Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định về việc bổ sung hạn ngạch nhập khẩu phân bón năm 1997

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

154
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc bổ sung hạn ngạch nhập khẩu phân bón năm 1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc bổ sung hạn ngạch nhập khẩu phân bón năm 1997

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   p sè 709/TTg  n g µ y   30 th¸ng 8 n¨ m   1997 v Ò  viÖc  b æ  su n g  h¹n n g¹ch n h Ë p  k h È u  p h © n  bã n   m  1997 n¨ Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992, XÐt    ®Ò nghÞ  cña    Th¬ng    c¸cBé  m¹i(C«ng    8026  v¨n sè  TM/XNK   ngµy  2  th¸ng 8    n¨m  1997),N«ng    nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n (C«ng    2771  v¨n sè  NN­KH/CV   ngµy  th¸ng  n¨m  5  5  1997),cña    Ng©n   hµng  Nhµ     níc ViÖt Nam   (C«ng  v¨n  621/CV­ sè  NH14  ngµy  th¸ng 8  2    n¨m  1997) vÒ     viÖc  nhËp khÈu  ph©n  bãn n¨m  1997, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu  Bæ   1.  sung  ng¹ch  h¹n  nhËp  khÈu ph©n bãn  n¨m  1997    l víi ­ sè  îng    lµ 300.000  tÊn      Urª,®Ó b¶o  ®¶m  cho nhu cÇu s¶n  xuÊt vô    ®«ng  xu©n  1997­ 1998. Danh    s¸ch    c¸c tØnh  doanh  vµ  nghiÖp  îc giao  ®   nhËp  khÈu    bæ sung îng  l ph©n  bãn    trªntheo phô    lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy. §èi víic¸c         lo¹ ph©n    i bãn  kh¸c,giao Bé      N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n chñ      tr×cïng   Bé  Th¬ng    so¸tl¹ t×nh  m¹i rµ    i   h×nh nhËp  khÈu cña    c¸c doanh  nghiÖp  kh«ng  cã kh¶  n¨ng thùc  hiÖn chØ     giao    tiªu®∙  ®Ó ®iÒu  chØnh  kÞp    thêicho    c¸c doanh  nghiÖp  kh¸cnhËp    khÈu,b¶o    ®¶m   ph©n  ®ñ  bãn cho s¶n  xuÊt. §iÒu    2: Nguyªn  ®iÒu  t¾c  hµnh  nhËp  khÈu  ph©n  bãn  thùc hiÖn    theo  QuyÕt ®Þnh  141/TTg  sè  ngµy  th¸ng 3  8    n¨m 1996 cña Thñ  íng ChÝnh  t   phñ;  cÇn  chó  mét  yªu cÇu  ý  sè    sau ®©y: 1­ Nh÷ng    doanh nghiÖp nµo  kh«ng  kh¶  cã  n¨ng  nhËp  khÈu hÕt chØ    tiªu ® îc giao,Bé      Th¬ng    N«ng  m¹i,Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n ph¶i kÞp    thêib¸o    c¸o Thñ  íng  t ChÝnh phñ    ®Ó ®iÒu  chØnh giao cho doanh  nghiÖp  kh¸cnhËp    khÈu. 2­  Th¬ng    Bé  m¹i chØ  ®¹o    c¸c doanh nghiÖp  îc giao  ®   nhiÖm   nhËp  vô  khÈu ph©n  bãn  chøc  tæ  ®µm   ph¸n,ký    kÕt    hîp ®ång mua    trùctiÕp víi       nhµ  c¸c s¶n xuÊt ph©n  bãn      lín trªn thÕ  itheo  gií  ph¬ng  thøc    tr¶ chËm  hoÆc   æi  ® hµng,b¶o    ®¶m   thÞ  êng    cã  tr æn ®Þnh, gi¸c¶  lî .     