intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 8

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
103
lượt xem
101
download

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các quy ước và ký hiệu về mạng điện trên ô tô. Ký hiệu 1 1a 1b 2 4 4a 4b 15 Nội dung Cọc nối giữa cuộn sơ cấp bô bin và bộ chia điện Bộ chia điện với hai mạch dòng để chia tới cơ cấu ngắt đánh lửa 1. Tới cơ cấu ngắt đánh lửa 2 Đầu dây đóng nhanh ( đánh lửa bằng nam châm ). Cọc cao áp trung tâm . Của cuộn đánh lửa 1, đầu 4. 15a Của cuộn đánh lửa 2, đầu 4 54 55 53b 53c Cơ cấu lau kính (...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 8

  1. Chương 8: Mét sè ký hiÖu trong s¬ ®å m¹ch ®iÖn 1.5.1. C¸c quy -íc vµ ký hiÖu vÒ m¹ng ®iÖn trªn « t«. Ký Ký Néi dung Néi dung hiÖu hiÖu 1 Cäc nèi gi÷a cuén s¬ cÊp 5 le §iÖn ¸p mét chiÒu á bé b« bin vµ bé chia ®iÖn n¾n dßng mét chiÒu víi 1a Bé chia ®iÖn víi hai m¹ch cuén tiÕt l-u ®Ó ch¹y ban dßng ®Ó chia tíi c¬ cÊu 53 ngµy 1b ng¾t ®¸nh löa 1. ®Çu vµo d-¬ng cña ®éng 2 Tíi c¬ cÊu ng¾t ®¸nh löa 2 53a c¬ lau cöa kÝnh §Çu d©y ®ãng nhanh ( C¬ cÊu lau kÝnh d-¬ng 4 ®¸nh löa b»ng nam ch©m 53b 4a ). 53c C¬ cÊu lau kÝnh ( Cuén 4b Cäc cao ¸p trung t©m . 53e d©y phô ) 15 Cña cuén ®¸nh löa 1, ®Çu 53i B¬m phun lau kÝnh b»ng 4. ®iÖn. 15a Cña cuén ®¸nh löa 2, ®Çu 54 C¬ cÊu lau kÝnh ( cuén 4 55 phanh)
  2. Cùc d-¬ng cña kho¸ ®iÖn 56 §éng c¬ lau cöa kÝnh cã 17 ( nÊc 1) 56a nam ch©m vµ bµn ch¶i. Cäc d©y ë m¸y khëi ®éng 56b Cäc d-¬ng ®Ìn phanh nèi t¾t ®iÖn trë phô vµ cña 57L Cäc d-¬ng ®Ìn s-¬ng 19 hÖ thèng khëi ®éng. 57 mï. §Çu ra cña kho¸ ®iÖn 57a Cäc d-¬ng ®Ìn pha, cèt. ( nÊc 2 ) sau r¬le nh¸y ( 57L NÊc pha. 30 ®éng c¬ ®iezen ) 57R NÊc cèt. 30a §Çu ra cña kho¸ ®iÖn nÊc 58 C«ng t¾c chiÕu s¸ng. 31 1 )sÊy nãng cho ®éng c¬ Cùc d-¬ng ®Ìn ®ç ( ®Ìn ®iezen. dõng ) Cùc d-¬ng cña ¾c quy. ChiÕu s¸ng ë chç ®Ëu xe. R¬le chuyÓn m¹ch ¾c ChiÕu s¸ng ë chç ®Ëu xe quy 12/ 24v Cùc ©m cña tr¸i. ¾c quy ChiÕu s¸ng ë chç ®Ëu xe ph¶i. Cùc d-¬ng ®Ìn kÝch th-íc. C¬ cÊu khëi ®éng 59 §Çu ®i ra ®iÖn ¸p xoay 45 R¬le khëi ®éng . chiÒu, ®Çu vµo bé n¾n 45a C¬ cÊu khëi ®éng ®Çu ra 59a dßng mét chiÒu. 1. 61 §Çu ra c¬ cÊu n¹p. C¬ cÊu khëi ®éng ®Çu 71 Cùc d-¬ng ®Ìn b¸o cña vµo 1 vµ 2 71a kho¸ ®iÖn 45b C¬ cÊu khëi ®éng ®Çu 71b §Çu dÉn cña cßi vµo.
  3. ra 2. 72 §Çu ra cña cßi 1 vµ 2 48 §Çu d©y ë c¬ cÊu khëi thÊp. ®éng vµ 75 §Çu ra cña cßi 1 vµ 2 cao. r¬le håi khëi ®éng 76 C«ng t¾c b¸o nguy hiÓm. th-êng trùc 77 ( chiÕu s¸ng quay vßng trong qu¸ tr×nh khëi 85 trßn). ®éng 86 §µi, ch©m löa thuèc l¸. 86a Loa. R¬ le nh¸y. 86b §iÒu khiÓn cöa ra vµo. 49 §Çu vµo. 87 §Çu ra cña cuén hót r¬le. 49a §Çu ra. §Çu ra vµo cuén hót r¬le. 49b ®Çu ra cña m¹ch thø 87a §Çu vµo cña cuén thø hai. 87b nhÊt 87c PhÇn trÝch cña cuén d©y 49c §Çu ra cña m¹ch thø 87z thø hai thø ba 87f C«ng t¾c r¬le ë c¬ cÊu vµ 87x chuyÓn ®æi. 50 §Çu vµo r¬le m¸y khëi 88 §Çu vµo tiÕp ®iÓm r¬le. ®éng §Çu vµo thø nhÊt. 51 M¸y ph¸t ®iÖn dßng xoay 88a §Çu vµo thø hai. chiÒu. §Çu vµo thø ba. ®iÖn ¸p mét chiÒu c¬ cÊu 88b §Çu vµo thø nhÊt. mét 88z §Çu vµo thø hai. chiÒu. 88y C«ng t¾c r¬le ë c¬ cÊu M¸y ph¸t ®iÖn vµ thiÖt bÞ 88x ®ãng ®Çu vµo ®iÒu C2 C«ng t¾c r¬le ë ë c¬ cÊu
  4. chØnh m¸y ph¸t ®iÖn. C3 chuyÓn ®æi phÝa ®Çu vµo B+ ¾c quy d-¬ng. Cl thø nhÊt. B- ¾c quy ©m. CR §Çu vµo thø hai cña r¬le §Çu vµo thø nhÊt cña D+ Cùc d-¬ng m¸y ph¸t r¬le. ®iÖn. §Çu vµo thø hai cña r¬le. D- Cùc ©m m¸y ph¸t ®iÖn. §Çu vµo thø ba cña r¬le. DF Cäc kÝch tõ ( cäc kÝch §Ìn kiÓm tra thø 2. thÝch) §Ìn kiÓm tra thø 3 DF1 Cäc kÝch tõ cña m¸y §Ìn nh¸y tr¸i. ph¸t ®iÖn 1 §Ìn nh¸y ph¶i DF2 Cäc kÝch tõ cña m¸y ph¸t ®iÖn 2 C §Ìn kiÓm tra thø nhÊt. C1 §Çu ®Êu chÝnh cho c¶m biÕn nh¸y cña ®Ìn kiÓm tra. B¶ng mµu d©y ( H·ng xe FORD LASER ) Ký hiÖu Ký hiÖu Ch÷ viÕt Ghi chó tiÕng Anh tiÕng ViÖt t¾t Blue Xanh L Blach d-¬ng B Brown §en BR Dark Blue N©u DL Dark Xanh DG
  5. Green d-¬ng ®Ëm G Green Xanh l¸ GY Gray c©y ®Ëm LB Light blue Xanh l¸ N Natruae c©y O Orange Mµu x¸m P Pink Xanh R Red d-¬ng nh¹t PU Purple SB Sky blue Mµu da T Tan cam W White Mµu hång Y Yellow Mµu ®á V Violet LG Light Xanh da Green trêi Mµu tr¾ng Mµu vµng Mµu tÝm Xanh l¸ c©y nh¹t 1.5.2. Mét sè ký hiÖu trong s¬ ®å m¹ch ®iÖn cña §øc §iÖn trë Cuén d©y D¹ng kh¸i qu¸t Cuén d©y
  6. Víi rÏ nh¸nh (KiÓu míi) Thay ®æi ®-îc Cuén d©y víi hai nh¸nh rÏ (KiÓu cò ) Thay ®æi ®-îc víi 3 Cuén d©y cã ®Çu nèi chiÕt ®iÖn ¸p lâi (kiÓu míi) Cuén d©y cã lâi (kiÓu cò) §iÖn trë b¸n dÉn M¹ch ®iÖn §iÖn trë nhiÖt d¹ng D¹ng kh¸i kh¸i qu¸t qu¸t §iÖn trë nguéi M¹ch thÊy (PTC) M¹ch khuÊt §iÖn trë nãng (NTC) M¹ch ®éng §iÖn trë phô thuéc vµo c¶m øng tõ ThiÕt bÞ vµ m¸y ch¹y Tæng hîp c¸c m¹ch ®iÖn khÐp kÝn M« t¶ thiÕt bÞ cã m¹ch Thø tù nèi bªn trong tiÕp 2 ®Çu b»ng §-êng chÊm g¹ch nhau m¶nh ®Ó giíi h¹n tõng Thø tù nèi phÇn m¹ch tiÕp 2 ®©u cè ®Þnh ThiÕt bÞ d¹ng « b»ng nhau C¬ cÊu khëi ®éng C¸c vÞ trÝ ®Êu m¹ch (nèi m¹ch)
  7. §éng c¬ khëi ®éng D¹ng kh¸i cã cuén kÝch thÝch nèi qu¸t tiÕp vµ r¬ le ®Èy vµo §Çu nèi th¸o Kh«ng m« t¶ m¹ch ®-îc (®Êu b»ng trong kh¸i qu¸t vÝt) Nèi ch÷ thËp B¾t chÐo ch÷ thËp Kh«ng nèi M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu §Çu phÝch c¾m (æ c¾m ) M¸y ph¸t ®iÖn Chèt c¾m xoay chiÒu m¹ch h×nh èng lãt c¾m sao cã n¾n dßng mét §Çu d¹ng phÝch chiÒu vµ thiÕt bÞ ®iÒu c¾m khiÓn m¸y ph¸t §Çu dang phÝch M¸y ph¸t ®iÖn c¾m (ba cùc) xoay chiÒu m¾c h×nh sao cã vßng tiÕp xóc vµ cu«n kÝch tõ C«ng t¾c (TiÕp ®iÓm ) M¹ch khÝ nÐn D¹ng kh¸i qu¸t M¹ch khÝ nÐn Th-êng më M¹ch thñy lùc Th-êng ®ãng C«ng t¾c nhiÖt Th-êng më, kh«ng C¬ cÊu th-êng tù trë vÒ ®-îc më víi ho¹t ®éng C¬ cÊu biÕn ®æi, c¬ b»ng nhiÖt
  8. cÊu chuyÓn m¹ch C¬ cÊu th-êng C¬ cÊu biÕn ®æi, më sÊy nãng ®iÖn kh«ng cÇn ng¾t m¹ch trë Th-êng ®ãng hai C«ng t¾c Ên chiÒu cã vÞ trÝ trung KhÝ nÐn hoÆc gian “ng¾t” ho¹t ®éng thñy lùc Th-êng ®ãng – C¬ cÊu th-êng Th-êng më ®ãng C«ng t¾c nhiÒu vÞ trÝ tæng hîp DÉn ®éng b»ng c¬ ®iÖn ThiÕt bÞ trong xe «t« D¹ng kh¸i qu¸t C«ng t¾c cho DÉn ®éng b»ng mçi lo¹i mét cuén d©y C«ng t¾c cho DÉn ®éng b»ng ®iÖn tõ tr-êng mçi lo¹i ®Ìn chØ D¹ng kh¸i qu¸t b¸o Nam ch©m tÞnh C«ng t¾c nót tiÕn víi sù chØ dÉn Ên h-íng t¸c ®éng R¬le, r¬le tæng DÉn ®éng b»ng nhiÖt hîp còng lµ r¬le R¬le nhiÖt chÆn khëi ®éng C¸c thiÕt bÞ chØ b¸o R¬le thêi gian,
  9. Thêi gian r¬le gi¶m tèc Sè vßng quay ¾c quy NhiÖt ®é ThiÕt bÞ ®iÒu Tèc ®é khiÓn, thiÕt bÞ m¹ch ThiÕt bÞ ®o §Ìn s¸ng C«ng cô ®o, chØ Cu«n ®¸nh b¸o d¹ng kh¸i qu¸t löa(B«bin) (h-íng dÉn thªm trong Buzi ký hiÖu m¹ch) Bé chia ®iÖn ThiÕt bÞ ®o ®iÖn TiÕp ®iÓm ¸p (§¬n vÞ v«n) ®¸nh löa ThiÕt bÞ ®o dßng ( C¶m biÕn Hall ®¬n vÞ ampe) ThiÕt bÞ bï trõ ThiÕt bÞ hiÖu sãng nhiÖt ®é 1.5.3. Mét sè ký hiÖu trong s¬ ®å m¹ch cña Mü. (H·ng xe FORD - LASER) Ký hiÖu Ký hiÖu ¾c quy 3,4W §Ìn §©u kh«ng nèi §iÖn trë §Çu nèi CÇu ch× M CÇu ch× §éng c¬ P
  10. CÇu ch× B¬m C Tranzito lo¹i B NPN E Cßi C B E Tranzito lo¹i PNP C«ng t¾c C«ng t¾c th-êng më C«ng t¾c th-êng ®ãng R¬le th-êng më §ièt R¬le th-êng ®ãng Cuén d©y cã ®iÖn trë §ièt ph¸t kh«ng ®æi quang §iÖn trë nhiÖt §ièt æn ¸p (§ièt zener) Tô ®iÖn Cu«n d©y
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2