intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định về việc bổ sung và sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán NHNN

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

224
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc bổ sung và sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán NHNN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc bổ sung và sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán NHNN

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  353/Q§­N H 2  n g µ y  21 th¸ng 12  ® n n¨ m  1996 v Ò  vi Ö c  æ   u n g  v µ  s ö a ® æ i  m é t s è  t µi h o ¶ n   µ o   Ö  th è ng  b s  k v h t µi h o ¶ n   Õ  to¸n  k k N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy  th¸ng5    cø  l Ng h Nh n   23    n¨m  1990; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm  ô  Òn  ¹n vµ  v nhi v quy h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; b ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc; Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.­  Bæ   sung  µ  öa  æi  ét  è  µikho¶n  µo  Ö   èng  µi vs ® m s t  v h th t  kho¶n  Õ   k to¸n Ng ©n   µng  µ   íc ban  µnh    h Nh n   h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 269/Q§­ NH2   µy  th¸ng 12  ng 4    n¨m  1992  µ  v th«ng    è  t s 16/TT­ NH2   µy  12­ ng 12­ 1992  cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh  Th ®è Ng h Nh n   sau: 1/Bæ     sung  µi t  kho¶n  633  ¹m øng  ©y  ùng  á,b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  "t   xd nh   d   s ch tµis¶n".   Tµikho¶n  µy  ë   ¹ c¸c ®¬n  Þ  ©n  µng  µ   ícdïng    ¹ch to¸n   n m ti     v Ng h Nh n   ®Ó h     sè  Òn t¹m  ti   øng  theo dù    ∙  îcNg ©n  µng  µ   ícTrung  ng  Öt cho    to¸n® ®   h Nh n   ¬ duy   x©y  ùng  á,b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n. d nh   d   s ch t   Bªn  îghi: n    ­Sè  Òn t¹m    ti   øng. Bªn  ã    c ghi: ­Sè  Òn thu håit¹m    ti       øng. ­ Sè   Òn  îc xö  ý chuyÓn  µo    µikho¶n  Ých  îp   ti ®   l   v c¸c t   th h  kh¸c. Sè    î: dn   ­ Ph¶n  sè  Òn c¸c Ng ©n  µng  µ   íc®ang  ¹m      ¸nh  ti     h Nh n   t øng ra ®Ó   ©y  ùng  á,b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n.  xd nh   d   s ch t   H¹ch      Õt: to¸nchiti ­M ë   tiÓu kho¶n:   2    1­ T¹m    øng  ©y  ùng  á. xd nh 2.T¹m    øng  b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n. d   s ch t   2/ Nh Ëp  tµikho¶n  Êp  I   2    c II  sau  y  µo  µikho¶n  ®© v t   702  èn  u    ©y  "V ®Ç tx dùng  ¬  c b¶n,mua  ¾ m   µis¶n  è  inh":   s t  c® ­Tµikho¶n     7021  èn  ©n  "V Ng s¸ch Nhµ   íccÊp".   n 
  2. 2 ­Tµikho¶n     7022  èn  ña  ©n  µng". "V c Ng h 3/Tµikho¶n  "C¸ckho¶n       83    thu kh¸c"® îcbè  Ý,s ¾p  Õp  ¹nh      tr   x l   sau: i ­Tµikho¶n     831  "C¸ckho¶n    Ò     û  Òn"   thu v tiªuhu ti ­Tµikho¶n     839  "C¸ckho¶n      thu kh¸c". Tµikho¶n    831  "C¸ckho¶n    Ò     û  Òn".   thu v tiªuhu ti Tµikho¶n  µy  ïng    ¹ch to¸nc¸ckho¶n    ña  ©n  µng  µ   íc   nd ®Ó h       thu c Ng h Nh n   ph¸tsinh trongtiªuhuû  Òn nh:thu b¸n phÕ   Öu,thu kh¸c.        ti         li     Néi dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     831  èng   néi dung  ¹ch  gi nh   h to¸n c¸c tµi      kho¶n    Ëp  ña  ©n  µng. thu nh c Ng h Tµikho¶n    839  "C¸ckho¶n      thu kh¸c" Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch    nd ®Ó h to¸n c¸c kho¶n     thu kh¸c cña  ©n   µng    Ng h Nhµ   íc(ngoµic¸ckho¶n    ∙  ¹ch to¸nvµo    µikho¶n  n     thu ® h     c¸ct   quy  nh). ®Þ Néi dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     839  èng   néi dung  ¹ch  gi nh   h to¸n c¸c tµi      kho¶n    Ëp  ña  ©n  µng. thu nh c Ng h 4/Trong tµikho¶n     844    Ý    µnh  Òn vµ  ¬ng  Ön thanh    "chiph ph¸th ti   ph ti   to¸n thay tiÒn"bæ       sung    µikho¶n  Êp  I c¸ct   c II sau:   ­Tµikho¶n     8446  "ChiphÝ  Óm  m   µ  ©n  ¹ tiÒn".   ki ®Õ v ph lo i   ­ Tµi kho¶n     8447    Ý  Ò     û  Òn vµ    ¬ng  "chiph v tiªuhu ti   c¸c ph tiÖn       thanh    to¸nthay tiÒn".   ­Tµikho¶n     8449    Ý  "chiph kh¸c". Tµikho¶n    8446    Ý  Óm  n   µ  ©n  ¹ tiÒn". "chiph ki ®Õ v ph lo i   Tµikho¶n  µy  ïng ®Ó   ¹ch to¸nc¸ckho¶n    Ý  ña  ©n  µng  µ     nd   h      chiph c ng h Nh nícvÒ     nghiÖp  ô  Óm  m,  än  äc,ph©n  ¹ tiÒn,nh:tiÒn c«ng,tiÒn chi v ki ®Õ ch l   lo   i           vîtn¨ng  Êt vµ  ét  è    su   m s kho¶n    chikh¸c (trõchic¸c lo¹  Ët liÖu kiÓm   m,       i  v   ®Õ ®ãng  ãitiÒn ®∙  ¹ch to¸nvµo  µi g   h     t  kho¶n 8444). Néi dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     8446  èng    éi dung  ¹ch  gi nh n   h to¸n c¸c tµi      kho¶n    Ý  ña  ©n  µng. chiph c Ng h Tµi kho¶n    8447    Ý   Ò     û  Òn  µ    ¬ng  Ön  "chiph v tiªuhu ti v c¸c ph ti thanh    to¸n thay tiÒn".   Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch    nd ®Ó h to¸n tÊtc¶        c¸c kho¶n    Ý   ña  ©n   chi ph c Ng hµng  µ   íc ph¸tsinh trong c«ng      û  Òn  µ    ¬ng  Ön  Nh n         t¸ctiªuhu ti v c¸c ph ti thanh  to¸nthay tiÒn,nh:tiÒn båidìng ®éc  ¹i    µm              h , l thªm  ê (nÕu  ã) vµ      chi gi   c   c¸c chi phÝ kh¸ccho    c«ng      û. t¸ctiªuhu Néi dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     8447  èng    éi dung  ¹ch  gi nh n   h to¸n c¸c tµi      kho¶n    Ý  ña  ©n  µng. chiph c Ng h Tµikho¶n    8449    Ý  "chiph kh¸c". Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch  n d ®Ó h to¸n c¸c    kho¶n    Ý   chi ph kh¸c  ña  ©n   c Ng hµng  µ   íc ph¸tsinh trong nghiÖp  ô    µnh  Nh n         v ph¸th (ngoµic¸c kho¶n    Ý     chiph ®∙  ¹ch to¸nvµo    µikho¶n  h   c¸ct   quy  nh). ®Þ
  3. 3 Néi dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     8449  èng    éi dung  ¹ch  gi nh n   h to¸n c¸c tµi      kho¶n    Ý  ña  ©n  µng. chiph c ng h 5/ Trong  µikho¶n    t  864  Ët liÖu  µ  Êy  ê in"bæ   "v   v gi t     sung    µikho¶n  c¸c t   cÊp  I   II  sau: nh ­Tµikho¶n     8641  ËtliÖu v¨n phßng" "V       ­Tµikho¶n     8642  Êy têin" "Gi     ­Tµikho¶n     8643  "X¨ng dÇu"   ­Tµikho¶n     8649  ËtliÖu kh¸c" "V     Tµikho¶n    8641  ËtliÖu v¨n phßng" "V       Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch    nd ®Ó h to¸n c¸c kho¶n    Ý      chiph mua   ¾ m     ¹  s c¸c lo i vËtliÖu v¨n phßng,c¸ctµis¶n            kh«ng  éc ph¹m    thu   vic«ng  ô    ng. c lao®é Néi dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     8641  èng    éi dung  ¹ch  gi nh n   h to¸n c¸c tµi      kho¶n    Ý  ña  ©n  µng. chiph c Ng h Tµikho¶n    8642  Êytêin" "gi     Tµikho¶n  µy  ïng    ¹ch to¸nc¸ckho¶n    Ý    nd ®Ó h       chiph mua  Êy têinphôc  gi       vô  cho  ¹t®éng  ña  ©n  µng  µ   íc. ho   c Ng h Nh n Néi dung  ¹ch    h to¸n Tµi kho¶n     8642  èng    éi dung  ¹ch  gi nh n   h to¸n c¸c tµi      kho¶n    Ý  ña  ©n  µng. chiph c Ng h ­Tµikho¶n     8643  "x¨ngdÇu"   Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch        nd ®Ó h to¸nc¸c kho¶n    Ý   chiph mua  x¨ng  Çu  õ d (tr   x¨ng dÇu  ïng cho  Ën    d  v chuyÓn  Òn ®∙  îch¹ch to¸nvµo  µikho¶n  ti   ®      t  8443). Néi dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     8643  èng    éi dung  ¹ch  gi nh n   h to¸n c¸c tµi      kho¶n    Ý  ña  ©n  µng. chiph c ng h ­Tµikho¶n     8649  ËtliÖu kh¸c" "V     Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch    nd ®Ó h to¸n c¸c kho¶n    Ý      chiph mua   ¾ m     Ët s c¸c v   liÖu kh¸c sö  ông     d cho  ¹t®éng  ña  ©n   µng  µ   íc (ngoµic¸c kho¶n  ho   c Ng h Nh n      chiphÝ  ∙  ¹ch to¸nvµo    µi   ®h     c¸ct   kho¶n quy  nh). ®Þ Néi dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     8649  èng    éi dung  ¹ch  gi nh n   h to¸n c¸c tµi      kho¶n    Ý  ña  ©n  µng. chiph c Ng h 6/ Trong  µikho¶n    t  869    "c¸ckho¶n    Ý  chiph qu¶n  ýkh¸c"bæ   l    sung    µi c¸ct   kho¶n  Êp  I c II  sau: ­Tµikho¶n     8695    Ý  "chiph cho  Öc  vi thanh  tra". ­Tµikho¶n     8696    Ý  "chiph phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y". Tµikho¶n    8695    Ý  "chiph cho  Öc  vi thanh  tra". Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch        nd ®Ó h to¸nc¸c kho¶n    Ý  chiph cho  Öc  vi thanh    tra, kiÓm    ¹t®éng  ña  ©n  µng  µ   íc. traho   c Ng h Nh n Néi dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     8695  èng    éi dung  ¹ch  gi nh n   h to¸n c¸c tµi      kho¶n    Ý  ña  ©n  µng. chiph c ng h
  4. 4 Tµikho¶n    8696    Ý  "chiph phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y". Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch    nd ®Ó h to¸n c¸c    kho¶n    Ý   ña  ©n   µng  chi ph c Ng h Nhµ   íc cho  n  c«ng    t¸cphßng ch¸y,ch÷a    ch¸y ®èi  íitrôsë, n¬i lµm  Öc  õ   v        vi (tr   chiphÝ     cho phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y ®èi  íikho  Òn  ∙  îc h¹ch    µo      v  ti ® ®   to¸n v chi b¶o  Ö   Òn). v ti Néi dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     8696  èng    éi dung  ¹ch  gi nh n   h to¸n c¸c tµi      kho¶n    Ý  ña  ©n  µng. chiph c Ng h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u  3. Ch¸nh V¨n phßng  èng ®èc,  ô  tr ng  ô K Õ  to¸n ­  µi Th V ë v  t  chÝnh, Vô   ëng,Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íctrung ¬ng,   tr   tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n       Gi¸m  c      ®è c¸cchinh¸nh  ©n  µng  µ   ícchÞu  Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m     µnh  Õt   thih quy   ®Þnh  µy. n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2