intTypePromotion=3

Rèn luyện kỹ năng giải đề thi đại học 2010

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
299
lượt xem
177
download

Rèn luyện kỹ năng giải đề thi đại học 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Rèn luyện kỹ năng giải đề thi đại học 2010" nhằm giúp các em có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào Kì thi với tâm thế vững vàng nhất. Tác giả hi vọng tài liệu này sẽ là tài liệu bổ ích cho các em học sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rèn luyện kỹ năng giải đề thi đại học 2010

 1. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com ð Cao ð ng kh i A – 2007 – Mã ñ 326 Câu 1: ð t cháy hoàn toàn m t rư u (ancol) X thu ñư c CO2 và H2O có t l s mol tương ng là 3 : 4. Th tích khí oxi c n dùng ñ ñ t cháy X b ng 1,5 l n th tích khí CO2 thu ñư c ( cùng ñi u ki n). Công th c phân t c a X là A. C3H8O. B. C3H8O3. C. C3H4O. D. C3H8O2. 8 n CO 2 : n H 2O = 3 : 4 ⇒ x = − ( (1, 5. − 1) .3.2 ) = 1 Gi i : C:H =3:8 => ancol C3H8Ox , 2 => ch n A Câu 2: Khi ñ t cháy hoàn toàn 4,4 gam ch t h u cơ X ñơn ch c thu ñư c s n ph m cháy ch g m 4,48 lít CO2 ( ñktc) và 3,6 gam nư c. N u cho 4,4 gam h p ch t X tác d ng v i dung d ch NaOH v a ñ ñ n khi ph n ng hoàn toàn, thu ñư c 4,8 gam mu i c a axit h u cơ Y và ch t h u cơ Z. Tên c a X là (Cho H = 1; C = 12; O =16; Na = 23) A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. etyl propionat. n = 0, 2mol, n H 2O = 0, 2mol Gi i : CO 2 3, 6 + 0, 2.44 − 4, 4 0, 2.1 + 0, 2.2 − 0, 25.2 n O2 = = 0, 25mol n est e = = 0, 05mol 32 => 2  4, 4 + 0, 05.40 − 4,8  1 n C cñaancol =  − 18  . = 1  0, 05  14 => ancol là CH3OH => Ch n B Câu 5: ð t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan b ng oxi không khí (trong không khí, oxi chi m 20% th tích), thu ñư c 7,84 lít khí CO2 ( ñktc) và 9,9 gam nư c. Th tích không khí ( ñktc) nh nh t c n dùng ñ ñ t cháy hoàn toàn lư ng khí thiên nhiên trên là (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A. 56,0 lít. B. 78,4 lít. C. 70,0 lít. D. 84,0 lít.  7,84 9,9  V = +  .5.22, 4 = 70lÝt Gi i :  22, 4 18.2  => ch n C Câu 6: ð trung hòa 25 gam dung d ch c a m t amin ñơn ch c X n ng ñ 12,4% c n dùng 100ml dung d ch HCl 1M. Công th c phân t c a X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14) A. C2H7N. B. C3H7N. C. C3H5N. D. CH5N.(31)  25.0,124  M=  = 31 Gi i :  0,1.1  => Ch n D Câu 8: Thêm m gam kali vào 300ml dung d ch ch a Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu ñư c dung d ch X. Cho t t dung d ch X vào 200ml dung d ch Al2(SO4)3 0,1M thu ñư c k t t a Y. ð thu ñư c lư ng k t t a Y l n nh t thì giá tr c a m là (Cho H = 1; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; K = 39; Ba = 137) A. 1,59. B. 1,17. C. 1,95. D. 1,71. n = 0, 02mol, n Ba (OH )2 = 0, 03mol, n NaOH = 0, 03mol Gi i : Al2 (SO 4 )3 m = ( 0, 02.2.3 − 0, 03.2 − 0, 03) .39 = 1,17gam => ch n B
 2. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam h n h p X g m Fe, Mg và Zn b ng m t lư ng v a ñ dung d ch H2SO4 loãng, thu ñư c 1,344 lít hiñro ( ñktc) và dung d ch ch a m gam mu i. Giá tr c a m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65) A. 10,27. B. 9,52. C. 8,98. D. 7,25. 1,344 m = 3, 22 + .96 = 8, 98gam Gi i : 22, 4 => ch n C Câu 18: D n V lít ( ñktc) h n h p X g m axetilen và hiñro ñi qua ng s ñ ng b t niken nung nóng, thu ñư c khí Y. D n Y vào lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu ñư c 12 gam k t t a. Khí ñi ra kh i dung d ch ph n ng v a ñ v i 16 gam brom và còn l i khí Z. ð t cháy hoàn toàn khí Z thu ñư c 2,24 lít khí CO2 ( ñktc) và 4,5 gam nư c. Giá tr c a V b ng (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Br = 80; Ag = 108) A. 11,2. B. 13,44. C. 8,96. D. 5,60. n = 0,1 mol, n H 2O = 0, 25 mol Gi i : CO 2  12 16 0,1  V = + 2. + .3 + ( 0, 25 − 0,1.1, 5 )  .22, 4 = 11, 2 lÝt  240 160 2  => ch n A Câu 22: Cho h n h p hai anken ñ ng ñ ng k ti p nhau tác d ng v i nư c (có H2SO4 làm xúc tác) thu ñư c h n h p Z g m hai rư u (ancol) X và Y. ð t cháy hoàn toàn 1,06 gam h n h p Z sau ñó h p th toàn b s n ph m cháy vào 2 lít dung d ch NaOH 0,1M thu ñư c dung d ch T trong ñó n ng ñ c a NaOH b ng 0,05M. Công th c c u t o thu g n c a X và Y là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; th tích dung d ch thay ñ i không ñáng k ) A. C4H9OH và C5H11OH. B. C2H5OH và C4H9OH. C. C3H7OH và C4H9OH. D. C2H5OH và C3H7OH. 2. ( 0,1 − 0, 05 ) 1, 06.n n CO 2 = = 0, 05 mol 14n + 18 = ⇔ n = 2, 5 Gi i : 2 => 0, 05 => ch n D Câu 24: Cho m t m u h p kim Na-Ba tác d ng v i nư c (dư), thu ñư c dung d ch X và 3,36 lít H2 ( ñktc). Th tích dung d ch axit H2SO4 2M c n dùng ñ trung hoà dung d ch X là A. 60ml. B. 150ml. C. 30ml. D. 75ml. 0,15 V= = 0, 075 lÝt = 75 ml Gi i : 2 => ch n D Câu 34: Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu ñư c 2,16 gam b c k t t a. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108) A. 0,01M. B. 0,02M. C. 0,20M. D. 0,10M. 0, 02 / 2 CM = = 0, 2M Gi i : 0, 05 => Ch n C Câu 38: Cho 5,76 gam axit h u cơ X ñơn ch c, m ch h tác d ng h t v i CaCO3 thu ñư c 7,28 gam mu i c a axit h u cơ. Công th c c u t o thu g n c a X là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40) A. CH2=CH-COOH(72). B. HC≡C-COOH. (70) C. CH3-CH2-COOH.(74) D. CH3COOH.(60)
 3. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com  5, 76.38  M=  = 72 => Ch än A Gi i :  2.(7, 28 − 5, 76)  Câu 49: Cho 4,48 lít khí CO ( ñktc) t t ñi qua ng s nung nóng ñ ng 8 gam m t oxit s t ñ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. Khí thu ñư c sau ph n ng có t kh i so v i hiñro b ng 20. Công th c c a oxit s t và ph n trăm th tích c a khí CO2 trong h n h p khí sau ph n ng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Fe = 56) A. Fe3O4; 75%. B. Fe2O3; 75%. C. Fe2O3; 65%. D. FeO; 75%. m = 0, 2.28 + 8 − 20.2.0, 2 = 5, 6 gam m = 8 − 5, 6 = 2, 4 gam Gi i : F e => O => 5, 6 2, 4 n Fe : nO = : = 2:3 56 16  2, 4  %VCO 2 =   .100% = 75% 1 Fe O . 2 3  16.0, 2  => Ch n B
 4. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com ð ð i H c kh i B – 2007 – Mã ñ 285 Câu 1: Cho m gam m t ancol (rư u) no, ñơn ch c X qua bình ñ ng CuO (dư), nung nóng. Sau khi ph n ng hoàn toàn, kh i lư ng ch t r n trong bình gi m 0,32 gam. H n h p hơi thu ñư c có t kh i ñ i v i hiñro là 15,5. Giá tr c a m là (cho H = 1, C =12, O = 16) A. 0,92. B. 0,32. C. 0,64. D. 0,46.  