Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
157
lượt xem
26
download

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  L a o  ® é n g­T h ¬ n g   B tr binh v µ  X∙ h éi  Sè 1320/1999/Q§­B L § T B X H  n g µ y 06 th¸ng  10 n¨ m  1999 V Ò  vi Ö c  b æ  su n g, s ö a ® æ i  D a n h  m ô c  trang b Þ  p h ¬ n g   Ö n b ¶ o  v Ö   ti c¸  h © n  ch o  n g êi lao ® é n g   µ m   g h Ò ,  n g   Ö c  n l n c« vi c ã   Õ u  t è n g u y  hi Ó m, ® é c  h ¹i y B é  tr ng  ë B é  Lao  é n g  ­ Th ¬ ng  ® binh  µ X∙ h éi v   C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é. B C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 96/CP  µy  ng 07/12/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é  c B Lao  ng   ®é ­Th¬ng    binh vµ  héi;   X∙  C¨n  vµo  Òu  cña  cø  §i 6  NghÞ   nh   è  ®Þ s 06/CP  µy  ng 20/01/1995  ña  c ChÝnh  ñ  µ  ph v Th«ng   è  ts 10/1998/TT­ BL§TBXH   µy  ng 28/5/1998 cña  é       B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ       X∙ h     th   ch ®é trang bÞ  ¬ng  Ön    ph ti b¶o  Ö     ©n; v c¸nh X Ðt    Þ  ña  ®Ò ngh c ¤ng  ô  ëng  ô  V tr V B¶o  é    ng. h lao®é Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh    h bæ sung Danh  ôc  m trang bÞ   ¬ng  Ön    ph ti b¶o  Ö   v c¸ nh©n    cho  êilao ®éng  µm  Ò,  ng     l ngh c«ng  Öc  ã  Õu  è nguy  Ó m,  c  vi c y t  hi ®é h¹i(Phô  ôcsè  kÌm    l   1  theo). §i Ò u 2.  öa  æi  ét  è  ôc  S ® m sm trong Danh  ôc    m trang bÞ   ¬ng  Ön   ph ti   b¶o  Ö   nh©n  v c¸  cho  êi lao  ng  µm  ng   ®é l nghÒ,  c«ng  Öc  ã  Õu  è  vi c y t nguy  hiÓ m,  c  ¹i®∙  ®é h   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 955/1998/Q§­BL§TBXH   ngµy  22/9/1998 (Phô  ôcsè  kÌm    l   2  theo). §i Ò u 3. Trang  Þ   ¬ng  Ön  b ph ti b¶o  Ö     ©n  v c¸ nh cho  êi lµm  ng   nghÒ,  c«ng  Öc  ã  Õu  è nguy  Ó m,  c  ¹icha  îc quy  nh  vi c y t  hi ®é h   ®  ®Þ trong c¸c Danh     m ôc  Ìm  k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 955/1998/Q§­BL§TBXH   µ  v Quy Õt  nh  µy  ®Þ n hoÆc   Çn    c bæ sung,söa  æi,c¸cBé, ngµnh,®Þa  ¬ng  Çn    Ðt vµ  Ëp   ®       ph c so¸tx   l   thµnh danh  ôc  öivÒ   é   m g   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Ó     X∙    nghiªm    cøu ban  µnh. h
