Tập làm văn - LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
226
lượt xem
17
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Xác định đươc mục đích trao đổi -Xác định được vai trò của mình trong cách trao đổi -Lập được dàn ý của bài trao đổi -Đóng vai trao đổi tự nhiên , tự tin, thân ái, cử chỉ thích hợp, lời lẽ có sức thuyết phục để đạt mục đích đề ra -Luôn có khả năng trao đổi với người khác để đạt được mục đích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN

  1. T P LÀM VĂN LUY N T P TRAO I Ý KI N V I NGƯ I THÂN I.M c tiêu: -Xác nh ươc m c ích trao i -Xác nh ư c vai trò c a mình trong cách trao i -L p ư c dàn ý c a bài trao i - óng vai trao i t nhiên , t tin, thân ái, c ch thích h p, l i l có s c thuy t ph c t m c ích ra -Luôn có kh năng trao i v i ngư i khác t ư c m c ích II. dùng h c t p: -B ng l p vi t s n bài
  2. III.Các ho t ng d y và h c: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh A.Bài cũ: -G i h c sinh k câu chuy n Y t Kiêu ã -3H c sinh lên b ng k chuy n ư c chuy n th t k ch -Nh n xét, cho i m h c sinh B.Bài m i: 1.Gi i thi u: - ưa ra tình hu ng: Ti vi ang có phim ho t hình r t hay nhung anh em l i gi c em i h c bài.Khi ó em s làm gì? Ti t h c hôm nay mình s thi xem ai là -Trao i tr l i câu h i tình ngư i ng s khéo léo nh t t ư cm c hu ng. ích trao i. 2.Hư ng d n làm bài: a.Tìm hi u bài: -G i h c sinh c trên b ng. -Giáo viên c l i , phân tích, dùng ph n
  3. g ch nh ng t ng : Nguy n v ng, môn năng khi u, trao i, anh ( ch ) ng h , cùng b n óng vai -L ng nghe -H c sinh c g i ý, h c sinh trao i và tra l i câu h i - N i dung c n trao i là gì? - i tương trao ây i là ai? -Th o lu n nhóm 2 -M c ích trao i là làm gì -Trao i v nguy n v ng mu n h c thêm môn năng khi u c a em. -Em trao i v i anh ch c a em -Hình th c th c hi n cu c trao i nay như -Làm cho anh ch hi u rõ nguy n th nào? v ng c a em, gi i áp nh ng khó -Em ch n ngành nào trao i v i anh ch ? khăn th c m c c a anh (ch ) t ra hi u và ng h em th c hi n nguy n v ng y. -Em và b n trao i, b n óng vai anh( ch ) c a em. b.Trao i trong nhóm: -Yêu c u h c sinh th o lu n 1 h c sinh óng VD: em mu n i h c v vào
  4. vai anh (chi) c a b n và ti n hành tao i, 2 sáng th 7 và ch nh t h c sinh còn l i s theo dõi hành ng c Em mu n i h c võ câu l c b ch , l ng nghe l i nói nh n xét, góp ý cho võ thu t b n -H c sinh ho t ng nhóm ôi c.Trao i trư c l p T ch c nhóm ôi nh n xét theo các tiêu chí sau: +N i dung trao i c a b n có úng bài yêu c u không? +Cu c trao i có t m c ích mong mu n chưa? +L i l c a hai b n có phù h p và có s c thuy t ph c chưa? -H c sinh th o lu n. +B n ã th hi n tài khéo léo c a mình chưa? -Bình ch n c p khéo léo nh t 3.C ng c , d n dò Câu h i:Khi trao i v i ngư i thân h c sinh c n chú ý i u gì? Nh n xét ti t h c V nhà vi t l i cu c trao i vào v
  5. -Bình ch n c p khéo léo nh t
Đồng bộ tài khoản