0, 32  m = .2.2.15, 5 − 0,32  = 0,92 gam Gi i :  16  => ch n A Câu 7: Cho 200 ml dung d ch AlCl3 1,5M tác d ng v i V lít dung d ch NaOH 0,5M, lư ng k t t a thu ñư c là 15,6 gam. Giá tr l n nh t c a V là (cho H = 1, O = 16, Al = 27) A. 1,2. B. 1,8. C. 2,4. D. 2 15, 6  4 ( 0,3 − 0, 2 ) + 0, 2.3  n Al (OH ) = = 0, 2 mol V = =2 3 78  0,5  Gi i : => => Ch n D Câu 12: Nung m gam b t s t trong oxi, thu ñư c 3 gam h n h p ch t r n X. Hòa tan h t h n h p X trong dung d ch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít ( ñktc) NO (là s n ph m kh duy nh t). Giá tr c a m là(cho O = 16, Fe = 56) A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32. 7.3 + 56.0, 025.3 m= = 2,52 gam n NO = 0, 025 mol 10 Gi i : => => ch n A Câu 15: ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol m t axit cacboxylic ñơn ch c, c n v a ñ V lít O2 ( ñktc), thu ñư c 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá tr c a V là A. 8,96. B. 11,2. C. 6,72. D. 4,48.  0,3.2 + 0, 2 − 0,1.2  V =  .22, 4 = 6, 72 lÝt Gi i :  2  => ch n C Câu 17: Cho 1,67 gam h n h p g m hai kim lo i 2 chu kỳ liên ti p thu c nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác d ng h t v i dung d ch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 ( ñktc). Hai kim lo i ñó là (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137) A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Sr và Ba. D. Ca và Sr. 1, 67.22, 4 M= = 55, 67 Gi i : 0, 672 => Ch n D Câu 21: H n h p X g m Na và Al. Cho m gam X vào m t lư ng dư nư c thì thoát ra V lít khí. N u cũng cho m gam X vào dung d ch NaOH (dư) thì ñư c 1,75V lít khí. Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a Na trong X là (bi t các th tích khí ño trong cùng ñi u ki n, cho Na = 23, Al = 27) A. 39,87%. B. 77,31%. C. 49,87%. D. 29,87%. 1.2  1, 75.2 − 0, 5  n Na = = 0,5 mol n Al =   = 1 mol Gi i : 4 ,  3  => 0,5.23 %m = .100% = 29,87% 0,5.23 + 1.27 => ch n D
 5. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Câu 22: Nung 13,4 gam h n h p 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i hóa tr 2, thu ñư c 6,8 gam ch t r n và khí X. Lư ng khí X sinh ra cho h p th vào 75 ml dung d ch NaOH 1M, kh i lư ng mu i khan thu ñư c sau ph n ng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. 5,8 gam. B. 6,5 gam. C. 4,2 gam. D. 6,3 gam. 13, 4 − 6,8 n CO 2 = = 0,15 mol ,n NaOH = 0, 075 mol=>n CO 2 44 n Gi i : > NaOH => mu i NaHCO3 = 84.0,075 =6,3 gam => ch n D Câu 47: Cho m gam h n h p b t Zn và Fe vào lư ng dư dung d ch CuSO4. Sau khi k t thúc các ph n ng, l c b ph n dung d ch thu ñư c m gam b t r n. Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a Zn trong h n h p b t ban ñ u là (cho Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65) A. 90,27%. B. 85,30%. C. 82,20%. D. 12,67%. 8.65 m= .100% = 90, 27% 8.65 + 1.56 => ch n A Câu 48: Cho 0,01 mol m t h p ch t c a s t tác d ng h t v i H2SO4 ñ c nóng (dư), thoát ra 0,112 lít ( ñktc) khí SO2 (là s n ph m kh duy nh t). Công th c c a h p ch t s t ñó là : A. FeS. B. FeS2. C. FeO D. FeCO3. 0, 005.2 n e cho = =1 Gi i : 0, 01 => ch n C ( không th là D vì n u là D thì n < 1 vô lí ) e Câu 49: Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam m t anñehit ñơn ch c thu ñư c 3 gam axit tương ng. Công th c c a anñehit là (cho H = 1, C = 12, O = 16) A. HCHO (29) B. C2H3CHO.(56) C. C2H5CHO. (58) D. CH3CHO. (44)  2, 2.16  M=  = 44 Gi i :  3 − 2, 2  => Ch n D
 6. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com M t bài toán hoá h c trong ð ð i H c kh i A -2008 có nhi u cách gi i nhanh : Cho 11,36 gam h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ph n ng h t v i dung d ch HNO3 loãng (dư), thu ñư c 1,344 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ñktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là : A. 34,36. B. 35,50. C. 49,09. D. 38,72. Gi i :  1,344   7.11, 36 + 56.3. 22, 4  m =  .242 = 38, 72gam  10.56    Cách 1 :    0, 06.3   11,36 + 2 .16  m =  .2.242 = 38, 72gam  160  Cách 2 :   Cách 3 : : g i s mol Fe là a => 3a = 11,36 − 56a .2 + 0, 06.3 ⇔ a = 0,16 => m = 0,16.242 = 38, 72gam 16 Cách 4 : : Coi h n h p ñã cho g m Fe ( amol ) và O ( b mol ) 56a + 16b = 11, 36 a = 0,16  ⇔ ⇒ m = 0,16.242 = 38, 72gam  3a = 2b + 0, 06.3 b = 0,15  11,36 − 0, 06.56  m =  0, 06 + .2  .242 = 38, 72gam Cách 5 : :  160   11, 36 − 0, 06.3.72  m = .2 + 0, 06.3  .242 = 38, 72 gam Cách 6:  160   11, 36 − 0, 06.3.232   .2 + 0, 06.3.3  .242 = 38, 72gam Cách 7 : m =  160   x + y = 0, 06.3  x = 0,19 mol  ⇔ Cách 8 :  72x + 232y = 11, 36 y = −0, 01 mol =>m =(0,19 -0,01.3).242 =38,72 gam  3x + y = 0, 06.3 x = 0, 01 mol  ⇔ 56 72 11 36 Cách 9 :  x + y = ,  y = 0,15 mol =>m =(0,01+0,15).242 =38,72 gam ðây là 7 cách mà mình c m th y nhanh nh t , b n nào còn cách tính nhanh n a xin hãy góp ý !
 7. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com ð ð i H c - 2008 - Mã ñ 263 Câu 4: ð hoà tan hoàn toàn 2,32 gam h n h p g m FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong ñó s mol FeO b ng s mol Fe2O3), c n dùng v a ñ V lít dung d ch HCl 1M. Giá tr c a V là A. 0,23. B. 0,18. C. 0,08. D. 0,16. Gi i 2, 32 .4.2 = 0, 08 => V = 232 Ch n C Câu 7: Cho 2,13 gam h n h p X g m ba kim lo i Mg, Cu và Al d ng b t tác d ng hoàn toàn v i oxi thu ñư c h n h p Y g m các oxit có kh i lư ng 3,33 gam. Th tích dung d ch HCl 2M v a ñ ñ ph n ng h t v i Y là A. 57 ml. B. 50 ml. C. 75 ml. D. 90 ml. 3, 33 − 2,13 1 .2. = 0, 075lÝt = 75ml Gi i : V = 16 2 => Ch n C Câu 10 : Cho 3,6 gam anñehit ñơn ch c X ph n ng hoàn toàn v i m t lư ng dư Ag2O (ho c AgNO3) trong dung d ch NH3 ñun nóng, thu ñư c m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag b ng dung d ch HNO3 ñ c, sinh ra 2,24 lít NO2 (s n ph m kh duy nh t, ñktc). Công th c c a X là A. C3H7CHO. ( 72 ) B. HCHO. ( 30) C. C4H9CHO.(86) D. C2H5CHO. ( 58) 3, 6 M an ®ehit = = 72 1 2, 24 . Gi i : 2 22, 4 => ch n A Câu 14: Cho V lít dung d ch NaOH 2M vào dung d ch ch a 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 ñ n khi ph n ng hoàn toàn, thu ñư c 7,8 gam k t t a. Giá tr l n nh t c a V ñ thu ñư c lư ng k t t a trên là : A. 0,45. B. 0,35. C. 0,25. D. 0,05.  7,8 7,8   78 .3 + (0,1.2 − 78 ).4 + 0,1.2    = 0, 45  2  Gi i : V=   => Ch n A Câu 22: Cho V lít h n h p khí ( ñktc) g m CO và H2 ph n ng v i m t lư ng dư h n h p r n g m CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng h n h p r n gi m 0,32 gam. Giá tr c a V là A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560. 0,32 .22, 4 = 0, 448 Gi i : V = 16 => Ch n A Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol h n h p g m Al và Al4C3 vào dung d ch KOH (dư), thu ñư c a mol h n h p khí và dung d ch X. S c khí CO2 (dư) vào dung d ch X, lư ng k t t a thu ñư c là 46,8 gam. Giá tr c a a là A. 0,55. B. 0,60. C. 0,40. D. 0,45. Gi i : Al ( x mol ) , Al4C3 ( y mol )
 8. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com  x + y = 0, 3  x = 0, 2  46,8 ⇔   3.0, 2  x + 4y = 78  y = 0,1  + 3.0,1 = 0, 6  => a =  2  Câu 25: ðun nóng h n h p khí g m 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 v i xúc tác Ni, sau m t th i gian thu ñư c h n h p khí Y. D n toàn b h n h p Y l i t t qua bình ñ ng dung d ch brom (dư) thì còn l i 0,448 lít h n h p khí Z ( ñktc) có t kh i so v i O2 là 0,5. Kh i lư ng bình dung d ch brom tăng là A. 1,04 gam. B. 1,32 gam. C. 1,64 gam. D. 1,20 gam.  0, 448   0, 06.26 + 0, 04.2 − 0,5.32. 22, 4  = 1, 32gam Gi i : m =   => ch n B Câu 27: H p th hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 ( ñktc) vào 500 ml dung d ch h n h p g m NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam k t t a. Giá tr c a m là A. 19,70. B. 17,73. C. 9,85. D. 11,82.  4, 48   0,5. ( 0,1 + 0, 2.2 ) − 22, 4  .197 = 9,85gam Gi i : m =   Câu 28: Tr n l n V ml dung d ch NaOH 0,01M v i V ml dung d ch HCl 0,03 M ñư c 2V ml dung d ch Y. Dung d ch Y có pH là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.  0, 03 − 0, 01    2 =2  Gi i : pH = -lg => ch n C Câu 29: Cho 11,36 gam h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ph n ng h t v i dung d ch HNO3 loãng (dư), thu ñư c 1,344 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ñktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.  1,344   7.11, 36 + 56.3. 22, 4  m =  .242 = 38, 72gam  10.56    Cách 1 :    0, 06.3   11,36 + 2 .16  m =  .2.242 = 38, 72gam  160  Cách 2 :   Cách 3 : : g i s mol Fe là a => 3a = 11,36 − 56a .2 + 0, 06.3 ⇔ a = 0,16 => m = 0,16.242 = 38, 72gam 16 Cách 4 : : Coi h n h p ñã cho g m Fe ( amol ) và O ( b mol )
 9. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com 56a + 16b = 11, 36 a = 0,16  ⇔ ⇒ m = 0,16.242 = 38, 72gam  3a = 2b + 0, 06.3 b = 0,15  11,36 − 0, 06.56  m =  0, 06 + .2  .242 = 38, 72gam Cách 5 : :  160  Câu 30: Cho h n h p g m Na và Al có t l s mol tương ng là 1 : 2 vào nư c (dư). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c 8,96 lít khí H2 ( ñktc) và m gam ch t r n không tan. Giá tr c a m là A. 10,8. B. 5,4. C. 7,8. D. 43,2. 8,96 1 .2. .27 = 5, 4gam Gi i : m = 22, 4 4 => ch n B Câu 34: H n h p X có t kh i so v i H2 là 21,2 g m propan, propen và propin. Khi ñ t cháy hoàn toàn 0,1 mol X, t ng kh i lư ng c a CO2 và H2O thu ñư c là A. 20,40 gam. B. 18,60 gam. C. 18,96 gam. D. 16,80 gam.   21, 2 − 12.3   0,1.3.44 +  .0,1.18   = 18,96gam Gi i : m =   2  => ch n C
 10. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com ð ð i H c Kh i B - 2008 - Mã 195 Câu 7: ðun nóng h n h p g m hai rư u (ancol) ñơn ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng v i H2SO4 ñ c 140oC. Sau khi các ph n ng k t thúc, thu ñư c 6 gam h n h p g m ba ete và 1,8 gam nư c. Công th c phân t c a hai rư u trên là A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH.  6 + 1,8  1 n = − 18  . = 1, 5 n =  0,1.2  14 Gi i : H 2O 0,1 mol .=> => ch n A Câu 9: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH b ng CuO nung nóng, sau m t th i gian thu ñư c h n h p s n ph m X (g m HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn b X tác d ng v i lư ng dư Ag2O (ho c AgNO3) trong dung d ch NH3, ñư c 12,96 gam Ag. Hi u su t c a ph n ng oxi hoá CH3OH là A. 76,6%. B. 80,0%. C. 65,5%. D. 70,4%.  1 12,96 1   4 . 108 .32. 1, 2  .100% = 80% Gi i : %H =   => Ch n B Câu 12: Cho 9,12 gam h n h p g m FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác d ng v i dung d ch HCl (dư). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, ñư c dung d ch Y; cô c n Y thu ñư c 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá tr c a m là A. 9,75. B. 8,75. C. 7,80. D. 6,50.  7, 62  1  m =   9,12 − .72  .2.  .162,5 = 9, 75 Gi i :  127  160  => Ch n A . Câu 16: Cho 2,16 gam Mg tác d ng v i dung d ch HNO3 (dư). Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c 0,896 lít khí NO ( ñktc) và dung d ch X. Kh i lư ng mu i khan thu ñư c khi làm bay hơi dung d ch X là A. 8,88 gam. B. 13,92 gam. C. 6,52 gam. D. 13,32 gam.  0, 04.3  m = .24 + 0, 04.3.62  = 8,88gam Gi i :  2  => ch n A Câu 26: Cho m gam h n h p X g m Al, Cu vào dung d ch HCl (dư), sau khi k t thúc ph n ng sinh ra 3,36 lít khí ( ñktc). N u cho m gam h n h p X trên vào m t lư ng dư axit nitric (ñ c, ngu i), sau khi k t thúc ph n ng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (s n ph m kh duy nh t, ñktc). Giá tr c a m là A. 11,5. B. 10,5. C. 12,3. D. 15,6.  0,15.2  0,3.1   m = .27 +  .64   = 12,3gam Gi i :  3  2  => ch n C Câu 29: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, ñơn ch c X tác d ng hoàn toàn v i 500 ml dung d ch g m 0,12M và NaOH 0,12M. Cô c n dung d ch thu ñư c 8,28 gam h n h p ch t r n khan. Công th c phân t c a X là A. C2H5COOH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. C3H7COOH.
 11. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Gi i :  3, 6 + 0, 5 ( 0,12. ( 56 + 40 ) ) − 8, 28  n H 2O =   = 0, 06mol n =  3, 6 − 46  . 1 = 1.Ch änC  18   0, 06    =>   14 Câu 32: Nhi t phân hoàn toàn 40 gam m t lo i qu ng ñôlômit có l n t p ch t trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 ( ñktc). Thành ph n ph n trăm v kh i lư ng c a CaCO3.MgCO3 trong lo i qu ng nêu trên là A. 40%. B. 50%. C. 84%. D. 92%. 0, 2.100 + 0, 2.84 .100% = 92% Gi i : %m = 40 => Ch n D Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam ch t béo c n v a ñ 0,06 mol NaOH. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c kh i lư ng xà phòng là A. 17,80 gam. B. 18,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam. Gi i : m = 17, 24 + 0, 06.40 − 92.0, 06 / 3 = 17,8 .Ch n A Câu 42: Khi ñ t cháy hoàn toàn m t este no, ñơn ch c thì s mol CO2 sinh ra b ng s mol O2 ñã ph n ng. Tên g i c a este là A. metyl fomiat. B. etyl axetat. C. n-propyl axetat. D. metyl axetat. n = n H 2O ⇒ H = 2.2 = 4 ⇒ Gi i : CO 2 C2H4O2 => HCOOCH3 => metyl fomiat. => Ch n A Câu 46: Th tích dung d ch HNO3 1M (loãng) ít nh t c n dùng ñ hoà tan hoàn toàn m t h n h p g m 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (bi t ph n ng t o ch t kh duy nh t là NO) A. 1,0 lít. B. 0,6 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít. 0,15.2 0,15.2 .4 + .4 3 3 = 0,8 Gi i : V = 1 => Ch n C Câu 56: Cho m t lư ng b t Zn vào dung d ch X g m FeCl2 và CuCl2. Kh i lư ng ch t r n sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn nh hơn kh i lư ng b t Zn ban ñ u là 0,5 gam. Cô c n ph n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 13,6 gam mu i khan. T ng kh i lư ng các mu i trong X là A. 13,1 gam. B. 17,0 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam. Gi i : m = 13,6+0,5 =14,1 gam => ch n D
 12. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com ð Cao ð ng 2008 – Mã 216 Câu 17: D n t t V lít khí CO ( ñktc) ñi qua m t ng s ñ ng lư ng dư h n h p r n g m CuO, Fe2O3 ( nhi t ñ cao). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c khí X. D n toàn b khí X trên vào lư ng dư dung d ch Ca(OH)2 thì t o thành 4 gam k t t a. Giá tr c a V là A.1,12 B.0,896 C.0,448 D.0,224 4 .22, 4 = 0,896lÝt Gi i : V = 100 => Ch n B Câu 16: Cho h n h p g m 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác d ng v i lư ng dư Ag2O (ho cAgNO3) trong dung d ch NH3, ñun nóng. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng Ag t o thành là A.43,2 gam B.10,8 C.64,8 D.21,6 Gi i : m = ( 0,1.4+0,1.2).108 =64,8 gam => ch n C Câu 20: Trong phân t aminoaxit X có m t nhóm amino và m t nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác d ng v a ñ v i dung d ch NaOH, cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 19,4 gam mu i khan. Công th c c a X là A.H2NC3H6COOH(103) B.H2NCH2COOH(75) C.H2NC2H4COOH.(89 D.H2NC4H8COOH(117) 22 .15 = 75 Gi i : M = 19, 4 − 15 .Ch n B Câu 38: Tr n 5,6 gam b t s t v i 2,4 gam b t lưu huỳnh r i nung nóng (trong ñi u ki n không cókhông khí), thu ñư c h n h p r n M. Cho M tác d ng v i lư ng dư dung d ch HCl, gi i phóng h nh p khí X và còn l i m t ph n không tan G. ð ñ t cháy hoàn toàn X và G c n v a ñ V lít khí O2 ( ñktc). Giá tr c a V là: A.2,8 B.3,36 C.3,08 D.4,48 Gi i : nFe =0,1 mol , nS = 0,075 mol .  0,1.2 0, 075.4   +  .22, 4 = 2,8lÝt V=  4 4  => Ch n A Câu 44: Hoà tan h t 7,74 gam h n h p b t Mg, Al b ng 500 ml dung d ch h n h p HCl 1M và H2SO4 0,28M thu ñư c dung d ch X và 8,736 lít khí H2( ñktc). Cô c n dung d ch X thu ñư c lư ng mu i khan là A.38,93 B.103,85 C.25,95 D.77,96 8, 736 .2 = ( 0,5. (1 + 0, 28.2 ) ) = 0, 78 Gi i : do 22, 4 nên : M = 7,74 + 0,5.( 1.35,5 + 0,28.96) = 38,93 gam => ch n A Câu 45: ð t nóng m t h n h p g m Al và 16 gam Fe2O3 (trong ñi u ki n không có không khí) ñ nkhi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c h n h p r n X. Cho X tác d ng v a ñ v i V ml dung d ch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 ( ñktc). Giá tr c a V là : A.150 B.100 C.200 D.300
 13. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com  0,15.2 16  V = + .2  = 0,3lÝt = 300ml Gi i :  3 160  => Ch n D Câu 54: Cho 13,5 gam h n h p các kim lo i Al, Cr, Fe tác d ng v i lư ng dư dung d ch H2SO4 loãng nóng (trong ñi u ki n không có không khí), thu ñư c dung d ch X và 7,84 lít khí H2 ( ñktc).Cô c n dung d ch X (trong ñi u ki n không có không khí) ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A.42,6 B.45,5 C.48,8 D.47,1 7,84 .96 Gi i : m = 13,5 + 22, 4 = 47,1 gam .Ch n D L ik t: Các bài toán trên chúng ta có th gi i m t kho ng t 15s – 60 s cho m i bài n u chúng ta có tư duy t t ! ði u này có th làm ñư c n u thư ng xuyên rèn luy n tư duy tính toán, n m ñư c m t s m o gi i toán và có ki n th c ch c v hóa h c là n ! Chúng các b n thành công ! Trong quá trình biên so n không th tránh kh i thi u sót mong các b n và anh ch ñ ng nghi p góp ý !

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản