Sự phát sinh và phát triển của sự sống

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
308
lượt xem
101
download

Sự phát sinh và phát triển của sự sống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tinh thể muối, đường tăng trưởng kích thước."br" Sắt bị nam nhâm hút, thanh kim loại dài ra khi đốt nóng. "br" Trái đất tự quay quanh trục của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự phát sinh và phát triển của sự sống

 1. Söï phaùt sinh vaø phaùt trieån cuûa söï soáng
 2. Söï phaùt sinh söï soáng:
 3. Theá naøo laø söï soáng?
 4. Trao ñoåi chaát, sinh tröôûng, caûm öùng vôùi moâi tröôøng. Söï töï nhaân ñoâi cuûa ADN di truyeàn vaø sinh saûn. Tích luõy thoâng tin di truyeàn tieán hoùa.
 5. . Tinh theå muoái, ñöôøng taêng tröôûng kích thöôùc Saét bò nam chaâm huùt, thanh kim loaïi daøi ra khi ñoát noùng. Traùi ñaát töï quay quanh truïc cuûa noù.
 6. Cô theå soáng coù nhöõng daáu hieäu gì?
 7. Trao ñoåi chaát theo höôùng ñoàng hoùa, dò hoùa, sinh saûn.
 8. Söï soáng treân Traùi ñaát baét nguoàn töø ñaâu?
 9. Khí quyeån: C,H,O,N. Taùc duïng: tia töû ngoaïi, seùt... hình thaønh caùc hôïp chaát
 10. Tieán hoùa hoùa hoïc: phaân töû ñôn giaûn phaân töû phöùc taïp ñaïi phaân töû heä töông taùc giöõa caùc ñaïi phaân töû
 11. Sự tạo thaønh Coaxecva Sự tạo thaønh lôùp maøng Tieán hoùa tieàn sinh hoïc Sự tạo thaønh caùc enzim Sự xuaát hieän cô cheá töï sao cheùp
 12. Ngaøy nay söï soáng coù tieáp tuïc hình thaønh chaát voâ vô theo phöông thöùc hoùa hoïc nöõa khoâng Taïi sao?
 13. Hoùa thaïch laø gì?
 14. Taïi sao laïi coù hoùa thaïch?
 15. Sinh vaät cheát: phaàn meàm vi khuaån phaân huûy, phaàn cöùng giöõ laïi. Hoùa ñaù. Hoå phaùch, baêng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản