thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 12

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
164
lượt xem
71
download

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong máy phát điện một chiều, phần ứng điện quay, phần cảm điện đứng yên.. Trong máy phát điện xoay chiều kết cấu ngược lại: Phần ứng điện đứng yên, phần cảm điện quay. Nguyên lý một máy phát điện xoay chiều đơn giản, gồm 1 nam châm điện quay trong vòng dây ứng điện. Nam châm được kích từ bằng dòng điện một chiều qua 2 vòng trượt và chổi than tiếp điện. Khi cực bắc của nam châm quét ngang nhánh dây ứng bến phải, dòng điện chạy theo chiều từ trước ra sau, nam châm quay 180o...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 12

  1. Chương 12: Nguyªn lý sinh ®iÖn cña m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu Trong m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu, phÇn øng ®iÖn quay, phÇn c¶m ®iÖn ®øng yªn.. Trong m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu kÕt cÊu ng-îc l¹i: PhÇn øng ®iÖn ®øng yªn, phÇn c¶m ®iÖn quay. Nguyªn lý mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ®¬n gi¶n, gåm 1 nam ch©m ®iÖn quay trong vßng d©y øng ®iÖn. Nam ch©m ®-îc kÝch tõ b»ng dßng ®iÖn mét chiÒu qua 2 vßng tr-ît vµ chæi than tiÕp ®iÖn. Khi cùc b¾c cña nam ch©m quÐt ngang nh¸nh d©y øng bÕn ph¶i, dßng ®iÖn ch¹y theo chiÒu tõ tr-íc ra sau, nam ch©m quay 180o cùc nam quÐt ngang qua nh¸nh d©y bªn ph¶i, dßng ®iÖn trong nh¸nh nµy ch¹y tõ sau ra tr-íc (h×nh b) dßng ®iÖn ph¸t sinh trong vßng d©y phÇn øng lµ dßng ®iÖn xoay chiÒu. Søc m¹nh cña dßng ®iÖn tuú thu«c vµo ba yªu tè: - Tèc ®é quay cña phÇn c¶m ®iÖn (nam ch©m quay). - Søc m¹nh tõ tr-êng phÇn c¶m ®iÖn. - Sè vßng d©y øng ®iÖn.
  2. H×nh 3.14: S¬ ®å nguyªn lý cña m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha. 3.4. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¸y ph¸t xoay chiÒu. Khi ®ãng kho¸ ®iÖn, dßng ®iÖn mét chiÒu tõ ¾c quy ®-îc ®-a vµo cuén d©y kÝch thÝch ®Ó tõ ho¸ c¸c cùc tõ trªn roto sinh ra tõ tr-êng gi÷a c¸c cùc tõ sÏ lÇn l-ît quÐt qua c¸c ®Çu cùc cña stato lµm c¶m øng ra søc ®iÖn ®éng xoay chiÒu ba pha trªn c¸c cuén d©y phÇn øng ë stato. Nhê khèi chØnh l-u l¾p ë c¸c ®Çu ra cña c¸c cuén d©y phÇn øng, nªn dßng ®iÖn ®-a tíi m¹ch ngoµi cña m¸y ph¸t ®iÖn sÏ lµ dßng mét chiÒu. SuÊt ®iÖn ®éng trong mçi cuén d©y ®-îc tÝnh nh- sau: E = 4,44. Kw f.w.  . f: TÇn sè suÊt ®iÖn ®éng (f = p. n / 60) Kw: HÖ sè cuén d©y phÇn øng.  : Tõ th«ng gi÷a khe hë roto vµ stato.
  3. 3.5. NhËn diÖn c¸c kiÓu m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu. H×nh 3.15: Ký hiÖu c¸c cäc b¾t d©y cña mét sè m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu hiÖu Bosch 1.§Çu d©y tô läc 5. M¸t s-ên 2. §Çu kÝch tõ 6. KÝch tõ m¸y ph¸t d-¬ng 7. TiÕp m¸t ®iÒu 3. Cäc ph¸t ®iÖn chØnh ®iÖn ¸p víi m¸y
  4. 4. Bé ®iÒu chØnh ph¸t ®iÖn ¸p H×nh.316: M¸y ph¸t ®iÖn H×nh 3.17: M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu Chrysler xoay chiÒu c«ng suÊt 100A 1.Cäc liªn l¹c d-¬ng ¾c 1. Cäc liªn l¹c d-¬ng ¾c quy quy
  5. 2. Cäc m¸t 2. Cäc m¸t 3. Cäc kÝch tõ 3. Cäc kÝch tõ H×nh 3.18: M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu hiÖu lucas 1. B + Cäc d-¬ng ¾c 4. M¸t s-ên quy 5. §Çu kÝch tõ dÉn 2. Khëi ®éng ®Õn m¸y khëi ®éng 3. §¸nh löa
  6. H×nh 3.19: M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu hiÖu Hitachi 1. N- Cu«n øng 5. Lç gi÷ chæi Stato than 2. Cäc dÑp 6. E- M¸t 3. A- ¾c quy 7. B + ¾c quy 4. F. KÝch tõ 8. S - §¸nh löa 9. L - §Ìn b¸o

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản