intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Một số kinh nghiệm bước đầu trong việc huy động nguồn lực tài chính thực hiện công tác xã hội

Chia sẻ: Nhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

113
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất phát từ tình hình thực tế tại nahf trường, do điều kiện thời gian không cho phéo, do khả năng nghiên cứu còn hạn hẹp, chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm này được ra đời. Bài SKKN Một số kinh nghiệm bước đầu trong việc huy động nguồn lực tài chính thực hiện công tác xã hội mời quý vị tham khảo khi tìm hiểu đề tài này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số kinh nghiệm bước đầu trong việc huy động nguồn lực tài chính thực hiện công tác xã hội

 1. Mét sè kinh nghiÖm b−íc ®Çu trong viÖc huy ®éng nguån lùc tμi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc - NguyÔn Minh Tu©n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 4 V¨n Bμn Môc lôc Trang PhÇn më ®Çu 2 I/ LÝ do chän ®Ò tµi – môc ®Ých nghiªn cøu. 2 II/ §èi t−îng, ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi. 2 Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt ®−îc ¸p dông. PhÇn néi dung 4 I/ T×nh tr¹ng vÊn ®Ò hiÖn t¹i. 1. §Æc ®iÓm kinh tÕ, x· héi ®Þa ph−¬ng. 4 2. Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c XHH gi¸o dôc t¹i nhµ tr−êng 4 II/ Néi dung cña gi¶i ph¸p. 5 1. Quan ®iÓm ®Ò xuÊt s¸ng kiÕn. 5 a) Qu¸n triÖt quan ®iÓm XHHGD lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi tÇng líp x· héi. b) CÇn ph¶i t¹o ®−îc sù ®ång thuËn cña x· héi. c) Huy ®éng mäi tÇng líp, tæ chøc ®oµn thÓ, kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cïng vµo cuéc. d) TËn dông n¾m b¾t mäi c¬ héi ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c XHHGD e) C«ng khai, minh b¹ch, hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông nguån lùc tµi chÝnh. 2. Mét sè ®Ò xuÊt cña s¸ng kiÕn. 6 a. Cã môc tiªu râ rµng, cã kÕ ho¹ch cô thÓ, cã tÝnh kh¶ thi. 6 b. Phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc chÝnh quyÒn, ®oaµn thÓ, c¸c tæ chøc kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi t¹i ®Þa ph−¬ng. 6 c. Phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh. 7 d. Huy ®éng mäi thµnh viªn trong nhµ tr−êng cïng vµo cuéc 8 e. N¾m b¾t c¬ héi khi tiÕp xóc, lµm viÖc víi c¸c doanh nghiÖp. g. Sö dông nguån tµi chÝnh huy ®éng ®−îc mét c¸ch c«ng khai, minh b¹ch, hiÖu qu¶, thùc tÕ. 9 III/ Kh¶ n¨ng ¸p dông cña gi¶i ph¸p vµ hiÖu qu¶ thu ®−îc. 9 PhÇn kÕt luËn 11 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 12 -1-
 2. Mét sè kinh nghiÖm b−íc ®Çu trong viÖc huy ®éng nguån lùc tμi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc - NguyÔn Minh Tu©n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 4 V¨n Bμn PhÇn më §Çu I/ LÝ do chän ®Ò tμi - Môc ®Ých nghiªn cøu. 1. LÝ do chän ®Ò tμi. N¨m häc 2010-2011 lµ n¨m häc tiÕp tôc thùc hiÖn chñ ®Ò “§æi míi qu¶n lÝ vµ n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc”. Trong ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ th× viÖc ®æi míi c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng bëi khi ®· huy ®éng ®−îc c¸c tÇng líp x· héi cïng tham gia vµo ho¹t ®éng gi¸o dôc th× viÖc n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc sÏ trë nªn kh¶ quan h¬n rÊt nhiÒu. Tr−êng THPT sè 4 V¨n Bµn lµ ®¬n vÞ tr−êng häc cßn non trÎ. N¨m häc 2010-2011, tr−êng b−íc sang n¨m häc thø t−, mäi ®iÒu kiÖn vÒ nh©n lùc, vËt lùc vµ tµi lùc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, thiÕu thèn, nªn viÖc t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh nhµ tr−êng lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt. Trong ®ã, viÖc huy ®éng c¸c nguån lùc x· héi tham gia vµo c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa hÕt søc quan träng. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i nhµ tr−êng, do ®iÒu kiÖn thêi gian kh«ng cho phÐp, do kh¶ n¨ng nghiªn cøu cßn h¹n hÑp, chuyªn ®Ò s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy chØ nh»m tíi hai môc ®Ých c¬ b¶n: - Gióp cho toµn thÓ c¸n bé, gi¸o viªn vµ häc sinh vµ c¸c tÇng líp x· héi hiÓu ®−îc r»ng c«ng t¸c xxa héi hãa gi¸o dôc vµ vÊn ®Ò mÊu chèt, cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc. - T×m ra c¸c ph−¬ng ph¸p, c¸c c¸ch thøc tiÕn hµnh ®Ó c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng chñ ®Ò n¨m häc 2010-2011: “N¨m häc tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn”. II/ §èi t−îng, ph¹m vi nghiªn cøu, nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt. 1. §èi t−îng nghiªn cøu. XuÊt ph¸t tõ lý do vµ môc ®Ých nghiªn cøu trªn, chuyªn ®Ò s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy h−íng tíi nh÷ng ®èi t−îng nghiªn cøu sau: - Hoµn c¶nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng. - Thùc tr¹ng c«ng t¸c XHH gi¸o dôc thêi gian tr−íc khi thùc hiÖn ®Ò tµi. - C¸c gi¶i ph¸p ®−a ra nh»m huy ®éng nguån lùc tµi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc. - KÕt qu¶ ®¹t ®−îc sau khi thùc hiÖn ®Ò tµi. 2. Ph¹m vi nghiªn cøu. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, chuyªn ®Ò s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy tù giíi h¹n trong ph¹m vi nghiªn cøu: T×m hiÓu vµ ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p ®Ó tõng -2-
 3. Mét sè kinh nghiÖm b−íc ®Çu trong viÖc huy ®éng nguån lùc tμi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc - NguyÔn Minh Tu©n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 4 V¨n Bμn b−íc n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng nguån lùc tµi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc. Cô thÓ, ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi ®−îc giíi h¹n víi nhan ®Ò: Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toμn diÖn häc sinh. Chuyªn ®Ò gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: PhÇn më ®Çu I/ LÝ do chän ®Ò tµi – môc ®Ých nghiªn cøu. II/ §èi t−îng, ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi. Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt ®−îc ¸p dông. PhÇn néi dung I/ T×nh tr¹ng vÊn ®Ò hiÖn t¹i. 1. Thùc tr¹ng vÒ nh÷ng khã kh¨n cña nhµ tr−êng 2. §Æc tr−ng vïng miÒn cña häc sinh. II/ Néi dung cña gi¶i ph¸p. 1. Quan ®iÓm ®Ò xuÊt s¸ng kiÕn. a) Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng. b) Gióp cho häc sinh tù tin trong häc tËp. Häc tËp høng thó, cã hiÖu qu¶. c) Trang bÞ, båi d−ìng kÜ n¨ng sèng cho häc sinh. d) T¹o cho häc sinh ý thøc v× tËp thÓ, cã kh¶ n¨ng hßa nhËp víi céng ®ång. e) Båi d−ìng cho häc sinh lßng yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc. 2. Mét sè ®Ò xuÊt cña s¸ng kiÕn. a. T¹o ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng. b. Häc tËp tù tin, høng thó, cã hiÖu qu¶. c. Sèng cã kÜ n¨ng. d. X©y dùng ý thøc v× tËp thÓ, v× céng ®ång. e. BiÕt yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc, cã ý thøc tù hµo d©n téc. III/ Kh¶ n¨ng ¸p dông cña gi¶i ph¸p vµ hiÖu qu¶ thu ®−îc. PhÇn kÕt luËn 3. Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt ®−îc ¸p dông. Trªn tinh thÇn kÕ thõa, tiÕp thu cã s¸ng t¹o kinh nghiÖm cña nh÷ng ng−êi ®i tr−íc, s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy cã mét sè ®iÓm kh¸c biÖt sau: - §©y lµ mét trong nh÷ng s¸ng kiÕn b¸m s¸t phong trµo "X©y dùng tr−êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ph¸t ®éng. - S¸ng kiÕn ®−îc thùc hiÖn theo quan ®iÓm: + H−ëng øng tÝch cùc phong trµo “X©y dùng tr−êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. + H−íng tíi viÖc n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh. PhÇn néi dung -3-
 4. Mét sè kinh nghiÖm b−íc ®Çu trong viÖc huy ®éng nguån lùc tμi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc - NguyÔn Minh Tu©n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 4 V¨n Bμn I/ T×nh tr¹ng vÊn ®Ò hiÖn t¹i. 1. Thùc tr¹ng nh÷ng khã kh¨n cña nhμ tr−êng. Tr−êng THPT sè 4 huyÖn V¨n Bµn thµnh lËp ngµy 12/7/2007 theo quyÕt ®Þnh sè 1604/Q§-UBND cña UBND tØnh Lµo Cai. Tr−êng ®ãng t¹i trung t©m x· Kh¸nh Yªn H¹, phôc vô nhu cÇu häc tËp cho con em nh©n d©n 5 x· phÝa ®«ng nam huyÖn V¨n Bµn. Tuy nhiªn, ®Õn ngµy 4/9/2007, tr−êng míi chÝnh thøc ®−îc c«ng bè thµnh lËp. §©y lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ tr−êng häc non trÎ trong hÖ thèng 27 tr−êng THPT cña tØnh Lµo Cai. Trong ®iÒu kiÖn míi thµnh lËp l¹i m−în nhê ®Þa ®iÓm cña hai ®¬n vÞ (Tr−êng THCS x· Kh¸nh Yªn H¹, Tr−êng tiÓu häc x· Kh¸nh Yªn H¹) nªn nhµ tr−êng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c gi¸o dôc häc sinh: - Tr−êng cã 12 phßng häc. TÊt c¶ ®Òu lµ nhµ t¹m (Nhµ gç, lîp pr« xim¨ng) gi¸ l¹nh vÒ mïa ®«ng, nãng bøc vÒ mïa hÌ. - TËp thÓ s− ph¹m gi¸o viªn cßn qu¸ trÎ, thõa nhiÖt t×nh song l¹i thiÕu kinh nghiÖm gi¶ng d¹y vµ qu¶n lÝ, gi¸o dôc häc sinh. - §a sè c¸c em häc sinh ®Òu cã ý thøc häc tËp song ý chÝ v−ît khã, kh¾c phôc khã kh¨n trë ng¹i trong häc tËp ch−a cao, dÔ bÞ hoµn c¶nh kh¸ch quan t¸c ®éng. NhiÒu häc sinh bÞ rçng kiÕn thøc tõ nh÷ng líp d−íi, thiÕu hiÓu biÕt vÒ x· héi vµ c¸c kÜ n¨ng sèng. 2. §Æc tr−ng vïng miÒn cña häc sinh. Trong 5 x· thuéc vïng tuyÓn cña nhµ tr−êng th× cã 4 x· thuéc dù ¸n 135. §ã lµ nh÷ng x· ®Æc biÖt khã kh¨n, møc sèng vµ thu nhËp cña nh©n d©n rÊt thÊp, cã nhiÒu hé thuéc diÖn ®ãi nghÌo, th−êng xuyªn cÇn ®Õn sù cøu trî cña nhµ n−íc. Trong nh©n d©n cßn tån t¹i nhiÒu tËp qu¸n cã tõ ngµn x−a. Trong ®ã cã nh÷ng tËp qu¸n tèt ®Ñp hiÖn ®ang ®−îc b¶o tån, g×n gi÷ vµ ph¸t huy. Bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng tËp qu¸n l¹c hËu giê ®· trë thµnh hñ tôc vÉn tån t¹i trong ®êi sèng, trong c¸c lµng b¶n nh− tôc ma chay, th¸ch c−íi, c¾p vî,...V× vËy, nhËn thøc cña nh©n d©n phÇn nµo bÞ h¹n chÕ. Do ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña c¸c x· vïng 3 rÊt thÊp nªn tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh cã sù chªnh lÖch kh¸ lín so víi häc sinh khu vùc thÞ trÊn vµ häc sinh c¸c khu vùc kh¸c. ë c¸c em, ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng, sù tù tin trong häc tËp, kÜ n¨ng sèng, ý thøc v× tËp thÓ, v× céng ®ång cßn bÞ h¹n chÕ rÊt nhiÒu do ¶nh h−ëng bëi lèi sèng mang tÝnh chÊt tù cung tù cÊp, dùa vµo thiªn nhiªn cña nh©n d©n ®Þa ph−¬ng. Häc sinh mang tÝnh chÊt ®Æc thï vïng miÒn: thô ®éng, nhót nh¸t, lèi sèng cßn mang nÆng tÝnh chÊt tù nhiªn, lµng b¶n, ch−a ph¸t huy ®−îc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o. ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng, b¶o vÖ cña c«ng ë c¸c em ch−a cao, sù g¾n bã víi tËp thÓ líp ë c¸c em ch−a chÆt chÏ. II/ Néi dung cña gi¶i ph¸p. -4-
 5. Mét sè kinh nghiÖm b−íc ®Çu trong viÖc huy ®éng nguån lùc tμi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc - NguyÔn Minh Tu©n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 4 V¨n Bμn XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng t¹i ®Þa ph−¬ng: Hoµn c¶nh míi thµnh lËp cña nhµ tr−êng, møc sèng vµ tr×nh ®é nhËn thøc cña nh©n d©n, thùc tr¹ng ý thøc cña häc sinh trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i; ®ång thêi h−ëng øng phong trµo "X©y d−ng tr−êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" do Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ph¸t ®éng, chóng t«i m¹nh d¹n ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh nh− sau: 1. Quan ®iÓm ®Ò xuÊt s¸ng kiÕn. a) Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng. Khi chóng t«i thùc hiÖn chuyªn ®Ò s¸ng kiÕn nµy, chóng t«i lu«n nghÜ lµm sao x©y dùng ®−îc mét m«i tr−êng xanh, s¹ch,®Ñp, th©n thiÖn víi häc sinh. §iÒu nµy kh«ng hÒ dÔ dµng khi Tr−êng THPT sè 4 V¨n Bµn ch−a hÒ cã c¬ së vËt chÊt. Toµn bé ®Êt ®ai, c¬ së vËt chÊt hiÖn cã ®Òu m−în cña Tr−êng THCS Kh¸nh Yªn H¹ vµ Tr−êng tiÓu häc Kh¸nh Yªn H¹. Mäi thø ®Òu chËt hÑp, t¹m bî vµ kh«ng æn ®Þnh. Tuy nhiªn, quan ®iÓm cña nhµ tr−êng vµ cña ng−êi thùc hiÖn chuyªn ®Ò s¸ng kiÕn nµy lµ: mét ngµy nhµ tr−êng cßn ®ãng t¹i vÞ trÝ cò th× cßn ph¶i lµm cho nhµ tr−êng xanh, s¹ch, ®Ñp vµ th©n thiÖn. Xanh, s¹ch, ®Ñp, th©n thiÖn ®Ó gi¸o viªn vµ häc sinh g¾n bã víi nhµ tr−êng h¬n, yªu quý ng«i tr−êng vµ phÊn ®Êu v× ng«i tr−êng m×nh ®ang häc tËp, c«ng t¸c. VÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr−êng hiÖn nay lµ cùc k× quan träng. §ã lµ yªu cÇu vµ th¸ch thøc ®èi víi toµn nh©n lo¹i. Chóng t«i x¸c ®Þnh viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng lµ rÊt quan träng, song viÖc gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng cßn quan träng h¬n rÊt nhiÒu lÇn. b) Gióp cho häc sinh tù tin trong häc tËp, häc tËp cã hiÖu qu¶. §Ó huy ®éng häc sinh ®Õn tr−êng th× tr−íc hÕt ph¶i gióp c¸c em cã niÒm ®am mª, tù tin trong häc tËp. Gióp cho c¸c em cã høng thó trong häc tËp th× viÖc häc tËp míi cã hiÖu qu¶. c. Trang bÞ båi d−ìng kÜ n¨ng sèng cho häc sinh. ViÖc trang bÞ kÜ n¨ng sèng cho häc sinh lµ rÊt quan träng, gióp cho c¸c em ®øng v÷ng tr−íc nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc tõ x· héi, biÕt c¸ch ch¨m sãc b¶n th©n, biÕt øng xö cã v¨n hãa vµ cã th¸i ®é tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, hßa nhËp víi céng ®ång. d) T¹o cho häc sinh ý thøc v× tËp thÓ, cã kh¶ n¨ng hßa nhËp víi céng ®ång. Nhµ tr−êng cã hai nhiÖm vô c¬ b¶n trong gi¸o dôc häc sinh, ®ã lµ gi¸o dôc v¨n hãa cho c¸c em vµ quan träng h¬n ®ã lµ gi¸o dôc nh©n c¸ch. Trong viÖc gi¸o dôc nh©n c¸ch th× viÖc t¹o cho häc sinh ý thøc v× c¸i chung, v× tËp thÓ vµ kh¶ n¨ng hßa nhËp víi céng ®ång lµ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc. e) Båi d−ìng cho häc sinh lßng yªu quª h−¬ng, ®Êt n−íc. Môc ®Ých gi¸o dôc cña mäi nhµ tr−êng lµ gióp cho c¸c em trë thµnh nh÷ng c«ng d©n cã Ých cho x· héi, trung thµnh víi Tæ quèc, s½n sµng x¶ th©n v× nh©n d©n, ®Êt n−íc. ChÝnh v× thÕ, viÖc båi d−ìng cho häc sinh lßng yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc d−íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau lµ viÖc lµm quan träng, th−êng xuyªn, liªn tôc cña c¸c nhµ tr−êng. -5-
 6. Mét sè kinh nghiÖm b−íc ®Çu trong viÖc huy ®éng nguån lùc tμi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc - NguyÔn Minh Tu©n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 4 V¨n Bμn 2. Mét sè ®Ò xuÊt cña s¸ng kiÕn. a) Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng. M«i tr−êng sèng cña chóng ta ®ang ngµy cµng bÞ ®e däa nghiªm träng. V× vËy, viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng sèng vµ ®Æc biÖt lµ viÖc gi¸o dôc cho mçi ng−êi d©n vµ b¾t ®Çu tõ c¸c em häc sinh cßn ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ tr−êng ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng lµ rÊt quan träng. Khi thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy chóng t«i còng x¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng khã kh¨n sÏ gÆp ph¶i trong thùc tiÔn. §Ó trë thµnh mét quèc ®¶o cã m«i tr−êng s¹ch sÏ nhÊt thÕ giíi vµ ®Ó cho mçi ng−êi d©n Xinhgapo ý thøc ®−îc tÇm quan träng cña viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng, chÝnh phñ ®· ph¶i mÊt 20 n¨m liªn tôc. V× thÕ, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, chóng t«i lu«n theo quan ®iÓm kiªn tr×, liªn tôc, dÇn dÇn tõng b−íc. ViÖc gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng ®−îc thùc hiÖn lång ghÐp trong c¸c giê chµo cê ®Çu tuÇn, trong c¸c ho¹t ®éng ngo¹i khãa, ngoµi giê lªn líp, trong c¸c b¨ng r«n, khÈu hiÖu, pa n«, ¸p phÝch,...Bªn c¹nh viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, nhµ tr−êng còng ®−a ra c¸c biÖn ph¸p xö lÝ kiªn quyÕt ®èi víi c¸c tr−êng hîp vi ph¹m. Ch¼ng h¹n, nÕu vµo cuèi buæi häc ®Ó cho líp bÈn, bµn ghÕ x« lÖch, lén xén, x¶ r¸c bõa b·i th× nh÷ng thµnh viªn trùc nhËt cña buæi häc h«m ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ë l¹i dän dÑp v× ®· kh«ng nh¾c nhë c¸c b¹n trong líp thùc hiÖn tèt. Nh÷ng häc sinh giÉm hoa, x¶ r¸c ra s©n tr−êng, c¸c khu vùc chung nÕu bÞ b¾t ®−îc còng ®Òu bÞ xö lÝ nghiªm minh. Trong tr−êng hîp ®èi t−îng vi ph¹m kh«ng bÞ ph¸t hiÖn th× líp trùc tuÇn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm dän dÑp, ®¶m b¶o mÜ quan nhµ tr−êng. DÇn dÇn, ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng ®−îc h×nh thµnh trong c¸c em ngµy cµng râ nÐt. §Õn nay, viÖc x¶ r¸c bõa b·i ®· kh«ng cßn, c¶nh quan nhµ tr−êng tuy ch−a ®Ñp do c¬ së vËt chÊt cßn t¹m bî song ®· dÇn s¹ch h¬n tr−íc. §ång thêi, §oµn thanh niªn kÕt hîp víi §oµn x· Kh¸nh Yªn H¹ tæ chøc c¸c buæi ra qu©n cña §oµn thanh niªn: tæ chøc lao ®éng g©y quü b»ng c¸ch nhËn c«ng tr×nh dän vÖ sinh do x· giao, tham gia th¸ng thanh niªn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng vÖ sinh, dän dÑp ®−êng lµng, ngâ xãm. b) Gióp cho häc sinh häc tËp tù tin, høng thó, cã hiÖu qu¶. §Ó häc sinh häc tËp tù tin, høng thó, cã hiÖu qu¶, chóng t«i nghÜ ®iÒu ®Çu tiªn lµ x©y dùng ®−îc mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ häc sinh. Trong c¸c buæi häp, nhµ tr−êng lu«n qu¸n triÖt hai nhiÖm vô rÊt quan träng cña bÊt k× gi¸o viªn nµo trong c«ng t¸c gi¸o dôc häc sinh, ®ã lµ gi¸o dôc nh©n c¸ch vµ gi¸o dôc v¨n hãa, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc nh©n c¸ch sèng. NÕu mét gi¸o viªn nµo ®ã chØ say s−a ®Çu t− chuyªn m«n mµ thê ¬, bµng quan, v« c¶m víi viÖc gi¸o dôc nh©n c¸ch häc sinh; thê ¬ víi nh÷ng hµnh xö ch−a cã v¨n hãa cña häc sinh th× còng ch−a thÓ lµ mét gi¸o viªn tèt. CÇn gióp häc sinh tù tin, høng thó trong häc tËp th«ng qua nhiÒu h×nh thøc nh− th−êng xuyªn ®éng viªn, khen ngîi nh÷ng cè g¾ng cña häc sinh dï ®ã lµ nh÷ng cè g¾ng nhá nhÊt. Ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã lßng tin ë häc sinh, tin ë sù v−¬n lªn ®èi víi nh÷ng em cßn häc yÕu; tin ë sù h−íng thiÖn, håi t©m chuyÓn ý cña nh÷ng häc sinh ®· phÇn nµo ®¸nh mÊt ®i vÎ ®Ñp tuæi häc ®−êng. Trong cuéc -6-
 7. Mét sè kinh nghiÖm b−íc ®Çu trong viÖc huy ®éng nguån lùc tμi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc - NguyÔn Minh Tu©n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 4 V¨n Bμn sèng, trong giao tiÕp c¸c thÇy c« ph¶i lµ nh÷ng ng−êi cha, ng−êi mÑ thø hai cña c¸c em, lu«n mÉu mùc trong mäi cö chØ, lêi nãi, hµnh ®éng. Trong giê häc, c¸c thÇy c« lµ thÇy vÒ kiÕn thøc víi ®óng nghÜa cña tõ nµy, ®ång thêi còng ph¶i lµ mét nhµ t©m lÝ biÕt thÊu hiÓu, biÕt sÎ chia, biÕt kh¬i dËy sù tù tin, kÝch thÝch niÒm ®am mª, sù høng thó cña c¸c häc sinh. C¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp cÇn h−íng tíi viÖc gióp c¸c em ®−îc thÓ hiÖn m×nh. Cã thÓ tæ chøc c¸c cuéc thi nh−: häc sinh thanh lÞch, Duyªn d¸ng c« trß, Rung chu«ng vµng, §èi mÆt,... Qua c¸c cuéc thi nµy, c¸c em, sÏ tù tin h¬n, sÏ dÔ dµng hßa nhËp víi tËp thÓ, sÏ høng thó h¬n víi viÖc häc tËp, do ®ã viÖc häc tËp còng sÏ hiÖu qu¶ h¬n. ViÖc kh«ng ngõng båi d−ìng chuyªn m«n, ®æi míi ph−¬ng ph¸p cña gi¸o viªn còng sÏ gióp cho häc sinh høng thó h¬n trong häc tËp. Nh÷ng bµi gi¶ng ®−îc ®Çu t−, kiÕn thøc h÷u Ých, thiÕt thùc víi hÖ thèng kªnh h×nh ®a d¹ng phong phó, víi ph−¬ng ph¸p tæ chøc khoa häc, linh ho¹t bao giê còng l«i cuèn, g©y høng thó cho häc sinh vµ hiÖu qu¶ giê häc th−êng rÊt cao. V× lÏ ®ã, viÖc gióp cho häc sinh tù tin, høng thó trong häc tËp rÊt cÇn ®Õn sù nhiÖt t©m, lßng yªu nghÒ, l−¬ng t©m, tr¸ch nhiÖm cña mçi gi¸o viªn. c) Sèng cã kÜ n¨ng. Häc sinh miÒn nói nhÊt lµ häc sinh t¹i c¸c vïng ®Æc biÖt khã kh¨n th−êng thÓ hiÖn râ tÝnh chÊt ®Æc thï vïng miÒn: thô ®éng, nhót nh¸t, lèi sèng cßn mang nÆng tÝnh chÊt tù nhiªn, lµng b¶n, ch−a cã kiÕn thøc, kÜ n¨ng sèng. V× thÕ, viÖc båi d−ìng, trang bÞ kÜ n¨ng sèng cho c¸c em lµ rÊt cÇn thiÕt, gióp cho c¸c em trë thµnh nh÷ng c«ng d©n toµn diÖn, biÕt sèng cã tr¸ch nhiÖm, sèng cã kÜ n¨ng, biÕt hµnh xö cã v¨n hãa khi b−íc vµo ®êi. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó båi d−ìng, trang bÞ kÜ n¨ng sèng cho häc sinh: - So¹n tµi liÖu kÜ n¨ng sèng: HiÖn nay trªn c¸c ph−ong tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, s¸ch b¸o, phim ¶nh, internet cã rÊt nhiÒu th«ng tin giíi thiÖu vÒ kÜ n¨ng sèng. Chóng ta cã thÓ lùa chän tõ nh÷ng nguån th«ng tin ®ã giíi thiÖu tíi häc sinh th«ng qua nhiÒu kªnh nh− ph¸t tê r¬i, ®ãng thµnh s¸ch cho m−în, ph«t« d¸n ngoµi b¶ng tin nhµ tr−êng, tuyÒn truyÒn miÖng trong c¸c giê chµo cê ®Çu tuÇn, trong giê sinh ho¹t líp, trong c¸c ho¹t ®éng ngo¹i khãa ngoµi giê lªn líp,... - Mêi c¸n bé chuyªn m«n ®Õn nãi chuyÖn: §Ó thay ®æi kh«ng khÝ vµ tr¸nh sù nhµm ch¸n, ®«i khi còng cÇn ph¶i thay ®æi c¸c ph−¬ng tiÖn, c¸ch thøc tuyªn truyÒn nh− mêi c¸n bé cña Trung t©m d©n sè kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh ®Õn nãi chuyÖn vÒ c¸c ®Ò tµi: b¶o vÖ søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn, ch¨m sãc søc khoÎ tuæi dËy th×, ®Æc ®iÓm t©m sinh lÝ tuæi míi lín. Còng cã thÓ mêi c¸n bé HuyÖn §oµn ®Õn nãi chuyÖn vÒ nh÷ng kÜ n¨ng trong giao tiÕp, nh÷ng kÜ n¨ng cÇn cã cña mét thanh niªn khi b−íc vµo ®êi,.... - Tuyªn truyÒn gi¸o dôc trong giê chµo cê, c¸c ho¹t ®éng ngo¹i khãa, ngoµi giê lªn líp. §©y lµ c¸c ho¹t ®éng th−êng xuyªn cña nhµ tr−êng diÔn ra hµng tuÇn, hµng th¸ng. NÕu trong c¸c ho¹t ®éng nµy, chóng ta lång ®−îc nh÷ng bµi häc, nh÷ng -7-
 8. Mét sè kinh nghiÖm b−íc ®Çu trong viÖc huy ®éng nguån lùc tμi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc - NguyÔn Minh Tu©n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 4 V¨n Bμn kiÕn thøc vÒ kÜ n¨ng sèng th× hiÖu qu¶ sÏ rÊt lín v× nh÷ng kiÕn thøc ®ã ®−îc cung cÊp dÇn dÇn gióp cho kÜ n¨ng sèng trong mçi em còng lín lªn dÇn dÇn tõng ngµy mét. ViÖc båi duìng trang bÞ kiÕn thøc sèng cho c¸c em kh«ng ph¶i lµ viÖc lµm å ¹t theo phong trµo mµ ®ã lµ mét c«ng viÖc kiªn tr×, liªn tôc ®ßi hái sù nhÉn n¹i cña c¸c nhµ gi¸o dôc. d) X©y dùng ý thøc v× tËp thÓ, v× céng ®ång. §Ó x©y dùng ý thøc v× tËp thÓ, v× céng ®ång, ng−êi gi¸o viªn cÇn t¨ng c−êng c¸c ho¹t ®éng nhãm trong giê chÝnh khãa trªn líp, trong c¸c ho¹t ®éng NGLL. ViÖc t¨ng c−êng ho¹t ®éng nhãm sÏ gióp cho häc sinh nhËn thøc ®−îc r»ng: c¸ nh©n ®¬n lÎ sÏ kh«ng t¹o ®−îc søc m¹nh b»ng sù ®oµn kÕt céng ®ång, lµm viÖc tËp thÓ theo nhãm bao giê còng hiÖu qu¶ h¬n, chÊt l−îng h¬n lµ sù ho¹t ®éng ®éc lËp. §oµn thanh niªn nhµ tr−êng cÇn tæ chøc cho c¸c em tham gia c¸c ho¹t ®éng v× tËp thÓ, v× céng ®ång nh−: Gióp ®ì c¸c gia ®×nh th−¬ng binh LS, c¸c gia ®×nh neo ®¬n, c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, cã c«ng víi c¸ch m¹ng, gióp ®ì c¸c tr−êng häc n»m trong ®Þa bµn nhµ tr−êng. Trong häc k× I võa qua, §oµn thanh niªn nhµ tr−êng ®· tæ chøc cho c¸c §oµn viªn thanh niªn tham gia mét sè buæi lao ®éng t¹i c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, th−¬ng binh t¹i khu vùc x· Kh¸nh Yªn H¹. Nhµ tr−êng còng tæ chøc cho c¸c em tham gia lao ®éng mét sè buæi gióp tr−êng mÇm non sè 1 Kh¸nh Yªn H¹. Qua nh÷ng buæi lao ®éng c«ng Ých nµy, ý thøc v× tËp thÓ, v× céng ®ång trong c¸c em ®· dÇn ®−îc h×nh thµnh. Nh÷ng buæi lao ®éng kh«ng chØ cã ý nghÜa gióp ®ì c¸c gia ®×nh, c¸c tr−êng b¹n, t¨ng thªm mèi giao l−u, quan hÖ gi÷a nhµ tr−êng víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, víi c¸c tr−êng häc trong x· mµ cßn gi¸o dôc cho c¸c em c¸ch sèng ®Ñp. biÕt sèng v× mäi ng−êi, biÕt nh©n ¸i, vÞ tha. C¸c nhµ tr−êng còng nªn nhiÖt t×nh trong c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn nh−: mua t¨m tre ñng hé Héi ng−êi mï, quyªn gãp s¸ch vë, quÇn ¸o ñng hé häc sinh nghÌo. B¶n chÊt cña c¸c ho¹t ®éng nµy tù nã cã t¸c dông gi¸o dôc cho c¸c em lßng nh©n ¸i, vÞ tha, biÕt sèng v× ®ång lo¹i. Tham gia c¸c trß ch¬i mang tÝnh tËp thÓ còng lµ mét yÕu tè quan träng gãp phÇn x©y dùng ý thøc v× tËp thÓ, v× céng ®ång ë c¸c em häc sinh. Vµo c¸c giê ra ch¬i gi÷a giê, t¹i Tr−êng THPT sè 4 V¨n Bµn th−êng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh− kÐo co, thi nh¶y erobic, ®i e ®¹p chËm, nh¶y bao bè,...Qua c¸c ho¹t ®éng nµy, c¸c em cã dÞp ®−îc thÓ hiÖn m×nh, ®ång thêi cã c¸c c¬ héi hoµ m×nh vµo tËp thÓ, hiÓu ®−îc gi¸ trÞ cña tinh thÇn ®oµn kÕt tËp thÓ, thÊy râ ®−îc søc m¹nh tËp thÓ mµ c¸c em lµ thµnh viªn ®ang tham gia trong ®ã. e) BiÕt yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc, cã ý thøc tù hμo d©n téc. Mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña c¸c nhµ tr−êng khi gi¸o dôc häc sinh lµ ph¶i ®µo t¹o ®−îc nh÷ng c«ng d©n biÕt yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc, cã ý thøc tù hµo d©n téc. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó gi¸o dôc cho c¸c em phÈm chÊt nµy. Nh÷ng c¸ch thøc h÷u hiÖu kh«ng ph¶i lµ nh÷ng bµi thuyÕt tr×nh kh« khan, nh÷ng bµi diÔn v¨n dµi dßng mµ l·nh ®¹o nhµ tr−êng th−êng ®äc vµo c¸c dÞp lÔ tÕt. C¸ch gi¸o dôc ®i vµo lßng ng−êi nhÊt lµ gi¸o dôc b»ng hµnh ®éng, gi¸o dôc b»ng nghÖ thuËt. Cã thÓ më cho -8-
 9. Mét sè kinh nghiÖm b−íc ®Çu trong viÖc huy ®éng nguån lùc tμi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc - NguyÔn Minh Tu©n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 4 V¨n Bμn c¸c em nghe c¸c bµi h¸t vÒ quª h−¬ng, ®Êt n−íc vµo c¸c buæi ra ch¬i gi÷a giê, trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, ho¹t ®éng ngo¹i khãa, trong c¸c dÞp lÔ tÕt,.... ViÖc tæ chøc c¸c buæi lao ®éng dän dÑp vÖ sinh ®−êng lµng ngâ xãm còng cã t¸c dông rÊt thiÕt thùc, nã kh«ng chØ gióp cho c¸c em cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng, x©y dùng ý thøc v× tËp thÓ, v× céng ®ång mµ cßn cã ý nghÜa gi¸o dôc cho c¸c em t×nh yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc, niÒm tù hµo d©n téc qua biÓu hiÖn rÊt cô thÓ ®ã lµ t×nh yªu ®èi víi tõng ®−êng lµng ngâ xãm th©n quen n¬i mµ c¸c em ®ang sèng. Vµo c¸c dÞp 22/12 hoÆc kØ niÖm chiÕn th¾ng 30/4, cã thÓ mêi c¸c cùu chiÕn binh ®Õn nãi chuyÖn. §ã lµ nh÷ng nh©n chøng sèng cho c¸c em thÊy râ sù tµn khèc cña chiÕn tranh, sù anh dòng cña nh©n ta trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn. C¸c em cã quyÒn tù hµo vÒ nh÷ng thÕ hÖ cha anh ®i tr−íc ®· kh«ng tiÕc m¸u x−¬ng b¶o vÖ ®éc lËp tù do cho d©n téc. §ång thêi, qua ®ã c¸c em nhËn thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi ®Êt n−íc, ®èi víi d©n téc. H−ëng øng phong trµo "X©y dùng tr−êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc", Tr−êng THPT sè 4 V¨n Bµn ®· nhËn ch¨m sãc, lao ®éng gãp phÇn t«n t¹o c¶nh quan t¹i khu vùc ®Òn Ken (x· ChiÒng Ken - huyÖn V¨n Bµn). Hµng th¸ng, nhµ tr−êng th−êng cã c¸c buæi lao ®éng t¹i khu vùc nhµ ®Òn. Qua c¸c buæi lao ®éng nµy, chóng t«i nhËn thÊy c¸c em rÊt thÝch tham gia. Cã nhiÒu lÝ do ®Ó c¸c em muèn tham gia nh− ®Õn ®ã c¸c em ®−îc h−ëng léc ®Òn; ®−îc ®Õn mét n¬i t«n nghiªm ngay c¹nh quª h−¬ng m×nh mµ nh÷ng ngµy b×nh th−êng c¸c em kh«ng cã c¬ héi ®Õn hoÆc kh«ng d¸m ®Õn; ®−îc tham gia mét ho¹t ®éng tËp thÓ,....Khi ®Õn ®ã, chóng t«i nhËn thÊy, tr−íc sù uy nghiªm, linh thiªng cña ng«i ®Òn, c¸c em kh«ng d¸m nãi to, kh«ng d¸m ch©y l−êi trong c«ng viÖc lao ®éng, c¸c em biÕt nghe nhau, biÕt b¶o ban nhau lµm viÖc,... Tãm l¹i, chóng t«i thÊy viÖc ®−a c¸c em ®Õn nh÷ng di tÝch lÞch sö nh− vËy rÊt cã ý nghÜa. §ã lµ bµi häc gi¸o dôc kh«ng lêi nh−ng nã ®i vµo lßng c¸c em mét c¸ch dÔ dµng. Qua nh÷ng buæi lao ®éng nh− hÕ, c¸c em thÊy yªu quª h−¬ng m×nh h¬n , thÊy tù hµo vÒ quª h−¬ng m×nh v× quª h−¬ng m×nh còng cã nh÷ng ng−êi tµi, nh÷ng danh nh©n kiÖt xuÊt,... III/ Kh¶ n¨ng ¸p dông cña gi¶i ph¸p vμ hiÖu qu¶ thu ®−îc. 1. Kh¶ n¨ng ¸p dông cña gi¶i ph¸p. C¸c gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh cña chuyªn ®Ò s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy ®· ®−îc ¸p dông phÇn lín trong häc k× 1, n¨m häc 2009-2010 t¹i Tr−êng THPT sè 4 V¨n Bµn vµ hiÖn ®ang tiÕp tôc tiÕn hµnh thùc hiÖn t¹i nhµ tr−êng trong häc k× 2 nµy. Thùc tÕ cho thÊy, chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh t¹i Tr−êng THPT sè 4 V¨n Bµn trong thêi gian tõ ®Çu n¨m ®Õn nay ®· cã sù thay ®æi kh¸ râ rÖt theo h−íng tÝch cùc, tiÕn bé, b¸m s¸t phong trµo "x©y dùng tr−êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" mµ Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®· ph¸t ®éng. Thùc tÕ triÓn khai trong thêi gian võa qua còng cho thÊy gi¶i ph¸p nµy cã thÓ ¸p dông ®−îc t¹i tÊt c¶ c¸c tr−êng THPT trong tØnh Lµo Cai. 2. HiÖu qu¶ thu ®−îc. -9-
 10. Mét sè kinh nghiÖm b−íc ®Çu trong viÖc huy ®éng nguån lùc tμi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc - NguyÔn Minh Tu©n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 4 V¨n Bμn Qua viÖc ¸p dông mét sè ®Ò xuÊt cña s¸ng kiÕn trong viÖc n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh t¹i Tr−êng THPT sè 4 V¨n Bµn, chóng t«i nhËn thÊy b−íc ®Çu ®· thu ®−îc mét sè kÕt qu¶ sau: C¸c lÜnh vùc T×nh tr¹ng KÕt qu¶ Dù kiÕn k.qu¶ TT nhμ tr−êng ®¹t ®−îc ban ®Çu ®¹t ®−îc trong HK1 cuèi n¨m Cã ý thøc kh¸ ý thøc b¶o vÖ m«i Ch−a cã ý thøc vÒ §· b−íc ®Çu cã ý thøc 1 tèt vÒ b¶o vÖ tr−êng b¶o vÖ m«i tr−êng vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng m«i tr−êng Häc sinh sÏ Häc sinh tù tin trong Häc sinh cßn rôt rÌ, §· b−íc ®Çu tù tin, kÕt m¹nh d¹n h¬n, 2 häc tËp. Häc tËp høng thiÕu tù tin, kÕt qu¶ qu¶ häc tËp cã sù c¶i chñ ®éng h¬n, thó, cã hiÖu qu¶. häc tËp ch−a cao. thiÖn. kÕt qu¶ häc tËp kh¶ quan h¬n KÜ n¨ng sèng cßn Ýt, B−íc ®Çu ®−îc trang bÞ N©ng cao dÇn 3 Sèng cã kÜ n¨ng thiÕu. nh÷ng kÜ n¨ng tèi thiÓu. kÜ n¨ng sèng. N©ng cao h¬n X©y dùng ý thøc v× ý thøc v× tËp thÓ, v× §· n©ng dÇn ý thøc v× ý thøc v× tËp 4 tËp thÓ, v× céng ®ång. céng ®ång ch−a cao tËp thÓ, v× céng ®ång. thÓ, v× céng ®ång T×nh yªu quª T×nh yªu quª h−¬ng, T×nh yªu quª h−¬ng, ®Êt h−¬ng, ®Êt BiÕt yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc vµ ý thøc tù n−íc vµ ý thøc tù hµo n−íc vµ ý thøc 5 ®Êt n−íc, cã ý thøc tù hµo d©n téc ch−a râ d©n téc ®−îc båi ®¾p tù hµo d©n téc hµo d©n téc. rÖt h¬n. ®−îc båi ®¾p s©u s¾c h¬n. PhÊn ®Êu cuèi HK1 (n¨m häc ChÊt l−îng gi¸o dôc HK1 (n¨m häc 2009- n¨m häc cã 2008-2009): Cã 6 v¨n hãa cã sù ph¸t 2010): Cã 81,6 % ®¹t tõ 85% ®¹t tõ 68% ®¹t tõ trung triÓn ®i lªn. trung b×nh trë lªn trung b×nh trë b×nh trë lªn lªn PhÊn ®Êu cuèi HK1 (n¨m häc HK1 (n¨m häc 2009- n¨m häc cã ChÊt l−îng gi¸o dôc 2008-2009): Cã 7 2010): Cã 93,5% ®¹t trªn 93,5% ®¹t ®¹o ®øc cã sù tiÕn bé 89,2% ®¹t h¹nh h¹nh kiÓm kh¸ tèt h¹nh kiÓm kh¸ kiÓm kh¸ tèt tèt PhÇn kÕt luËn H−ëng øng phong trµo "X©y dùng tr−êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" do Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ph¸t ®éng, Tr−êng THPT sè 4 V¨n Bµn x¸c ®Þnh viÖc n©ng cao chÊt l−îng v¨n hãa vµ gi¸o dôc t− t−ëng ®¹o ®øc cho häc sinh lµ mét trong nh÷ng néi dung hÕt søc quan träng. Nh©n tè quan träng nhÊt lµm cho tr−êng ra tr−êng, líp ra líp, thÇy ra thÇy vµ trß ra trß lµ viÖc n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc - 10 -
 11. Mét sè kinh nghiÖm b−íc ®Çu trong viÖc huy ®éng nguån lùc tμi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc - NguyÔn Minh Tu©n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 4 V¨n Bμn toµn diÖn cña nhµ tr−êng. ViÖc n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn sÏ lµm thay ®æi c¬ b¶n bé mÆt cña nhµ tr−êng tõ trong ra ngoµi, tõ h×nh thøc ®Õn néi dung, khiÕn cho c¸n bé, gi¸o viªn thªm g¾n bã víi nghÒ nghiÖp vµ cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong c«ng viÖc cña m×nh. Nh−ng ®Ó n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn t¹i nh÷ng c¬ së tr−êng häc míi thµnh lËp, t¹i nh÷ng tr−êng thuéc vïng ®Æc biÖt khã kh¨n kh«ng hÒ ®¬n gi¶n, kh«ng ph¶i lµ viÖc lµm mét sím mét chiÒu, cø nghÜ lµ lµm ®−îc. §ã lµ c«ng viÖc ®ßi hái sù kiªn tr×, ph¶i v−ît qua nhiÒu rµo c¶n cña nh÷ng ®Þnh kiÕn, tËp tôc x· héi, cña ®Æc thï vïng miÒn vµ c¸i khã nhÊt lµ thµnh tr× b¶o thñ, tr× trÖ trong mçi con ng−êi chóng ta. Nã kh«ng ®¬n gi¶n chØ lµ mét vµi lêi mang tÝnh lÝ thuyÕt nh− ®· tr×nh bµy trong s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. Nã lµ cuéc sèng thùc tÕ hÕt søc ®a d¹ng vµ v« vµn phøc t¹p, nã lµ ý thøc, tr¸ch nhiÖm cña mçi con ng−êi, mçi c¸n bé, gi¸o viªn, häc sinh víi m¸i tr−êng m×nh ®ang sèng, lµm viÖc vµ häc tËp. B»ng t×nh c¶m yªu nghÒ, b»ng tÊm lßng yªu th−¬ng häc sinh, b»ng ý thøc tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc miÒn nói, chóng t«i nghÜ r»ng tÊt c¶ chóng ta ®Òu cã thÓ lµm cho tr−êng m×nh ®−îc c¶i thiÖn tèt h¬n vÒ chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn. Nh÷ng g× mµ Tr−êng THPT sè 4 V¨n Bµn chóng t«i ®ang lµm còng chØ lµ nh÷ng viªn g¹ch ®Çu tiªn. Tuy nhiªn, chóng t«i lu«n tin t−ëng r»ng: víi lßng yªu nghÒ, lßng ®am mª s¸ng t¹o cña nh÷ng thÇy c« gi¸o trÎ ®Õn tõ nhiÒu miÒn quª kh¸c nhau nh−ng cïng chung mét ý chÝ phÊn ®Êu v× sù nghiÖp gi¸o dôc cña miÒn nói, c¸c thÇy c« sÏ lµm ®−îc. Cuèi thÕ kØ XIX, nhµ v¨n NguyÔn B¸ Häc ®· tõng nãi: "§−êng ®i khã kh«ng khã v× ng¨n s«ng c¸ch nói mµ chØ khã v× lßng ng−êi ng¹i nói e s«ng". Vµ giê ®©y khi lßng ng−êi ®· quyÕt t©m th× mäi con ®−êng ®Òu cã thÓ më ra tr−íc m¾t chóng ta. Danh môc tμi liÖu tham kh¶o 1. Tµi liÖu h−íng dÉn nhiÖm vô n¨m häc 2009-2010 cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o – NXB Gi¸o dôc – n¨m 2009. 2. Tµi liÖu h−íng dÉn nhiÖm vô n¨m häc 2009-2010 cña Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o – n¨m 2009. 3. C¸c c«ng v¨n: chØ thÞ sè 40/2008/CT-BGD§T ngµy 22/08/2008 cña Bé tr−ëng Bé Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o; KÕ ho¹ch liªn ngµnh sè 7575/KHLN/BGD§T- - 11 -
 12. Mét sè kinh nghiÖm b−íc ®Çu trong viÖc huy ®éng nguån lùc tμi chÝnh thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc - NguyÔn Minh Tu©n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 4 V¨n Bμn BVHTTDL- T¦§TNCSHCM ngµy 19/8/2008 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé v¨n ho¸, thÓ thao vµ du lÞch, Trung −¬ng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh; KÕ ho¹ch sè 109/KH-SGD&§T ngµy 02/10/2009 vÒ viÖc triÓn khai phong trµo thi ®ua “ X©y dùng tr−êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc ” trong c¸c tr−êng phæ th«ng giai ®o¹n 2008- 2013. KÕ ho¹ch sè 186/SGD&§T vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn phong trµo thi ®ua trong n¨m häc 2009- 2010 cña Tr−êng THPT sè 4 V¨n Bµn. 4. LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt gi¸o dôc. 5. C¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cña Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Lµo Cai. - 12 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2