intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Một số phương pháp mới trong việc dạy thực hành môn Công nghệ để đạt hiệu quả cao nhất

Chia sẻ: Khánh Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

26
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là sau khi hoàn thành chương trình thì đa phần học sinh thao tác thực hành còn yếu, để tự mình tạo ra một sản phẩm theo yêu cầu của môn học là rất khó khăn vì đặc trưng của môn học đòi hỏi người học phải được trang bị nhiều kĩ năng khác nhau như cách sử dụng các loại kìm điện, sử dụng khoan, sử dụng cưa...mặt khác phải tính toán được các thông số kĩ thuật của mạch điện, có óc quan sát thẩm mĩ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Một số phương pháp mới trong việc dạy thực hành môn Công nghệ để đạt hiệu quả cao nhất

 1. 1. PH Ầ N M Ở  Đ Ầ U 1.1 Lý do ch ọ n đ ề  tài     Môn công ngh ệ  l ớ p 9 là m ộ t môn h ọ c m ớ i, khó cho c ả  giáo viên và  h ọ c   sinh   c ả   v ề   ph ươ ng   pháp   d ạ y   c ủ a   th ầ y   cũng   nh ư   ph ươ ng   pháp   h ọ c  c ủ a trò.    Th ự c t ế  cho th ấ y h ọ c sinh  ở  các tr ườ ng THCS nông thôn nói chung  và h ọ c sinh tr ườ ng tôi nói riêng  đ ạ i đa s ố  là con em nông dân,đ ị a bàn đi  l ạ i khó khăn, m ứ c đ ộ  ti ế p c ậ n thông tin m ớ i còn ch ậ m, bên c ạ nh đó giáo  viên   d ạ y   b ộ   môn   Công   ngh ệ   còn   thi ế u   ,   k ể   c ả   giáo   viên   kiêm  nhi ệ m.Nhi ề u giáo viên và h ọ c sinh coi môn này là môn ph ụ  nên ch ư a đ ầ u  t ư  thích đáng v ề  th ờ i gian nghiên c ứ u tài li ệ u, đ ầ u t ư  cho các gi ờ  d ạ y lý  thuy ế t và đ ặ c bi ệ t là các gi ờ  th ự c hành.      Môn Công ngh ệ  9  đ ượ c thi ế t k ế  theo Mô đun ngh ề  nên th ờ i l ượ ng   th ự c   hành   là   khá   cao,   r ấ t   thi ế t   th ự c   cho   vi ệ c   ch ọ n   ngh ề,   h ướ ng   nghi ệp   cho h ọ c sinh sau THCS.     M ộ t   th ự c   tr ạ ng   ch ư a   t ố t   là   hi ệ n   nay   trong   các   tr ườ ng     THCS   đi ề u   ki ệ n c ơ  s ở  v ậ t ch ấ t còn nghèo nàn, ch ư a có phòng th ự c hành chuyên bi ệ t  d ẫ n   đ ế n   ch ấ t   l ượ ng   h ọ c   t ậ p   c ủ a   h ọ c   sinh   nói   chung,   vi ệ c   nâng   cao   tay   ngh ề , k ỹ  năng th ự c hành cho h ọ c sinh nói riêng là không cao. 1.2 Đi ể m m ớ i c ủ a đ ề  tài       Là m ộ t giáo viên Công ngh ệ  đ ượ c đào t ạ o chuyên sâu, đúng chuyên  nghành sau nhi ề u năm công tác t ạ i tr ườ ng, tr ự c ti ế p gi ả ng d ạ y môn Công   -1-
 2. ngh ệ  l ớ p 9 (mô đun l ắ p đ ặ t m ạ ng đi ệ n trong nhà), trăn tr ở  v ớ i vi ệ c làm  sao   đ ể   nâng   cao   ch ấ t   l ượ ng   môn   h ọ c   ph ụ c   v ụ   cho   cu ộ c   s ố ng   t ươ ng   lai   c ủ a h ọ c sinh tôi đã m ạ nh d ạ n áp d ụ ng:  M ộ t s ố  ph ươ ng pháp m ớ i trong   vi ệ c   d ạ y   th ự c   hành   môn   Công   ngh ệ   đ ể   đ ạ t   hi ệ u   qu ả   cao   nh ấ t .   Sáng  ki ế n m ớ i này đã đ ượ c áp d ụ ng thành công trong tr ườ ng.  1.3 Ph ạ m vi áp d ụ ng c ủ a đ ề  tài Đ ề  tài đ ượ c áp d ụ ng đ ố i v ớ i HS l ớ p 9 t ạ i đ ơ n v ị  tôi công tác trong  các năm h ọ c cho đ ế n tháng 4/2020. -2-
 3. 2. PH Ầ N N Ộ I DUNG 2.1 Th ự c tr ạ ng c ủ a v ấ n  đ ề  mà sáng ki ế n kinh nghi ệ m c ầ n gi ả i   quy ế t       Môn   Công   ngh ệ   9   đ ượ c   thi ế t   k ế   theo   mô   đun   ngh ề .   Mô   đun   ngh ề  đi ệ n dân d ụ ng nói riêng cũng nh ư  các mô đun khác c ủ a môn công ngh ệ  9   có th ờ i l ượ ng th ự c hành khá cao. Các bài th ự c hành th ườ ng có hai d ạ ng:     + V ậ n d ụ ng lí  thuy ế t đ ể  gi ả i các bài t ậ p tình hu ố ng, bài t ậ p th ự c  hành rèn luy ệ n k ỹ  năng.    + Th ự c hành  t ạ o thành  s ả n  ph ẩ m:  Ch ủ  y ế u  là  th ự c  hành  vi ệ c th ự c  hi ệ n quy trình công ngh ệ , các thao tác k ỹ  thu ậ t s ả n xu ấ t ra s ả n ph ẩ m đ ơ n   gi ả n. -3-
 4.     C ấ u trúc chung c ủ a bài th ự c hành: Có ph ầ n chu ẩ n b ị , n ộ i dung th ự c   hành, trình t ự  ti ế n hành ho ặ c m ẫ u báo cáo có ph ầ n đánh giá. C ấ u trúc này   đã   đ ả m   b ả o   đ ượ c   nh ữ ng   yêu   c ầ u   c ủ a   n ộ i   dung   th ự c   hành   tuy   nhiên   đ ể  v ậ n d ụ ng, vào th ự c t ế , nh ằ m giúp cho h ọ c sinh nâng cao k ỹ  năng thì c ầ n  ph ả i áp d ụ ng m ộ t cách linh ho ạ t theo t ừ ng n ộ i dung c ụ  th ể.      M ộ t th ự c t ế  là sau khi hoàn thành ch ươ ng trình thì đa ph ầ n h ọ c sinh   thao tác th ự c hành còn y ế u, đ ể  t ự  mình t ạ o ra m ộ t s ả n ph ẩ m theo yêu c ầ u  c ủ a môn h ọ c là r ấ t khó khăn vì đ ặ c tr ư ng c ủ a môn h ọ c đòi h ỏ i ng ườ i h ọ c  ph ả i   đ ượ c   trang   b ị   nhi ề u   kĩ   năng   khác   nhau   nh ư   cách   s ử   d ụ ng   các   lo ạ i   kìm đi ệ n, s ử  d ụ ng khoan, s ử  d ụ ng c ư a...m ặ t khác ph ả i tính toán đ ượ c các   thông s ố  kĩ thu ậ t c ủ a m ạ ch đi ệ n, có óc quan sát th ẩ m mĩ.      Vi ệ c th ự c hi ệ n ch ươ ng trình đ ố i v ớ i các tr ườ ng THCS  ở  nông thôn  nói chung,  ở  tr ườ ng THCS c ủ a tôi nói riêng là r ấ t khó khăn vì c ơ  s ở  v ậ t   ch ấ t   không   thu ậ n   ti ệ n.   M ặ t   khác   các   đ ồ   dùng,   thi ế t   b ị   d ạ y   h ọ c   có   ch ấ t   l ượ ng không cao, các v ậ t li ệ u tiêu hao không đ ượ c b ổ  sung k ị p th ờ i.    Môn   h ọ c   công   ngh ệ   l ạ i   là   môn   h ọ c   khô   c ứ ng   mang   tính   h ướ ng  nghi ệ p, vi ệ c lôi cu ố n h ọ c sinh yêu thích môn h ọ c là khó khăn. Tâm lí các  em h ọ c sinh ch ư a th ự c s ự  yêu thích môn h ọ c khi th ự c hi ệ n bài h ọ c ngay  t ạ i  l ớ p  h ọ c,  đi ề u  này   đã   đ ượ c  ki ể m  nghi ệ m  khi  th ự c   hi ệ n  ch ươ ng  trình  trong các năm h ọ c v ừ a qua đ ế n nay.       Vi ệ c   h ướ ng   các   em   yêu   thích   ngh ề   nghi ệ p   mang   tính   Công   nghi ệ p  nh ư  môn Công ngh ệ  mô đun: L ắ p đ ặ t m ạ ng đi ệ n trong nhà là đi ề u tr ướ c  tiên các giáo viên gi ả ng d ạ y b ộ  môn Công ngh ệ  ph ả i th ự c hi ệ n . Các em   -4-
