intTypePromotion=3

thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 7

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
182
lượt xem
61
download

thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lượng dư nhỏ nhất một phía Zimin=RZi-1 + Ti-1 + Pi-1 +i - Lượng dư nhỏ nhất hai phía 2Zimin=2(RZi-1 + Ti-1 + Pi2 1  2 )  i Trong đó : Zimin: lượng dư bề mặt của bước công nghệ thứ i RZi-1: chiều cao nhấp nhô do bước gia công trước để lại m Ti-1 : chiều sâu lớp biến cứng ở bước gia công trước để lại m Pi-1: sai số không gian của bề mặt gia công bước gia công sát trước để lại m - Sai lệch không gian : 2  2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 7

  1. Chöông 7: TÍNH LÖÔÏNG DÖ GIA COÂNG VAØ KÍCH THÖÔÙC TRUNG GIAN 1. Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp phaân tích : - Löôïng dö nhoû nhaát moät phía Zimin=RZi-1 + Ti-1 + Pi-1 + i - Löôïng dö nhoû nhaát hai phía 2Zimin=2(RZi-1 + Ti-1 + Pi2 1   2 )  i Trong ñoù : Zimin: löôïng dö beà maët cuûa böôùc coâng ngheä thöù i RZi-1: chieàu cao nhaáp nhoâ do böôùc gia coâng tröôùc ñeå laïi m Ti-1 : chieàu saâu lôùp bieán cöùng ôû böôùc gia coâng tröôùc ñeå laïi m Pi-1: sai soá khoâng gian cuûa beà maët gia coâng böôùc gia coâng saùt tröôùc ñeå laïi m - Sai leäch khoâng gian :   2  2 cv vt Trong ñoù : cv :sai soá do cong veânh cuûa beà maët gia coâng m vt : sai soá vò trí töông quan giöõa maët gia coâng vaø maët ñònh vò m i =  2   2   2 c k gñ i sai soá gaù ñaët phoâi k sai soá do keïp chaët c sai soá chuaån gñ sai soá ñoà gaù - Thöïc hieän baèng phöông phaùp phaân tích cho beà maët (4) coù Ra=1.6 m
  2. - Theo phuï luïc 11a vaø11 / trang 148 vaø trang 145/ HDÑA- TP ta ñöôïc trình töï caùc böôùc coâng ngheä ñaït ñöôïc ñoä nhaùm , caáp chính xaùc nhö sau: Phoâi Rz0 = 80m vaø T0=350m Rz0 + Tz0 = 430m - Do chi tieát gia coâng coù vaät lieäu laø gang neân caùc böôùc gia coâng keá tieáp T = 0 1- Khoeùt thoâ Rz1= 60m T1 = 0 2- Khoeùt tinh Rz2= 25m T2 = 0 3- Doa Rz3= 12.5m T3 = 0 - Sai soá khoâng gian cuûa beà maët gia coâng do böôùc gia coâng saùt tröôùc ñeå laïi. 0  cv  vt 2 2 Trong ñoù: cv =  K l :sai soá do cong veânh cuûa beà maët gia coâng m Vôùi  K=1m/mm (Baûng 15 trang 43 HDÑA - HN ) vt : sai soá vò trí töông quan giöõa maët gia coâng vaø maët ñònh vò m cv =1 60 = 60 m - Theo coâng thöùc19 / trang 49 / HDÑA – HN 2 2 2 2   1200   1200  lk=  b    c             849 m  2   2  2   2  Vaäy sai soá khoâng gian cuûa phoâi laø:  0  60 2  849 2 = 851 m - Caùc sai soá khoâng gian coøn laïi
  3. i= ki 0 Vôùi ki :heä soá in daäp ss khoâng gian baûng 2.12 / trang 64 / HDÑA -TP + Sai soá khoâng gian coøn laïi caùc böôùc khoeùt thoâ  1 = 0,05 0=0.05 851 = 42.55 m + Sai soá khoâng gian coøn laïi sau böôùc khoeùt tinh 2 = 0,04 0=0.04 851 = 34 m + Sai soá khoâng gian coøn laïi sau böôùc doa 3 = 0,02 0=0.03 851 = 17 m + Sai soá gaù ñaët i =  2   2   2 (theo trang 38 / c k gñ HDÑA-TP)  c = 0 sai soá chuaån (vì chuaån coâng ngheä truøng vôùi chuaån thieát keá vaø chi tieát treân maâm caëp ba vaáu trang 57 / HDÑA - TP. k = 0 vì chuaån kích thöôùc vuoâng goùc vôùi chuaån gia coâng ñg= 0 Sai soá ñoà gaù (raát nhoû neân boû qua). - Vaäy löôïng dö nhoû nhaát caû hai phía tính cho töøng böôùc nguyeân coâng + Löôïng dö cho böôùc gia coâng Khoeùt thoâ 2Z1min=2(RZ0 + T0 +  2   2 ) = 2(500+ 8512  0 )= 0 0 2562m + Löôïng dö cho böôùc gia coâng Khoeùt tinh 2Z2min=2(RZ1 + T1 + 1  1 ) 2 2 = 2(60+60+ 42.552  0 )= 325m + Löôïng dö cho böôùc gia coâng Doa 2Z3min=2(RZ2 + T2 +  2   2 ) = 2(25+20+ 34 2  0 )= 2 2 158m
  4. Trong ñoù Rz vaø T2 ñöôïc tra töø baûng phuï luïc 11 taøi lieäu {1} + Kích thöôùc trung gian cuûa loã lôùn nhaát cuûa chi tieát Dmax3= 30+0.033 = 30.033mm + Kích thöôùc trung gian cuûa loã sau khi gia coâng Doa Dmax2= Dmax3 - 2Zmin3=30.033 - 0.158 = mm + Kích thöôùc trung gian cuûa loã sau khi gia coâng tinh (Khoeùt tinh) Dmax1= Dmax2 - 2Zmin2= 29.875 - 0.325 = 29.55mm + Kích thöôùc trung gian cuûa loã sau khi gia coâng thoâ (Khoeùt thoâ) Dmax0= Dmax1 - 2Zmin1= 29.55 - 2.5622 = 26.988 mm - Tra baûng 7-1 /trang 8 ta coù caùc thöù töï sau 0 = 1.6 mm => CCX 15 1 = 0.33mm => CCX 13 2 = 0.084 mm => CCX 10 3 = 0.033mm => CCX 8 + Ñöôøng kính trung gian nhoû nhaát cuûa phoâi D0max = 26.988mm => D0min = D0max - 0 = 26.988 - 1.6 = 25.388mm + Ñöôøng kính trung gian sau khi gia coâng khoeùt thoâ D1max = 29.55mm => D1min = D1max - 1 = 29.55 - 0.33 = 29.22mm + Ñöôøng kính trung gian sau khi gia coâng khoeùt tinh D2max = 29.875mm => D2min = D2max - 2 = 29.875 - 0.084 = 29.791mm + Ñöôøng kính trung gian sau khi gia coâng Doa D3max = 30.033mm => D3min = D3max - 3 = 30.033 - 0.033 = 30mm - Tính löôïng dö lôùn nhaát vaø beù nhaát cuûa loã
  5. + Khoeùt thoâ 2Z1min = D1min - D0min = 29.22 - 25.388 = 3.832mm 2Z1max = D1max - D0max = 29.55 - 26.988 = 2.562m + Khoeùt tinh 2Z2min = D2min - D1min = 29.791 - 29.22 = 0.571mm 2Z2max = D2max - D1max = 29.875 - 29.55 = 0.325mm  + Doa 2Z3min = D3min - D2min = 30 - 29.791 = 0.209mm 2Z3max = D3max - D2max = 30.033 - 29.875 = 0.158mm  Vaäy löôïng dö toång coäng lôùn nhaát vaø beù nhaát 3 Z0min = 2  Z i min = 3.832 + 0.571 + 0.209 = 4.612mm i 1 3 Z0max = 2  Z i max = 2.562 + 0.325 + 0.158 = 3.045mm i 1  Thöû laïi keát quaû : 2Z0min – 2Z0max = 4.612 - 3.045 = 1.567mm (1) ph - ct = 1.6 – 0.033 = 1.567mm (2) Vaäy so saùnh (1) vaø (2) ta thaáy töông ñöông nhau.  Baûng xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp phaân tích  Trình Caùc yeáu toá taïo Löôïn Kích Dun Kích Löôïng töï caùc thaønh löôïng dö g dö thöôù g sai thöôùc giôùi dö giôùi böôùc m tính c Mm haïn haïn coâng toaùn tính Mm mm ngheä 2Zmi toaùn 2Z 2Z Dm Dm Rzi Ti i i n m mi ma in ax m n x 0. 25.3 25. 26.9 500 0 851 0 - 1.6 - - Phoâi 8 388 88 1.Kho 6 42. 29.2 29. 29.5 3.8 2.5 60 0 2562 0.33 eùt thoâ 0 55 2 22 5 32 62
  6. 2.Kho 2 29.7 0.08 29. 29.8 0.5 0.3 25 34 0 325 eùt tinh 0 9 4 791 75 71 25 12. 1 0.03 30.0 0.2 0.1 3.Doa 17 0 158 30 30 5 0 3 33 09 58

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản