intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

388
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/10/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  1019/2001/Q§­N H N N  n g µ y  14  T th¸ng  n¨ m  2001 v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i, b æ  s u n g   8  Q u y Õ t ® Þ n h   è  432/2000/Q§­N H N N 1  n g µ y  3/10/2000 c ñ a  s T h è n g  ® è c   g © n   µ n g  N h µ  n íc v Ò  n g hi Ö p  v ô  h u y  ® é n g   N h v µ   ö  d ô n g  v è n b» n g  v µ n g, b » n g   N D   ¶ o  ® ¶ m   s V b gi¸ Þ theo gi¸ µ n g  c ñ a c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  tr  v Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè    cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997  vµ  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông  è  Lu   tæ  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  Ýnh  ñ  è    cø  ®Þ Ch ph s 15/CP  µy  ng 2/3/1993 vÒ   Öm   ô,    nhi v quyÒn  ¹n vµ  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1. Söa ® æi kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh   è  4  9  ®Þ s 432/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 3/10/2000  Ò   v tr¸ch nhiÖ m     b¸o c¸o  ña  chøc  Ýn  ông    c tæ  td nh sau: "ChË m   Êt vµo  µy  th¸ngsau,b¸o    nh   ng 10      c¸o b»ng    v¨n b¶n  Ò   ×nh  ×nh  vt h huy  ng  µ  ö  ông  èn  ®é vsd v b»ng  µng, b»ng  v   VN§  b¶o  ¶m     Þ theo    ® gi¸tr   gi¸ vµng  ña  c th¸ng tr c cho      í  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i Ng h Nh n     ph (n   tæ chøc  Ýn  ông  ng  ôsë  Ýnh) theo phô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm". td ®ã tr   ch     l   1  k §i Ò u  2. Söa  æi  ® kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh   è  3  10  ®Þ s 432/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 3/10/2000  Ò   v tr¸chnhiÖ m   ña    c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è      ph nh sau: "ChË m   Êt vµo  µy  th¸ngsau,b¸o    ©n  µng  µ   íc(Thanh  nh   ng 15      c¸o Ng h Nh n   tra Ng ©n   µng)  Ò   ×nh  ×nh    h vt h huy  ng  µ  ö  ông  èn  ®é vsd v b»ng  µng, b»ng  v   VND  b¶o  ¶m     Þ theo    µng  ® gi¸tr   gi¸v th¸ng tr c cña    chøc  Ýn  ông      í  c¸c tæ  td trªn ®Þa  µn  b theo phô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm"   l   2  k §i Ò u  3.  Bæ  sung  vµo  kho¶n  4  §iÒu  11  Quy Õt  ®Þnh  sè  432/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 3/10/2000  Ò   v tr¸ch nhiÖ m   ña    c Thanh    ©n   tra ng hµng    nh sau: "TiÕp  Ën  nh b¸o c¸o  ×nh  ×nh  t h huy  ng  µ  ö  ông  èn  ®é vsd v b»ng  µng, v   b»ng  VND  b¶o  ¶m     Þ  ® gi¸ tr theo    µng  ña  gi¸ v c c¸c  TCTD   õ  t c¸c Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  µ  h Nh n     ph v sao  öi ®Õ n     ô   ªnquan  ô  g  c¸c V li   (V chÝnh  s¸ch  Òn  Ö  µ  ô   ti t v V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông    ©n   ng h v tæ  td phi ng hµng)".
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 4. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc;Gi¸m  c  5. Th tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng; Chñ  ¬  tÞch  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông  ã  ®è tæ  td c giÊy phÐp  ¹t®éng  ¹ihèichÞu    ho   ngo     tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 Phô   ôc  è  l s1 Tªn  n  Þ  ®¬ v b¸o  c¸o... ­ §èit ng ¸p dông:C¸c     î       TCTD   ùc hiÖn  th   nghiÖp  ô  v huy  ng  µ  ö  ông  ®é v s d vèn  b»ng  µng,b»ng  v   VND  b¶o  ¶m     Þtheo gi¸vµng. ® gi¸tr      ­  ¬n  Þ   Ën  § v nh b¸o c¸o:Chi    nh¸nh NHNN  tØnh, thµnh  è  ¬iTCTD     ph (n   ®ãng  ôsë  Ýnh). tr   ch ­Thêigian göib¸o    Ë m   Êt vµo  µy  th¸ngsau.         c¸o:ch nh   ng 10    ­H×nh    thøc b¸o    öi b»ng      c¸o:G   v¨n b¶n B¸o c¸o t × nh h × n h  h u y  ® é n g  v µ  s ö  d ô n g  v è n  b » n g  v µ n g, b » n g  V N D  b ¶ o  ® ¶ m  gi¸ Þ theo gi¸ µ n g  tr  v Th¸ng..  .n¨m... §¬n  Þ:®ång v  ChØ   tiªu Thùc  Ön hi I.Tæng  è      s d huy  ng ®é 1. Sè    huy  ng  ÕtkiÖm    d ®é ti   b»ng VND  b¶o  ¶m     Þ theo    ® gi¸tr   gi¸ vµng 2.Sè      d huy  ng  ®é b»ng    µnh  ph¸th chøng chØ ­Chøng    chØ huy  ng  ®é VND   b¶o  ¶m     Þtheo gi¸vµng ® gi¸tr      ­Chøng    chØ huy  ng  µng ®é v II  .Tæng  è    s d cho vay 1.Sè      d cho vay b»ng  µng v ­Trong  :  î    ¹n   ®ã N qu¸ h 2.Sè      d cho vay b»ng VND  b¶o  ¶m     Þtheo gi¸vµng ® gi¸tr      ­Trong  :  î    ¹n   ®ã N qu¸ h II   IChuyÓn  æi  ån  èn  . ® ngu v huy  ng  ®é b»ng  µng  µnh  ån  èn  v th ngu v b»ng  Òn ti 1.Sè  Òn   ti 2.Tû  Ö  Çn    víi è      l ph tr¨m so    d huy  ng  èn  s ®é v b»ng  µng v ..  µy.. th¸ng..n¨m... . ng   .   . LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v
  4. 4 H í ng d É n  l Ë p bi Ó u  b¸o c¸o ¸p d ô n g   ® è i v íi æ  c h ø c t Ý n d ô n g  t TCTD  b¸o  b»ng  b¶n  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  c¸o  v¨n  t h th   nghiÖp  ô  v huy  ng  ®é vµ  ö  ông  èn  sd v b»ng  µng,b»ng  v   VND   b¶o  ¶m     Þ theo    µng  ® gi¸tr   gi¸v cho    Chi nh¸nh NHNN   tØnh, thµnh  è    a   µn  Ë m   Êt  µo  µy  th¸ng   ph trªn®Þ b ch nh v ng 10    sau C¸ch  Êy  è  Öu  Ëp  Óu l s li l bi 1. TCTD     vµo  è      µikho¶n ¬ng    c¨n cø  s d c¸c t   t øng  íic¸c chØ    c¸o v    tiªub¸o    t¹  êi®iÓ m   èingµy  µm  Öc  èicïng cña  çi  i  th cu   l vi cu     m th¸ng ®Ó   Êy sè  Öu lËp    l   li   biÓu    b¸o c¸o. 2. §èi víinh÷ng       chØ     tiªub¸o c¸o kh«ng  ã  µikho¶n  Êp  It ng    c t  c II  ¬ øng trong  Ö   èng  µikho¶n  Õ   h th t  k to¸n c¸c TCTD   Ön  µnh: TCTD      hi h   c¨n  vµo  cø  tõng  ×nh  h thøc huy  ng  µ  ö  ông  èn    ®é v s d v b»ng  µng,b»ng  v   VND   b¶o  ¶m     ® gi¸ trÞ theo    µng, sè  µng    gi¸v  v chuyÓn  æi  µnh  Òn.. cô  Ó    Êy sè  Öu ® th ti   . th ®Ó l   li   lËp biÓu      b¸o c¸o.
  5. Phô   ôc  è  l s2 Chi nh¸nh    NHNN   tØnh  µnh phè).. (th   . ­§èit ng ¸p dông:Chi nh¸nh     î        NHNN   tØnh,thµnh  è   ph §¬n  Þ  Ën      v nh b¸o c¸o:Thanh    ©n  µng trang h ­Thêigian göib¸o c¸o:C¸c              Chi nh¸nh  NHNN   tØnh,thµnh  è    ph tæng  îp sè  Öu h   li   trªn®Þa  µn  µ  öiThanh    ©n  µng  Ë m   Êt vµo  µy  th¸ngsau   b vg  trang h ch nh   ng 15    H×nh  thøc b¸o c¸o:G öi b»ng         v¨n b¶n B¸o c¸o t æ n g  h î p t × nh h × n h  h u y  ® é n g  v µ  s ö  d ô n g  v è n b » n g  v µ n g, b » n g  V N D   b ¶ o  ® ¶ m  gi¸ Þ theo gi¸ µ n g  c ñ a c¸c T C T D  trªn ® Þ a  b µ n  tr  v Th¸ng...  n¨m.... §¬n  Þ:®ång v  ST Tæ  chøc  Sè     d huy  ng ®é Sè     d cho vay Nguån  èn  v huy  ng  ®é b»ng  T tÝn  ông d vµng chuyÓn  æi  µnh  Òn ® th ti TiÕtkiÖm    VND     Chøng  b¶o chØ  huy  ng ®é B»ng  µng v B»ng  VND     Sè  Tû  Ö    víi è    b¶o l % so    d s ®¶m     Þtheo gi¸ gi¸tr      ®¶m     Þtheo tiÒn huy  ng  èn  gi¸tr     ®é v b»ng  vµng gi¸vµng   vµng VND   b¶o  ¶m   Vµng Tæng    Nî    Tæng    Nî    ® d qu¸ d qu¸ gi¸trÞtheo gi¸       nî h¹n nî h¹n vµng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   .   .
  6. LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v
  7. H í ng d É n  l Ë p bi Ó u  b¸o c¸o ¸p d ô n g  ® è i v íi   c hi n h¸nh n g © n  h µ n g  n h µ  n í c t Ø n h, th µ nh p h è Chi nh¸nh    NHNN  tØnh,thµnh  è    vµo  c¸o cña      ph c¨n cø  b¸o    c¸c TCTD     trªn ®Þa  µn,tæng  îp b¸o    b  h   c¸o b»ng   v¨n b¶n  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  t h th   nghiÖp  ô    v huy ®éng  µ  ö  ông  èn  vsd v b»ng  µng, b»ng  v   VND   b¶o  ¶m     Þ theo    µng  ® gi¸tr   gi¸v cña    c¸cTCTD     µn  a  µn  µ  öiThanh    ©n  µng  Ë m   Êt vµo  trªnto ®Þ b v g   traNg h ch nh   ngµy  th¸ngsau. 15    C¸ch  tæng  îp  è  Öu  Ëp  Óu: h s li l bi 1. Cét  è    µsè  tù c¸c TCTD   ùc hiÖn    s 1: l   thø      th   nghiÖp  ô  v huy  ng  µ  ö  ®é vs dông  èn  v b»ng  µng,b»ng  v   VND   b¶o  ¶m     Þtheo gi¸vµng    a  µn. ® gi¸tr      trªn®Þ b 2. Cét  è    µtªnc¸c TCTD   ùc hiÖn    s 2: l       th   nghiÖp  ô  v huy  ng  µ  ö  ông  ®é vsd vèn  b»ng  µng,b»ng  v   VND  b¶o  ¶m     Þtheo gi¸vµng. ® gi¸tr      3.Cét  è    µsè  Öu vÒ   è      s 3:l   li   s d huy  ng  ÕtkiÖm  ®é ti   VND   b¶o  ¶m     Þ ® gi¸tr   theo gi¸vµng  ña       c c¸cTCTD     a  µn. trªn®Þ b 4. Cét  è    µ sè  Öu vÒ   è      s 4: l   li   s d chøng  chØ huy  ng  ®é VND  b¶o  ¶m     ® gi¸ trÞtheo gi¸vµng  ña         c c¸cTCTD     a  µn. trªn®Þ b 5.Cét  è    µsè  Öu vÒ   è      s 5:l   li   s d chøng  chØ  huy  ng  µng  ña    ®é v c c¸cTCTD   trªn®Þa  µn.   b 6. Cét  è    µ sè  Öu  Ò   è      s 6: l   li v s d cho  vay b»ng  µng  ña    v c c¸c TCTD     trªn ®Þa  µn. b 7.Cét  è    µsè  Öu vÒ     îcho    s 7:l   li   d n   vay  b»ng  µng    ¹n. v qu¸ h 8. Cét  è    µsè  Öu vÒ     î cho    s 8: l   li   d n   vay b»ng  VND  b¶o  ¶m     Þ theo  ® gi¸tr   gi¸vµng  ña      c c¸cTCTD     a  µn. trªn®Þ b 9. Cét  è    µsè  Öu vÒ     î cho    s 9: l   li   d n   vay b»ng  VND  b¶o  ¶m     Þ theo  ® gi¸tr   gi¸vµng    ¹n.   qu¸ h 10.Cét  è    µsè  Öu vÒ   è  Òn ® îch×nh  µnh  õviÖc    s 10:l   li   s ti     th t  chuyÓn  æi  ® nguån  èn  v huy  ng  ®é b»ng  µng  µnh  ån  èn  v th ngu v b»ng  Òn  ña    ti c c¸c TCTD   trªn®Þa  µn.   b 11. Cét  è    µ sè  Öu vÒ   û lÖ  Çn    s 11: l   li   t   ph tr¨m  ÷a nguån  èn  gi   v huy  ng  ®é b»ng  µng  v chuyÓn  æi  µnh  ån  èn  ® th ngu v b»ng  Òn so  íi è    ti   v   d huy  ng  èn  s ®é v b»ng  µng. v
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2