intTypePromotion=1

Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 2

Chia sẻ: Awtaf Csdhhs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

3
1.284
lượt xem
576
download

Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các loại đồ điện gia dụng có khả năng gây rò rỉ, cháy nổ điện cao là bàn ủi, bếp điện, lò nướng điện, nồi cơm điện, ấm điện, bình thủy điện, máy nước nóng.... Nguyên lý hoạt động chung của các thiết bị này là đều sử dụng dây đốt (điện trở) để làm nóng trực tiếp hoặc gián tiếp, nên nguy cơ rò rỉ điện rất cao nếu nhà sản xuất sử dụng nguyên liệu không bảo đảm chất lượng hoặc lắp ráp không đúng kỹ thuật. Dây dẫn sử dụng vỏ bọc bằng nhựa kém chất lượng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 2

 1. S tarter (con chur')t,tdc-te, br') m 6i) S tarter thl/C cha't l a lO
 2. , P----' - '.- , ; I -- p -- - ~ =4- Hinh 1_.6: S a d(} lHf!ch den h llynh q uang v 6i B allast di¢n t il 2 .4 U u n hltf/C d Um e ua d im h uynh q uang l fu d iem 2 .4.1 D ietl t ich c hieu s ang Idil A llh s ang p hat r a g an veri a nh s ang t l! nhil'm ap t hay doi di~n Q uang t hong girim i t ( 1 S;-) k hi t rong ph::pn vi eho p hep. 2 .4.2 N hli(jc d iilm Cflu t'.1o p huc t:;tp G ia t hanh ca~, C'osq:! t hap Q uang t hong v a ph:;tm vi p hat q uang p h\! thu9C van n hiet do. Doi veri lo~i d ell b
 3. N g oai ca'u t~o clla bi) dEm h uynh q uang n oi t ren con co c ac ki@'u d en h uynh Quang k hac n hu s au: ph~ a ) D im h uynh q uang c o b ie'n cip n ung t im Lo~i d en n ay c hi k hac d en h uynh q uang t ren l a k h6ng s tarter v a co b allast diilc bi~t g 6m 1 bie'n t he' W ngiiu co t ra k hang i an d am nhi~m c ung ca"p d iell tip v ai v on, M n ung c ac t im d en v a d 6ng t hai c ung cdp d iell a p cao, d~ d ang tt;Lo sl! p h6ng d ien giila cac d ien cl!c b Ill d en kh6'i d ong p hat s ang. - 220 V Hin{l. J. 7: S a d6 m dc m qch dell h u}'nh Quang c6 bic·n a p p hlf K hi d en d a p hat s ang, d ong di~n q ua d en dl1qc cln d inh n ha c uon c am k hang m~c noi tie'p vui d en. B ay g ia, d i$n a p d at 0 c uon sO" d p Clla bie'n a p t il n glu bi g iam x uong k hoang 50S( (con k hoang n OV), n en d i$n rip c ung ca"p c ho 2 t im d ell cClng gi£iJn t hea, d am b aa tubi t h? clla cac t im d en n ay. D o do, 18
 4. k hi d en p hat s ang b inh t hl10ng t hi lo~i d en h uynh Q uang n ay c ling v *n h anh n hu d en h uynh Quang co s tarter. 2 .6 D im h uynh q uang c o c ljc p hl,t C du t~o c ua d en h uynh q uang n ay c ung co b allast b inh t huong n hilllg k hac l a b en t rong co t.hem cl/c phl,l d ilt r j ke" b en m 6i t im d en, c ac cl!c p hu n~\y dtfqc noi v(1i n hau b hng di~n t ra t hau m '" 6000f.!) d~in eh
 5. 3. C ac I O{li d im c hie'u s ang k hac 3 .1 D im h uynh q uang - Compact B en C ompact l a mQt dlilng m oi c ua d en h uynh q uang, d en duqc s an xua't v ai c ong ngh~ t ien tie'n nh~m ke't h qp t~o r a n gubn s ang t 6i u\J v a d am b ao duqc sy' t iet ki~m di~n n1l.ng nhi~u n hlft. N guyen 19 l am vi~e eua d en h uynh q uang C ompact c ung g i6ng n hu n guyen 19 l am vi~c Clla d en h u ynh q uang. C ha't p h6t p ho d~t b en t rong b ng t huy t inh s e l am b ien d 6i t ia buc X'.l cy'c t im c ua q ua t rinh p h6ng di~n t hanh c ac t ia s ang nhij.n tha'y dLJ'~c. U u di~m c hinh ciia d en C ompact 18 t iet k i$m d i$n nt:i.ng, c hi t ieu t bn b itng 2 0* s o Yoi d en H ung s ang c6 c ilng c ong sua't, tu6i t h9 g ap muoi l
 6. u'U di~m B ong d en h alogen eo nhU'ng s o vdi d en n ung s ang Ia: ~ hi~m C 6ng sua't n hu n hau n hung s ua't s ang e ao hcm, hi~u q ua a nh s ang 9 0ImIW ~ C ho a nh s ling t rling hern, d am b aa s l! p hat m au t ot - Chi s 6 h oan m au I RC eao d~t t di 1 00 ~ T u6i thQ eLm d en 2 000-4000 g ia 3 .3 D im X enon - Natri B en x enon - natri duge t hi€t k € d~ chifi"u s ang t rang t ri Ct M n n goai e ae t oa n ha, bi~t t ht!...e ae t rung H im t hanh p h6, do t hi h o*c c ac k hu vl,te d anh r ieng c ho n gubi d i bo, c ae q uang t rubng, neli di~u h anh, nO"i t rung b ay c ae hi~n v~t h ay t rong b ao t ang, c ac e 6ng vi e n h ay m~t ti~n c ua c ae t oa n ha m ang t inh l ieh s u v a h i¢n dl;!i. D en xenon~natri co nhU"ng d iem s au: l fll - Anh s ang tr~g m at d iu tuO"ng tt! n hu a nh s ang tt! nhii'm, khOng l am l oa mAt - Tiet k i¢m di~n nAng t 6i d a n hb hi~u q ua a nh s ang e ao 671mIW - Hi;! t hong s e ngU"ng l am vi¢e m ot e ach tt! d ong n eu d en b i d(lt ng(lt h u h ong - Khong eo bue xI;! cl!c t im, v~y IH~n i t h ap d§.n e on t rung h ay s au bQ b ay to-i. up suirt c ao 3 .4 D im h di t huy n gan 21
 7. 2 , ~ H inh 1 .9: eri"l[ d en fUJi t huy n gan r ip sud"l cao t (lO C&u t~o e ua d en h di t huy n gan g 6m h ai b 6ng, m 9t b 6ng n ho bil.ng thl;lch a nh a h ai dall a ng co di),t h ai d i$n ctfc, t rong co c hua h di t huy n gan. Con bong b en n goai l am bAng t huy 22
 8. t inh dLiqc n it c han k h6ng b im t rong co t rang m 9t l ap b 9t p h6t p ho. D i$n a p d n t hiet M c ung ca'p c ho d en k hai d 9ng h ic b an d 1u IS. k hoang 3 00V d en 5 00V, do d6 k hi si'r dl,lllg d en v ai n gu6n d i$n 2 20V d n p h:ii co m ¢t m ay b ien a p t Ang rip l en c ho d en k hai d 9ng dLii{C v a bie'n a p n ay c6 t ac dl,mg giG: 6 n d inh d ong d i$n q ua d en k hi d en ho~t d ong. K hi xua't h i$n m ot d i$n t he' c ao giG:a h ai d i$n ct,tc t hl d ong hi':. Q uang p hong d i$n dLiqc h inh t hanh, nhLing s lj p h6ng diEm n ay In m ot d ai d un siic, thLiong til vLIng c ye t im chLfa n hin th{lY dLiqC. V I v~y b ong d en d n p hai URp h ai t huy n gau N atri h ay H alogen t hich h qp de' t~o rinh s ang. D en h ai t huy n gfm cao a p k hi 0 l1hi$t d9 t ren 1000IJe Sf! p h a t T n a nh s ang t dng. D en dLiqc u-ng dl,mg t rong ehie'u s ang b ao v c, l ai d i, h ai xc",v.V. D:(i.c di6"m e ua d eu: - Hi$u s uat s ang: 40 - 951m/W - Chi' so' h aan m all I RC: 40 - 60 - Tu6i t h9 k hoang 4 000 giCf D en h ai t huy n gan rip s ua't cao co a nh s ang p hat r a k h6ng t rung t hyc, co a nh s ang t ning x anh v a t ai n hqt, do do, k h6ng t hich hqp c ho chie'u s ang t rong n ha rna c hi d ung c hie'u s ang 0 n hling n ai c ong cOng nhLi dLfCfng phO", Q uang trLiCfng, s an vi).n d ong v.v. 3 .5 Dim c am r ing d irn t ii D ay l it la
 9. N guyen I f hO
 10. tu di~n h 9P nBi, CB, p hsn phBi , LN I c .iu c hi L _ __ J D EN ,- " I i CODl': l ac L _" H tnh 1 .10: M qeh di~n lnQt e 6ng tde d"i~u k hdn mQt d en Mr;u:h di~u k hiln nhi~u d im 2. M;;tch di~u khi~n nhi~u d en dll!fC Sll" d~ng t rong t rllang h gp d n cac d en chie'u s ang c ung hie, k hi t a c hi d n b~t c ong t:i.c 18. t it ca cae d en, d eu chie'u s ang. , L N c iu c hl ,---, ,-QSJ-, L __ J B EN 1 '~' L.:::-'_J , --, B EN 2 , - -,, iL-QSJ-...J, , t r-", __ D EN :;. - C6ng t iic H inh 1.11: M(Jch {tifn m(it c/Jng tde d du khiiln nhi2u (ten 25
 11. Di@u h.ru y l a k hi t a t hif!t ke' rn~ch phi'Li c h9n C&U c hi s ao c ho p hil h gp v ai t 6ng c 6ng s uat clla cac d en. M {lch di~u k hi(l'n 2 n ai, 3 n ai, 4 nai 3. 3 .1.M{lCh d ieu h hiiln 2 n lli ( m {lch d im c 6u t hang) L N 1 r-- , it-- TI_J I ci,~.. ".'II l'c=:I-" C T 3 c hau C T 3 c h.fu H tllh 1 .12: Mqch den c d" t hang a M~ch d im n ay co th~ d ieu k hien t At r na d en h ai n ai k hac n hau, k et cau c ua m~ch g6rn co mQt hoJ:j.c nhi@u dEm m ac s ong s ong v
 12. H inh J.J.1: M qch den Cdll t hang tittt k i¢m d ay d dn ve e ach mi'ic n ay se tie't k i$m d ay h on, n hlIng miii-t a n t oan c hva cao. K hi t a r ut m 9t cau c hi t hi d en v lln con s ang, hoiii-c k hi do t a m uon s ua c hua t a phiii Tut ca. h ai d u c hi r a. 3 .1 Mt;lch c1i~u k hiin 3 ncri., 4 ncri. L N ~-::-, ~I L _ _ ..J DEN r , .1 1 ~. 1 ~_~ L L _~ C T 3 c hiu C T 3 chJu f linh 1 .14: M qch d en d ifu khir/n 3 n ui 27
 13. cr 2 d iu con M~eh di~n n ay t a sU' dl,mg 2 e ong tAc 3 eh{fu & g iua 1a c 6ng u k 4 c hau. T a c6 c 6ng t htie c hung d~ d ieu khi~n n n oi nhl1 s au: g om 2 c ong t ic 3 e ha'u + (n-2) c ong Hic 4 c hiu. M~ch dEm n ay d e d ang t hao t ac a m 9i n oi, r at t hich hq'p c ho c ac h anh l ang d ai, d u t hang n ha c ao tAng, k hach s~n v a c ac p hbng h ¢i h 9P ". . 4 . H lttIng d dn s aa'chua m {lch d im c hieu s eing K hi l.1p di;lt m~ch d i$n cAn hIli Y : L.1p di;lt d ung t heo s o do t hiet k e, t ranh d i d ay c hong c heo. L ay n gu5n di~n t u hQp n oi co d onino, h o?c W C B, k hong ctit n gay dl10ng d ay. DQ c ao c ua c 6ng ti'l.c v a 6 d m t .hich h qp, hIli Y d en Uilll vai cua t re e m. S au d ay La m ot s o hl1 h ong t hl1ang g ap t ren dEm t.ron. N guyen n han e ach s lta c hUa Hi~n t u'qng l~i d .u c hI, - Thay - Ki.§m l~i 1. K hi b;;t c ong t ra s iet chi;lt c ae fie t&c, d en k h6ng n guon, c au c hi v a c ong u k. v it 11 d u c hi, s ang, ho;)c s ang . C oi 11.li d .y t 6c eh~p c han. CB. b 6ng d en c6 hi - Thay b 6ng d en d ut t im k h6ng. k hac. - 2. D en k hong s ang - Bj d vt d ay m at Dung b ut t hi't d i$n ki~m t ra nhung dUng h ut ( day t rung t inh). ,. d ay va no> l~i t hli di\'!n ca. 2 16 d m, dEm c ia bUt do~n h i dlit. thll" d ien deu sang. 28
 14. C ae hl1 h ong tTEm d en h uynh Quang each s lfa c hua H ien tu'dne: N e:uven n han L D en k h6ng s ang, - Den d a ell, d a h et - Thay b 6ng m oi. c6 hi~n tl1Q'ng t hai h~n sU' dl:mg d en 2 dau, den cua den. s ang n hap n My, p hat s ang yeu. 2. D en k himg s ang, - Do hO' ml;lch a - Xem ll;li c ong n httng b 6ng d en c ong t ac, duoi d en d c, g11n b 6ng c ho con t 6t (moi l ong leo, d c-te cha.n d en tie'p xuc t hay) chl1a g an d ung v ao d i$n, c hinh V! t ri tAc-te, x em l~i c au V! t ri, dl1t d ay d u chL.dii;!n a p n gubn c hi. thftp. a - Ballast bi n6i t iit - Kie"m t ra ll;li - C6 dl1t t im dem ho$.c: c6 sl! tAng b allast trl10c k hi m ot d au t hay d en m oi. d ien a p n gu6n dQt ng(lt. - Tiic-te h ong, b~ - Thay d.c-tEi moj". - Den con t 6t l ao h 6a. Hoi,ic tAc- te b i ha m~ch dl1t d ay. 3. D en p hat a nh - Di$n a p n gu6n b~ - Dung b ien a p s ang y eu, ne'u c6 s uy g iam, do ch3't t Ang lip n ang d i$n v~t s ang h inh 1l1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2