cã  i 3­  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n chØ  ®¹o, híng    dÉn Tæng  c«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    B¾c, Tæng  C«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    Nam,  Tæng  c«ng  tyvËt tn«ng       nghiÖp,C«ng      tyxuÊt nhËp    khÈu ngò  cèc xóc tiÕn viÖc  hÖ     lËp  thèng c¸c      ®¹i lý b¸n ph©n  bãn, mua     lóa g¹o  c¸c  ë  tØnh. KhÈn  ¬ng    tr hoµn  thµnh      chøc  ®Ò ¸n tæ  s¾p  xÕp    l¹ ngµnh  i kinh doanh    ph©n bãn  kinh doanh  vµ    l ¬ng thùc trªnph¹m    níc.     vic¶  4­ Ng©n  hµng Nhµ     níc ViÖt Nam  trùc tiÕp  kÞp      vµ  thêichØ  ®¹o    c¸c ng©n hµng  ¬ng    th m¹i cho vay  b¶o    vµ  l∙nh®èi      víic¸c doanh nghiÖp  îcgiao ®    
  2. 2 nhiÖm  nhËp  vô  khÈu ph©n bãn,theo ®óng      chØ ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  t¹  iC«ng    3543/KTN  v¨n sè  ngµy  th¸ng 7  17    n¨m 1997  viÖc  vÒ  mua    tr÷ lóa t¹m    vµ nhËp khÈu  ph©n bãn,®Ó       c¸c doanh nghiÖp chñ  ®éng  thùc hiÖn    chØ    tiªu ® îcgiao,b¶o      ®¶m   kÞp    ®ñ  thêiph©n  bãn cho  s¶n xuÊt vô    ®«ng  xu©n  1997­ 1998. §iÒu 3.  C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang  Bé,    C¬ quan  thuéc  ChÝnh  phñ  Chñ  vµ  tÞch    Uû ban nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung  ¬ng chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.   Phô  lôc kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h   è   S 709/TTg n g µ y 30  th¸ng 8 n¨ m  1997 c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  B æ   u n g  H¹n  g¹ch n h Ë p   h È u   h © n  bã n  s n k p Urea  m  1997 n¨ §¬n    vÞ:TÊn Sè  TØnh, doanh    nghiÖp §∙ph©n      bæ Bæ   sung Tæng  céng TT t¹ Q§    i 141/TTg 1 Thµnh  phè    H¶i Phßng 25.000 50.000 75.000 2 Thµnh  phè  Néi Hµ  15.000 30.000 45.000 3 NghÖ   An 20.000 10.000 30.000 4 Thanh  Ho¸ 20.000 ­ 20.000 5 Qu¶ng  Nam 20.000 10.000 30.000 6 Phó  Yªn 20.000 25.000 45.000 7 B×nh  §Þnh 20.000 10.000 30.000 8 TiÒn  Giang 30.000 10.000 40.000 9 Long  An 42.000 25.000 67.000 10 §ång  Th¸p 40.000 ­ 40.000 11 An  Giang 35.000 ­ 35.000 12 VÜnh  Long 42.000 ­ 42.000 13 Trµ  Vinh 16.000 ­ 16.000 14 CÇn   Th¬ 40.000 ­ 40.000 15 Sãc  Tr¨ng 20.000 ­ 20.000 16 KiªnGiang   20.000 ­  ­  17 B¹c  Liªu 10.000 ­ 10.000
  3. 3 Sè  TØnh, doanh    nghiÖp §∙ph©n      bæ Bæ   sung Tæng  céng TT t¹ Q§    i 141/TTg 18 Cµ  Mau 10.000 ­ 10.000 19 §¾c  L¾c 20.000 ­ 20.000 20 Tæng  C«ng  ty l ¬ng thùc  45.000 70.000 115.000 miÒn Nam 21 Tæng  C«ng    ty vËt   n«ng  t 340.000 70.000 410.000 nghiÖp 22 C«ng    tyXNK   Ngò  cèc 210.000 30.000 240.000 23 Tæng  c«ng    phª VN tycµ    20.000 ­ 20.000 24 Tæng  c«ng    tycao  VN su  10.000 ­ 10.000 25 Tæng  c«ng ty l ¬ng  thùc  30.000 ­ 30.000 miÒn  B¾c 26 C«ng    ty XNK  tæng hîp  I II   , 20.000 10.000 30.000 Bé  TM 27 Tæng  c«ng      tyho¸ chÊt,Bé    20.000 ­ 20.000 CN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2