  2. 2 §i Ò u  4.  Quy Õt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 01/01/2000. P h ô  l ô c s è  1 D a n h m ô c  trang  Þ  ph ¬ ng tiÖ n b¶o v Ö   b c¸ nh © n   cho ng êi  lao ® é n g   µ m  l ngh Ò , c«ng vi Ö c c ã  y Õ u   è nguy hi Ó m, ® é c   ¹i t h   Ìm  (K theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1320/1999/Q§­BL§TBXH   µy  ng 06/10/1999) STT Tay  Ò,  ngh c«ng  Öc vi Tªn  trang bÞ      ó Ghi ch I. ¬  k h Ý  C 1.1 ­Gia     c«ng  kim  ¹ : lo i (1) 1 ­ Ch Õ     b¶n  mßn     ­Qu Ç n     ¨n  kim   ¸o v¶i;  Trang  Þ   b chung    ®ñ lo¹i d Ó   ïng    Çn  Õt d khic thi ­M ò     v¶i; ­ B¸n m Æt  n¹ phßng  ®éc chuyªn dïng;   ­ Y Õ m  hoÆc  t¹p d Ò   cao  chèng  Ýt (1) su  Ax   ; ­ G¨ng  tay cao  su  (1) chèng    ; axit ­ñng    cao  chèng    su  axit (1) ; ­Xµ     phßng. 1.2 ­L ¾p     öa  ÷a      r¸p­S ch ­B¶o  ìng m¸y,thiÕtbÞ: d      2 ­ Nghiªn cøu, chÕ  t¹o ­Qu Ç n       Çy;    ¸o v¶id (1)  Trang  Þ   b chung    ®ñ thiÕtbÞ, m¸y           ph¸tra tia ­M ò     v¶i; ®Ó   ïng    Çn  Õt d khic thi X quang. ­   K Ýnh   chèng   tia   x  (1) phãng  ¹  ; ­ Bé   Çn  chèng      qu ¸o  tia (1) phãng  ¹ ; x  ­ G¨ng  tay cao  su  chèng    ãng  ¹(1) tiaph x  ; ­ Y Õ m   èng    ãng    ch tiaph x¹(1)  ; ­   GiÇy   hoÆc   ñng  chèng    ãng  ¹(1) tiaph x  ; ­Xµ     phßng. 3 ­ Nghiªn cøu, chÕ  t¹o ­Qu Ç n       Çy;    ¸o v¶id thiÕtbÞ     m¸y  ph¸tra      tia ­M ò     v¶i; cùc  Ým t ­ K Ýnh  µu   èng      m ch bøc x¹; ­G¨ng      ¹thoÆc     tay v¶ib  
  3. 3 v¶isîi  ; ­GiÊy  cao    da  cæ; ­Xµ     phßng. 4 ­ Nghiªn cøu, chÕ  t¹o ­Qu Ç n        ¸o v¶i; (1)   Trang  Þ   b chung    ®ñ thiÕtbÞ      siªucao  Çn t ­ K Ýnh  tr¾ng  chèng  ®Ó   ïng    Çn  Õt d khic thi bôi hoÆc   èng  Ên    ch ch th ng  ¬  äc; ¬ ch ­ Qu Ç n   chèng  iÖn    ¸o  ® (1) tõtr ng  ;  ê ­ GiÊy  chèng  tÜnh  ®iÖn; ­Xµ     phßng.  II. h Õ  bi Õ n  l¬ n g  th ù c ­ th ù c p h È m  C   .1­S¶n  Êt ® êng: II    xu   (1)  1 ­ Khu ©n  v¸c  Ý a   µo  ­Qu Ç n     m v   ¸o v¶i;  ChØ  trang  Þ     b cho m¸y  c¸n Ðp, ph¬i b∙ ­ M ò      hoÆc   ãn  èng  ngêikhu©n    Ý a n ch   v¸cm m Ýa m a  ¾ng; n ­ K Ýnh  tr¾ng  chèng  bôi hoÆc   èng  Ên    ch ch th ng  ¬  äc; ¬ ch ­KhÈu    trang; ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­§ Ö m       ¹t(1)   vaiv¶ib   ; ­ñng    cao  su; ­Xµ     phßng. 2 ­ V Ën  hµnh  Ðp  m Ý a   ­Qu Ç n       ¸o v¶i; thñ c«ng   ­ Mò     hoÆc   ãn  èng  n ch m a  ¾ng; n ­KhÈu    trang; ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­§ Ö m       ¹t;   vaiv¶ib ­Xµ     phßng. 3 ­ N Êu   êng  æ     ® ® khu«n  ­Qu Ç n       ¸o v¶i; thñ c«ng   ­M ò     v¶i; ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­ Y Õ m  hoÆc  t¹p d Ò   chèng  t  Èn; í, b ­GiÇy    ¹tcao    v¶ib   cæ; ­§ Ö m       ¹t;   vaiv¶ib ­Xµ     phßng III.D Ö t m a y   (1)  1 V Ën   µnh  h m¸y  p,  ­ ­  Ç n     ®Ë t  Qu ¸o v¶i;  Trang  Þ   b chung    ®ñ íc,c ¾t  á  õa   vd ­ Mò       v¶ihoÆc   ò     ®Ó   ïng    Çn  Õt m bao d khic thi tãc; ­ K Ýnh  tr¾ng  chèng  bôi hoÆc   èng  Ên    ch ch th ng  ¬  äc; ¬ ch
  4. 4 ­KhÈu    trang; ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­ B Þt tai èng tiÕng   ch ån; cao  (1); ­ñng    su  ­Xµ     phßng 2 V Ën  µnh  h m¸y  p  Ön  ­Qu Ç n     Ð ki   ¸o v¶i; chØ  ¬  õa sd ­ Mò       v¶ihoÆc   ò    m bao tãc; ­ K Ýnh  tr¾ng  chèng  bôi hoÆc   èng  Ên    ch ch th ng  ¬  äc; ¬ ch ­KhÈu    trang; ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­Xµ     phßng. (1) 3 ­Ph¬ichØ  ¬  õa;     sd ­Qu Ç n       ¸o v¶i;  Trang  Þ   b chung    ®ñ ­ Sµng, xóc  ¬i m ôn   ­ M ò   hoÆc   ãn  èng  ®Ó  sö  dông khi Çn  ph    n ch  c dõa m a  ¾ng; n thiÕt ­ K Ýnh  tr¾ng  chèng  bôi hoÆc   èng  Ên    ch ch th ng  ¬  äc; ¬ ch ­KhÈu    trang; ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; cao  (1); ­ñng    su  ­Xµ     phßng. IV. ¶ n x u Ê t h o¸ c h Ê t  s IV.1­Ch Êt  Îo ­Cao  ­Bao  ×:    d    su   b 1 ­ Nghiªn cøu, s¶n  Êt ­Qu Ç n       ¾ng;       xu     ¸o v¶itr c¸clo¹ m µ ng,     i keo  Æc   ­M ò   ®   v¶i; biÖt ­G¨ng      îi   tayv¶is ; ­KhÈu    trang; ­ B¸n m Æt  n¹ phßng  ®éc  chuyªn dïng;   ­Xµ     phßng. IV.2­S¬n   ùc    ­M in: 2 ­ Nghiªn cøu, chÕ  t¹o ­Qu Ç n        ¸o v¶i; c¸clo¹ m ùc  Æc   Öt ­M ò      i ® bi   v¶i; ­KhÈu    trang; ­ B¸n m Æt  n¹ phßng  ®éc  chuyªn dïng;   ­ K Ýnh  tr¾ng  chèng  bôi hoÆc   èng  Ên    ch ch th ng  ¬  äc; ¬ ch ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­G¨ng      taycao  su; ­Xµ     phßng.  V. s ¶ n x u Ê t thu û  tinh ­ g è m  s ø 1 ­ Ph ©n  lo¹ ,®ãng  gãi ­Qu Ç n     i     ¸o v¶i; c¸c s¶n  È m   è m,    ­M ò     ph g sø   v¶i; (bao gå m  c¶  sø  vÖ   ­KhÈu    trang;
  5. 5 sinh) ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­  Çy    ¹t cao    Gi v¶i b   cæ chèng  ¬ntrt tr   î ; ­Xµ     phßng. VI. Gia o th«ng ­ v Ë n  t¶i VI.1­Bèc  Õp:    x (1)   1 ­  èc xÕp,  B giao  Ën  ­Qu Ç n     nh   ¸o v¶i; Trang bÞ  cho ngêi   hµng    èng    ­ ­M ò   lªnxu c¸c ph   cøng; bèc  Õp   x c¸c  ¹  µng  lo ih ¬ng  Ön thuû ti   ­ K Ýnh  tr¾ng  chèng  cã  Òu  ôibÈn nhi b   bôi hoÆc   èng  Ên  (2)   ch ch  Trang  Þ   b chung    ®ñ ¬ c h (1) th ng  ¬  äc  ; ®Ó   ïng    Çn  Õt d khic thi ­KhÈu    trang; ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­GiÈy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­§ Ö m       ¹t;   vaiv¶ib ­ Kh¨n choµng  chèng  bôi,n ¾ng, nãng;     sinh(2)   ­Phao    cøu  ; ­Xµ     phßng.  VII.  V¨n h o¸ ­ th«ng tin ­ lu  tr÷ (1)  1 ­KiÓ m     µiliÖu b»ng  ­Qu Ç n       trat       ¸o v¶i;   Trang  Þ   b chung    ®ñ m¸y  quang X  ­KhÈu    trang; ®Ó   ïng    Çn  Õt d khic thi ­M ò     v¶i; ­ Bé   Çn  chèng      qu ¸o  tia phãng  ¹(1) x  ; ­   K Ýnh   chèng   tia   phãng  ¹(1) x  ; ­ G¨ng  tay cao  su  chèng    ãng  ¹(1) x  ; tiaph ­ Õ m  hoÆc  t¹p dÌ Y   (1) chèng    ãng  ¹ ; tiaph x  ­   GiÇy   hoÆc   ñng  chèng    ãng  ¹(1) tiaph x  ; ­Xµ     phßng. 2 ­KiÓ m     µiliÖu b»ng  ­¸ choµng    ¾ng;   trat      o  v¶itr ph¬ng  ph¸p hãa,lý     ­KhÈu    trang; ­M ò     v¶i; ­ G¨ng  tay cao  su  m áng; ­Xµ     phßng 3 ­D¸n  p    Ð plast ic ­¸ choµng   o  v¶i; ­KhÈu    trang; ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­Xµ     phßng. 4 ­ Ch Õ  b¶n phim, chÕ   ­Qu Ç n       ¸o v¶i; b¶n  µiliÖu. t  ­M ò     v¶i; ­ Y Õ m  hoÆc  t¹p d Ò   chèng  tbÈn; í  ­G¨ng      taycao  su; ­ñng    cao su; ­Xµ     phßng.
  6. 6 V III.  T Õ  Y 1. ­ Gi¸m  ®Þ nh  ho¸ lý,  ­Qu Ç n       ¾ng;   ¸o v¶itr gi¸m  nh    ®Þ visinh vËt;   ­ M ò  v¶i ¾ng hoÆc    tr ­ Gi¶i phÉu  vi thÓ,   mò  bao  ãc; t kiÓm nghiÖ m  Êt ®éc ch   ­KhÈu    trang; ­ G¨ng  tay cao  su  m áng; ­Xµ     phßng. IX. Ö  sinh m «i tr n g  ® «  th Þ  ­ lao c « n g  V ê (1) 1 ­  Ën  hµnh m¸y b¬ m,  ­Qu Ç n     V   ¸o v¶i;  Trang  Þ   b chung    ®ñ tµu cuèc,m¸y  ótbïn. ­ M ò       h    hoÆc   ãn  èng  ®Ó   ïng    Çn  Õt n ch d khic thi m a  ¾ng; n ­Qu Ç n     i  a;   ¸o ® m ­KhÈu    trang; ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; cao  (1) ­ñng    su  ; ­Xµ     phßng; (1) 2 ­ Duy    ¬ng, s«ng  ­ ­Qu Ç n         tu m   n   ¸o v¶i;  Trang  Þ   b chung    ®ñ ícth¶itrong thµnh  è  ­ M ò        ph   hoÆc   ãn  èng  ®Ó   ïng    Çn  Õt n ch d khic thi m a,n ¾ng;   ­KhÈu    trang; ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­Qu Ç n     i  a;   ¸o ® m sinh (1) ­Phao    cøu   ; cao  (1) ­ñng    su  ; ­Xµ     phßng;
  7. 7 P h ô  l ô c s è  2 S ö a  ® æi m é t s è m ô c  trong danh m ô c  trang b Þ  ph ¬ ng tiÖ n  b¶o v Ö  c¸  © n  cho ng êi nh  lao ® é n g   µ m  l ngh Ò , c«ng vi Ö c  c ã y Õ u  tè nguy hi Ó m,  é c  h ¹i ® ∙  ®   ban h µ nh kÌ m theo  Q u y Õ t  Þ n h  s è 955/1998/Q§­B L§ T B X H  ng µ y 22/9/1998  ® ( Ìm  K theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1320/1999/Q§­BL§TBXH   µy  ng 06/10/1999) STT Tªn  Ò,  ngh c«ng  Öc vi Tªn  trang bÞ   Ghi chó   X. C ¬  k h Ý X.1   ­Gia  c«ng  kim  ¹ : lo i 2 Gia  c«ng  kim  ¹ (cã lo     i ­Qu Ç n       ¹t;   ¸o v¶ib nung  ãng):C ¾t,®ét, n       ­M ò     ¹ttrïm vai;   v¶ib     dËp, kÐo, c¸n,cuèn,rÌn,         ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib nhiÖt,luyÖn,..  Ó      .(k c¶ . ­GiÇy  cao    da  cæ; lµm b»ng m¸y  µ  ñ v th   ­K Ýnh  ¾ng  èng  ôi   tr ch b  c«ng) hoÆc   èng  Ên  ¬ng  ch ch th c¬  äc; h ­Gh Öt    ¹t;   v¶ib ­Xµ     phßng X.2   èng    ­Ch ¨n mßn   kim  ¹ : lo i (2) 11 ­Lµ m   ¹ch ph«ib»ng  ¬  ­Qu Ç n       s    c   ¸o v¶i;   Trang  Þ   b cho  êi ng   häc    (c¶ m¸y  µ  v tay); ­M ò     v¶i; lµm  Ò,  ngh c«ng  Öc  vi (1) ­KhÈu    trang; . ­§¸nh  ãng    b s¶n  È m   ph ­K Ýnh  ¾ng  èng  ôi   tr ch b  sau    ¹; khim hoÆc   èng  Ên  ¬ng  ch ch th (1) ­M¹    cr«m, ®ång, kÏm      c¬  äc; h ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib   ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­ñng    cao  chèng    su  axit (2) ; ­Y Õ m     hoÆc   ¹pd Ò     t   cao su  èng  Ýt(2) ax   ; ch ­Xµ     phßng.   ­L ¾p     öa  ÷a   X.3   r¸p­S ch ­B¶o  ìng m¸y,thiÕtbÞ: d      (1) 13 ­Nguéi,l¾p    öa      r¸p,s ­Qu Ç n       ¸o v¶i;  Trang  Þ   b chung    ®Ó ch÷a,b¶o  ìng c¸cm¸y,   d         ò   ­M v¶i; sö  ông    Çn  Õt. d khic thi thiÕtbÞ:   ­KhÈu    trang; (2)   Trang  Þ   b cho  êi ng   ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib   +  M¸y  ; c¸i lµm  Öc      vi trªnc¸cc«ng  ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; tr ng  ê hoÆc   öa  ÷a  s ch +  M¸y,thiÕtbÞ       trong   ­K Ýnh  ¾ng  èng  ôi   tr ch b  lín. d©y  chuyÒn  s¶n  Êt; xu   hoÆc   èng  Ên  ¬ng  ch ch th c¬  äc; h + C¸c  m¸y  ô  î   ph tr  cho ­M Æt   ¹ phßng  c    n  ®é s¶n  Êt xu   (1) chuyªn dïng  ;   (1) ­D ©y  toµn  ;   an  ­  ò   èng  Ên  ¬ng   M ch ch th n∙o (2) sä    ; ­Xµ     phßng. 14 ­Nguéi,l¾p    öa      r¸p,s ­Qu Ç n       ¾ng    ¸o v¶itr ch÷a,b¶o  ìng c¸clo¹   d     i hoÆc     µng  ¾ng; ¸o cho tr
  8. 8 m¸y,thiÕtbÞ         tinhvi: ­M ò     v¶i; ­G¨ng      îi   tayv¶is ; + M¸y  Ýnh,m¸y  ÷; t   ch ­Xµ     phßng. + M¸y quang  äc; h + M¸y quay phim,chiÕu    phim; + M¸y,thiÕtbÞ   o êng,    ®l   kiÓm tra; + M¸y  ¾c  c; tr ®¹ + M¸y th«ng    Ýn  tin,t hiÖu...  XIII. h Õ  bi Õ n  l¬ n g  th ù c ­ T h ù c  p h È m  C   XIII    .4 S¶n  Êt   ­ xu  b¸nh  ú,  ú,  Õn, ®Ëu  ô: m m mi   ph (1) 41 ­S¶n  Êt     ¹ bét   xu  c¸clo     i ­Qu Ç n       ¸o v¶i;   Trang  Þ   b cho  êi ng   s¾n, dong  Òng,khoai ri     ­M ò       v¶ihoÆc   ò     m bao lµm  Öc  Õp xóc  ùc vi ti   tr   lang... tãc; tiÕp víi íc.    n ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­ñng    cao su; ­T¹p  Ò     d hoÆc   Õ m   y chèng  tbÈn; í  ­Xµ     phßng.  