intTypePromotion=1

Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 9

Chia sẻ: Awtaf Csdhhs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

2
614
lượt xem
373
download

Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không nhất thiết dùng ổn áp hay biến áp: Ổn áp và biến áp sử dụng tốt cho các khu vực điện không ổn định, tuy nhiên không nhất thiết loại nào cũng dùng. Một vài loại đồ điện gia dụng có gia nhiệt như bếp điện, bàn ủi... không nhất thiết phải dùng tới ổn áp vì chỉ tốn thêm điện và không an toàn cho cả ổn áp công suất nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 9

 1. 6) L anh c ha't the' h oi r a k h6i gUm b6c h oi a mQt a p s uat t hap d e d en b ng h ut r 6i v~ l
 2. TRAM NOI ,', PKIGH ", H tnh 6 .11: SCI do noi d ay t u l~nh d ong tuye't 1y e ua m~eh di~n 2) S d d 6 n g'!yen (hl.nh 6.12) ,', CONG T~C CCIA ly t u l;.,tnh d ong t uy€t H tnh 6.12: SCI do n guyen 114
 3. K hi d uqc ca'p n gu6n v a c ong tlic di~u k hi€n n hit?t dQ d ang d 6ng t hl d ong di~n q ua cUQn ch~y R c6 t rj s o 16'n, q ua c uon d ay CLla ret-Ie S8 t ac d ong k eo tie'p di~m CLla ret-Ie k hai d ong, c uon k hai d ong c ling du:gc cAp di~n. N ho h i$n tu:qng l$ch p ha, d ong co m ay n€m q uay v a ho~t d ong. K hi d i)ng C d m ay n en ho;:tt dQTig 6 n d jnh, d ong di~n q ua cUQn ch;:ty g iam x uong, k h6ng d u hlc h ut n en tie'p di~m c ua ret-Ie k hai d ong s e bj d§y hi'r r a. D ong C d v an ho;:tt d ong b lnh thltOng. 3 ) C ae htl' h ong * K hi t i€p di~m c ua r d-le k h6i dQng k hong d 6ng dl1t;1c, d ong d i$n k hong q ua cu~m k hoi dQng S, dQng cel k h6ng q uay, d ong di~n q ua c uon ch;:ty R v§.n giG" 6 gi::i t rt Ion b an d au. S au t hai g ian k hoang 5 -10 g iay, bi) ph~n b aa v$ q ua t ai O L s e n gilt m
 4. 0", -,Il "'X"':: COA t l'l l~nh co cli~n t ra x a t uyet H inh§ 13: S a d6 noi d ay 2) SO' d o n guyen I f ( hinh 6 .14) T rong s a d6 n guyen ly ve c ong U1c clla d ang k in ( khi r na cua) HE!ll C}) b a clEm S 8 s ang. K hi c ong tiic di&u khi~n d9 l~nh ( Thermostat) d 6ng t hl d i$n t ra x a t.uye't bj noi tAt. K hi T hermostat h a, d ong d i$n s e q ua cli$n t ra x a tuye't, q ua b9 ph~n b ao v4 OL, q ua CU~lll d{i.y ch~y CR v a eU9n d ay ella r ole k hai dQng. Lue do, m ay n ell k h6ng ho~t dQng, n hi$t dQ do d i$n t ra x i t uyet t
 5. f ltN TRONG e~NG r Ae NGAN oA ellA NGA~ Oil P-tN mONG NGAN L~m-l e~NG r Ac eUA NGAN lANH ElleN m 11m, sl10i a'0l r oong l am k in clia til. S d d b n oi d ay: ( hinh 6 .15 ) 1) 117
 6. 0 ",' QUAI NGAN 0.0, NGAN lANH DtN rRDNG CONG rA.c NGAH tANH OEN 8 lur "" B'A,CK OI€N fRO ROONG eLrA eo OI~U KHI~N B lUE xA TUY(T . I~ ," "" ,t . OlEN TRI'! cONG rAe IMER xA TlfVE"T DEN NG.o\N oA " sO Sttll I AM ellA 21 j• u i ~ J -~ l~nh 2 n gan HinhJi.l!i.: Sa d6 n 6i d ay tLi T rang s a db neli d ay h inh 6 .15, d ay n 6i co g hi r o ffiaU s
 7. 2 ) S d d 6 n guyen Iy: ( hlnh 6 .16 ) R U RIGE RII TOR F REEZEfI SCHEM .... TIC ;-r, DEN TRONG NG.4.lj l.a.NH DEN rAc Ci'lNG NG.4.N IlA D" ;-r, C1'lNG TAc I ' QUAT .w NGM'I LANH DEN NGAN D • n) KHCIi TAc COOG Di"':'::- " O VEIILOIID O~T ,E: L _ __ J 1 -----,----- ---1 , 4 : , , IlltN TIlel , , : TIMER xII TLly£'r , , , , , " olEN TRO ROONG CUA " on BO sLll +-________________--1~n}-----~'.~C~U~A------__t PHiCH CAM 119
 8. K hi cdp n gu6n di~n cho t u l~nh: qu~t th6'i t rong n gan d a, t ra r oong clla v a ui? stidi i'lm cVa dti9'C cAp di~n. di~n T heo s a d6, cac CVa ngAn l~nh v a n gan d a d ang d 6ng HEm c ac c bng h ic a t n;mg t hai hCt, c ac d en s e t dt. N eu mer cu-a, COllg ta.c d 6ng l~i v a dEm s ang. T imer (bo d tnh th1) s e di~u k hien c ap di~n c ho m ay n en h ay d i$n tro- xci t uyet. Gici su- khi c ap d i$n. t iep diEim 3 -4 cua t imer d ang d ong, q ua r ole kho-i d ong n guon d i$n s c d tiac c ap cho m ay n ell h ay di~n t n] xa t uyet. G ia sLr k hi d ong rli~n t iep d iem 3 -4 cua t imer d ang d ong, q ua r a-Ie n gu6n d ien s e du9'c ca'p c ho m ay n en ho~t o ng d~ thlfC h i$n n guyen Iy l am l'.lnh. ThlfC r a, t ruac r a-Ie khcri d ngAn dn g iam dC'n m ue c hinh d jnh trel1 T hermostat t hi t i€p di~m n hi$t Sf! h o M n grit l1gu6n cilp c ho nHiy n en, m ay n en ngl1ng h0'.1t dOng. D~·N RELAY KHlll DONG • • KHI MAy NEN HOAT DONG Tr~ng H inh 6 ..J7a: t hai T imer H inh6.17b: T n;mg t hai T imer h ie m ay n en hO'.1t d(>ug hie xii t uyet 120
 9. C hu k y l am vi~c c ua t imer s e t hy thuQc t heo t Ung n ha s an x uat. T hong t hl1ong, t imer s e d 6i tr~ng t hai tie'p di~'m l am h& 3 -4 v a d 6ng 3 -1 t rong k hoang 2 0 p hut s au k hi l am vi$c dl1qc 2 gio. M qt h $ t hong c am Hip t rell trl,lc dQng C d d inh t hi ( timer m otor) q uay 8 gi6 dl1qc m qt vimg. C am se t ac d qug l en c ong d e di~u k hie'n M d ong d i$n c ho d i$n t ra x a t uye't t rong k hoang 2 0 p hut. Lue d 6, m ay nEm b j d t n gu6n n en IlgLillg hO
 10. Hi~n n ay nhi~u n M. s an x u6t e ai t ien n guyen d .e di~u khi~n di~n t n1 x a t uyet bAng mQt T hermostat. T iep di~m e ua T hermostat c hi d ong k hi nhi~t dQ eLla n gAn dA g iam d en t rj s 6 e hinh d inh. Lue do, dQng co d inh t hi m di dLfge clip n guon d~ q uay c am t ren tr",e dQng co l am hiJ t iep di~m 1 -4 v a d ong t iep d iem 1-2 t rong k hoang 25 p hut de ea'p n gu6n e ho di~n tn1 xii t uyet. S au d 6 t iep d iem 1-4 l
 11. S au m{lt t hai g ian l am vi~c t hich l ing e ua m ay n en, e arn t ren tn:lc c ua dQng co d jnh t hi s e t ac d 9ng l am ho- tie'p di~m 3 -4, d 6ng t iep 3-2. Lue d6, v an s olenoid ( van di~n tU d ung cu{ln d ay h ut k hi (ILrqc c ap di~n) d uqc c ap n guan s e r na v an d~ d ua m 9t l ugng k hi n ong tu§.n holm q ua b{l e huy€n d 6i h oi d i q ua c ac b{l ph~n c6 t uyet b am M l am t an t uyet. ! 6.S· c Ac H u' H ONG - CACH S UA C HUA D 6i v ai t il l
 12. qU'.lt n hu t ren, trj. s o di~n trO' k hi D ung o hm k e de' do d ong cd t 6t k hoang 57[2. 4 - Dong c o qU'.1t vAn l am vi~c n hung m ay n en k h6ng ch'.lY: co the' do ref-Ie bao v~ qua trii ( over-load) b ! hu, t.~ khO'i d ong bj dUt, r a-Ie k hai d ong b1 h u h ay do dQng C d m ay n en bj hu. ng; x ac d !nh hi> ph~n n ao h u p hai d ung o hm k e do r ieng tUng p hln, t .rong d o CUOIl d ay k hai d ong co di~n t.ra n h6 k hoang I n - 2[2, cUQn d ay ch'.lY co di~n tn)' k hoang 1 20. 5- Trong n gan d a c6 d 6ng t uyet n gay c ang nhi~u: do h~ t hong t.l/ d ong xii tuy6t k h6ng Hun vi~c, T ruong h qp Hay co the' do d ien treT xii t uyet bj dUt { it x ay r al h ay do timeT xri tuye't bi h u (thUOllg g~p h an). T rang t imer xa t uye't co h~ t h6ng c am v a d oug Cef c ua t imer, co t he t hao t imer r a d 6 k iem t ra n hung t hu0ng n guoi t a t hay t imer k hac vi g ia t hanh t imer hi~n n ay r at rt? ( khoang v ai chl;lC n gan d 6ng), Tr€m d ay l a nhi1ng h u h ong t huong gi1lP t ren h~ t hong di~n ella t u l'.lnh. Vai m ay do d a n ang V OM (chll y eu i a Volt. k e A C v a O hm k e), t a co t he do ki~m t.ra c ac t hiet bj t rong t tl l'.1nh d e x ae d jnh p u h ong k hn d~ d ang. 124
 13. C HUONG 7 CO V~N N ANG - MAy K HOAN DI~N D QNG " .1· D ONG c O V i).N N ANG 1. C du t go D ong co V
 14. di~n t a d .n t hie't ke' di~n a p g iua cae p hien gop l ien t iep t ren e6 gop eo g ia t rj n ha. V~ cllu t~o, ph§.n s tator v a r otor du~e g hep b6'i cae l a t hep k y thu~t di~n d e g iam t 6n h ao t Mp d o d ong di~n x oay g ay n en ( khi l am vi~e vdi d ong di~n x oay ehi~u). - Stator: C an gQi 13. phAn c am, t hl/e cha1 180 mQt n am c ham di~n t huong 180 h ai cl/c t lf I6i, e6 q ulln cac cUQn d ay M t~o t lf t n1ong. - Rotor: C an gQi 1:1 p han ti'ng, g am nhi~u h i t Mp k y thu~t di~n g hep l~i t hanh k h6i x ung q uanh d uqc x e r iinh, d ay q uin dliqc t rai d~u q uanh loi t hep t uy t heo t Ung dl,mg, cae d§.u d ay n oi r a e6 g 6p t~o t hanh m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2