Condensatevµ        c¸cchÕ phÈm  ¬ng  t tù 10 ­Lo¹ikh¸c     §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho      c¸c tê khai hµng nhËp  khÈu ®∙ nép cho c¬ quan h¶i quan b¾t ®Çu  tõ ngµy  20/1/2001.Nh÷ng    quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy  ®Òu       b∙ibá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2