intTypePromotion=1

Thiết kế và phát triển sản phẩm

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
335
lượt xem
106
download

Thiết kế và phát triển sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đảm bảo các sản phẩm của công ty được thiết kế và phát triển đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và phát triển sản phẩm

  1. HÖÔÙNG DAÃN COÂNG VIEÄC THIEÁT KEÁ VAØ PHAÙT TRIEÅN SAÛN PHAÅM 1. Muïc ñích: Ñaûm baûo caùc saûn phaåm cuûa Coâng ty ñöôïc thieát keá vaø phaùt trieån ñaûm baûo theo yeâu caàu cuûa khaùh haøng. 2. Phaïm vi: AÙp duïng cho vieäc thieát keá vaø phaùt trieån caùc saûn phaåm. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ söû duïng trong Thuû tuïc naøy phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ISO 9001:2000. 3.2 Caùc töø vieát taét: Ban Toång Giaùm Ñoác : BTGÑ - Ñaïi dieän laõnh ñaïo : ÑDLÑ - 4. Noäi dung: Trang: 1
  2. 4.1 Qui trình thieát keá: Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu/Bieåu maãu Khaùch haøng, Coâng ty Yeâu caàu cuûa Coâng ty, khaùch Yeâu caàu thieát keá haøng. Boä phaän kyõ thuaät Taøi lieäu kyõ thuaät caùc boä Keá hoaïch thieát keá vaø phaùt trieån phaän lieân quan saûn phaåm Tröôûng boä phaän kyõ Kieåm tra thuaät, khaùch haøng Nhaân vieân kyõ thuaät Laøm maãu thöû Tröôûng boä phaän kyõ Baûn sô ñoà, taùc nghieäp v.v. Xaùc nhaän keá hoaïch thuaät Thoâng baùo thay ñoåi kyõ thuaät cuûa Coâng ty, khaùch haøng.. Kieåm soaùt söï Tröôûng boä phaän kyõ thay ñoåi thuaät Saûn xuaát thöû nghieäm Boä phaän saûn xuaát Saûn xuaát ñaïi traø Boä phaän saûn xuaát Trang: 2
  3. 4.2 Noäi dung chi tieát: a> Laäp keá hoaïch thieát keá vaø phaùt trieån saûn phaåm. Döïa theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng, yeâu caàu cuûa Coâng ty, boä phaän kyõ thuaät coù traùch nhieäm laäp keá hoaïch vieäc thieát keá vaø phaùt trieån cho moãi loaïi saûn phaåm/ñôn haøng ñöôïc giao. Keá hoaïch thieát keá vaø phaùt trieån saûn phaåm bao goàm caùc yeâu caàu sau: Ghi roõ caùc giai ñoaïn ñeå thieát keá vaø phaùt trieån saûn phaåm phuø hôïp vôùi maõ haøng/ñôn - haøng. Caùc böôùc xem xeùt, böôùc vaø coâng cuï ñeå kieåm tra xaùc nhaän, caùc böôùc vaø coâng cuï ñeå - kieåm tra xaùc nhaän giaù trò söû duïng cho moãi giai ñoaïn. Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa moãi nhaân vieân tham gia vaøo quaù trìnhi thieát keá. - Caùc boä phaän lieân quan nhu boä phaän keá hoaïch, kinh doanh, vaät tö, KCS coù traùch nhieäm cung caáp caùc thoâng tin caàn thieát theo yeâu caàu cuûa boä phaän Kyõ thuaät ñeå hoaøn thaønh vieäc thieát keá vaø phaùt trieån. Trong quaù trình thöïc hieän thieát keá vaø phaùt trieån, neáu coù thay ñoåi theo yeâu caàu cuûa Coâng ty, khaùch haøng thì boä phaän kyõ thuaät coù traùch nhieäm caäp nhaät vaøo keá hoaïch thieát keá vaø phaùt trieån. Boä phaän kyõ thuaät coù traùch nhieäm xaùc ñònh caùc yeáu toá ñaàu vaøo moät caùch ñaày ñuû vaø thích ñaùng goàm: caùc yeâu caàu veà chöùc naêng vaø coâng duïng cuûa saûn phaåm, thoâng tin coù theå nhaän ñöôïc töø caùc thieát keá töông töï tröôùc ñoù v.v. Caùc hoà sô lieân quan xaùc ñònh caùc yeáu toá ñaàu vaøo cuûa thieát keá vaø phaùt trieån phaûi ñöôïc duy trì. Ñaàu ra cuûa thieát keá vaø phaùt trieån saûn phaåm phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu: ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa ñaàu vaøo thieát keá phaùt trieån, cung caáp thoâng tin thích hôïp cho vieäc mua haøng, saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï, bao goàm hoaëc vieän daãn ñeán caùc chuaån möïc chaáp nhaän cuûa saûn phaåm, xaùc ñònh ñuùng ñaëc tính coát yeáu cho an toaøn vaø söû duïng ñuùng cuûa saûn phaåm. b>Kieåm tra thieát keá phaùt trieån saûn phaåm: Trong khi thöïc hieän vieäc laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän theo keá hoaïch thieát keá saûn phaåm vieäc kieåm tra phaûi ñöôïc thöïc hieän nhaèm muïc ñích: Ñaùnh giaù khaû naêng ñaùp öùng yeâu caàu cuûa caùc thieát keá vaø phaùt trieån vaø - Nhaän bieát moïi vaán ñeà truïc traëc vaø ñeà xuaát haønh ñoäng caàn thieát. - Caùc boä phaän, caù nhaân tham gia vaøo vieäc kieåm tra phaûi coù ñaïi dieän cuûa taát caû caùc boä phaän lieân quan ñeán caùc giai ñoaïn cuûa thieát keá vaø phaùt trieån nhö: Kieåm tra tính phuø hôïp, chính xaùc cuûa keá hoaïch, - Kieåm tra laïi keát quaû cuûa töøng coâng ñoaïn (neáu coù), - Trang: 3
  4. Kieåm tra saûn phaåm cuoái cuøng. - c> Saûn xuaát thöû: Sau khi taäp hôïp ñaày ñuû caùc yeáu toá caàn thieát cho vieäc thieát keá saûn phaåm, boä phaän kyõ - thuaät thöïc hieän saûn xuaát thöû theo keá hoaïch ñaõ laäp ra. Thôøi gian saûn xuaát thöû phaûi ñaûm baûo theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng, hoaëc theo yeâu caàu cuûa boä phaän keá hoaïch kinh doanh. Moãi giai ñoaïn cuûa thieát keá vaø phaùt trieån phaûi ñöôïc kieåm tra xaùc nhaän theo keá hoaïch ñaõ - laäp ra. Ngöôøi kieåm tra xaùc nhaän hoaøn toaøn ñoäc laäp vôùi ngöôøi thöïc hieän vieäc thieát keá vaø phaùt trieån saûn phaåm. Caùc hoà sô lieân quan ñeán vieäc kieåm tra xaùc nhaän phaûi ñöôïc löu giöõ caån thaän theo Thuû - tuïc kieåm soat hoà sô. d> Xaùc nhaän giaù trò söû duïng cuûa thieát keá vaø phaùt trieån: - Sau khi thöïc hieän xong thieát keá vaø phaùt trieån saûn phaåm, Tröôûng boä phaän kyõ thuaät coù traùch nhieäm laäp bieân baûn kieåm tra chaát löôïng theo yeâu caàu ñoái vôùi saûn phaåm. - Ñoái vôùi saûn phaåm khoâng ñaït yeâu caàu thì thöïc hieän theo Thuû tuïc kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp. - Boä phaän kyõ thuaät vaø caùc boä phaän coù lieän quan (ñöôïc chuyeån bieân baûn kieåm tra xaùc nhaän giaù trò söû duïng saûn phaåm) coù traùch nhieäm löu giöõ hoà sô caån thaän theo Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô. e> Kieåm soaùt thay ñoåi cuûa thieát keá vaø phaùt trieån: Boä phaän kyõ thuaät coù traùch nhieäm löu giöõ hoà sô nhöõng thay ñoåi cuûa thieát keá vaø phaùt - trieån. Nhöõng thay ñoåi ñöôïc Tröôûng boä phaän Kyõ thuaät pheâ duyeät tröôùc khi thöïc hieän. - Nhöõng thay ñoåi phaûi ñöôïc nhaän bieát, xem xeùt, kieåm tra xaùc nhaän, xaùc nhaän giaù trò söû - duïng moät caùch thích hôïp. Vieäc xem xeùt caùc thay ñoåi thieát keá vaø phaùt trieån phaûi bao goàm vieäc ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa nhöõng thay ñoåi leân caùc boä phaän caáu thaønh vaø saûn phaåm ñöôïc chuyeån giao. f> Saûn xuaát thöû nghieäm, saûn xuaát ñaïi traø. Boä phaän saûn xuaát keá hôïp cuøng boä phaän kyõ thuaät cho saûn xuaát thöû nghieäm saûn phaåm - theo moät soá löôïng nhaát ñònh, tieán haønh kieåm tra theo yeâu caàu cuûa thieát keá vaø phaùt trieån saûn phaåm. Khi phaùt hieän sai loãi thì boä phaän saûn xuaát baùo ngay cho boä phaän kyõ thuaät xöû lyù, Tröôøng - hôïp khoâng theå töï xöû lyù ñöôïc thì boä phaän kyõ thuaät baùo cho boä phaän keá hoaïch kinh doanh hoaëc khaùch haøng giaûi quyeát. Trang: 4
  5. Tröôøng hôïp saûn phaåm ñaït yeâu caàu thì boä phaän saûn xuaát tieán haønh saûn xuaát haøng loaït - theo keá hoaïch saûn xuaát. 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay chaát löôïng 6. Phuï luïc: Trang: 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2