Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
756
lượt xem
28
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Từ những điều đã thầy khi quan sát cảnh một buổi trong ngày, biết lập dàn ý chi tiết tả cảnh đó. - Biết chuyển một phần trong dàn bài thành một đoạn văn tả cảnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

  1. T p làm văn : LUY N T P T C NH I. M c tiêu, nhi m v : - T nh ng i u ã th y khi quan sát c nh m t bu i trong ngày, bi t l p dàn ý chi ti t t c nh ó. - Bi t chuy n m t ph n trong dàn bài thành m t o n văn t c nh. II. dùng d y h c: - Nh ng ghi chép c a HS khi quan sát c nh m t bu i trong ngày. - Bút d , phi u kh to. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh: 2. Ki m tra:
  2. - Ki m tra 2 HS . - HS l n lư t c bài vi t c a mình. 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài.(1’) Ho t ng 2: Luy n t p.(28’) M c tiêu: Cách ti n hành: a) Hư ng dân HS làm BT 1(11’) - GV cho HS c yêu c u và giao - HS c to, c l p c th m. vi c. Các em c bài văn R ng thưa và bài chi u t i.
  3. Tìm nh ng hình nh em thích - T ng HS c c bài và trong m i bài văn. Vì sao em thích? dùng bút chì g ch dư i nh ng hình nh mình thích. - Cho HS làm bài. -HS l n lư t trình bày trư c l p nh ng hình nh mình thích và nêu lí do. b) Hư ng d n HS làm bài t p 2(17’) - GV cho HS c yêu c u và giao - HS c to yêu c u và nh n vi c. vi c. Các em xem l i dàn bài v m t bu i trong ngày trong vư n cây (hay trong công viên, trên cánh ng) Các em nên ch n vi t m t o n văn cho ph n thân bài d a vào k t qu ã quan sát ư c.
  4. - Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân. - Cho HS trình bày bài làm. - M t s em c o n văn ã vi t. - GV nh n xét v cách vi t. - L p nh n xét. Ho t ng 3: C ng c , d n dò.(2’) - GV nh n xét ti t d y. - Yêu c u HS v nhà hoàn ch nh dàn bài. - Chu n b cho ti t TLV sau. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản