intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp dạy học dự án trong dạy và học Hóa học ở trường phổ thông

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

196
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những phƣơng pháp dạy học có khả năng khắc phục những hạn chế của phương pháp dạy học truyền thống, đó là phương pháp dạy học dự án; vậy "Phương pháp dạy học dự án là gì?, chúng ta sẽ áp dụng phương pháp dạy học dự án vào dạng bài nào và áp dụng ra sao? Mời các bạn cùng tham khảo sáng kiến kinh nghiệm "Phương pháp dạy học dự án trong dạy và học Hóa học ở trường phổ thông" để tìm hiểu nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp dạy học dự án trong dạy và học Hóa học ở trường phổ thông

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI<br /> Đơn vị: TRƢỜNG THPT CHUYÊN LƢƠNG THẾ VINH<br /> Mã số: ................................<br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> <br /> PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN<br /> TRONG DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC Ở<br /> TRƢỜNG PHỔ THÔNG<br /> <br /> Ngƣời thực hiện: Nguyễn Minh Tấn<br /> Lĩnh vực nghiên cứu:<br /> Quản lý giáo dục<br /> <br /> <br /> <br /> Phƣơng pháp dạy học bộ môn: ............................... <br /> Phƣơng pháp giáo dục<br /> <br /> <br /> <br /> Lĩnh vực khác: ......................................................... <br /> Có đính kèm:<br />  Mô hình<br />  Phần mềm<br /> <br />  Phim ảnh<br /> <br />  Hiện vật khác<br /> 1<br /> <br /> SƠ LƢỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC<br /> I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN<br /> 1. Họ và tên: Nguyễn Minh Tấn<br /> 2. Ngày tháng năm sinh: 08/10/1987<br /> 3. Nam, nữ: Nam<br /> 4. Địa chỉ: 223/73/3, phƣờng Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai<br /> 5. Điện thoại: 0988325623<br /> 6. Fax:<br /> <br /> E-mail: minhtan0810@gmail.com<br /> <br /> 7. Chức vụ: Giáo viên<br /> 8. Đơn vị công tác: Trƣờng THPT chuyên Lƣơng Thế Vinh<br /> II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO<br /> - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân<br /> - Năm nhận bằng: 2009<br /> - Chuyên ngành đào tạo: Sƣ phạm Hóa học<br /> III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC<br /> - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy hóa học<br /> Số năm có kinh nghiệm: 2 năm<br /> - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tên sáng kiến kinh nghiệm: PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG<br /> DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG<br /> A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> Thế kỉ XXI với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, trở thành thời đại của<br /> toàn cầu hóa , hình thành nên “ thế giới phẳng “ . Sự phát triển của khoa học , kĩ<br /> thuật và kinh tế đòi hỏi ngành giáo dục phải có những bƣớc tiến vƣợt bậc để đào<br /> tạo nên những con ngƣời đáp ứng đƣợc nhu cầu lao động của xã hội.<br /> Giáo dục thế kỉ XXI cần đào tạo nên những con ngƣời không chỉ biết kiến thức<br /> mà còn nắm vững các kỹ năng , có tính sáng tạo, có khả năng lao động độc lập, tự<br /> chủ ; biết hòa nhập, có năng lực hành động, năng lực giải quyết vấn đề , có khả<br /> năng hòa nhập tốt, khả năng tham gia cạnh tranh quốc tế…….. nhằm cung cấp<br /> đƣợc nguồn nhân lực có đủ tài cho xã hội .<br /> Muốn làm đƣợc điều đó , trên thế giới và cả nƣớc ta hiện nay, cần phải có<br /> những đổi mới về mặt phƣơng pháp dạy học, đƣa quá trình đào tạo gắn liền với<br /> thực tiễn lao động của cuộc sống.<br /> Một trong những phƣơng pháp dạy học có khả năng khắc phục những hạn chế<br /> của phƣơng pháp dạy học truyền thống , đó là phƣơng pháp dạy học dự án .<br /> Vậy “ Phƣơng pháp dạy học dự án là gì ?” , chúng ta sẽ áp dụng phƣơng pháp<br /> dạy học dự án vào dạng bài nào và áp dụng ra sao ? Sau đây chúng ta sẽ cùng đi<br /> vào tìm hiểu.<br /> B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHƢƠNG I : CƠ SỞ LÍ LUẬN<br /> TỔNG QUAN VỀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN<br /> I. Khái niệm<br />  Phƣơng pháp dạy học dự án là một phƣơng pháp dạy học lấy hoạt động của<br /> HS làm trung tâm, hƣớng HS đến việc lĩnh hội kiến thức và kĩ năng thông qua<br /> việc đóng một hay nhiều vai để giải quyết vấn đề (gọi là dự án) mô phỏng<br /> những hoạt động có thật của xã hội chúng ta.<br />  Những hoạt động này giúp HS thấy kiến thức cần học có ý nghĩa hơn.<br />  HS lĩnh hội kiến thức và kĩ năng thông qua quá trình giải quyết một bài tập<br /> tình huống gắn với thực tiễn - dự án<br />  Kết thúc dự án sẽ cho ra sản phẩm.<br /> <br /> II. So sánh dạy học dựa trên vấn đề và dạy học dựa trên dự án<br /> <br /> DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀ DẠY HỌC DỰA TRÊN DỰ ÁN<br /> Bắt đầu bằng việc đƣa ra một vấn đề để<br /> <br /> Bắt đầu bằng việc đƣa ra mô tả về sản<br /> <br /> ngƣời học giải quyết hoặc để học về vấn<br /> <br /> phẩm cuối cùng hoặc một ngữ cảnh giả<br /> <br /> đề đó<br /> <br /> tƣởng<br /> <br /> Nhấn mạnh vào câu hỏi và nội dung<br /> <br /> Là một mô hình hợp tác hoặc sản xuất<br /> <br /> nghiên cứu<br /> Đƣa ra kết luận<br /> <br /> Sản phẩm cuối cùng tổng hợp hơn và<br /> phức tạp hơn<br /> <br /> Có thể có hoặc không có sản phẩm cuối<br /> <br /> Phản ánh trung thực các hoạt động của<br /> <br /> cùng<br /> <br /> qui trình sản xuất trong thế giới thựC<br /> 4<br /> <br /> III. Mục tiêu của dạy học theo dự án<br />  Hƣớng tới các vấn đề của thực tiễn, gắn kết nội dung học với cuộc sống thực<br /> tế.<br />  Phát triển cho HS kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; kĩ năng tƣ duy bậc<br /> cao (phân tích, tổng hợp, đánh giá).<br />  Rèn luyện nhiều kĩ năng (tổ chức kiến thức, kĩ năng sống, kĩ làm việc theo<br /> nhóm, giao tiếp…).<br />  Cho phép HS làm việc “một cách độc lập” để hình thành kiến thức và cho ra<br /> những kết quả thực tế.<br />  Nâng cao kĩ năng sử dụng CNTT vào quá trình học tập và tạo ra sản phẩm.<br /> Ngày nay với sự phát triển nhƣ vũ bão của công nghệ thông tin, khoa học kĩ thuật<br /> phát triển , hình thành nên thế giới “phẳng “, thì những tiêu chuẩn về kiến thức và<br /> kỹ năng ngày càng cao hơn, cụ thể là :<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=196

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2