Tập đọc - KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
450
lượt xem
47
download

Tập đọc - KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ. Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ. Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng âu yếm, dịu dàng, đầy tình yêu thương. 2. Hiểu ý nghĩa bài thơ: Ca ngợi tình yêu nước, yêu con sâu sắc của người phụ nữ Tà- ôi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 3. HTL 1 khổ thơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ

  1. T p c KHÚC HÁT RU NH NG EM BÉ L N TRÊN LƯNG M I) M c tiêu: 1. c trôi ch y, lưu loát bài thơ. Bi t ng t ngh hơi úng nh p thơ. Bi t c di n c m bài thơ v i gi ng âu y m, d u dàng, y tình yêu thương. 2. Hi u ý nghĩa bài thơ: Ca ng i tình yêu nư c, yêu con sâu s c c a ngư i ph n Tà- ôi trong cu c kháng chi n ch ng Mĩ c u nư c. 3. HTL 1 kh thơ. II) dùng d y h c: Tranh minh bài thơ. III) Các ho t ng d y h c: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A) Bài cũ : G i 2 em c bài “ Hoa h c trò” + tr l i câu h i v 2 em tr l i bài . n i dung bài ó . Gv nh n xét . B) D y bài m i : 1. Gi i thi u bài “Khúc hát ru nh ng em bé l n trên lưng m ”. 2. Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài :
  2. a. Luy n c: G i HS c n i ti p . HS c n i ti p . K t h p gi ng nghĩa m t s t khó : HS luy n c theo c p . + Lưng ưa nôi , tim hát thành l i . Gv gi i thích : “Tai” “ Ka - l i. Nh c các em nh p thơ : M giã g o / m nuôi b i Nh p chày nghiêng , / gi c ng em nghiêng M hôi m rơi / má em nóng h i Vai m g y / nh p nhô làm g i Lưng ưa nôi / và tim hát thành l i .... • Gv c di n c m toàn bài - gi ng âu y m , nh nhàng , nh n gi ng các t ng : ng r i M t - hai em c toàn , nghiêng , nóng h i , nh p nhô , tr ng ng n , bài . lún sân , m t tr i .... b) Tìm hi u bài : HS l ng nghe. + Em hi u th nào là nh ng em bé l n trên lưng m ? +Ph n mi n núi i âu cũng u con trên lưng , c nh ng lúc + Ngư i m làm nh ng công vi c gì ?Nh ng con ng trên lưng m . công vi c ó có ý nghĩa như th nào ? + Ngư i m nuôi con khôn l n , ngư i m
  3. giã g o nuôi b i, , t a ngô , nh ng công vi c này g p ph n vào vi c ch ng M cưú + Tìm nh ng hình nh p nói lên tình yêu nư c. thương và ni m hy v ng cua rngư i m iv i +Lưng ưa nôi , tim con ? hát thành l i . m thương A- kay , m t tr i c a m n m trên lưng . ( Tình yêu thương ) +Hi v ng c a m i v i con : Mai sau con + Theo em cái p trong bài thơ này là gì ? l n vung chày lún sân ... + Tình yêu c a m i v i con , iv i cách m ng . c) Hư ng d n c di n c m và HTL : + Gv hư ng d n c di n c m . + 2 HS c n i ti p . + Gv hư ng d n HS c l p c di n c m và thi + c di n c m 1 kh c m t kh thơ . thơ .+ HS nh m m t kh thơ mà mình thích . Thi c thu c lòng . 1. C ng c , d n dò :
  4. GV nh n xét ti t h c . Yêu c u v nhà HTL bài HS l ng nghe . thơ . T p làm văn LUY N T P MIÊU T CÁC B PH N C A CÂY C I I)M c ích yêu c u : 1. Th y ư c nh ng i m c s c trong cách quan sát và miêu t các b ph n c a cây c i ( hoa , qu ) trong nh ng o n văn m u . 2. Vi t ư c m t o n văn miêu t hoa và qu . II) dùng d y h c : M t t phi u vi t l i gi i BT 1 ( tóm t t nh ng i m áng chú ý trong cách t c a tác gi m i o n văn ) . III)Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A. Bài cũ : +G i 1 em c o n văn t lá , thân hay g c c a • T lá bàng úng cái cây em yêu thích ( BT2 , ti t TLV trư c ). th i i m thay lá , v i hai l a l c . T màu s c khác nhau c a hai l a l c , hình dáng l c non .
  5. + G i 1 em nói v cách t c a tác gi trong o n • T th c m t b i tre văn c th m ( Bàng thay lá ho c Cây tre ). gai góc , r m r t . B. Bài m i : 1. Gi i thi u bài . 2. Hư ng d n HS luy n t p : Bài t p 1 : + Hư ng d n HS làm bài . + Hai Hs c n i ti p n i dung BT1 v i 2 o n văn : “Hoa s u âu , Qu cà chua”. +C l p c t ng o n văn , trao iv ib n, nêu nh n xét v cách miêu t c a tác gi trong m i o n văn . + HS phát bi u ý ki n . C l p và GV nh n xét . + Gv dán t phi u ã vi t tóm t t nh ng i m + M t HS nhìn phi u và áng chú ý trong cách miêu t m i o n. nói l i . Bài t p 2 : + Hư ng d n Hs tìm hi u bài . + HS c yêu c u c a bài , suy nghĩ , ch n t m t
  6. loài hoa hay th qu mà em yêu thích . + M t vài em phát bi u . + HS vi t o n văn . Gv ch n c trư c l p 5 - 6 bài ; ch m i m nh ng o n văn vi t hay . 3. C ng c & d n dò : _ GV nh n xét ti t h c . Yêu c u Hs v nhà hoàn HS l ng nghe và th c ch nh l i o n văn t m t loài hoa ho c th qu . hi n. - D n HS c hai o n văn tham kh o : Hoa mai vàng , Trái v i ti n vua , nh n xét cách t c a tác gi trong m i o n văn .
Đồng bộ tài khoản