intTypePromotion=1

Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 4

Chia sẻ: Awtaf Csdhhs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

2
1.039
lượt xem
435
download

Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cần phải kiểm tra dây dẫn điện thường xuyên, xem có khả năng chịu tải được hay không. Có thể sử dụng bút thử điện để kiểm tra các thiết bị điện xem có bị rò rỉ điện, nếu cần đem thiết bị điện đến thợ điện tử kiểm tra bằng đồng hồ đo điện để khắc phục. Tuyệt đối không nên sử dụng nếu thiết bị có biểu hiện bị rò rỉ điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 4

 1. D ong di~n nhc. n hat v ua du. h1m d ay c hay dU1 g9i l a IF. T rj s 6 n ay t ily thuQc k ich t huoc, lo~i v~t li~u v a d uqc c h€ t~o t heo t ieu c hu§n. C ac t rj s 6 d ong IF chu;:ln 1a: 0,25A~0,5A-IA-2A-4A-6A-IOA- 16A-25A-3 2 A- 50A-BOA - 125A-160A- 250 A -4 OOA. de c h9n cdu chi: ( dong di~n ki~n FJiJu d ay c hay) b) di~n di~n - Dong d ay c hay p hai I on h an d ong t ai - Dong di~n d ay c hay p hai n ha h an d ong di~n c ho p hep c ua d ay diln. ( Iu,!: d ong c ho p hep CLIa d ay d an) D ong di~n d ay c hay p hai n ha h an 0 ,2 - 0,3 d ong di~n ngi1l1 m~ch. I~, Ing~n < ( 0,2 - 0,3) macil Di~u ki~n t hu b a d~ d am b ao k hi co sl! c 6 n gan m~ch, d ay c hay s e dU1 thi).t n hanh (Wc t hoi) d e t ranh h u h ang t hi€t b i, d uong d ay h ay c6 th~ g ay r a c hay n6. K~ W n gu6n d€n hQ t ieu t hy, d ong di~n d ay c hay CLI.8 d .u c hi p hia s au p hai n ha h an d u c hi p hia trucic. , F5 F2 ;x., f '\ Fl F3 F6 () F7 F4 X Hlnh 2 .3: T inh c h9n d .u c hi Dqc d dm: c) C§.u c hi co d$.c di~m l a t ac dQng ch~m. mU'c di) c hlnh x ac k h6ng cao. T hai g ian t ac dQng dUt d ay c hay n hanh h ay c h$m t uy m uc dQ d ong di~n q ua tDi so voi d ong di~n d inh mU'c. 44
 2. D *c tuye'n s au cho t ha'y t hbi g ian t ac dQng t uy thuQc d ong di~n q ua t ai. t (gy 2 5gy 2 0gy l Ogy , - ----r--- 2 gy 51F 11M H tnh 2 .4: T hai g ian t ac dQng t hea d ong q ua Uti Ne'u d ong di~n q ua t ai b ling 3 l§.n IF t hl d ay c hay s e dUt t rong 10 g iay, ne'u d ong di~n q ua t ai b.ling 5 IAn IF t hi d ay c hay s e dUt t rong 2 g iay. Trut'rng h qp ngAo ml;lch, d ong d i$n t~ng r a't Mn, d ay c hay s e dUt Wc tht'ri. d ) T inh chQn cdu chi: D~ h nh c h90 cllu chI bao v~, p hai x ac d inh d ong d i$n t ai q ua ml;lch. Doi veri n guon mQt p ha, d ong t ren t ai d uqc H nh t heo c ong t huc : P : c ong s ua't ph~ t ai cos(jJ: h~ s 6 c ong s uat 0,9 c ho t ai c hieu s ang h ay s inh = hOI;lt. D6i voi nguBn i a p ha, d ong di~n t ai d uqc H oh t heo c ong thu-c: 45
 3. (u ~ 3 80V ) h~ PhI.!- tai b a p ha t hucmg i a di)ng s 6 c ong s uat n ell co cO cOS'P n ho, k hoang 0 ,7. Dt! t inh c h9ll d u c hi e ho d ong cO d o p hai X8.C d~nh d ong k hai d i)og v a t hai g ian k hai d i)ng, vi k hi k hoi d (mg, d ong d i$o e ua d i)ng c o t ang k hoang 4 - 5 i an d ong di~n d tng m uc. * Tinh ch9ll d u chI eho tal sinh ho~t: IF ::: ( 1,25 - 1,5) II. "* Tinh ch911 cau chi eho tai doug co: - Bi)ug cet co t hai g ian k h6i d i)ng ngi1n d udi 2 g y: I,=~= ( 4-5)1" ~ 2 I 2," 2 ;" I' :-'1 D ,0 ca co t hai g ian k hai d 9ng W 3 d en 1 0 gy: - DQng I~, ::: ( 2,5 - 3)I M - Doug c o c6 t hai g ian k hai d ¢og d ai h an 1 0 g y: IF = 41M T ntong h qp c h9ll d u c hi co IF = (3 - 4) 1M t hl d u c hi c hi c on t ae dl,mg b aa v~ ngi1n m~ch c hil k hong b ao v~ q ua t al. De' b aa v~ q ua tiE eho d 90g ca p hai d ung ra-Je nhii;!t. "* Tinh ch9ll call chi ehinh c6 nhi€!u nhanh hinh tia: T rude h et p hai t inh d ong di~n t ong c ua t ift ca t hie't b~ di~n t rang m~ng di~n e ung e ap t heo e ong s uit d1)it HI.: L i= LP U.coscr ( eha t ai 1 p ha, U = 2 20V) h ay. 46
 4. L I ~ - =-_L_P_ f:3 .U.COS
 5. 60 0,83 3 ,14 1 ,81 70 0 ,92 3 ,48 2 ,01 80 2,2 1 ,01 3 ,82 90 1,08 2,38 4 ,12 100 4 ,42 1 ,16 2 ,55 120 2,88 1 ,31 5 ,01 140 1 ,45 5 ,53 3 ,19 160 1 ,59 6 ,05 3 ,49 180 3,77 1 ,72 6 ,54 3- Ciiu d ao tt! d Qng ( Ap-to-mat) Ctlu d ao t l! d (lng t hliang dLfqc g9i tAt i a en ( Circuit B reaker). C B la t hi6t bi ke't h qp nhi~m VI,l d ong n gih e ua d u d ao va nhi~m VI,l bao v~ ella d.ll chI. CB d ung M d ong n gM m~ch di~n bl!.ng t ay v a tily lo~i co t he' b ao v$ q ua t ai, ng~n m:;tch h ay q ua lip, thftp ap. e B c6 lo~i 1 clle, 2 cl,fc, 3 clfe v a 4 eye. D ong d i$n d ing m uc c ua CB t hea t ieu chuan 18: lOA-20A-30A-50A_, T hong thu"b"ng C B c hi co c huc n
 6. a ) C a d ill n gdt n hi¢t : K hi co st! c 6 q ua t ai, d ong q ua t ai p hat s inh nhi~t Hnn c ong t hanh l uang k im t nc d ong v ao C(J c au ng
 7. cAu DAO TIJ DONG - G SERIES 1- lioh"Oi,'~-+ DonO} c ot DOc DOnO d inh D i"n 0·,p ··~fiIi "4_ _ VitlT O N &'OFF 50
 8. C HUONG 3 C ONG T O m tN M QT P HA - BA P HA ~3.1· cAu T i).O CUA C ONG T O DI~N D~ do di~n n Ang t ieu thl,1 ella t ai t rong m~ch d i¢n x oay chi~u v oi tAn 56 x ac d inh, nglibi t a d ung c ang t a di~n h ay di~n n llng k€. T uy t hea t M t ieu thl,1 13 I D(lt p ha h ay b a p ha r na ngLibi t a d ung 10
 9. C u6ndienap cc1 c au l en t 1 so UI ~ ~~ " 1== N 'ilmc L6i t hep B ' ~ C uQn d o ng dio$ n , Do n hllm [) F- " '- 1== } L6i t hep A "- ~ ~ ~ § 1 2 4 3 Hi!l.A3-.J: Criu tq.o c ua d i¢n nr'1ng k f m ¢t p ita , 3.2· N GUYEN LY LAM VIi!:C K hi co d ong d i¢n d i V aG 2 cUQn d ay a p v a eUQn d ay d ong s e t~o r a W t hong 4> t rim cae l6i t Mp. Di~n a p V e ung eB"p e ho t ai t~o n en d ong iv t rong eUQn d ay di~n a p v a W t hOng 4>v t rong 16i t Mp B, d ong t hbi t rim cUQn d ay d ong di~n d ing s inh r a W t hong 4>1 t rong l6i t hep A. H ai W t hong 4>v v a 4>1 l~ch p ha n hau mQt goc 90° v a moe v ong q ua n hau x uyen q ua d Ia n hom, t~o r a d bng di~n x oay t ren d Ia n hom. Do co sl! tticmg t ac g iua W t hong v a d ong di~n x oay n en t~o r a h,tc di~n W l am q uay d Ia n hom, d ong di~n v a di~n a p d ng I on t hi W t hong cimg m~nh l am c ho il,l"c di~n W d ng m~nh, d§.n Wi t6e dQ q uay c ua d ia n hom d ng n hanh, k eo t heo h $ t h6ng b anh rAng ehuy~n d 9ng l am x oay 52
 10. c ac c hu sO' c hi h rqng di(!n nil.ng t ieu th~ c ua v ii. Do do, di(!n nil.ng t ieu thl,! c ua t ai phI,! thu9C V ilO Yang q uay c ua d la nhOm. ~3.3- Ki HIj):U T REN C ONG T el Dlj):N se co di~n Thlib"ng t ren c ong t o n hting k i hi(!u s au: 2 20V lO(201A 5 0flz 6 00 r /kWh N o.. . N o.... K ",0.2 Di~n lip d inh m uc 2 20V cho p hep q ua c ong ta 1 0 di~n D ang 2 0A + TAn s 6 5 0Hz 6 00 r /kWh k hi d ia n hom q uay 6 00 v.ong, t ai t ieu thl,l l kW K ", 0 .2 d ia n h6m q uay m 9t Yang, t ai t ieu thl,! 0 .2W vA HIj):U C HiNH C ONG T el DIj):N , 3.4- KIEM T RA D e k iem t ra x em c ong t a di~n ch
 11. n gu6n v ao v a d ay cua phl,l t ai s e drln d en l am d Ia n h6m k h6ng q uay, ho{lc q uay ngu:gc l am c ong t o b i h u h ong. T hong t hu:ang e ach mAc n hu s au: D au 5 6 1&3 s e milc r a n guon di~n a p vao. D au 5 62&4 s e mtic r a phl,l tiii u ~ L U v ao PhI,! t ai N H lnh 3 .2: S a do mdc d ay cong t a d i¢n , 13.6- DO D1~N N ANG e llA T Al B A P HA D~ do di~n nAng c ua mi;!t t ii b a p ha, t a co e ac e ach do nhU: s au: 1. C ong t a d ifn 3 p ha 3 p h a n t il C 6ng t o di~n 3 p ha 3 p han t ti d ung c ho M t h6ng di~n 3 p ha 4 d ay. C ach mitc c ong t o d i$n 3 p ha 3 p han t li d uqc t rinh b ay nhU: h inh 4.3. co. 3 p han t li s e l am q uay 3 d Ia n h6m co c ung trl,lc q uay, hoi;i.c 1 d ia n hom. Trl,!c q uay n ay d ugc c ac b anh r ang t ruyen d 9ng s ang bi;! 5 6 de" h ien t.hi k et q ua do. 54
 12. 3 Tlii "gu~n A A B B C C N N H inh 3 .3: C ong to d i¢n 3 p ha 3 p hdn t11 ( 1-2-3: c u¢n u p; 4-5-6: c u(m d{Jng) t it C ong f a d ifn 3 p ha 2 p hdn 2. C ong t d dii!!n 3 p ha 2 p harr ti't dl1
 13. cHU'ONG 4 ~ ~ ~I I ., C~M M AY N GAT B AO VJj; D AT . - ~ VACHONGG~T §4.1- B¢ B IEN D ONG D~i 1- c ltdng M ay di~n dVQ'c ph.1n r a h ai l oai c hinh IS. m ay di~n t inh v a m ay d i$n q uay. M ay di$Il H nh c hinh is. bi? b ien a p ( bien r ip c on dugc c hia r a b ien a p m(:lt p ha v a b ien u p b a p ha). Bo bie"n a p In thi~t b~ chuyi§in deli n gu6n di~n x oay c hieu W c ap d i$n a p n ay s ang c&p d i$n a p k hac d~ c ung c ap e ho u ii. BQ b ien a p dl1gc x em n hu mQt n gu6n d i$n t rung g ian cap n gu6n e ho t,iii t ieu th\! d i$n . H ai t hiet bt co c au t~o va n guyen l y g&n g i6ng n hu bi? b ien a p l a b ien a p do i uong v a hi? b ien d ong, n hung co c ang d",ng k hac n hau. BQ b ien tip do l uong d ung d~ d 6i t ir I vai d i$n t rung lip x uong hl;1 8'p c ap e ho c ae m~ch d o l uang, d ieu k hi6n, b ao vi;! a p, bao vi;! t lin s 6... Bi? b ien d ong d ung d~' d6i t it d ong di~n I an el.la tiii t hanh d ong d ien nhO h on d ua V~lO c ae m
 14. - CUQn d ay t hli cAp c am l ing t it tr110ng do d ong di~n s a ci'ip t~o r a, d 6i t hfmh d ong dii;!n c6 t rt sO' n ha h an, dlir;lC qua'n biing d ay co t iet dii;!n nhO v a co nhi~u v ang d ay, T rang t hvc t e, nhi~u bi} b ien d ang, cui?n s a c ap c hi co mi?t v ang d ay c hinh l a d ay d§.n dii;!n cAp c ha t ai dLlgc di;it v aa t rang 16i t hep . H inh 4-1 Itl k y h i$u v a h inh d ang c ua bi? b ien d ong. ~ I" SI ca:p Thl'( So! S(y d ip _ ) p , l llnh 4 .1b: H inh ching 3- Thong s o k y t hu:}t e ua bQ b ie'n d ong D6i voi bi} b ien all, cac thOng s o k y thu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2