intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực đồng bằng – Chuyên đề 4

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

81
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực đồng bằng – Chuyên đề 4: Mạng và khai thác thông tin trên mạng. Nội dung chính trong chuyên đề gồm có: Khái niệm về mạng, giới thiệu mạng internet; tìm kiếm thông tin trên internet; dịch vụ thư điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực đồng bằng – Chuyên đề 4

BONOlVU<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> A<br /> <br /> ~<br /> <br /> CHUYENDEN<br /> <br /> MANG vA KHAI THAC THONG TIN TREN MANG<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> TAp TAl LIEU GIANG DAY<br /> •<br /> •<br /> •<br /> DANH CHO LOP D()I DUONG<br /> <br /> KIEN THUC vA<br /> <br /> ICY NANG CONG NGH~ THONG TIN<br /> <br /> <br /> CHO CAN DQ, CONG CHUC XA KHU VVC D()NG DANG<br /> <br /> <br /> 2012<br /> <br /> Hit Noi - 2012<br /> •<br /> <br /> 1. DE MVC 1: Khai ni~m vS m~lDg, giOi thi~u mttng Internet.<br /> <br /> Sau khi hoan thanhoqi dung nay, nglriri sa d\lng nim clavc:<br /> • Cae khai ni~m v~ m~g: MWlg c\le bQ (LAN); ~g di~n rQng; M~g Internet;<br /> M~g Intranet; M~g Extranet.<br /> • T6ng quan v~ Internet.<br /> • Trinh duy~t Internet Explorer (IE).<br /> <br /> 1.1. Khai ni~m vS mttng.<br /> <br /> M~g may tinh hay h~ thbng m~g (computer network hay network system),<br /> <br /> dugc thi~t l~p khi c6 til 2 may vi tinh tra len k~t nbi vo; nhau bfutg cap truy~n dfr li~u<br /> ho~c 3G, 4G, Wimax d~ chia se tai nguyen qua m~g nhu may in, thi~t bi lUll tm,<br /> chuang trinh ling d\IDg. Tang tinh hi~u qua, an tom, tin c~y khi khai thac dfr li~u lUll<br /> trfr tren may tinh nhu hinh 1.<br /> <br /> -~~<br /> <br /> -<br /> <br /> ~.J'.<br /> ~\<br /> <br /> ffinh 1: M6 hinh mqng may tinh.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.1.1. M,ng ey.e b{) (LAN).<br /> M~ng khai dAu vm quy mo rfrt nho, v6'i khoang 10 may tinh vil m(>t may in duQ'c<br /> <br /> k€t n6i vm nhau. Khi cong ngh~ m~ng con h~n ch€, thi s6 luqng may tinh cling nhu<br /> khoang cach v~t Iy mil m~ng bao phil cling con bi h~ ch€. ChAng h~,<br /> dAu th~p<br /> <br /> kY<br /> <br /> a nhihlg nam<br /> <br /> 80, phuang phap I~p d~t cap ph6 bi€n nhfrt nen chi cho phep chimg 30<br /> <br /> may, vm chi~u dili cap t6i da khoang 183m nhu hinh 2.<br /> May 1<br /> A<br /> <br /> MAy 2<br /> •<br /> <br /> !lo8U,.<br /> <br /> Ma"<br /> A<br /> <br /> MayS ...,6 AU,7 !loUy'<br /> It<br /> 8<br /> It.<br /> <br /> May. May1.<br /> <br /> I'<br /> <br /> -gg;J<br /> <br /> "<br /> <br /> Port 1 .12<br /> .,.~<br /> <br /> '*<br /> <br /> --<br /> <br /> "'t<br /> <br /> ,<br /> ,'-,''" " "<br /> .'" , " ' '" ' "<br /> ,"<br /> <br /> .of!'<br /> <br /> .<br /> <br /> ,1' ,,_,,"<br /> """""" """ ,,'"<br /> ",<br /> rtIP<br /> <br /> ..... A<br /> <br /> £~ '"~,..:fut ",,",<br /> <br /> fij~"\-..z.;j'f..<br /> <br /> '"<br /> ...<br /> ,...<br /> <br /> .,t-h,,£<br /> <br /> PM t3·2A<br /> <br /> "<br /> <br /> UTP CAt 5 cable<br /> <br /> ---r<br /> <br /> U'f_.<br /> <br /> -----<br /> <br /> -----May 11<br /> <br /> c;<br /> <br /> May 12 Mot" 13<br /> <br /> 'C<br /> <br /> *r14<br /> It<br /> <br /> IC.h ONnh<br /> <br /> kt tJ.4t<br /> <br /> ....,<br /> A<br /> <br /> ffinh 2: M6 hinh m{lngc~c bfj (Lan).<br /> M~g C\lC<br /> <br /> b(> (LAN- Loeal Area Network) lil m(>t<br /> <br /> lo~i m~g<br /> <br /> may tinh duQ'c cili<br /> <br /> d~t trong ph~m vi dia Iy nho, chAng h~ m(>t toil nhil, trucmg hQc, cong sav.v. Khoang<br /> <br /> cach 100 nhfrt giua cac may tinh trong m~g khoang tren dum 1OOm. M~ng<br /> duQ'c chia lilm 2<br /> <br /> C\lC<br /> <br /> --,<br /> <br /> b(><br /> <br /> lo~i:<br /> <br /> - M~g ngang hang (Peer-to-Peer) con gQi lil m~ng dAng dAng, lil m(>t m~g may<br /> <br /> ~~~~~~~~~~~W~~~ri~<br /> thong cila cac may tham gia, chir khong ~p trung vilo m(>t s6 nho cac may chil trung<br /> tam nhu cac m~g thong thuOng. M~g dAng dfutg thuOng duQ'c sir dvng d€ k€t n6i cac<br /> may thong qua m(>t luqng k€t n6i d~ng tuy bi€n. M~g dAng dAng co nhi~u (rng dvng,<br /> (rng dvng thuOng xuyen g~p nhfrt lil chia se t~p tin, tfrt ca cac d~g nhu am thanh, hinh<br /> anh, du li~u,... ho~c d€ truy~n du li~u thCri gian th\lc nhu di~n tho~i VoIP nhu hinh 3.<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> ......<br /> <br /> Hinh 3: M6 hinh mgng ngang hang (Peer-ta-Peer).<br /> <br /> - M~g dlJa tren may ehu (Server-Based) bao g6m cae may khaeh va cae may<br /> ehu ehuyen d\lng. May ehu ehuyen d\lng la may chi hOl;lt de}ng nhu me}t may ehu,<br /> khong kiem luon vai tro may khaeh hay trl;lm lam vi~e. Cae may khaeh nh~ duge cae<br /> dieh V\l khae nhau do may ehu eung e~p.<br /> Vi~ truy~n thong trong h~ th6ng nay ehu y€u duge ti€n hanh gifta nhi~u may khaeh<br /> <br /> va me}t vai may ehu, do v~y luqng thong tin vao/ra cae may ehu rdt Ian nhu hinh 4.<br /> E:::::::J<br /> E:::::::J<br /> <br /> server<br /> <br /> Hinh 4: M6 hinh mgng khach \ chit (Server\ Client).<br /> <br /> SlJ phan bi~t gifta 2 IOl;li ml;lng noi tren la r~t quan trQng, do mc3i IOl;li co nhUng<br /> khfl nang khae nhau. LlJa ehQn IOl;li m~g nao d~< Hip d~t eho phil hgp con ph\l thue}e<br /> vao nhi~u y€u t6:<br /> - Quy mo t6 ehire (eong ty, van phong).<br /> - Mire de} bflo m~t e~ co.<br /> - LOl;li hinh eong vi~e.<br /> - Mire de} hc3 trg san co trong eong tae quan trio<br /> - Nhu eAu eua ngum sir d\lng.<br /> - Ngan saeh m~g.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1.2. M,ng di~n rqng (k~t nai LAN to LAN).<br /> M~g di~n fQng WAN (wide area network) III rn~g dit li~u duQ'c thiet ke d€ ket<br /> <br /> n6i giita cac rn~g do thi (rn~g MAN), giita cac khu V\IC dia Iy cach xa OOau. XtSt v€<br /> quy rno dia Iy, rn~g GAN (global area network) co quy rno 1611 ooAt, sau do den<br /> rn~g<br /> <br /> WAN va rn~g LAN OOu hinh 5.<br /> <br /> ~"<br /> <br /> ~LAN~<br /> <br /> /"~'<br /> <br /> <br /> ~"<br /> <br /> ~"<br /> <br /> <br /> ~LAN~ WAN ~LAN~<br /> ,riil/'<br /> <br /> ,./'<br /> <br /> L3'-.<br /> <br /> /L3<br /> <br /> "'~LAN~<br /> ft=:=J"<br /> ,~<br /> <br /> Hinh 5: M6 hinh mqng di~n r(jng (Wan).<br /> Cac rn~g C\lC bQ ho~t dQng t6t trong rnQt ph~ vi dia Iy 006. Khi s6 Iuqng ngum<br /> dimg tang, ph~ vi rn~ng tang, rna fQng cac rn~g C\lC bQ bAng cach sir d\lllg cac thiet<br /> bi ket n6i OOu bQ I~p, cAu n6i, bQ djnh tuyen, cimg cac phu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2