intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin chuyên đề Tái cơ cấu kinh tế: Một năm nhìn lại

Chia sẻ: Mr Fullhouse | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

43
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin chuyên đề Tái cơ cấu kinh tế "Một năm nhìn lại" được biên soạn với các nội dung: Khái niệm tái cơ cấu kinh tế và bối cảnh tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam, thực trạng một năm triển khai tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam, đánh giá chung sau một năm thực hiện tái cơ cấu kinh tế và một số bài học rút ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin chuyên đề Tái cơ cấu kinh tế: Một năm nhìn lại

THÔNG TIN CHUYÊN<br /> <br /> T¸i c¬ cÊu kinh tÕ: mét n¨m nh×n l¹i<br /> ECONOMIC RESTRUCTURING:<br /> ONE YEAR OVERVIEW<br /> Không ư c phép s d ng b t c tài li u nào do Vi n Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) xu t b n<br /> vào m c ích thương m i n u chưa ư c FES ng ý b ng văn b n<br /> Commercial use of all media published by the Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) is not permitted<br /> without the written consent of the FES<br /> <br /> TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LI U<br /> i n tho i – Fax: (04) 37338930<br /> E-mail: vnep@mpi.gov.vn<br /> <br /> M CL C<br /> I. KHÁI NI M TÁI CƠ C U KINH T VÀ B I C NH TÁI CƠ C U KINH<br /> T T I VI T NAM ................................................................................................. 2<br /> 1.<br /> <br /> Quan ni m v tái cơ c u kinh t ....................................................................... 2<br /> <br /> 2.<br /> <br /> B i c nh tái cơ c u kinh t t i Vi t Nam .......................................................... 5<br /> <br /> II.<br /> TH C TR NG M T NĂM TRI N KHAI TÁI CƠ C U KINH T T I<br /> VI T NAM ............................................................................................................... 8<br /> 1. Ch trương, chính sách liên quan n tái cơ c u kinh t , chuy n i mô hình<br /> tăng trư ng.............................................................................................................. 8<br /> 2. Nh ng bi n pháp c th nh m th c hi n m c tiêu tái cơ c u kinh t , chuy n i<br /> mô hình tăng trư ng.............................................................................................. 12<br /> 2.1. Tái cơ c u<br /> <br /> u tư v i tr ng tâm là<br /> <br /> u tư công ........................................ 13<br /> <br /> 2.2. Tái cơ c u doanh nghi p nhà nư c ........................................................... 20<br /> 2.3. Cơ c u l i th trư ng tài chính v i tr ng tâm là tái cơ c u h th ng ngân<br /> hàng thương m i................................................................................................ 27<br /> III.<br /> ÁNH GIÁ CHUNG SAU M T NĂM TH C HI N TÁI CƠ C U KINH<br /> T VÀ M T S BÀI H C RÚT RA.................................................................... 32<br /> 1.<br /> <br /> M ts<br /> <br /> ánh giá chung ................................................................................... 32<br /> <br /> 2.<br /> <br /> M t s bài h c rút ra và khuy n ngh ............................................................. 36<br /> <br /> SUMMARY: ECONOMIC RESTRUCTURING: ONE YEAR OVERVIEW ... 43<br /> TÀI LI U THAM KH O ........................................................................................ 51<br /> <br /> TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LI U – S<br /> <br /> 3/2013<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> TÁI CƠ C U KINH T : M T NĂM NHÌN L I<br /> Tháng 10 năm 2011, H i ngh Trung ương 3 (khóa XI) ã bàn và quy t nh tái<br /> cơ c u n n kinh t g n v i i m i mô hình tăng trư ng, theo hư ng nâng cao ch t<br /> lư ng, hi u qu và s c c nh tranh. Theo ó, trong 5 năm t i, vi c cơ c u l i n n kinh<br /> t t p trung vào 3 lĩnh v c quan tr ng nh t là: Tái cơ c u u tư v i tr ng tâm là u<br /> tư công; Cơ c u l i th trư ng tài chính v i tr ng tâm là tái cơ c u h th ng ngân hàng<br /> thương m i; Tái cơ c u doanh nghi p nhà nư c. B K ho ch và<br /> u tư ã ư c<br /> Chính ph giao so n th o<br /> án t ng th Tái cơ c u n n kinh t g n v i i m i mô<br /> hình tăng trư ng. Ngày 19/2/2013, Th tư ng Chính ph ã ký phê duy t<br /> án t ng<br /> th tái cơ c u kinh t g n v i chuy n i mô hình tăng trư ng theo hư ng nâng cao<br /> ch t lư ng, hi u qu và năng l c c nh tranh giai o n năm 2013 – 2020. Trong hơn<br /> m t năm qua, các B , Ngành, t ch c và cơ quan liên quan ã có nhi u ho t ng và<br /> phương hư ng<br /> th c hi n ch trương này. Tuy nhiên, quá trình tái cơ c u còn c n<br /> gi i quy t và vư t qua nhi u v n<br /> t ư c m c tiêu<br /> ra. Chuyên<br /> này t p<br /> trung rà soát l i m t năm th c hi n quy t nh v Tái cơ c u n n kinh t nh ng vi c<br /> ã làm ư c, ch ra nh ng khó khăn, vư ng m c ang g p ph i, ng th i,<br /> xu t<br /> m t vài gi i pháp kh c ph c trong th i gian t i.<br /> I. KHÁI NI M TÁI CƠ C U KINH T<br /> KINH T T I VI T NAM<br /> <br /> VÀ B I C NH TÁI CƠ C U<br /> <br /> 1. Quan ni m v tái cơ c u kinh t<br /> a. Cơ c u kinh t là gì?<br /> Theo C.Mác, cơ c u kinh t c a xã h i là toàn b nh ng quan h s n xu t phù<br /> h p v i quá trình phát tri n nh t nh c a các l c lư ng s n xu t v t ch t. Mác ng<br /> th i nh n m nh, khi phân tích cơ c u, ph i chú ý n c hai khía c nh là ch t lư ng và<br /> s lư ng, cơ c u chính là s phân chia v ch t và t l v s lư ng c a nh ng quá trình<br /> s n xu t xã h i. Như v y, cơ c u kinh t là t ng th các ngành, lĩnh v c, b ph n kinh t v i<br /> v trí, t tr ng tương ng c a chúng và m i quan h h u cơ tương i n nh h p thành.<br /> Khi phân tích cơ c u kinh t , ngư i ta thư ng d a trên hai phương di n, g m:<br /> khía c nh v t ch t kĩ thu t và kinh t xã h i c a cơ c u. V m t v t ch t xã h i, các<br /> y u t c th bao g m: Cơ c u theo ngành ngh , lĩnh v c kinh t ph n ánh s lư ng,<br /> v trí, t tr ng các ngành, lĩnh v c, b ph n c u thành n n kinh t ; Cơ c u theo quy<br /> mô, trình<br /> kĩ thu t, công ngh c a các lo i hình t ch c s n xu t ph n ánh ch t<br /> lư ng các ngành, lĩnh v c, b ph n c u thành n n kinh t ; Cơ c u kinh t theo vùng<br /> lãnh th ph n ánh kh năng k t h p, khai thác tài nguyên, ti m l c kinh t -xã h i c a<br /> các vùng ph c v cho m c tiêu phát tri n n n kinh t qu c dân th ng nh t.<br /> Phương di n th hai, xét theo cơ c u kinh t v m t kinh t -xã h i, bao g m: Cơ<br /> c u theo các thành ph n kinh t ph n ánh kh năng khai thác năng l c t ch c s n<br /> xu t kinh doanh c a m i thành viên xã h i; Cơ c u kinh t theo trình<br /> phát tri n c a<br /> quan h hàng hoá ti n t . Nó ph n ánh kh năng gi i quy t m i quan h và s tác ng qua<br /> l i gi a các ngành, lĩnh v c và các b ph n h p thành n n kinh t qu c dân th ng nh t.<br /> TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LI U – S<br /> <br /> 3/2013<br /> <br /> 2<br /> <br /> T nh ng y u t trên, có th th y, m t cơ c u kinh t h p lý s có kh năng t o<br /> ra quá trình tái s n xu t m r ng, áp ng các i u ki n: phù h p các quy lu t khách<br /> quan; ph n ánh kh năng khai thác s d ng ngu n l c kinh t trong nư c và áp ng<br /> yêu c u h i nh p v i qu c t và khu v c, nh m t o ra s cân i, phát tri n b n v ng;<br /> phù h p xu th kinh t , chính tr c a khu v c và th gi i.<br /> b. Yêu c u<br /> <br /> t ra v i tái cơ c u kinh t<br /> <br /> Yêu c u tái cơ c u n n kinh t , chuy n i mô hình tăng trư ng ư c t ra trong<br /> Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i giai o n năm 2011 - 2020 mà i h i ng l n<br /> th XI thông qua, trong ó xác nh rõ: th c hi n cơ c u l i n n kinh t , tr ng tâm là<br /> cơ c u l i các ngành s n xu t và d ch v phù h p v i các vùng; thúc y cơ c u l i<br /> doanh nghi p và i u ch nh chi n lư c th trư ng; tăng nhanh giá tr n i a, giá tr gia<br /> tăng và s c c nh tranh c a s n ph m, doanh nghi p và c a n n kinh t ; phát tri n kinh<br /> t trí th c. G n phát tri n kinh t v i b o v môi trư ng phát tri n kinh t xanh. Chi n<br /> lư c xác nh: “Chuy n i mô hình tăng trư ng t ch y u phát tri n theo chi u r ng<br /> sang phát tri n h p lý gi a chi u r ng và chi u sâu, v a m r ng quy mô v a chú<br /> tr ng nâng cao ch t lư ng, hi u qu , tính b n v ng”.<br /> Hai khái ni m “tái cơ c u kinh t ” và “chuy n i mô hình tăng trư ng” ã ư c<br /> gi i truy n thông, nghiên c u kinh t và ho ch nh chính sách s d ng ph bi n<br /> trong nhi u năm qua.<br /> <br /> TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LI U – S<br /> <br /> 3/2013<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hình 1: Chuy n<br /> <br /> i mô hình tăng trư ng<br /> <br /> Ngu n: K y u di n àn kinh t mùa xuân (2012)- y ban Kinh t c a Qu c<br /> h i và UNDP t i Vi t Nam<br /> Theo quan i m c a TS. Nguy n ình Cung, chuy n i mô hình tăng trư ng<br /> hi n nay v b n ch t là thay i ng l c c a tăng trư ng kinh t ; năng su t lao ng,<br /> hi u qu s d ng các ngu n l c ph i ư c c i thi n<br /> d n thay th s lư ng u tư,<br /> lao ng, tài nguyên thiên nhiên và tr thành ng l c c a tăng trư ng kinh t .<br /> Như v y, c th hơn, tái cơ c u kinh t là1 quá trình phân b l i ngu n l c (trư c<br /> h t là v n u tư) trên ph m vi qu c gia nh m c i thi n và nâng cao hi u qu s d ng<br /> các ngu n l c nói riêng và c a tòan b n n kinh t nói chung (bao g m hi u qu k<br /> thu t và hi u qu phân b ).<br /> làm ư c i u ó, v chính sách, c n c i thi n và nâng<br /> cao ch t lư ng môi trư ng kinh doanh ( n nh kinh t vĩ mô, phát tri n h t ng, phát<br /> tri n ngu n nhân l c và c i cách th ch , v.v…)<br /> cơ ch th trư ng ư c v n hành<br /> t t và phát huy y<br /> hi u l c trong huy ng và phân b ngu n l c. Kh i ng c a<br /> tái cơ c u kinh t ph i là i m i h th ng òn b y khuy n khích, thúc y ngu n l c<br /> phân b<br /> n nh ng nơi s d ng có hi u qu cao hơn, ng th i, bu c các doanh<br /> nghi p, các nhà u tư ph i i m i cách th c s d ng ngu n l c, i m i cách th c<br /> qu n lý, v.v...<br /> nâng cao hi u qu , năng cao năng su t và nâng cao năng l c c nh<br /> tranh. Như v y, thay i th ch , thay i t o l p h th ng òn b y phù h p chính là<br /> kh i u c a quá trình tái cơ c u kinh t .<br /> <br /> 1<br /> <br /> TS. Nguy n ình Cung, K y u di n àn kinh t mùa xuân (2012)- y ban Kinh t c a Qu c h i và<br /> UNDP t i Vi t Nam)<br /> <br /> TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LI U – S<br /> <br /> 3/2013<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2