 5. còn ng ạ i khi ti ế p xúc v ớ i đi ệ n, v ớ i các thi ế t b ị  đi ệ n , m ặ t khác các thi ế t   b ị  đi ệ n đ ố i v ớ i các em là còn khá m ớ i m ẻ . Đi ề u ki ệ n c ơ  s ở  v ậ t ch ấ t  nhà   tr ườ ng ch ư a đ ủ  đ ả m b ả o cho vi ệ c th ự c hi ệ n bài th ự c hành cho nhi ề u h ọ c  sinh   tham   gia,   các   d ụ ng   c ụ   thi ế t   b ị   cũng   nh ư   v ậ t   li ệ u   còn   thi ế u   nhi ề u  ch ủ ng lo ạ i,  đ ặ c bi ệ t các thi ế t b ị   đ ượ c c ấ p v ề  có ch ấ t l ượ ng không cao,  ch ỉ  s ử  d ụ ng m ộ t l ầ n đã h ư  h ỏ ng 2.2   M ộ t   s ố   ph ươ ng   pháp   m ớ i   trong   vi ệ c   d ạ y   th ự c   hành   môn  Công ngh ệ  đ ể  đ ạ t hi ệ u qu ả  cao nh ấ t  Sau khi tham kh ả o, l ấ y ý ki ế n h ọ c sinh v ề  môn h ọ c Công ngh ệ  tôi   th ấ y đa ph ầ n các em ng ạ i môn này là b ở i đây là m ộ t môn h ọ c khô khan,   l ạ i ph ả i s ử  d ụ ng nhi ề u thao tác th ự c hành.     V ề  đ ị a đi ể m các em không thích h ọ c th ự c hành ngay t ạ i phòng h ọ c  lí   thuy ế t.   T ỉ   l ệ   h ọ c   sinh   mu ố n   đ ượ c   h ọ c   th ự c   hành   t ạ i   phòng   h ọ c   th ự c   hành chuyên bi ệ t là khá cao.     Ph ươ ng pháp áp d ụ ng sáng ki ế n kinh nghi ệ m      Th ự c   t ế   d ạ y   h ọ c   môn   Công   ngh ệ   9:   Mô   đun   L ắ p   đ ặ t   m ạ ng   đi ệ n  trong nhà t ạ i tr ườ ng THCS năm h ọ c   2018­2019  tôi đã m ạ nh d ạ n áp d ụ ng  m ộ t s ố  kinh nghi ệ m riêng nh ư  sau: - Đ ố i   v ớ i   các   bài   th ự c   hành   tôi   phân   ph ố i   th ờ i   gian   thành   hai   ph ầ n   theo n ộ i dung bài d ạ y Ph ầ n lí thuy ế t th ự c hành: (  D ạ y trong 1 ti ế t h ọ c 45 phút ) - I. Ph ầ n chu ẩ n b ị II. Ph ầ n n ộ i dung th ự c hành -5-
 6. 1. Tìm hi ể u s ơ  đ ồ  nguyên lý:   (Giáo viên gi ả ng nguyên lí ho ạ t đ ộ ng c ủ a  m ạ chđi ệ n,   t ổ   ch ứ c   cho   h ọ c   sinh   tìm   hi ể u   các   m ố i   quan   h ệ   trong   m ạ ch   đi ệ n) 2. V ẽ  s ơ  đ ồ  l ắ p đ ặ t:   (Giáo viên t ổ  ch ứ c cho h ọ c sinh v ẽ  s ơ   đ ồ  l ắ p đ ặ t  m ạ ch đi ệ n theo đúng quy trình. Sau  đó l ự a ch ọ n m ộ t s ơ   đ ồ  kh ả  thi nh ấ t  đ ể  s ử  d ụ ng) 3.   L ậ p   k ế   ho ạ ch   làm   vi ệ c:   (Giáo   viên   t ổ   ch ứ c   cho   h ọ c   sinh   lên   k ế  ho ạ ch   làm   vi ệ c   bao   g ồ m   l ậ p   b ả ng   d ự   trù   thi ế t   b ị ,   b ả ng   n ộ i   dung   công  vi ệ c c ầ n làm, yêu c ầ u kĩ thu ậ t) Ph ầ n th ự c hành: 1. Giáo viên ki ể m tra vi ệ c chu ẩ n b ị  c ủ a h ọ c sinh: 2.   Giáo   viên   t ổ   ch ứ c   cho   h ọ c   sinh   t ự   quan   sát   b ố   trí   b ả ng   đi ệ n,   thi ế t   b ị  tiêu th ụ  đi ệ n trong m ộ t phòng c ụ  th ể  th ự c t ế  (Phòng h ọ c c ủ a l ớ p h ọ c) 3. Giáo viên giám sát h ướ ng d ẫ n h ọ c sinh làm vi ệ c l ắ p đ ặ t th ự c t ế . 4.  Giáo   viên   t ổ   ch ứ c  cho   h ọ c  sinh   t ự   đánh   giá   theo   tiêu   chí.  Sau   đó   giáo  viên nh ậ n xét, k ế t lu ậ n chung. Rút kinh nghi ệ m. Bài 8:  ­ Tiết 19 Thực hành                LẮP MẠCH ĐIỆN 2 CÔNG TẮC 2 CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN I.Mục tiêu: Dạy xong bài này, giáo viêncần làm cho học sinh đạt được: - Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện dùng 2 công tắc 2 cực điều  khiển 2 đèn. - Vẽ được sơ đồ lắp mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển hai đèn -6-
 7. - Lắp đặt được mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn đúng yêu cầu kĩ  thuật , đúng , đúng quy trình và đảm bảo an toàn điện. - Làm việc cẩn thận, an toàn và khoa học II Chuẩn bị: 1. Giáo viên:   ­ Bộ dụng cụ, thiết bị điện                        Các loại vật liệu điện                        Bảng điện mẫu mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn 2. Học sinh:      ­ Kìm , dao nhỏ , tua vít                         Bảng điện, công tắc 2 cực, bóng đèn, đui đèn, băng cách điện  III Các hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Ổn định lớp và giới thiệu mục tiêu bài học Hoạt động 2:Tìm hiểu nguyên lí hoạt động của mạch điện hai công tắc 2  cực điều khiển hai đèn. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Sơ đồ nguyên lí : O   A ­ Giáo viên giới thiệu về  nguyên lí làm  việc của mạch điện hai công tắc điều  khiển hai đèn. Hoạt động 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển  hai đèn.  -7-
 8.        Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Học sinh vẽ sơ đồ  lắp đặt, đi dây theo  A sơ đồ O nguyên lí. Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ  lại  trên bảng sau đó yêu cầu học sinhvẽ  đúng vào vở.. Hoạt động 4:Tìm hiểu quy trình lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều  khiển 2 đèn Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo viên nêu quy trình và giải thích ki  +Bước 1: Vạch dấu từng công đoạn +Bước 2:Khoan lỗ bảng điện ­ Hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ từng bước +Bước 3:Lắp TBĐ của BĐ +Bước 4:Nối dây mạch điện +Bước 5:Kiểm tra (Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc)  Hoạt động 5:Tổng kết tiết học Giáo viên tổng kết tiết học, củng cố kiến thức . Giáo viên nhắc nhở học sinh về nhà chuẩn bị cho tiết sau thực hành Tiết 20:                              Bài 8: Thực hành             LẮP MẠCH ĐIỆN 2 CÔNG TẮC 2 CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN                                                              ( Tiếp theo) I. Mục tiêu -8-
 9. Dạy xong bài này, giáo viên cần làm cho học sinh đạt được: - Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện dùng 2 công tắc 2 cực điều   khiển 2 đèn. - Vẽ được sơ đồ lắp mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển hai đèn - Lắp đặt được mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn đúng yêu cầu kĩ  thuật , đúng , đúng quy trình và đảm bảo an toàn điện. - Làm việc cẩn thận, an toàn và khoa học II. Chuẩn bị: 1.Giáo viên:   ­ Bộ dụng cụ, thiết bị điện                        Các loại vật liệu điện                        Bảng điện mẫu mạch điện2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn  2.Học sinh:      ­ Kìm , dao nhỏ , tua vít                         Bảng điện, công tắc 2 cực, bóng đèn, đui đèn, băng cách điện  III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Ổn định lớp và giới thiệu mục tiêu bài học Hoạt động 2: Tổ chức thực hành - Giáo viên chia nhóm, cử nhóm trưởng. Nêu yêu cầu, nội quy thực hành. - Giáo viên kiểm tra đồ dùng, dụng cụ, vật liệu thiết bị mà học sinh chuẩn bị  theo yêu cầu. - Giáo viên yêu cầu học sinh tự  thực hành theo từng công đoạn.Sau môi công   đoạn giáo viên kiểm tra, nhận xét cụ thể, sau đó mới cho tiến hành làm tiếp  công đoạn tiếp theo - Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên quan sát, uốn nắn, sửa sai những   lỗi mà học sinh mắc phải.Hướng dẫn học sinh sử  dụng khoan.Giáo viên  kiểm tra trong từng công đoạn xem học sinh dùng dụng cụ  gì, có thích hợp  không? Sau đó uốn nắn để học sinh làm tốt hơn. Hoạt động 3:Tổng kết rút kinh nghiệm - Giáo viên yêu cầu học sinh thu dọn vệ sinh nơi làm việc. Yêu cầu học sinh  nộp lại sản phẩm. - Giáo viên nhận xét chung về quá trình làm việc của học sinh. - + Về ý thức kỉ luật - +Về sự chuẩn bị của học sinh -9-
 10. - +Về thái độ làm việc - + Về kết quả đạt được - + Về thực hiện quy trình - Giáo viên dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết sau hoàn thiện sản phẩm . Tiết 21:                              Bài 8: Thực hành             LẮP MẠCH ĐIỆN 2 CÔNG TẮC 2 CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN                                                              ( Tiếp theo) I.Mục tiêu Dạy xong bài này, giáo viên cần làm cho học sinh đạt được: - Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện dùng 2 công tắc 2 cực điều   khiển 2 đèn. - Vẽ được sơ đồ lắp mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển hai đèn - Lắp đặt được mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn đúng yêu cầu kĩ  thuật , đúng , đúng quy trình và đảm bảo an toàn điện. - Làm việc cẩn thận, an toàn và khoa học II. Chuẩn bị: 1.Giáo viên:   ­ Bộ dụng cụ, thiết bị điện                        Các loại vật liệu điện                        Bảng điện mẫu mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn  2.Học sinh:      ­ Kìm , dao nhỏ , tua vít                         Bảng điện, công tắc 2 cực, bóng đèn, đui đèn, băng cách điện III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động 1 :Ổn định lớp và giới thiệu mục tiêu bài học Hoạt động 2 :Tổ chức thực hành. - Giáo viên chia nhóm, cử nhóm trưởng. Nêu yêu cầu, nội quy thực hành. - Giáo viên kiểm tra đồ dùng, dụng cụ, vật liệu thiết bị mà học sinh chuẩn bị  theo yêu cầu. - 10 -
 11. - Giáo viên yêu cầu học sinh mang sản phẩm đã làm từ  tiết trước ra để  hoàn   thiện sản phẩm. - Giáo viên yêu cầu học sinh tự  thực hành theo từng công đoạn.Sau môi công   đoạn giáo viên kiểm tra, nhận xét cụ thể, sau đó mới cho tiến hành làm tiếp  công đoạn tiếp theo - Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên quan sát, uốn nắn, sửa sai những   lỗi mà học sinh mắc phải.Hướng dẫn học sinh sử dụng khoan. - Giáo viên kiểm tra trong từng công đoạn xem học sinh dùng dụng cụ  gì, có  thích hợp không? Sau đó uốn nắn để học sinh làm tốt hơn Hoạt động 3 : Tổng kết rút kinh nghiệm ­ Giáo viên yêu cầu học sinh thu dọn vệ sinh nơi làm việc. Yêu cầu học sinh nộp  lại sản phẩm.  ­  Giáo viên nhận xét chung về quá trình làm việc của học sinh. + Về ý thức kỉ luật +Về sự chuẩn bị của học sinh +Về thái độ làm việc + Về kết quả đạt được + Về thực hiện quy trình  Hoạt động 4:      Báo cáo thực hành Giáo viên hướng dẫn học sinh làm báo cáo thực hành theo mẫu. Sau đó tự nhận   xét kết quả làm việc của từng cá nhân.  Họ và tên:........................................................Lớp:................................                                             BÁO CÁO THỰC HÀNH Bài thực hành lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn                                              1.Sơ đồ nguyên lí                                               2.Sơ đồ lắp đặt 3.Quy trình lắp đặt                                          4.Lập bảng dự trù TT Vật liệu , dụng cụ , thiết bị Số lượng Yêu cầu kĩ thuật - 11 -
 12. 1. Báo cáo nội dung thực hành. Các công đoạn Nội dung làm việc Sử dụng dụng  Yêu cầu kĩ thuật cụ 6. Đánh giá kết quả thực hành. .....................................................................................................................................  .....................................................................................................................................  .....................................................................................................................................  K ế t qu ả  th ự c nghi ệ m: Th ự c t ế  kh ả o sát ch ấ t l ượ ng t ạ i tr ườ ng môn công ngh ệ  l ớ p 9 có k ế t  qu ả  nâng lên theo t ừ ng năm h ọ c. 3. PH Ầ N K Ế T LU Ậ N 3.1 Ý nghĩa c ủ a sáng ki ế n kinh nghi ệ m Trong quá  trình  áp  d ụ ng  sáng  ki ế n  m ớ i  c ủ a mình  b ả n  thân tôi  nh ậ n  th ấ y không ch ỉ  h ọ c sinh hi ể u bài, k ỹ  năng đ ượ c nâng cao mà h ọ c sinh còn   tr ở  nên yêu thích môn h ọ c h ơ n r ấ t nhi ề u. Khi h ỏ i v ề  ngh ề  nghi ệ p trong t ươ ng lai m ột s ố  em  đã m ạ nh d ạ n nói   s ẽ  theo ngh ề  đi ệ n dân d ụ ng. - 12 -
 13. Không   ch ỉ   các   em   đ ượ c   làm   vi ệ c   th ự c   t ế   t ạ i   tr ườ ng   h ọ c   v ớ i   s ả n   ph ẩ m   đ ượ c   đ ư a   vào   s ử   d ụ ng,   mà   các   em   có   th ể   l ắ p   đ ặ t   đ ượ c   m ộ t   s ố  m ạ ch   đi ệ n   đ ơ n   gi ả n   trong   gia   đình   mình.   Các   em   cũng   có   th ể   tính   toán   đ ượ c các thông s ố  ki thu ậ t c ủ a m ạ ch đi ệ n.  K ế t qu ả  đ ạ t đ ượ c r ấ t kh ả  quan, ph ả i nói là thành công h ơ n c ả  mong  đ ợ i   có   đ ế n   49%   h ọ c   sinh   đ ạ t   lo ạ i   gi ỏ i,   46%h ọ c   sinh   đ ạ t   lo ạ i   khá,   5   %  h ọ c sinh đ ạ t lo ạ i trung bình. Không có h ọ c sinh x ế p lo ạ i y ế u kém.           3.2 Ý ki ế n đ ề  xu ấ t Môn Công ngh ệ  là m ộ t môn h ọ c có ph ầ n khô c ứ ng , t ỉ  l ệ  th ự c hành  khá cao l ạ i là môn mà đòi h ỏ i ng ườ i d ạ y ph ả i trang b ị  r ấ t nhi ề u kĩ năng   khác   nhau   t ừ   kĩ   năng   s ử   d ụ ng   khoan,   ki   năng   s ử   d ụ ng   các   lo ạ i   d ụ ng   c ụ  đi ệ n đ ế n kĩ năng s ử  d ụ ng c ư a, đ ụ c, bào (đ ể  làm b ả ng đi ệ n) Chính vì v ậ y   mà   giáo   viên   tr ự c   ti ế p   gi ả ng   d ạ y   ph ả i   là   giáo   viên   đ ượ c   đào   t ạ o   đúng  chuyên nghành. M ặ t khác đ ặ c thù c ủ a b ộ  môn đòi h ỏ i khá nhi ề u v ề  đi ề u ki ệ n c ơ  s ở  v ậ t ch ấ t t ừ  phòng th ự c hành b ộ  môn đ ế n vi ệ c trang b ị  các d ụ ng c ụ , trang  thi ế t b ị , v ậ t t ư   đi ệ n nên các nhà tr ườ ng c ầ n có đ ầ u t ư  th ườ ng xuyên b ổ  sung cho môn h ọ c. Các giáo viên tr ự c ti ế p gi ả ng d ạ y môn h ọ c này đ ể  đ ạ t  đ ượ c thành công thì c ầ n ph ả i tuân th ủ  vi ệ c chu ẩ n b ị  th ậ t kĩ tr ướ c khi lên  l ớ p.         Theo cá nhân tôi, tr ướ c khi lên l ớ p giáo viên c ầ n chú ý nh ữ ng đi ể m   sau: - 13 -
 14.                 Lên  k ế   ho ạ ch   th ậ t  chi  ti ế t,c ụ  th ể ;  Trình  BGH   xem  xét,  b ố   trí  đ ị a  đi ể m,                                      t ạo  đi ề u ki ệ n v ề  n ơ i làm vi ệ c cũng nh ư  ngu ồ n đi ệ n  ổ n đ ị nh, an toàn.          Nghiên c ứ u th ậ t kĩ n ộ i dung ch ươ ng trình sách giáo khoa, sách giáo  viên. - S ư u t ầ m tài li ệ u h ỗ  tr ợ , tham kh ả o các lo ạ i tài li ệ u liên quan - Làm th ử  tr ướ c nhi ề u l ầ n - Ki ể m   tra   th ậ t   kĩ   các   d ụ ng   c ụ ,   các   v ậ t   li ệ u,   thi ế t   b ị   đi ệ n   c ầ n   s ử  d ụ ng trong bài gi ả ng. Tôi   trình   bày   t ấ t   c ả   nh ữ ng   đi ề u   mình   đã   và   đang   làm,   đ ồ ng   th ờ i   cũng   m ạ nh   d ạ n   nêu   lên   nh ữ ng   kinh   nghi ệ m   trong   quá   trình   gi ả ng  d ạ y nh ư  đã trình bày  ở  ph ầ n trên. R ấ t mong s ự  quan tâm góp ý c ủ a  đ ồ ng nghi ệ p. Tôi xin lĩnh h ộ i các ý ki ế n xây d ự ng. - 14 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2