intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định về việc bổ sung quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động giao dịch hối đoái kỳ hạn, hoán đổi

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

438
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc bổ sung quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động giao dịch hối đoái kỳ hạn, hoán đổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc bổ sung quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động giao dịch hối đoái kỳ hạn, hoán đổi

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  88/1998/Q§­N H N N 7  n g µ y  28  T n th¸ng  02 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c b æ  s u n g   u y  ® Þ n h   g u yªn  ¾ c Ê n   Þ n h  t û  q n t ® gi¸ u a  b¸n n g o ¹i Ö  k ú  h ¹ n, h o¸n ® æ i  c ñ a c¸c  æ  ch øc  t Ý n d ô n g  ® îc  m  t t   p h Ð p  h o ¹t ® é n g  giao d Þ c h  h è i ® o¸i k ú   ¹ n,  o¸n ® æ i h h Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l NHNN  c«ng  è  ¹  Önh  è  LCT/H§NN8   µy  b t il s 37­ ng 24/5/1990  ña  ñ   Þch  éi  ng  µ   íc níc Céng  µ    éi chñ  Üa   c Ch t H ®å Nh n     ho x∙ h   ngh ViÖtNam;   ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 161/H§BT  µy  ng 18/10/1988  ña  éi  ng  é   ­ c H ®å B tr ëng ban  µnh:  Òu  Ö  h "§i l Qu¶n  ý ngo¹ihèi" cña  íc Céng  µ     éi chñ  l      n  ho x∙ h   nghÜa  ÖtNam; Vi   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi. l    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  Nay  1:  cho  Ðp  ph Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ®è c¸c tæ  t dông  îcphÐp  ¹t®éng  ®  ho   giao dÞch  èi®o¸ikú  ¹n,ho¸n  æi  îcÊn  nh     h   h  ® ®   ®Þ tû gi¸mua        ­ b¸n  ú  ¹n,ho¸n  æi  ÷a  ng  Öt Nam   µ  ng  «     ü   kh   ® gi ®å Vi   v ®å ® la M kh«ng  îcvîtqu¸ gií h¹n  èi®a   ña  û gi¸giao  ®      i t   c t    ngay  ûgi¸chÝnh  (t     thøc  éng  c biªn®é     theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  èng  c  ®Þ hi h c Th ®è NHNN)  ¹  êi®iÓ m   ti   th giao  dÞch  éng  íitõng  c v  møc  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m  ô  Ó  víimøc  í h¹n  èi®a  ña  c th so    gi   t   c i tûgi¸giao ngay  i víi õng kú  ¹n díi th¸ngnh       ®è     t   h   1    sau: D íi tuÇn   1  0,25% Tõ  tuÇn  n   tuÇn  1  ®Õ 2  0,5% Tõ  tuÇn  n   tuÇn  2  ®Õ 3  0,75% Tõ  tuÇn  n   tuÇn  3  ®Õ 4  1% §i Ò u  2: Quy Õt ®Þnh  nµy bæ  sung cho §iÒu 1 Quy Õt ®Þnh  sè  16/1998/Q§­ NHNN7   µy  ng 10/01/1998 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  th¸ng3  3: Quy ®Þ n c hi l     k t  03    n¨m  1998.
  2. 2 §i Ò u  4: Ch¸nh V¨n phßng Thèng ®èc, Vô  tr ng c¸c Vô, Côc  ë  ë NHNNT W,  Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c  Ng h nh n   tØnh, thµnh  è,   ph   Tæng  Gi¸m  c, Gi¸m  c      ®è   ®è c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2