Tập đọc 4 - MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC ( 36) Theo Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hưng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
201
lượt xem
13
download

Tập đọc 4 - MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC ( 36) Theo Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Biết đọc truyện với giọng kể thong thả, rõ ràng. Đọc phân biệt lời của các nhân vật, thể hiện rõ sự chính trực , ngay thẳng của Tô Hiến Thành. 2. Hiểu nội dung ý nghĩa truyện : Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân của Tô Hiến Thành- vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa. 3. Giáo dục các em tinh thần thẳng thắng phê và tự phê bình trong học tập. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc 4 - MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC ( 36) Theo Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hưng

  1. T p c M T NGƯ I CHÍNH TR C ( 36) Theo Quỳnh Cư, c Hưng I. Yêu c u : 1. c lưu loát, trôi ch y toàn bài. Bi t c truy n v i gi ng k thong th , rõ ràng. c phân bi t l i c a các nhân v t, th hi n rõ s chính tr c , ngay th ng c a Tô Hi n Thành. 2. Hi u n i dung ý nghĩa truy n : Ca ng i s chính tr c, thanh liêm, t m lòng vì dân c a Tô Hi n Thành- v quan n i ti ng cương tr c th i xưa. 3. Giáo d c các em tinh th n th ng th ng phê và t phê bình trong h c t p. II. dùng d y h c : - Tranh minh ho bài t p c như SGK - B ng ph vi t câu , o n hư ng d n c III. Ho t ng d y h c : Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh A. Bài cũ : - 1 em c o n 1 bài ngư i ăn xin, tr - HS lên b ng c và tr l i l i câu h i. Hình nh ông lão ăn xin áng thương th nào ? - 1 em c o n 2 và tr l i câu h i : Hành ng và l i nói ân c n c a c u bé ch ng t tình c m c a c u i v i ông lão ăn xin như th nào ?
  2. B. Bài m i : 1. Gi i thi u bài : Trong l ch s , dân t c ta có nhi u t m gương áng khâm ph c v s chính tr c, ngay th ng. Câu chuy n “ M t ngư i chính tr c các em h c hôm nay s gi i thi u v i các em m t danh nhân trong l ch s dân t c ta. Ông Tô Hi n Thành, v quan ng u tri u Lý. 2 Luy n c và tìm hi u bài : a. Luy n c - Yêu c u HS c n i ti p 3 o n truy n c 2-3 lư t. o n1:T u n ó là vua Lý Cao Tông o n 2 : Ti p theo n t i thăm Tô - HS c n i ti p 3 lư t 9 em Hi n Thành ư c. o n 3 : Ph n còn l i - GV k t h p s a l i phát âm và cách c cho HS các t : di chi u, tham gia chính s , giám ngh i phu, trung tá/ do b n nhi u công vi c/ nên không m y khi t i thăm Tô Hi n Thành ư c - Yêu c u HS luy n c theo c p - Yêu c u 1-2 em c c bài - GV c di n c m toàn bài * Ph n u: c gi ng k thong th , - HS ng t và c câu ó 3em
  3. rõ ràng, nh n gi ng nh ng t ng th - HS c theo c p hi n tính cách c a Tô Hi n Thành. - HS c c bài. * Ph n sau l i Tô Hi n Thành v i gi ng i m m, d t khoát, thái kiên nh b. Tìm hi u bài - Yêu c u 1 HS c thành ti ng và HS c th m t u n ó là vua Lý Cao Tông H i : o n này k chuy n gì ? + Trong vi c l p ngôi vua, s chính tr c c a Tô Hi n Thành th hi n như - 1 HS c bài thành ti ng th nào -L p c th m - Yêu c u HS c o n 2 . HS c th m h i - Thái chính tr c c a Tô Hi n Thành i v i chuy n l p ngôi vua + Khi Tô Hi n Thành m n ng ai thư ng xuyên chăm sóc ông ? - Tô Hi n Thành không nh n vàng út lót làm sai di chi u ã m t. Ông c - Yêu c u 1 HS c o n 3 l p c theo di chi u mà l p thái t Long Cán th m. lên làm vua H i: - 1 em c o n 2, l p c th m + Tô Hi n Thành ti n c ai thay cho ông d ng u tri u ình ? - Quan tham tri chính s Vũ Tán + Vì sao Thái H u ng c nhiên khi Tô ư ng Hi n Thành ti n c Tr n Trung Tá ? - 1 HS c thành ti ng, l p c th m
  4. - Quan giám th i phu Tr n Trung Tá + Trong vi c tìm ngư i giúp nư c s - Vì Vũ Tán ư ng lúc nào cũng bên chính tr c c a Tô Hi n Thành bi u giư ng b nh Tô Hi n Thành t n tình hi n như th nào ? chăm sóc ông nhưng l i không ư c ti n c , còn Tr n Trung Tá b n nhi u + Vì sao nhân dân ca ng i nh ng công vi c nên ít khi t i thăm ông, l i ngư i chính tr c như ông Tô Hi n ư c ông ti n c . Thành ? => HS và GV ch t l i : Vì nh ng ngư i chính tr c bao gi cũng tl i cíh c a t nư c lên trên l i ích riêng. H làm ư c nhi u i u t t, cho dân - C ngư i tài ba ra giúp nư c ch cho nư c không c ngư i ngày êm h u h c. Hư ng d n HS c di n c m mình. - Yêu c u HS c n i ti p c - HS phát bi u. GV hư ng d n HS tìm gi ng và th hi n úng gi ng c phù h p t ng o n. - GV hư ng d n HS c di n c m o n i tho i theo s u phân vai - 1 em d n chuy n, 1 em trong vai Thái H u và 1 em trong vai Tô Hi n Thành - 3 em c n i ti p 3 do n c a bài như sau : M t hôm, Thái H u và vua t i thăm ông h i :
  5. - N u ch ng may ông m t thì ai là ngư i s thay ông ? - HS c theo phân vai Tô Hi n Thành không do d áp : - Có giám th i phu Tr n Trung Tá. Thái H u ng c nhiên nói : - Vũ Tán ư ng h t lòng vì ông sao ông không ti n c , Tô Hi n THành tâu : - N u Thái H u h i ngư i h u h gi i, thì th n xin c Vũ Tán ư ng , còn h i ngư i tài ba giúp nư c, th n xin c Tr n Trung Tá * Lưu ý : L i Tô Hi n Thành cương tr c, th ng th n, L i Thái h u ng c nhiên C. C ng c -d n dò : - Hư ng d n HS chôt l i n i dung chính , tìm i ý c a bài ? - GV nh n xét ti t h c -Yêu c u v nhà ti p t c luy n c - Vài HS nh c l i theo cách phân vai. * Bài sau : Tre Vi t Nam
Đồng bộ tài khoản