intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 16

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
125
lượt xem
53
download

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề khởi động động cơ đốt trong. Động cơ đốt trong khác với một số động cơ khác như động cơ điện, máy hơi nước…vv… Không thể tự khởi động được . Nói cách khác, muốn khởi động động cơ thì máy khởi động phải phát ra mô men quay, mô men quay này phải thắng được mô men cản của động cơ. Mô men cản này là tổng các mô men: Mô men lực ma sát, mô men nén, mô men để dẫn động cơ cấu phụ trợ đặt trên động cơ như ( máy nén khi bơm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 16

  1. Chương 16: m¸y khëi ®éng 5.1. VÊn ®Ò khëi ®éng ®éng c¬ ®èt trong. §éng c¬ ®èt trong kh¸c víi mét sè ®éng c¬ kh¸c nh- ®éng c¬ ®iÖn, m¸y h¬i n-íc…vv… Kh«ng thÓ tù khëi ®éng ®-îc . Nãi c¸ch kh¸c, muèn khëi ®éng ®éng c¬ th× m¸y khëi ®éng ph¶i ph¸t ra m« men quay, m« men quay nµy ph¶i th¾ng ®-îc m« men c¶n cña ®éng c¬. M« men c¶n nµy lµ tæng c¸c m« men: M« men lùc ma s¸t, m« men nÐn, m« men ®Ó dÉn ®éng c¬ cÊu phô trî ®Æt trªn ®éng c¬ nh- ( m¸y nÐn khi b¬m dÇu nhên, b¶n nhiªn liÖu trªn ®éng c¬ ®iezel ) vµ c¸c m« men ®Ó kh¾c phôc ( biÕn ®æi ) lùc qu¸n tÝnh cña c¸c khèi chuyÓn ®éng quay vµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña ®éng c¬. Tãm l¹i: ®Ó khëi ®éng ®-îc ®éng c¬ th× m¸y khëi ®éng ph¶i t¹o ra m« men quay ®Ó truyÒn cho trôc khuûu, gióp trôc khuûu quay ®-îc víi sè vßng quay nhÊt ®Þnh ®Ó ®éng c¬ khëi ®éng ®-îc vµ sau vµ sau khi ®éng c¬ ®· tù lµm viÖc th× m¸y khëi ®éng ph¶i ®-îc lo¹i ra mét c¸ch tù ®éng. §èi víi ®éng c¬ x¨ng, sè vßng quay khëi ®éng 20 ÷ 30 vßng/ phót. §èi víi ®éng c¬ ®iezel , sè vßng quay khëi ®éng 80 ÷ 250 vßng/ phót. Tuú thuéc vµo tõng lo¹i ®éng c¬ vµ c¸ch thøc khëi ®éng, ng-êi ta cã mét sè 5.2. c¸c ph-¬ng ¸n khëi ®éng ®éng c¬
  2. 5.2.1. Khëi ®éng b»ng m¸y khëi ®éng: Trong hÖ thèng khëi ®éng nµy, ¾c quy cung cÊp n¨ng l-îng cho m¸y khëi ®éng ( m¸y ®Ò ) ®Ó nã lµm viÖc, m¸y khëi ®éng sÏ kÐo cho trôc khuûu cña ®éng c¬ quay ®Õn tèc ®é vßng quay cÇn thiÕt ®Ó cho ®éng c¬ næ vµ tù lµm viÖc ®-îc. Khëi ®éng b»ng m¸y khëi ®éng ( m¸y ®Ò ) cã 2 ph-¬ng ph¸p thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn m¸y tù ®éng lµm viÖc. + §iÒu khiÓn trùc tiÕp ( b»ng hép tiÕp ®iÓm ). + §iÒu khiÓn gi¸n tiÕp ( b»ng r¬le khëi ®éng ). * ¦u ®iÓm: - RÊt thuËn tiÖn khi sö dông. - Khëi ®éng nhanh. - KÝch th-íc toµn bé thiÕt bÞ khëi ®éng nhá nªn rÊt phæ biÕn ë ®éng c¬ cì nhá trung b×nh, kÓ c¶ ®éng c¬ x¨ng vµ ®iezel. §Æc biÖt lµ ®éng c¬ « t« vµ xe m¸y. * Nh-îc ®iÓm: - ¾c quy dÔ bÞ qu¸ t¶i, nªn thêi gian khëi ®éng ng¾n ( thêi gian khëi ®éng kh«ng qu¸ 15 – 20 gi©y). - Ph¶i th-êng xuyªn ch¨m sãc, b¶o d-ìng ¾c quy còng nh- m¸y khëi ®éng ( chæi than cæ gãp… ) ®Ó cã thÓ khëi ®éng ch¾c ch¾n ®-îc. 5.2.2. Khëi ®éng b»ng m¸y nÐn khÝ . Nguyªn t¾c lµm viÖc cña hÖ thèng nµy nh- sau: §-a kh«ng khÝ nÐn vµo xi lanh vµo thêi ®iÓm t-¬ng øng víi hµnh tr×nh gi·n në