X XII. © y  d ù n g    X   XXII.4­X ©y  ¾p,söa  ÷a  µ  ôc  ô       l  ch v ph v thic«ng: (1)   33 ­X ©y, ® Æt  êng  èng      ® c ­Qu Ç n       ¸o v¶i; Trang  Þ   b chung    ®ñ ngÇ m   ®µo  t,® Æt   ( ®Ê   ­M ò     cøng; ®Ó   ïng    Çn  Õt d khic thi èng...) ­KhÈu    trang; ­§ Ö m       ¹t;   vaiv¶ib ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­Qu Ç n     i  a;   ¸o ® m sao  (1) ­ñng    su  ; ­Xµ     phßng (1) 34 ­X ©y, b¶o      qu¶n,söa    ­Qu Ç n       ¸o v¶i;   Trang  Þ   b chung    ®ñ ch÷a:cèng  á,ngâ,   nh     ­M ò     cøng; ®Ó   ïng    Çn  Õt d khic thi nghÏn,hµ m   ch...   Õ ­KhÈu    trang; ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­Qu Ç n     i  a;   ¸o ® m sao  (1) ­ñng    su  ; ­Xµ     phßng (1) 37 ­§µo,l¾p  Æt,  öa      ® s ­Qu Ç n       ¸o v¶i;   Trang  Þ   b chung    ®ñ ch÷a  êng  ng  Én  ® è (d ­M ò   èng  Ên  ¬ng  ®Ó   ïng    Çn  Õt   ch ch th d khic thi dÇu, dÉn  Ý, dÉn  íc,   kh   n  sä n∙o; dÉn  ¬i, . ) h .. ­§ Ö m       ¹t;   vaiv¶ib ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­Qu Ç n     i  a;   ¸o ® m (1) ­day  toµn  ;   an  sinh (1) ­Phao    cøu    ­K Ýnh  ¾ng  èng  ôi   tr ch b  hoÆc   èng  Ên  ¬ng  ch ch th c¬  äc; h ­Xµ     phßng
  9. 9 (1) 38 ­Chuyªn  µm  Öc      l vi b¶o ­Qu Ç n       ¸o v¶i;   Trang  Þ   b chung   ®ñ «n,chèng  Êm;   th ­M ò   èng  Ên  ¬ng  ®Ó   ö  ông    Çn    ch ch th sd khic sä  n∙o; thiÕt ­§µo,l¾p  Æt,  öa      ® s ­§ Ö m       ¹t;   vaiv¶ib ch÷a  êng  ng  ¬i,èng  ® è h  ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib níc; ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­§µo,l¾p  Æt,  öa      ® s ­Qu Ç n     i  a;   ¸o ® m ch÷a  êng  ng  µnh,sø ­K Ýnh  ¾ng  èng  ôi ® ès     tr ch b  hoÆc   èng  Ên  ¬ng  ch ch th c¬  äc; h   (1) ­D ©y  toµn  ;   an  ­Xµ     phßng  X X V. V¨n h ã a ­ T h « n g  tin ­ L u  tr÷ (1) 13 ­Lµ m     Öc      c¸cvi b¶o ­¸ choµng   o  v¶i;   Trang  Þ   b chung    ®ñ qu¶n,khaith¸ctµiliÖu l   ­M ò            u   v¶i; ®Ó   ïng    Çn  Õt d khic thi tr÷; ­KhÈu    trang; ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib +  ¬ m   ¾c  èc trõm èi  B r thu     ­K Ýnh  ¾ng  èng  ôi   tr ch b  m ät  hoÆc   èng  Ên  ¬ng  ch ch th + ChuyÓn  ¶o    ãi ® c¸cg   h (1)   c¬  äc  ; kiÖn,hßm   µiliÖu;   t  ­§ Ö m       ¹t(1)   vaiv¶ib   ; ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; +  ôc  Õ   µiliÖu.. Ph ch t   . ­Xµ     phßng.  X X VI. u  c h Ý n h  vi Ô n th«ng v µ  B p h¸t thanh ­ truy Ò n  h × n h (1) 14 ­Khaith¸cbu  Ýnh,       ch   ­Qu Ç n       ¸o v¶i;   Trang  Þ   b cho  êi ng   ph¸thµnh  chÝ   b¸o  ­M ò     v¶i; lµm  Öc    ¬icã  vi ë n   ­KhÈu    trang tiÕng  n  îttiªuchuÈn  å v    ­GiÇy    ¹tthÊp      v¶ib   cæ cho  Ðp ph hoÆc   Ðp  d quaihËu;   ­B Þt      taihoÆc   óttai n   å (1) chèng  Õng  n  ; ti ­Xµ     phßng (1) 15 ­Giao    th«ng  viªn, u      t¸ b ­Qu Ç n       ¸o v¶i;  Trang  Þ   b cho  êi ng   ®iÖn t¸ ­M ò     cøng  hoÆc   ò     m b¶o lµm  Öc    vi trªns«ng  íc. n hiÓm   i  ® m«t«; (2)  Trang  Þ   b cho  êi ng   ­K Ýnh  ¾ng  èng  ôi   tr ch b  lµm  Öc    ïng rÐt. vi ë v   hoÆc   èng  Ên  ¬ng  ch ch th c¬  äc; h ­GiÇy    ¹tthÊp      v¶ib   cæ hoÆc   Ðp  d quaihËu;   ­Bé   Çn    i  a;   qu ¸o ® m sinh (1) ­Phao    cøu   ; ­Qu Ç n     µ  ò   èng    ¸o v m ch  (2) rÐt  ; ­Xµ     phßng.  X X VIII.  t Õ  Y 1 ­B¸c  Ü, y  Ü    s   s kh¸m  ÷a  ­Qu Ç n       ¾ng; ch   ¸o v¶itr b Önh  µ  iÒu  Þ; v® tr ­M ò     ¾ng    v¶itr hoÆc   ò   m bao  ãc; t ­Kh¸m, m æ   öthi(kÓ        t    c¶ ­KhÈu    trang;
  10. 10 khaiquËt töthi)        ; ­G¨ng      taycao  m áng; su  ­Y Õ m     hoÆc   ¹pd Ò   t  ­D îcsÜ  ¹ c¸cb Önh      t    i chèng  t  Èn  í,b viÖn  ¹m x¸.. tr   . ­Xµ     phßng X XI X. N g h Ò  v µ  c¸c c « n g  vi Ö c k h¸c XXIX.3 ­V Ö      sinh m«i  êng  «  Þ     tr ® th ­Lao  c«ng 4a ­Qu Ðt,xóc      chuyÓn    r¸c, ­Qu Ç n       ¸o v¶i; ­Thay  Õ    th cho  ôc   m san    b∙ir¸c ­M ò     hoÆc   ãn  èng  n ch XXIX.3.4;   m a  ¾ng; n (1)  Trang  Þ   b cho  êi ng   ­  Èu   Kh trang; lµm  Öc    êi èi vi khitr   . t ­G¨ng      ¹t;   tayv¶ib ­GiÇy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­ñng    cao  su; ­Qu Ç n     i  a;   ¸o ® m quang (1) ­¸ ph¶n   o  ; ­Xµ     phßng. 4b ­N¹o  Ðt bïn ë  èng    v    c ­Qu Ç n       ¸o v¶i; ­Thay  Õ    th cho  ôc   m ngÇ m,  èng  c ngang,m ­   ­Qu Ç n     i  a;   ¸o ® m XXIX.3.4; ¬ng,s«ng,hå,..     . ­M ò     hoÆc   ãn  èng  n ch (1)   Trang  Þ   b chung    ®ñ m a  ¾ng  n hoÆc   ò   m v¶i; ®Ó   ïng    Çn  Õt d khic thi ­KhÈu    trang; ­Gang tayv¶ib¹thoÆc          cao su; ­ñng    cao  su; ­GiÊy    ¹tthÊp    v¶ib   cæ; ­Qu Ç n     éi íc(1)   ¸o l     ; n ­Xµ     phßng. (1) 6 ­L¸ixe  ë  ©n, r¸c,     ch ph    ­Qu Ç n       ¸o v¶i;  Trang  Þ   b cho      l¸xe i bïn cèng   ­Qu Ç n     i  a;   ¸o ® m kiªm  öa  ÷a s ch ­M ò     v¶i; ­KhÈu    trang; ­GiÇy    ¹tcao    v¶ib   cæ; ­ChiÕu    ©n  (1)   c¸nh ; ­Xµ     phßng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản