Tập đọc - THƯ GỬI CÁC HỌC SINH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
284
lượt xem
19
download

Tập đọc - THƯ GỬI CÁC HỌC SINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Đọc trôi chảy bức thư. - Đọc đúng các từ ngữ: câu, đoạn, bài. - Biết đọc thư của Bác với giọng thân ái: xúc động, đầy hy vọng tin tưởng. 2/ Hiểu các từ ngữ trong bài: Tám mươi năm giời nô lệ, cơ đồ, hoàn cầu, kiến thiết, cường quốc năm châu. - Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ rất tin tưởng, hy vọng vào học sinh Việt Nam, những người sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông để xây dựng thành công nước Việt Nam mới. 3/ Học thuộc lòng đoạn thơ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - THƯ GỬI CÁC HỌC SINH

  1. T p c: THƯ G I CÁC H C SINH I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c trôi ch y b c thư. - c úng các t ng : câu, o n, bài. - Bi t c thư c a Bác v i gi ng thân ái: xúc ng, y hy v ng tin tư ng. 2/ Hi u các t ng trong bài: Tám mươi năm gi i nô l , cơ , hoàn c u, ki n thi t, cư ng qu c năm châu. - Hi u n i dung b c thư: Bác H r t tin tư ng, hy v ng vào h c sinh Vi t Nam, nh ng ngư i s k t c x ng áng s nghi p c a cha ông xây d ng thành công nư c Vi t Nam m i. 3/ H c thu c lòng o n thơ. II. dùng d y- h c: - Tranh minh h a bài T (sgk) - B ng ph vi t s n o n thơ HS c n h c thu c lòng. III. Các ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh: 2. Ki m tra: 3.Ho t ng 1: Gi i thi u bài: 5 ch i m- Gthi u bài “Thư g i các h c sinh”. Ho t ng 2: Hư ng d n luy n c. M c tiêu: c úng các t : tư ng tư ng, sung sư ng, t u trư ng, nghĩ sao, ki n th c. - GV c 1 lư t (ho c HS khá c). -L n1 - HS c o n n i ti p: 3 o n.
  3. -L n2 - HS c-gi i nghĩa t trong SGK. - L n 3: Hư ng d n HS c c bài( GV h i cách c). Ho t ng 3: Tìm hi u bài. M c tiêu: HS bi t TLCH + hi u n i dung. o n 1: HS c. C l p c th m. - Ngày khai trư ng tháng 9 năm 1945 có gì c - Là ngày khai trư ng bi t so v i nh ng ngày khai trư ng khác? u tiên c a nư c VN Dân ch c ng hòa sau khi nư c ta giành ư c c l p sau 80 năm nô l cho th c dân Pháp. o n 2: - Sau Cách m ng tháng Tám, nhi m v c a - Xây d ng l i cơ ã
  4. toàn dân là gì? l i, làm cho nư c ta theo k p các nư c trên hoàn c u. - HS có nhi m v gì trong công cu c ki n thi t - HS ph i c g ng siêng t nư c? năng h c t p, ngoan ngoãn, nghe th y, ua b n, góp ph n ưa VN sánh vai v i các cư ng qu c năm châu. o n 3: - Cu i thư, Bác chúc HS như th nào? - Bác chúc HS có m t năm y vui v và y k t qu t t p - Rút i ý bài(sgv) Ho t ng 4: Luy n c bài.( Luy n c di n c m) M c tiêu: HS c di n c m, ng t ngh các câu dài.
  5. - Hư ng d n HS c thu c lòng. - Thi h c thu c lòng. 4. C ng c : - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà c ti p. 5. D n dò: D n HS c trư c bài: “Quang c nh làng m c ngày mùa”. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản