intTypePromotion=1

Rèn luyện kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Chia sẻ: Le Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:65

0
187
lượt xem
93
download

Rèn luyện kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một họat động giao tiếp chủ động. Là việc tạo nên một ảnh hưởng nhất định đối với người nào đó nhằm mục đích cung cấp thông tin cần thiết, hướng dẫn sử dụng sản phảm, lắp đặt, sửa chữa hoặc thuyết phục họ mua sản phẩm hay dịch vụ của Công ty. Là một quá trình giao tiếp chủ động mà người đại diện Công ty phải: Làm cho khách hàng hiểu được những lợi điểm của sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp. Tạo thiện cảm và niềm tin nơi khách hàng. Đạt được sự hài lòng của khách hàng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rèn luyện kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

 1. Welcome To DONG A INOX Company “Trôû thaønh Coâng ty cung caáp theùp khoâng ræ haøng ñaàu taïi Vieät  Nam. Ñöôïc xaây döïng treân neàn taûng cuûa söï keát hôïp xuaát saéc  vaø kinh nghieäm ñaõ ñöôïc minh chöùng, nhaèm mang laïi lôïi ích cho 
 2. LỘ TRÌNH KHÓA HỌC  Từ 08h00 đến 08h30 – 30 phút: Ổn định vị trí  Từ 08h30 đến 10h00 – 90 phút: Kỹ năng  Từ 10h00 đến 10h30 – 30 phút: Nghỉ giải lao  Từ 10h30 đến 12h00 – 90 phút: Kỹ năng  Từ 12h00 đến 13h30 – 90 phút: Ăn, nghỉ trưa  Từ 13h30 đến 14h00 – 30 phút: Ổn định vị trí  Từ 14h00 đến 15h30 – 90 phút: Kỹ năng  Từ 15h30 đến 16h00 – 30 phút: Nghỉ giải lao  Từ 16h00 đến 17h30 – 90 phút: Kỹ năng
 3. NỘI QUI
 4. MUÏC Ñ ÍCH KHOÙA HOÏC tieán g th aên i hoä Hieäu quaû hôn Cô Hoaøn thieän kyõ naêng Taêng thu Quy trình baùn haøng nhaäp
 5. NỘI DUNG PHẦN 1 1. Công Việc Hằng Ngày Của NVKD ĐÔNG Á. 2. Kiến Thức – Chiến Lược Kinh Doanh Đông Á.
 6. CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA NVKD – TLKD ĐÔNG Á  Sáng mỗi ngày đến làm việc, mới Nhân viên kinh doanh phải mở 6 tài liệu trên máy tính thì mới làm việc hiệu quả được: 1. CRM (Phần mềm Túi tiền): Hồ sơ khách hàng và các nội dung giao dịch.., 2. Protocol: Bán hàng sau khi chốt đơn hàng với khách , 3. Mạng Nội Bộ – Phần mềm FileZilla : Hướng dẫn kỹ thuật, văn hóa quy định nội quy Công ty và các vướng mắc cần tháo gở. 4. Mô Tả Chức Danh Nhân Viên Kinh Doanh: Nhiệm Vụ Công Việc hằng ngày phải làm ...(Trong Backup – Phần mềm FileZilla trên máy tính mỗi cán bộ kinh doanh). 5. Báo Cáo Kết Quả Cuối Ngày trong mẫu báo cáo Excel trong máy tính trong phần Backup – Phần mềm FileZilla. 6. Các Quy Trình ISO trong máy tính phần Backup – Phần mềm FileZilla.
 7. 4 RÀO CẢN KHI CHỐT MUA BÁN VỚI KHÁCH HÀNG 1. Nền tảng quan hệ và thiện chí của hai Doanh nghiệp và của Người bán – Người mua. 2. Lợi ích của hai Doanh nghiệp và của Người bán – Người mua. 3. - Khả năng phục vụ của Đông Á và khả năng mang lại lợi nhuận cũng như thanh toán của khách hàng trong dài hạn. - Lợi thế cạnh tranh dài hạn của Đông Á đối với khách hàng và lợi thế cạnh tranh dài hạn của khách hàng (So với các khách hàng khác của Đông Á) đối với Đông Á. 4. Rào cản về Niềm tin và Truyền thông, hiểu và biết lẫn nhau giữa hai Doanh nghiệp và Người mua – Người bán hằng ngày. → Nếu vượt qua 4 rào cản trên thì hằng ngày có thể chốt mua bán.
 8. 6 GIAO DỊCH KHI CHỐT MUA BÁN VỚI KHÁCH HÀNG 1. Giao dịch về nhu cầu ổn định của khách hàng:  Làm 01 lần cho cả năm, sau đó gần như không phải làm lại. 2. Giao dịch về nhu cầu kỹ thuật:  Làm một lần cho cả năm. Bảng Phụ lục do hai bên ký, sau đó gần như không phải làm lại. 3. Giao dịch về nhu cầu gia công và các giá trị gia tăng:  Làm một lần cho cả năm và làm chi tiết cho mỗi lần chốt bán hàng. 4. Giao dịch về yêu cầu tài chính kế toán: 1. Làm một lần cho cả năm. Chốt bảng Hợp đồng nguyên tắc / Hợp đồng kinh tế. 2. Sau đó gần như không phải thương lại mỗi lần mua bán nữa. • Giao dịch về yêu cầu giao nhận Logistic – Tiến độ:  Làm một lần về giao nhận Logistic.  Làm từng lần về tiến độ. 3. Giao dịch về thương mại:  Giao dịch hằng ngày theo mỗi lần chốt mua bán. → Để có Hiệu quả - Cạnh tranh và Tiến độ, Cán bộ Kinh doanh bán hàng cần làm đủ 6 bước trên cho mỗi Đơn hàng sau khi đã vượt qua 4 Rào cản trên t ại Khách hàng đó.
 9. "Khách hàng là vua" Từ khẩu hiệu đến thực tế. "Dịch vụ Khách hàng là vũ khí chủ yếu quyết định thành công của Công ty trong thập kỷ 1990 và những năm sắp tới" André Coupet – SECOR GROUP. GROUP
 10. Câu Hỏi Thảo Luận 1. Bán hàng là gì? 2. Khách hàng là gì?
 11. BÁN HÀNG LÀ GÌ ?  Bán hàng là: Một họat động giao tiếp chủ động. Là việc tạo nên một ảnh hưởng nhất định đối với người nào đó nhằm mục đích cung cấp thông tin cần thiết, hướng dẫn sử dụng sản phảm, lắp đặt, sửa chữa hoặc thuyết phục họ mua sản phẩm hay dịch vụ của Công ty. Là một quá trình giao tiếp chủ động mà người đại diện Công ty phải: Làm cho khách hàng hiểu được những lợi điểm của sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp. Tạo thiện cảm và niềm tin nơi khách hàng. Đạt được sự hài lòng của khách hàng.
 12. KHÁCH HÀNG LÀ AI?  Là người quan trọng nhất đối với ta, quyết định sự t ồn tại của công ty và bản thân ta.  Là người không bao giờ phụ thuộc ta, mà ngược lại ta phụ thuộc họ.  Là người mà ta không bao giờ được coi là đối tượng để ta "lường gạt".  Không ai có thể chiến thắng khách hàng c ủa mình!!!  Là người chia sẻ với ta niềm vui, sự hài lòng và lợi nhuận.
 13. CHAÂN D UN G N GÖÔØI BAÙN HAØN G THAØN H COÂN G Töï tin Thaùi ñoä toát Giao tieáp toát Taùc phong Laïc quan Kieán thöùc Quyeát Kyõ naêng baùn ñoaùn haøng toát Haøi Trung thöïc höôùc
 14. 3 LOAÏI HÌNH BAÙN HAØNG  Baùn saûn phaåm.  Baùn nöûa tö vaán.  Baùn tö vaán. SP Nöûa TV TV Noùi Baùn Ñoäc thoaïi Trao ñoåi
 15. BAÙN SAÛN PHAÅM  Noùi, noùi vaø noùi!  Chæ quan taâm ñeán noùi.  Ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi baùn haøng.
 16. BAÙN NÖÛA TÖ VAÁN  Xaùc ñònh nhu caàu khaùch haøng vaø lieân keát vôùi saûn phaåm.  Gioûi thuyeát phuïc.  Baùn ngay khi phaùt hieän ra nhu caàu.
 17. BAÙN TÖ VAÁN  Ñoái thoaïi thaät söï vôùi khaùch haøng.  Kyõ naêng laéng nghe saéc beùn.  Noùi chuyeän = Quan heä.  Quan heä = Lôïi theá caïnh tranh.
 18. CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY ĐÔNG Á CÓ THỂ CẠNH TRANH I. Ngành Nghề Kinh Doanh mà ĐÔNG Á có Lợi Thế Cạnh Tranh: 1. Đại lý phân phối sỉ cho Nhà Cung Cấp Nước Ngoài! 2. Siêu Thị Nguyên Liệu giao ngay đa dạng hàng hóa! 3. Đấu Thầu Công Trình! 4. Xuất Nhập Khẩu trực tiếp! * Bán lẻ kiểu gia đình ==> Không có lợi thế cạnh tranh. * Môi giới nội địa: Không có lợi thế cạnh tranh. * Đầu cơ thu gom nội địa ==> Không có lợi thế cạnh tranh. * Sản xuất nội địa nguyên liệu giá rẻ: Không có lợi thế cạnh tranh. * Nhập khẩu nguyên liệu giá rẻ nhất nhưng chất lượng và sự ổn định không có ==> Chưa tập trung lắm.
 19. CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY ĐÔNG Á CÓ THỂ CẠNH TRANH II. Chiến Lược Bán Hàng mà ĐÔNG Á có lợi thế cạnh tranh: 1. Chi phí thấp ==> Không phải chiến lược ĐÔNG Á. 2. Khác Biệt Hóa! 3. Khe Hở! III. Chiến Lược Tiếp Thị của ĐÔNG Á: 1. Bán Hàng trực tiếp cá nhân! 2. Quảng Cáo: Chủ yếu Ngành Tiêu Dùng. 3. Khuyến Mãi: Chủ yếu Ngành Tiêu Dùng. 4. Quảng bá: Chủ yếu Ngành Tiêu Dùng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2