intTypePromotion=1

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xét thưởng xuất khẩu

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xét thưởng xuất khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xét thưởng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xét thưởng xuất khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® C ñ a  B é  T h ¬ n g  m ¹i sè 0093/2001/Q§­B T M   g µy  5 th¸ng 2 n  n¨ m  2001 v Ò  viÖc s öa ® æ i,  æ   u n g  Q u y  c h Õ   b s x Ðt thë n g  x u Êt k h È u   B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ ®Þnh  95/CP  sè  ngµy  4/12/1993  cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  195/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 27/9/1999 cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ  viÖc    dông  qu¶n    vÒ  lËp,sö  vµ  lýQuü  trî Hç    xuÊtkhÈu;   ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  1555/1999/Q§­ sè  BTM  ngµy 30/12/1999 cña    Bé Th¬ng    viÖc  m¹ivÒ  ban hµnh Quy  chÕ    ëng  xÐt th xuÊtkhÈu;   ­Theo      ®Ò nghÞ cña    Héi ®ång    ëng  xÐt th trong cuéc    häp  tæng  kÕt  c«ng  t¸cxÐt th     ëng  xuÊtkhÈu    ngµy  16/01/2001; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1. Nay  ® æi,bæ   söa    sung  mét  quy  sè  ®Þnh    t¹ Quy  i chÕ    ­ xÐt th ëng xuÊt khÈu    ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1555/1999/Q§­ sè  BTM   ngµy  30/12/1999 cña  Th¬ng    sau:   Bé  m¹i,nh  ­§iÒu      4,Ch¬ng    IIcña  Quy  chÕ  îcsöa  ®   ®æi    l¹lµ: i "Doanh nghiÖp  thuéc    c¸c thµnh phÇn  kinh  ® îc thµnh  tÕ    lËp theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËtcã    thµnh  tÝch    trùc tiÕp xuÊt khÈu    xuÊt s¾c,    hiÖu qu¶  cao      ®¹ttiªuchuÈn quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  díi   5    ®©y ®Òu   îcxÐt khen  ëng  ®     th theo  quy  chÕ  nµy. Doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµinÕu    thùc hiÖn    ®Çy  nhiÖm  ®ñ  vô  xuÊt khÈu    theo giÊy phÐp ®Çu    îc cÊp  cã  t®   vµ  thµnh  tÝch xuÊt khÈu  Æc     ® biÖtxuÊts¾c        th× còng  îcxÐt khen  ëng." ®     th ­§iÓm       5.1,§iÒu    5,Ch¬ng    IIcña  Quy  chÕ, nay    lµ: "XuÊt khÈu  Æt     m hµng  (hoÆc  mét chñng  i lo¹ cña  Æt   m hµng) s¶n    xuÊt  t¹ ViÖt Nam       i   mµ lÇn  ®Çu         thÞ  êng    tiªntiªuthô ë  tr nícngoµi,® îcbæ       sung  vµo  danh  môc  hµng xuÊt khÈu    cña ViÖt Nam     (kh«ng  ph¶im Æt     hµng  hoÆc  mét  chñng  i lo¹ cña  Æt   m hµng    mµ doanh  nghiÖp lÇn  ®Çu     tiªnxuÊt khÈu  níc   ra    ngoµi)vµ/hoÆc    lÇn ®Çu       ® îc ë  tiªntiªuthô    thÞ  êng  tr xuÊt khÈu    hiÖu    míicã  qu¶    víikim ng¹ch ®¹ttõ 100.000USD/n¨m            trëlªn.Riªng ®èi víi         tØnh  c¸c miÒn  nói,     ®¶o  h¶i kim  ng¹ch ®¹ttõ50.000        USD/n¨m    trëlªn. TiªuchuÈn    nµy  îctÝnh  ®   chung cho  haitr c¶    êng   hîp (mÆt  hµng    míi,thÞ  tr êng míi).NÕu     mét  trong    êng  hai tr hîp ®¹t  kim ng¹ch  100.000  USD/n¨m  (hoÆc 50.000 USD/n¨m) hoÆc     kim ng¹ch cña  haitr   c¶    êng    hîp gép      l¹®¹tmøc  i nªu      trªnth× doanh nghiÖp  îc®Ò   ®   nghÞ    ëng;nhng  xÐt th   thµnh  tÝch  m Æt   vÒ 
  2. 2 hµng  nµo tÝnh riªng cho  Æt     m hµng ®ã, kh«ng tÝnh gép kim ng¹ch nhiÒu  m Æt   hµng cña doanh  nghiÖp      ëng. ®Ó xÐt th HiÖu  qu¶ xuÊt khÈu tÝnh theo tõng  Æt   m hµng    ®Ò nghÞ xÐt  ëng. th   Nh÷ng    tiªuthøc chñ yÕu      ®Ó x¸c ®Þnh  hiÖu qu¶ kinh tÕ      lµ viÖc xuÊt khÈu    m Æt   hµng  doanh  ®ã  nghiÖp    îc®ñ  thu ®   vèn,vµ  l∙ .   cã  i " §iÓm     5.2,§iÒu    5,Ch¬ng    IIcña  Quy  chÕ  îcsöa  æi,bæ   ®   ®   sung  sau: nh  "Do    më réng  thÞ  êng  m Æt   tr vµ  hµng xuÊt khÈu  cã    ®∙  hoÆc     më thªm  thÞ  êng  m Æt   tr vµ  hµng    hiÖu  míi cã  qu¶    mµ tæng  kim  ng¹ch  xuÊt khÈu    cña  doanh  nghiÖp n¨m  sau cao  h¬n n¨m  ícvíimøc    ëng  îcquy  tr     t¨ng tr ®   ®Þnh  vµ  c«ng  cho  bè  tõng    tuú  thêikú  theo  yªu cÇu  chung    vÒ møc   t¨ng tr   ëng  xuÊt  khÈu cña  níc,tr   ¾t    c¶    ícm ¸p dông  møc    ëng    t¨ng tr lµ 20%,  riªngcho      c¸c tØnh  miÒn      nói,h¶i®¶o    lµ15%;  ®ång    thêimøc    t¨ng kim ng¹ch ph¶i®¹ttõ 500.000          USD       trëlªn.Riªng ®èi víi         tØnh  c¸c miÒn      nói,h¶i®¶o  møc    t¨ngkim  ng¹ch ®¹t     tõ200.000    USD     trëlªn." ­VÒ           thñ tôcxÐt khen  ëng: th Ngoµi c¸c quy ®Þnh   i§iÒu  c¸c  t¹  8,  doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc t   ngoµikhigöihå  ®Ò         s¬  nghÞ    ëng xÐt th cÇn kÌm  theo: +  B¶n  sao  giÊy phÐp    ®Çu   t + B¸o    thÓ  c¸o cô  t×nh  h×nh thùc hiÖn    nghÜa  xuÊt khÈu  ghitrong vô    ®∙      GiÊy phÐp  ®Çu    cã  t x¸c nhËn  cña  quan  c¬  qu¶n    lý trùc tiÕp    (Khu c«ng  nghiÖp,Uû    ban  nh©n d©n  tØnh,thµnh    phè... . ) §iÒu 2. C¸c    néi dung kh¸c cña    Quy  chÕ  xÐt  ëng  th xuÊt khÈu    ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  1555/1999/Q§­ sè  BTM   ngµy  30/12/1999,kh«ng    ®Ò  cËp ®Õn   i§iÒu  cña  t¹  1  QuyÕt  ®Þnh  nµy, ® îc gi÷ nguyªn        hiÖu      lùc thi hµnh. §iÒu    néidung  3. C¸c    söa  æi, bæ   ®   sung  i t¹  §iÒu  cña  1  QuyÕt  ®Þnh  nµy  îc¸p dông  ®     cho viÖc    ëng  xÐt th thµnh tÝch  xuÊtkhÈu      tõn¨m 2000. §iÒu    ®¬n  chøc  4. C¸c  vÞ  n¨ng  ªnquan  li   cña  Th¬ng      Bé  m¹i,Héi ®ång  xÐt  ëng  th xuÊt khÈu  c¸c doanh  vµ    nghiÖp xuÊt khÈu  tr¸ch nhiÖm   cã    thùc  hiÖn QuyÕt  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2