intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Phương pháp giảng dạy địa lý liên hệ thực tế gắn với đời sống

Chia sẻ: Phan Thị Cẩm Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

68
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc sử dụng phương pháp dạy này như thế nào để đạt được hiệu quả cao hơn trong dạy học là một trong những vấn đề mà các giáo viên giảng dạy bộ môn Địa Lí cần quan tâm tới. Quá trình dạy học gần hai mươi năm trong nghề, tôi đã rút ra một số kinh nghiệm nhất định, tôi xin phép được trình bày qua Sáng kiến kinh nghiệm với đề tài như trên để các đồng nghiệp tham khảo thêm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Phương pháp giảng dạy địa lý liên hệ thực tế gắn với đời sống

  1. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm ĐỀ TÀI: Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®Þa lý liªn hÖ thùc tÕ G¾n víi ®êi sèng. I. ĐẶT VẤN ĐỀ.  Gi¶ng d¹y ®Þa lÝ lµ bé m«n ®ßi hái ph¶i kÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y trong mét tiÕt häc. Víi néi dung, môc ®Ých, yªu cÇu cña bµi d¹y, mçi GV ph¶i biÕt lùa chän nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp. Mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p ®Æc trng cña bé m«n ®Þa lÝ ®îc ¸p dông nhiÒu trong c¸c bµi gi¶ng lµ ph¬ng ph¸p liªn hÖ thùc tÕ. Liªn hÖ thùc tÕ gióp häc sinh n¾m v÷ng ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n trong bµi, t¨ng cêng kh¶ n¨ng hiÓu biÕt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®Þa lÝ tù nhiªn vµ ®Þa lÝ kinh tÕ x· héi ë ®Þa ph¬ng. Liªn hÖ thùc tÕ lµm t¨ng kÜ n¨ng quan s¸t, ghi nhí vµ n¾m v÷ng b¶n chÊt c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn, kinh tÕ x· héi. V× thÕ viÖc vËn dông ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®Þa lÝ liªn hÖ thùc g¾n víi ®êi sèng cÇn ®îc c¸c GV nghiªn cøu vµ ¸p dông trong c¸c tiÕt gi¶ng d¹y ®Þa lÝ. Thời gian qua, thực tế giảng dạy đã cho thấy hiệu quả rõ rệt đối với từng  học sinh khi tiếp thu bài giảng trên lớp. C¸c häc sinh ®· t¨ng kh¶ n¨ng n¾m b¾t néi dung bµi häc h¬n khi gi¸o viªn sö dông ph¬ng ph¸p nµy trong c¸c tiÕt d¹y. V× vËy, ®Ó n©ng cao chÊt lîng, t¹o høng thó cho häc sinh khi häc tËp bé m«n, t«i ®· cè g¾ng t×m c¸ch vËn dông nhiÒu ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y trong mét tiÕt häc, trong ®ã t«i lu«n chó träng sö dông ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®Þa lÝ liªn hÖ thùc tÕ g¾n víi ®êi sèng .  Vậy, việc sử dụng ph¬ng ph¸p d¹y nµy như thế nào để đạt được hiệu quả  cao hơn trong dạy học là một trong những vấn đề  mà các giáo viên giảng dạy   bộ  môn Địa Lí cần quan tâm tới.  Qu¸ tr×nh d¹y häc gÇn hai m¬i n¨m trong nghÒ, t«i ®· rót ra mét sè kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh, t«i xin phÐp ® îc tr×nh bµy qua S¸ng kiÕn kinh nghiÖm víi ®Ò tµi nh trªn ®Ó c¸c ®ång nghiÖp tham kh¶o thªm .  II. NỘI DUNG :  Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Ph¬ng Trang 1
  2. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Do ch¬ng tr×nh ®Þa lÝ ë bËc THPT, ë c¸c khèi líp cã ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y kh¸c nhau: khèi 12: §Þa lÝ ViÖt Nam, khèi 11: §Þa lÝ KT-XH thÕ giíi, khèi 10: §Þa lÝ tù nhiªn vµ KT-XH ®¹i c¬ng, nªn viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy cÇn tuú thuéc vµo néi dung, kiÕn thøc c¬ b¶n trong tõng bµi, tõng ch¬ng. Sau ®©y t«i ®a ra mét sè biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó c¸c GV gi¶ng d¹y xem xÐt, nghiªn cøu vµ vËn dông. 1. GV cho häc sinh ph¸t hiÖn ®Çy ®ñ ý nghÜa vµ t¸c dông cña c¸c sù vËt hiÖn tîng ®Þa lÝ ®èi víi ®íi sèng vµ s¶n xuÊt. Ngoµi nh÷ng yªu cÇu gióp HS hiÓu ®îc sù ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt hiÖn tîng ®Þa lÝ, cÇn ph¶i cho HS n¾m ®îc mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¸c yÕu tè tù nhiªn víi nhau, tù nhiªn víi con ngêi, ¶nh hëng cña hiÖn tîng ®Þa lÝ ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña con ngêi nh thÕ nµo, con ngêi ®· t¸c ®éng ra sao ®Õn c¸c hiÖn tîng ®Þa lÝ ... VD: Khi d¹y bµi “ T¸c ®éng cña néi lùc ®Õn bÒ mÆt T§”, GV kh«ng chØ gi¶ng cho HS hiÓu thÕ nµo lµ hiÖn tîng m¸cma, nói löa ®ang ho¹t ®éng, nói löa t¾t, cÊu t¹o cña nói löa ...mµ cÇn ph¶i cho HS thÊy ®îc t¸c h¹i cña nói löa khi ®ang ho¹t ®éng, nh÷ng thuËn lîi cho ®êi sèng s¶n xuÊt khi nói löa t¾t, dung nham nguéi t¹o thµnh nh÷ng d¶i ®Êt badan mµu mì ®Ó trång c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp, hoÆc nh÷ng miÖng nói löa ®· t¾t t¹o thµnh c¸c hå níc ngät trªn c¸c vïng s¬n nguyªn cao nguyªn. GV cÇn liªn hÖ víi c¸c vïng phñ ®Êt ®á badan ë ®Þa ph¬ng, ë trong níc vµ yªu cÇu c¸c em quan s¸t thùc tÕ vÒ mµu s¾c, kÕt cÊu ®Êt, chÊt ®Êt vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña lo¹i ®Êt nµy. Tõ ®ã HS sÏ nhanh chãng n¾m ®îc ý nghÜa cña hiÖn tîng nói löa phun trµo t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng, s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña con ngêi. Khi d¹y bµi: “ Mét sè nh©n tè ¶nh hëng tíi tèc ®é dßng ch¶y vµ chÕ ®é níc s«ng. Mét sè s«ng lín trªn Tr¸i §Êt”, GV gióp HS n¾m ®îc c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi tèc ®é ¶nh hëng dßng ch¶y vµ chÕ ®é níc s«ng qua liªn hÖ s«ng ngßi ë ®Þa ph¬ng tØnh Qu¶ng TrÞ. B»ng nh÷ng quan s¸t thùc tÕ vÒ h×nh th¸i kÝch thíc, chÕ ®é níc cña s«ng ngßi ®Þa ph¬ng, HS ph¸t hiÖn ®îc mèi quan hÖ gi÷a ®Þa h×nh, khÝ hËu, th¶m thùc vËt ¶nh hëng tíi tèc ®é dßng ch¶y vµ chÕ ®é níc ch¶y cña s«ng ngßi nh thÕ nµo. §ång thêi Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Ph¬ng Trang 2
  3. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm GV cho HS liªn hÖ ®Ó thÊy ®îc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n do c¸c hÖ thèng s«ng ngßi mang l¹i ë ®Þa ph¬ng. Nh vËy, trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ý nghÜa, t¸c dông cña c¸c sù vËt hiÖn tîng ®Þa lÝ, GV ®· gióp cho HS hiÓu ®îc h×nh th¸i cña sù vËt vµ néi dung diÔn biÕn cña chóng, hiÓu ®îc ¶nh hëng cña chóng ®Õn cuéc sèng vµ lao ®éng cña con ngêi.  2.  Trong b µi   gi¶ng GV cÇn liªn hÖ ®Õn chñ tr ¬ng,   chÝnh s¸ch cu¶  §¶ng vµ Nhµ níc. Tõ nh÷ng néi dung cña bµi häc ®Þa lÝ, GV cÇn liªn hÖ ®Õn nh÷ng chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cu¶ §¶ng vµ Nhµ níc liªn quan ®Õn néi dung trong bµi häc .Th«ng qua c¸c bµi häc ®Ó tuyªn truyÒn c¸c chñ tr¬ng , chÝnh s¸ch cña nhµ níc , gi¸o dôc häc sinh vÒ mÆt t tëng , ®¹o ®øc, ý thøc x©y dùng mét ®Êt níc phån vinh VD: Khi gi¶ng bµi “ Sö dông, b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr- êng” (líp 12), GV cho HS hiÓu ®îc vai trß cña rõng cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi ®êi sèng con ngêi. ThÊy ®îc t×nh tr¹ng rõng níc ta hiÖn nay bÞ gi¶m víi diÖn tÝch lín, t¸c ®éng xÊu ®Õn hÖ sinh th¸i ®éng thùc vËt, m«i trêng, ®e do¹ cuéc sèng cña con ngêi nh lµm gi¶m diÖn tÝch ®Êt bÞ xãi mßn, b¹c mµu, g©y lò lôt , h¹n h¸n thÊt thêng...§ång thêi gi¸o viªn cho HS n¾m ®îc nh÷ng chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña nhµ níc ta trong viÖc b¶o vÖ, kh«i phôc, tu bæ vµ t¸i t¹o l¹i diÖn tÝch rõng ®· bÞ gi¶m. GV cÇn su tÇm thªm c¸c tµi liÖu vÒ viÖc sö dông vµ b¶o vÖ rõng ë ®Þa ph¬ng . Th«ng qua c¸c tµi liÖu ®ã, HS n¾m ®îc thùc tÕ vÊn ®Ò sö dông vµ b¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i tr- êng ë ®Þa ph¬ng m×nh. Tõ ®ã gãp phÇn h×nh thµnh trong HS t×nh yªu thiªn nhiªn quª h¬ng, ®Êt níc, ý chÝ tù cêng d©n téc, niÒm tin vµo t¬ng lai ®Êt níc, tin tëng vµo ®êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ níc. X©y dùng trong HS ý thøc s½n sµng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng sö dông hîp lÝ, b¶o vÖ, c¶i t¹o m«i trêng, n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña gia ®×nh vµ céng ®ång. §ã còng lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng ®îc x¸c ®Þnh trong mçi bµi häc ®Þa lÝ, nhÊt lµ ®Þa lÝ líp 12- §Þa lÝ ViÖt Nam. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Ph¬ng Trang 3
  4. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 3. Trong bµi gi¶ng GV cÇn liªn hÖ ®Õn nh÷ng thµnh tùu cña con ngêi ®· ®¹t ®îc trong c«ng cuéc chinh phôc vµ c¶i tao tù nhiªn. NÕu néi dung bµi gi¶ng lµ ch¬ng tr×nh ®Þa lÝ thÕ giíi th× GV cÇn cho HS thÊy ®îc nh÷ng thµnh tùu chinh phôc thiªn nhiªn to lín cña nh©n d©n c¸c níc trªn TG. Con ngêi ®· ®µo nh÷ng con kªnh dµi vµ réng ®Ó giao th«ng ®êng biÓn gi÷a c¸c ®¹i d¬ng, c¸c lôc ®Þa ®îc thuËn lîi h¬n nh kªnh ®µo Xuy-ª, Panama. Con ngêi ®· ®¾p hµng ngh×n kil«mÐt ®ª biÓn ®Ó cã thÓ c tró, sinh ho¹t, s¶n xuÊt nh Hµ Lan. HoÆc nh÷ng ph¸t minh vÜ ®¹i cña cña con ngêi trong chinh phôc vò trô, phôc vô cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t, tiÕn tíi nÒn v¨n minh ®Ønh cao cña nh©n lo¹i. NÕu néi dung cña bµi gi¶ng lµ ch¬ng tr×nh ®Þa lÝ ViÖt Nam th× GV cÇn liªn hÖ cho HS thÊy ®îc ë VN, tõ xa tíi nay, nh©n d©n ta còng ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh ®å sé, vÜ ®¹i trong c«ng cuéc chinh phôc vµ c¶i t¹o thiªn nhiªn. Nh©n d©n ta ®· ®¾p hµng tr¨m km ®ª ®iÒu däc hai bªn bê s«ng ®Ó khai th¸c thuû lîi vµ chèng lò lôt. HoÆc ®µo hµng ngh×n km kªnh r¹ch ë §B s«ng Cöu Long ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tíi níc v µo mïa kh« vµ tiªu níc vµo mïa lò... ViÖc liªn hÖ nh÷ng thµnh tùu cña con ngêi ®· lµm ®îc vµo mçi bµi gi¶ng cã t¸c dông gi¸o dôc s©u s¾c t×nh yªu quª h¬ng, lßng tù hµo d©n téc, vÒ quª h¬ng, ®Êt níc. Tõ ®ã, HS cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai, cã ý thøc phÊn ®Êu trong cuéc sèng. 4. VËn dông kiÕn thøc ®Þa lÝ, liªn hÖ thùc tÕ ®Ó gi¶i thÝch nh÷ng hiÖn tîng tù nhiªn vµ x· h«i ®· diÔn ra trªn Tr¸i §Êt. Tõ xa ®Õn nay, nh©n d©n ta thêng cã kinh nghiÖm quan s¸t, gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng vµ lu tr÷ nh÷ng kinh nghiªm quý b¸u ®ã b»ng kho tµng tôc ng÷, ca dao, d©n ca d©n gian. V× vËy GV cÇn ph¶i lùa chän nh÷ng c©u tôc ng÷, ca dao cã néi dung phï hîp víi bµi ®ang d¹y ®Ó vËn dông kiÕn thøc trong bµi, gi¶i thÝch ®îc ý nghÜa cña nh÷ng kinh nghiÖm cæ truyÒn d©n gian. VÝ dô: Trong d©n gian thêng cã c©u: “ Chuån chuån bay thÊp th× ma. Bay cao th× n¾ng, bay võa th× r©m.” Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Ph¬ng Trang 4
  5. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Khi d¹y bµi “ §é Èm kh«ng khÝ. §é Èm t¬ng ®èi vµ ®é Èm tuyÖt ®èi”, GV cã thÓ liªn hÖ ®Õn hiÖn tîng ®é Èm kh«ng khÝ t¨ng lµm c¸nh nh÷ng con c«n trïng cã bé c¸nh máng, khiÕn chóng kh«ng thÓ bay cao ®îc. D¹y bµi: “ KÕt qu¶ sù chuyÓn ®éng cña Tr¸i §Êt quanh MÆt Trêi”, GV cÇn vËn dông kiÕn thøc trong bµi, gi¶ng gi¶i cho HS hiÓu ®îc v× sao nh©n d©n ta thêng cã c©u: “ §ªm th¸ng n¨m cha n»m ®· s¸ng Ngµy th¸ng mêi cha cêi ®· tèi” §©y lµ hiÖn tîng ®Þa lÝ, x¶y ra thêng xuyªn theo chu k×, liªn quan ®Õn sù chuyÓn ®éng cña T§ quanh mÆt trêi vµ víi níc n»m hoµn toµn trong vßng ®ai nhiÖt Qu¸ tr×nh vËn dông ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nµy sÏ gióp cho HS cñng cè ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n trong bµi häc, më réng hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ nh÷ng sù vËt, hiÖn tîng ®Þa lÝ x¶y ra hµng ngµy xung quanh m×nh. Kh«ng nh÷ng thÕ, ¸p dông ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nµy sÏ t¹o ®îc høng thó häc tËp, t×m hiÓu bµi häc tèt h¬n. 5. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c tiÕt thùc hµnh vµ ngo¹i kho¸ trong ch - ¬ng tr×nh gi¶ng d¹y. HiÖn nay viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc ë nhµ trêng phæ th«ng ®· ¸p dông réng r·i nªn c¸c tiÕt thùc hµnh vµ ngo¹i kho¸ ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n, t¨ng cêng rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng cho HS, gióp HS ®em nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ¸p dông vµo thùc tiÔn. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c c«ng tr×nh ngo¹i kho¸, GV cÇn cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ ph¬ng ph¸p híng dÉn HS lµm viÖc. VÝ dô: Khi tæ chøc thùc hµnh cho HS quan s¸t vµ nhËn xÐt vÒ c¸c vÊn ®Ò tù nhiªn, kinh tÕ x· héi ë ®Þa ph¬ng (tØnh Qu¶ng TrÞ), GV tæ chøc vµ híng dÉn HS nghiªn cøu vµ tËp viÕt vÒ c¸c ®Ò tµi nhá qua viÖc quan s¸t thùc tÕ nh÷ng sù vËt hiÖn tîng ë ngay ®Þa ph¬ng m×nh. Trong c¸c tiÕt thùc hµnh, GV còng cÇn híng dÉn HS tÝch cùc su tÇm tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi häc. T¨ng cêng c«ng t¸c su tÇm tµi liÖu ,tÝch luü vèn sèng thùc tÕ lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc cÇn thiÕt cña ngêi gi¸o viªn ®Þa lÝ. Sæ tÝch luü chuyªn m«n lµ mét trong nh÷ng lo¹i hå s¬, sæ s¸ch cÇn thiÕt mµ bÊt k× Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Ph¬ng Trang 5
  6. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm mét GV gi¶ng d¹y nµo còng cã trong bé hå s¬, gi¸o ¸n cña m×nh. Víi bé m«n ®Þa lÝ, GV cÇn ph¶i thêng xuyªn trang bÞ cho m×nh c¸c vèn kiÕn thøc thùc tÕ ®Ó lµm bµi gi¶ng thªm phong phó, sinh ®éng h¬n, ®¶m b¶o ®¹t ®îc môc ®Ých, yªu cÇu trong mçi giê d¹y. GV cÇn thu nhËp nh÷ng tµi liÖu cã liªn quan ®Õn néi dung vµ ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y th«ng qua viÖc ®äc s¸ch b¸o, t¹p chÝ, theo dâi qua c¸c ph- ¬ng tiÖn th«ng th«ng tin ®¹i chóng nh ®µi ph¸t thanh, v« tuyÕn truyÒn h×nh... §Æc biÖt c¸c tµi liÖu vÒ kinh tÕ x· héi th× GV cÇn ph¶i thu nhËp thêng xuyªn ®Ó cã thÓ kÞp thêi bæ sung nh÷ng néi dung cÇn thiÕt cho ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y, v× c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi thêng xuyªn diÔn ra sù thay ®æi trong tõng ngµy, tõng giê. GV thêng xuyªn quan s¸t ®Ó hiÓu biÕt têng tËn c¸c sù vËt vµ hiÖn tîng ®Þa lÝ ®· vµ ®ang diÔn ra diÔn ra ë ®Þa ph¬ng ®Ó cã thªm t liÖu, thªm hiÓu biÕt khi d¹y bµi cã yªu cÇu liªn hÖ thùc tÕ. Trong qu¸ tr×nh vËn dông t liÖu vµo bµi gi¶ng, gi¸o viªn cÇn chän läc nh÷ng th«ng tin, nh÷ng sè liÖu, nh÷ng sù kiÖn phï hîp néi dung bµi gi¶ng, tr¸nh tham lam, «m ®åm hoÆc xa rêi bµi häc, ¶nh hëng ®Õn thêi gian gi¶ng d¹y kiÕn thøc c¬ b¶n trong bµi. III. KÕt thóc vÊn ®Ò. HiÖn nay, trong qu¸ tr×nh ®æi míi phong ph¸p d¹y häc m«n §Þa lÝ, mçi mét gi¸o viªn gi¶ng d¹y ®Òu ph¶i c©n nh¾c, suy nghÜ ®Ó lùa chän c¸c ph- ¬ng ph¸p sao cho phï hîp trong tõng bµi. Trong c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc ®ã, theo t«i, ngêi gi¸o viªn cÇn ph¶i coi träng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®Þa lÝ g¾n víi thùc tÕ ®ê× sèng. Tuy nhiªn , trong qu¸ tr×nh vËn dông, mçi gi¸o viªn cÇn suy nghÜ, chän läc nh÷ng néi dung gi¶ng d¹y phï hîp víi môc tiªu c¬ b¶n cña mçi bµi Víi thêi gian cã h¹n vµ víi kh¶ n¨ng cho phÐp, t«i chØ tr×nh bµy nh÷ng kinh nghiÖm mµ t«i cã ®îc qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y trong ®Ò tµi. Ch¾c nh÷ng ®iªï t«i tr×nh bµy trong B¶n s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy cßn ®¬n gi¶n vµ nhiÒu thiÕu sãt. T«i mong nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ®ång chÝ ®ång nghiÖp ®Ó x©y dùng b¶n SKKN ngµy cµng chÝnh x¸c, phong phó h¬n vµ thùc sù cã Ých h¬n cho tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn gi¶ng d¹y m«n §Þa lÝ. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Ph¬ng Trang 6
  7. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm VÜnh linh ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2009 Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Ph¬ng                                                                                                                                         Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Ph¬ng Trang 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2