intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực đồng bằng – Chuyên đề 1

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

92
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực đồng bằng – Chuyên đề 1: Tin học căn bản. Chuyên đề này sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức căn bản như: Các khái niệm cơ bản về máy tính, hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực đồng bằng – Chuyên đề 1

BONOIVU<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> A<br /> <br /> ::..<br /> <br /> CHUYENDEI<br /> <br /> <br /> TIN HOC CO BAN<br /> <br /> •<br /> T4P TAl LIJU GIANG D~ y<br /> nANH CHO LOP DOl DUONG<br /> <br /> KIEN THUC vA KY NANG CONG NGH:E: THONG TIN<br /> <br /> <br /> ,,~ DQ, CONG CHUC XA KHU vVC DONG DANG<br /> <br /> ~~~,<br /> <br /> rGll~ Quyit djnh s6:1-£ilQD-BNV ngay!JO thang!i nam<br /> .,,~.,.- 'J.blo<br /> <br /> -1JJ[J<br /> <br /> cija B(j trrrimg B(j N(ji vp)<br /> <br /> Hit Noi - 2012<br /> •<br /> <br /> 2012<br /> <br /> BAIl: cAe KHAI NI~M co BAN VE MAy TiNH<br /> 1. Cac khai ni~m CO' ban v~ may tinh.<br /> Sau khi hoan thanh nQi dung nay, ngrro; sir d\lng n~m drrQ'c:<br /> • Cac lol;li may dnh ph6 bi€n hi~n nay.<br /> • Cac b('> ph?n chinh cua may dnh ca nhan.<br /> ~"<br /> <br /> • Cac thi€t bi 1uu tm, thi€t bi d~u VflO, thi€t bi d~u ra.<br /> <br /> • Sa d6, cach dau n6i, l~p di;it thiSt bi ph~n cung.<br /> • Cac 10l;li ph~n mem thong dVng.<br /> • Cach bao quan may dnh.<br /> <br /> 1.1. Cac IO\li may tinh.<br /> May dnh, hay con gQi 1a may vi tinh hoi;ic may di~n toan, 1a nhUng thi€t bi hay h~<br /> th6ng dUng de tinh toan, kiem soat cac hOl;lt d('>ng co the bieu di€n du6'i dl;lllg s6 hay quy<br /> 1u?t logic. May tinh duqc l~p ghep boo cac thanh ph~n co the thlJC hi~n cac chuc nang dan<br /> gian dii dinh nghla tru6'c. Qua trinh tac d('>ng cua cac thanh phk nay dii tl;lo cho may tinh<br /> kha nang xu 1y thong tin. NSu duqc thiSt l?p chillh xac (thong thuemg boi cac chuang<br /> trinh may tinh) thi may tinh co the mo phong ll;li m('>t s6 khia cl;lnh cua van de hay cua h~<br /> th6ng.<br /> Co nhieu cach de phan 10l;li may tinh, cach ph6 biSn nhat 1a phan lol;li may tinh dlJa<br /> tren mvc dich cua nguai su dVng bao g6m cac 10l;li: Sieu may tinh, may tinh lan, may chu,<br /> may trl;lm, may tinh ca nhan (PC), may tinh xach tay (Laptop), may tinh bang, thi€t bi h6<br /> trq ky thu?t s6 ca nhan (PDA), vv...Trong khuon kh6 tai 1i~u nay chi de C?P t6'i hai 10l;li<br /> may tinh ph6 biSn hi~n nay 1a may tinh ca nhan (PC) va may tinh xach tay (Laptop).<br /> <br /> 1.1.1. May tinh ca nhan - PC (Personal Computer).<br /> La 10l;li may vi dnh de ban nho, ph6 biSn nhfrt v6'i gia ca, kich thu6'c va SlJ tuang<br /> thich cua no phu hqp v6'i nhieu nguai su dvng. May dnh ca nhan duqc l~p ghep boi<br /> nhieu linh ki~n, thanh ph~n khac nhau nhu: Vo may Hnh, b('> ngu6n, bo ml;lch chu, kh6i<br /> xu ly trung tam, b('> nh6' RAM, 6 rna cung, 6 rna quang, vv ...<br /> <br /> Hlnh 1: May tinh ca nhan.<br /> <br /> 1.1.2. May tinh xaeh tay (Laptop).<br /> La lo~i may tinh ca nhan nho gQn co th~ mang xach duQ'c, thuemg dung cho<br /> nhfrng nguai thuemg xuyen di chuy~n. No thuemg co trQng luqng nhtt, tuy thuc nhi~u vao ngu6n may tinh<br /> boi no cung cl1p nang luqng cho cac thi~t bi nay h01;lt d(>ng. M(>t b(> ngu6n chl1t luqng<br /> kern, kh6ng cung cl1p du c6ng sul1t hoi;ic h01;lt d(>ng kh6ng 6n dinh se co th~ gay nen Sl,l'<br /> ml1t 6n dinh cua h~ th6ng may tinh (vi dl) cung cl1p di~n ap qua thl1p cho cac thi~t bi, co<br /> <br /> nhi~u nhiSu cao tl1n gay sai l~ch cac tin hi~u trong h~ th6ng, hu hong hoi;ic lam giam tu6i<br /> thQ cac thi~t bi n~u cung cl1p di~n ap dl1u ra cao han di~n ap dinh muc).<br /> M(>t b(> ngu6n dugc coi la t6t n~u nhu dap Ung dugc cac y~u t6 sau:<br /> - Sl,l' 6n dinh cua di~n ap dl1u ra.<br /> <br /> tu truOng, di~n truOng, nhiSu sang cac b(> ph~n khac xung<br /> quanh no va phai chiu dl,l'ng dugc tu truOng, di~n truOng, nhiSu tu cac v~t khac xung<br /> - Ngu6n kh6ng gay ra<br /> <br /> quanh tac d(>ng d~n no.<br /> - Khi h01;lt d(>ng toa it nhi~t, kh6ng gay rung, 6n nho.<br /> - Cac day n6i dl1u ra da d1;lng, nhi~u chul1n chan c~m, dugc bQC day gQn gang va<br /> ch6ng nhiSu.<br /> - Uam bao h01;lt d(>ng 6n dinh v6i c6ng sul1t thi~t k~ trong m(>t thai gian h01;lt<br /> d(>ng dai.<br /> - Dai di~n ap dl1u vao cang r(>ng cang t6t, da s6 cac ngu6n chl1t luqng cao co dai<br /> <br /> di~n ap dl1u vao tu 90 d~n 260V, tl1n s6 50/60 Hz.<br /> <br /> Hinh 4: B9 ngu6n may tinh.<br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2