intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 5: Thiết kế hàng hoá và dịch vụ

Chia sẻ: Tằng Túy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:78

0
130
lượt xem
7
download

Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 5: Thiết kế hàng hoá và dịch vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 - Thiết kế hàng hoá và dịch vụ. Chương này gồm có những nội dung chính như sau: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới - Regal Marine, lựa chọn hàng hoá và dịch vụ, tạo sản phẩm mới, phát triển sản phẩm, các vấn đề trong thiết kế sản phẩm, cạnh tranh dựa vào thời gian, định nghĩa sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 5: Thiết kế hàng hoá và dịch vụ

 1. Quản lý Vận hành Thiết kế hàng hoá và dịch vụ  Chương 5 PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-1 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 2. Những điểm chính MÔ TẢ SƠ LƯỢC CÔNG TY TẦM CỠ THẾ  GIỚI:  REGAL MARINE LỰA CHỌN HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ Các phương án chiến lược sản phẩm khuyến khích  lợi thế cạnh tranh Vòng đời sản phẩm Vòng đời và chiến lược Phân tích sản phẩm theo giá trị TẠO SẢN PHẨM MỚI Những cơ hội sản phẩm mới Tầm quan trọng của sản phẩm mới PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-2 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 3. Những điểm chính – Tiếp  theo PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Hệ thống phát triển sản phẩm Triển khai chức năng chất lượng (QFD) Tổ chức phát triển sản phẩm Năng lực sản xuất và kỹ thuật giá trị CÁC VẤN ĐỀ TRONG THIẾT KẾ SẢN PHẨM Thiết kế vững chãi Thiết kế theo môđun Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính (CAD) Sản xuất với sự hỗ trợ của máy tính  Công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality Technology) Phân tích giá trị Thiết kế thân thiện với môi trường PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-3 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 4. Những điểm chính – Tiếp  theo Cạnh tranh dựa vào thời gian Mua công nghệ by Acquiring Firm Liên doanh Liên minh Định nghĩa sản phẩm Quyết định làm hay mua Nhóm công nghệ TÀI LIỆU SẢN XUẤT THIẾT KẾ DỊCH VỤ Tài liệu dịch vụ Áp dụng cây quyết định vào thiết kế sản phẩm Chuyển sang sản xuất PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-4 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 5. Các mục tiêu học tập Khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Nhận biết được hoặc định nghĩa: Vòng đời sản phẩm Nhóm phát triển sản phẩm              Năng lực sản xuất và kỹ thuật giá trị Thiết kế vững chãi (Robust design) Cạnh tranh dựa vào thời gian Thiết kế theo môđun Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính Phân tích giá trị Nhóm công nghệ Quản lý cấu hình (Configuration management) PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-5 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 6. Các mục tiêu học tập ­ Tiếp theo Khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Giải thích: Liên minh Kỹ thuật song hành (Concurrent engineering) Phân tích sản phẩm theo giá trị Tài liệu sản phẩm PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-6 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 7. Regal Marine Thị trường toàn cầu CAD 3 chiều  giảm thời gian phát triển sản phẩm giảm bớt những vấn đề với sự gia công bằng máy giảm bớt những vấn đề trong sản xuất Dây chuyền lắp ráp JIT PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-7 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 8. Sự hài hước trong thiết kế sản phẩm Như khách hàng  Như bộ phận tiếp  muốn nó. thị diễn giải nó. © 1984­1994 T/Maker Co. © 1984­1994 T/Maker Co. Như bộ phận vận  Như bộ phận kỹ  hành chế tạo nó. thuật thiết kế nó. © 1984­1994 T/Maker Co. © 1984­1994 T/Maker Co. PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-8 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 9. Một sản phẩm là gì? Cái do một tổ chức sản xuất ra (offering) nhằm  thoả mãn nhu cầu Ví dụ  P&G không bán chất tẩy quần áo (laundry detergent) P&G bán cái lợi của quần áo sạch Khách hàng mua sự thoả mãn, chứ không  phải các bộ phận (not parts) Có thể là một hàng hoá hoặc một dịch vụ PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-9 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 10. Các phương án chiến lược sản  phẩm Khác biệt hoá sản phẩm Chi phí thấp Phản hồi nhanh PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-10 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 11. Những cơ hội tạo ra sản phẩm  mới Thay đổi về kinh tế Thay đổi về xã hội và dân số Thay đổi về công nghệ Thay đổi về chính trị/pháp luật Thay đổi về tập quán thị trường các tiêu chuẩn nghề nghiệp (professional standards) nhà cung cấp và nhà phân phối PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-11 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 12. Luaät/ Ngaøy thi haønh Muïc ñích tuyeân boá Chæ trích trong ngaønh Chæ thò chaát thaûi Laøm cho caùc thieát Bans some common flame lieân quan tôùi ñieän bò ñieän deã taùi cheá retardants, raising the (2006) hôn moät phaàn nhôø likelihood of fires caám moät soá chaát nguy hieåm Chæ thò baûo veä Baûo veä söï rieâng tö Makes surfing more döõ lieäu vieãn treân thö ñieän töû vaø onerous by restricting use thoâng (giöõa naêm internet of “cookies” to remember 2003) peoples preferences Warnin Luaät daùn nhaõn Taêng cöôøng luaät Encourages food g Biotech-Labeling nhaõn thöïc phaåm processors and laws (2003) hieän taïi vaø supermarkets to avoid introduces labeling for using genetically modified animal feed containing ingredients, and farmers genetically modified could stop growing them content Saùng kieán baûo Giaûm bôùt nhöõng Raises costs of cars and veä khaùch boä toån thöông vaø thöông restricts automaker’s haønh (2001-2012) vong trong caùc tai naïn design freedom (khi toaøn boä xe hôi ñöôøng xaù môùi baùn ôû chaâu AÂu phaûi tuaân theo) PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-12 N.J. 07458 Chemicals review Management, 5e, and Operations Management, 7e Loaïi tröø nhöõng moái Restricts even minute use (staggered through nguy hieåm cho söùc of dangerous substances,
 13. Các phần hợp thành sản  phẩm Sản phẩm Nhãn Ý tưởng Bao bì (Tên) sản phẩm Hàng hoá Tính năng Mức Dịch vụ hiện vật đặc biệt chất lượng (Bảo hành) PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-13 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 14. Vòng đời của sản phẩm Giới thiệu Tăng trưởng Chín muồi Suy tàn PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-14 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 15. Vòng đời sản phẩm Giới thiệu Tinh chỉnh nghiên cứu phát triển sản phẩm biến cải và nâng cao quá trình phát triển nhà cung cấp PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-15 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 16. Vòng đời sản phẩm  Tăng trưởng Thiết kế sản phẩm bắt đầu ổn định Dự báo có hiệu lực công suất trở nên cần  thiết Tăng thêm hoặc nâng công suất có thể là  cần thiết PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-16 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 17. Vòng đời sản phẩm  Chín muối Lúc này các đối thủ cạnh tranh đã chắc Sản lượng cao, sản xuất có tính chất đổi  mới có thể được cần đến Kiểm soát chi phí tốt hơn, giảm bớt  những lựa chọn, giảm dần mặt hàng PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-17 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 18. Vòng đời sản phẩm  Suy tàn Trừ phi sản phẩm có đóng góp đặc biệt,  phải đặt kế hoạch chấm dứt cái được sản  xuất ra (offering) PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-18 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 19. Vòng đời sản phẩm, doanh thu,  chi phí, và lợi nhuận Doanh thu, chi phí & lợi nhuận   Chi phí phát triển & sản xuất Doanh thu Lợi nhuận Ngân lưu Thua lỗ Thời gian Giới thiệuTăng trưởng Chín muồi Suy tàn PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-19 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 20. % doanh thu từ sản phẩm  mới 50% 45% 40% 35% Industry Leader 30% 25% Top  20% Third Middle   15% Third 10% Bottom 5% Third   0% Vị thế của công ty trong ngành PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render - Principles of Operations 5-20 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2