intTypePromotion=1

Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP cho cây ăn quả

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
104
lượt xem
28
download

Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP cho cây ăn quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP cho cây ăn quả gồm có 12 chương nội dung tài liệu gồm có: Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất, giống và gốc ghép, Quản lý đất, phân bón và chất bón bổ sung, thuốc BVTV và hóa chất, ghi chép, lưu trữ hồ sơ và truy nguyên nguồn gốc,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP cho cây ăn quả

B NÔNG NGHI P<br /> VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN<br /> <br /> S<br /> <br /> CƠ QUAN PHÁT TRI N<br /> QU C T CANADA<br /> <br /> TAY<br /> <br /> HƯ NG D N TH C HÀNH VietGAP<br /> CHO CÂY ĂN QU<br /> <br /> Hà N i, tháng 12, 2009<br /> <br /> Quá trình phê duy t<br /> <br /> Tài li u này ñã ñư c xây d ng b i các chuyên gia Vi t Nam và Canada và s d ng cho<br /> Pha I c a mô hình thí ñi m trên cây ăn qu .<br /> Hư ng d n k thu t này ñư c ñưa vào áp d ng trong Pha I c a mô hình thí ñi m và<br /> không ñư c thay ñ i b t c ñi m nào. N u phát hi n có nh ng ñi m b t c p l n trong quá<br /> trình tri n khai và có th gây nh hư ng ñ n k t qu c a mô hình thí ñi m, có th ñi u<br /> ch nh tài li u này. Tuy nhiên, nh ng s ñi u ch nh này c n ñư c c Giám ñ c D án và<br /> Giám ñ c cơ quan tư v n Canada ch p thu n trư c khi th c hi n.<br /> Tôi ñ ng ý v i n i dung c a tài li u k thu t này ñ th c hi n trong Pha I c a mô hình thí<br /> ñi m trên cây ăn qu .<br /> <br /> Giám ñ c D án<br /> <br /> Nguy n Như Ti p<br /> <br /> S tay áp d ng VietGAP cho cây ăn qu – Phiên b n 1.0<br /> <br /> Giám ñ c CCA<br /> <br /> Dr. Sylvain Quessy<br /> <br /> 1<br /> <br /> M CL C<br /> Trang<br /> <br /> N i dung<br /> M c l c ..........................................................................................................................<br /> <br /> 2<br /> <br /> L i c m ơn ...................................................................................................................<br /> <br /> 4<br /> <br /> L i gi i thi u<br /> <br /> 5<br /> <br /> ......................................................................................................<br /> <br /> Ph n I<br /> <br /> M ñ u.................................................................................................<br /> <br /> 6<br /> <br /> Ph n II<br /> <br /> Sơ ñ quá trình, s n xu t, thu ho ch cây ăn qu<br /> <br /> ......................................<br /> <br /> 11<br /> <br /> Ph n III<br /> <br /> Hư ng d n th c hành VietGAP cho cây ăn qu ……………………....<br /> <br /> 13<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> Đánh giá và l a ch n vùng s n xu t………………..........................<br /> <br /> 13<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> Gi ng và g c ghép ……………………………................................<br /> <br /> 16<br /> <br /> Chương 3<br /> <br /> Qu n lý ñ t …………………………………….................................<br /> <br /> 17<br /> <br /> Chương 4<br /> <br /> Phân bón và ch t bón b sung ……….................................................<br /> <br /> 20<br /> <br /> Chương 5<br /> <br /> Ngu n nư c …………….....................................................................<br /> <br /> 29<br /> <br /> Chương 6<br /> <br /> Thu c BVTV và hóa ch t ……………….........................................<br /> <br /> 39<br /> <br /> Chương 7<br /> <br /> Thu ho ch và sơ ch ……………………………................................<br /> <br /> 50<br /> <br /> Chương 8<br /> <br /> Qu n lý rác th i ……………………………......................................<br /> <br /> 68<br /> <br /> Chương 9<br /> <br /> Ngư i lao ñ ng ……...........................................................................<br /> <br /> 69<br /> <br /> Chương 10<br /> <br /> Ghi chép, lưu tr h sơ và truy nguyên ngu n g c ………………….<br /> <br /> 71<br /> <br /> Chương 11<br /> <br /> Ki m tra n i b ………………………………………………………<br /> <br /> 75<br /> <br /> Chương 12<br /> <br /> Khi u n i và gi i quy t khi u n i ......................................................<br /> <br /> 76<br /> <br /> Ph l c 1<br /> <br /> Các bi u m u ghi chép........................................................................<br /> <br /> 77<br /> <br /> Ph l c 2<br /> <br /> Các ngư ng t i ña chép (ñ t, nư c, s n ph m) ...................................<br /> <br /> 92<br /> <br /> Ph l c 3<br /> <br /> Các văn b n pháp lu t có liên quan ….................................................<br /> <br /> 95<br /> <br /> Ph l c 4<br /> <br /> B ng ki m tra ñánh giá…………………..….......................................<br /> <br /> 96<br /> <br /> Tài li u tham kh o.........................................................................................................<br /> <br /> S tay áp d ng VietGAP cho cây ăn qu – Phiên b n 1.0<br /> <br /> 103<br /> <br /> 2<br /> <br /> NHÓM TÁC GI<br /> (Theo th t b ng ch cái)<br /> Th c s Đ H ng Khanh<br /> Th c s Jean Coulombe<br /> C nhân Pham Minh Thu<br /> C nhân René Cardinal<br /> Th c s Tr n Th Tư ng<br /> <br /> S tay áp d ng VietGAP cho cây ăn qu – Phiên b n 1.0<br /> <br /> 3<br /> <br /> L I CÁM ƠN<br /> <br /> Cu n S tay này ñư c tài tr b i cơ quan phát tri n qu c t Canada (CIDA) trong<br /> khuôn kh D án Xây d ng và Ki m soát ch t lư ng nông s n th c ph m. Các tác gi xin<br /> ñư c g i l i cám ơn sâu s c nh t t i Ông Nguy n Như Ti p – Giám ñ c D án, Ông<br /> Sylvain Quessy – Giám ñ c cơ quan ñi u ph i Canada, Ông Serge Charron – C v n d<br /> án, Ông Nguy n Văn Doăng – Đi u ph i viên, Bà Đinh Th Kim Dung – Qu n lý văn<br /> phòng và Bà Đinh Kim Oanh – Phiên d ch ñã h tr và góp ý r t nhi u ñ chúng tôi hoàn<br /> thi n phiên b n này.<br /> <br /> Nhóm tác gi<br /> <br /> S tay áp d ng VietGAP cho cây ăn qu – Phiên b n 1.0<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2