  3. sinh c«ng, do ®ã ®Èy piston ®i xuèng lµm trôc quay khuûu ®Ó khëi ®éng ®éng c¬. * ¦u ®iÓm: - Khëi ®éng rÊt ch¾c ch¾n . - ViÖc khëi ®éng kh«ng tiªu tèn søc lùc cña ng-êi vËn hµnh. * Nh-îc ®iÓm: - ViÖc khëi ®éng ®éng c¬ t-¬ng ®èi phøc t¹p, ph¶i phô thuéc vµo nguån khÝ nÐn dù tr÷. - HÖ thèng bè trÝ phøc t¹p vµ cång kÒnh. 5.2.3. Khëi ®éng b»ng m¸y lai: ViÖc khëi ®éng ®éng c¬ ®-îc thùc hiÖn th«ng qua mét ®éng c¬ cì nhá cã thÓ lµ ®éng c¬ x¨ng hoÆc ®éng c¬ ®iezel ®Ó kÐo cho trôc khuûu cña ®éng c¬ cÇn khëi ®éng quay sè vßng quay nhÊt ®Þnh gióp cho viÖc khëi ®éng ®éng c¬ ®-îc dÔ dµng h¬n. Khëi ®éng b»ng ®éng c¬ lai chØ thÝch øng víi lo¹i ®éng c¬ lín nh- tµu thuû, xe lu vµ mét sè ®éng c¬ tÜnh t¹i cì lín. * ¦u ®iÓm: - Sè lÇn khëi ®éng kh«ng h¹n chÕ. - T¹o sè vßng quay lín cho ®éng c¬ cÇn khëi ®éng. - NhiÖt lµm m¸t ®éng c¬ phô ®-îc dïng hµm nãng ®éng c¬ chÝnh cã t¸c dông hç trî khëi ®éng, v× vËy khëi ®éng rÊt ch¾c ch¾n. * Nh-îc ®iÓm: - Thêi gian khëi ®éng kh¸ l©u. - HÖ thèng khëi ®éng t-¬ng ®èi ®¾t tiÒn. - ViÖc söa ch÷a vµ b¶o d-ìng hÖ thèng khëi ®éng khã h¬n c¸c ph-¬ng ph¸p khëi ®éng kh¸c.
  4. 5.2.4. Khëi ®éng b»ng søc ng-êi: Dïng søc ng-êi th«ng qua tay quay ®Ó quay cho ®éng c¬ lµm viÖc ph-¬ng ph¸p nµy thÝch hîp cho ®éng c¬ cì nhá. * ¦u ®iÓm: - §¬n gi¶n, dÔ sö dông. - Kh«ng mÊt c«ng ch¨m sãc, b¶o d-ìng. * Nh-îc ®iÓm: - ViÖc khëi ®éng vÊt v¶ tiªu tèn søc lùc ng-êi vËn hµnh ®éng c¬. 5.3. m¸y khëi ®éng ®iÖn 5.3.1. Kh¸i niÖm chung a. C«ng dông: + TruyÒn cho trôc khuûu sè vßng quay tèi thiÓu ®Ó ®éng c¬ cã thÓ næ b. Ph©n lo¹i: * Dùa vµo ph-¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn khëi ®éng: + M¸y khëi ®éng ®iÒu khiÓn trùc tiÕp: T¸c dông b»ng tay hoÆc ch©n trùc tiÕp cho m¹ch khëi ®éng + M¸y khëi ®éng ®iÒu khiÓn gi¸n tiÕp: Th«ng qua nh÷ng bé phËn b»ng ®iÖn ( r¬ le ®iÒu khiÓn ) ®Ó thùc hiÖn viÖc ®ãng m¹ch cho m¸y khëi ®éng mét c¸ch tù ®éng. c. Yªu cÇu: + KÕt cÊu gän nhÑ nh-ng ch¾c ch¾n. Cã sù æn ®Þnh vµ tin cËy cao.
  5. + Lùc kÐo sinh ra trªn trôc cña m¸y ph¶i ®¶m b¶o ®ñ lín, tèc ®é quay còng ph¶i ®¹t tíi ph¹m vi lµm cho trôc khuûu cã tèc ®é quay nhÊt ®Þnh. + Khi ®éng c¬ cña «t« ®· lµm viÖc, ph¶i c¾t sù truyÒn ®éng tõ m¸y khëi ®éng tíi trôc khuûu. + Cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn (nót bÊm hoÆc kho¸) thuËn tiÖn cho ng-êi sö dông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản