intTypePromotion=1

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 5

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:191

0
48
lượt xem
3
download

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 5: Phần mềm mã nguồn mở. Nội dung chính trong chuyên đề gồm có những bài học sau: Tổng quan về phần mềm mã nguồn mở, giới thiệu một số phần mềm mã nguồn mở cơ bản. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 5

BONOIVU<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> A<br /> <br /> '"<br /> <br /> CHUYENDEV<br /> <br /> <br /> PHAN MEM MA NGUON MO<br /> <br /> TAP TAl LIEU GIANG DAY<br /> •<br /> •<br /> •<br /> DAND CRO LOP B()I DUONG<br /> <br /> KIEN THUC vA<br /> <br /> KY NANG CONG NGH:E: THONG TIN<br /> <br /> <br /> CHO~BO, CONG CHUC XA KHU VVC MIEN NiH, TRUNG DU<br /> <br /> ~<br /> <br /> Q<br /> <br /> ~.:~~~~ \.<br /> <br /> vA VUNG DAN TQC<br /> <br /> (B~ ".... . ~.."?Jt) Quyetiljnh s6: tKUQD-BNV ngiiy 50 tbling ~ nam<br /> ~<br /> ciia Bi) tTuong Bi) Ni)i V{l)<br /> <br /> Hit Noi - 2012<br /> •<br /> <br /> 2012<br /> <br /> BM 1: TONG QUAN vE pHAN MEM MA NGUON MO<br /> <br /> <br /> San khi hoan thanh nqi dung nay, ngvoo sv d\lng nim dU'f}'e:<br /> <br /> • PhAn rnem rna ngu6n mC! la gi.<br /> • T~i sao nen dimg phAn mem rna ngu6n mC!.<br /> • Chinh sach cua nha nuuc ve phAn mem rna ngu6n mC!.<br /> • Dinh huang cua nha nuuc ve phAn mem rna ngu6n mC!.<br /> • Gim thi~u bQ rna cai phAn mem rna ngu6n rna.<br /> <br /> 1. Phin m~m ma ngu8n mltla gi.<br /> PhAn rnern rna ngu6n rna (PMNM) la phAn rnern may tinh vm rna ngu6n duqc<br /> cong b6 va su d\lng rnQt gidy phep ngu6n rna.<br /> T6 chuc Sang ki~n Ngu6n rna (OSI - Open Source Initiative) hi t6 chuc phi lqi<br /> nhu~ qu6c t~ da dua ra djnh nghia PMNM va hi noi phe chufut cac gidy phep ngu6n<br /> <br /> rna. OSI djnh nghia rdng PMNM la phAn rnern thoa man cac tieu chi co ban nhu sau:<br /> - Quyen ch~y chuang trinh;<br /> <br /> - Quyen xern rna ngu6n, thay d6i no de phil hqp vm rn\lc dich cua rninh;<br /> <br /> - Quyen tai phan ph6i l~i chuang trinh, rna ngu6n;<br /> <br /> -..<br /> <br /> .....<br /> <br /> - Quyen tai phan ph6i l~i chuang trinh vm nhiing thay d6i cua rninh (sau khi da<br /> sua d6i);<br /> - Khong phan bi~t quyen do vm t6 chuc hay ~a nhan;<br /> <br /> - Trung l~p vui cac san phfun ngu6n rna;<br /> <br /> - Trung l~p d6i vm ph~ vi, nganh nghe irng d\Jng ngu6n rna;<br /> <br /> - Trung l~p vm san phdrn ngu6n rna;<br /> <br /> - Trung l~p vm cong ngh~.<br /> <br /> PMNM co the co phi ho~c rni~n phi (phAn rnern rni~n phi hi phAn rnern vm chi<br /> <br /> phi bdng khong). Vi d\l: Ban phan ph6i Debian (dga tren nhan Linux) cling nhu bQ<br /> phAn rnern van phong OpenOffice.org (hay LibreOffice.org) hi cac PMNM va rni~n<br /> 1<br /> <br /> phi. Ban phan ph6i Linux Redhat la rnQt PMNM co phi.<br /> PMNM co th€ duQ'c phat tri€n bOi ca nhan, t6 chfrc, cong ty hay chinh phu. D~n<br /> nay, PMNM da thu hut duQ'c sg chu<br /> <br /> y cua cQng d6ng,<br /> <br /> doanh nghi~p cling nhu kh6i<br /> <br /> chinh phu trong va ngoai nu6'c. Trang web sourceforge.net la nm k~t n6i hon 2 tri~u<br /> thanh vien vm hon 300 ngan dg an khac nhau. S6 lugng san phArn PMNM ngay cang<br /> phong phu, chAt lugng ngay cang duQ'c nang cao va co kha nang c~nh tranh duQ'c v6'i<br /> cac phcln rn€rn ban quy€n (hay phc1n rn€rn thuong rn~i).<br /> Tuong W PMNM, gc1n day cling xuAt hi~n cac phong trao phcln Clrng rna, nQi<br /> <br /> -..<br /> <br /> dung rna (tranh anh, nh~c, phirn...), du li~u rna (ban d6 (open street map), bach khoa<br /> toan thu (wikipedia))... thu hut cQng d6ng toan th~ gim tharn gia.<br /> <br /> --..<br /> <br /> 2. T~i sao nen dung phin m~m ma ngu6n ma.<br /> Phcln rn€rn rna ngu6n rna dern l~i cac lqi fch nhu sau:<br /> <br /> ThO' nhit: PMNM co tinh wong mc cao (d~ dang tich hQ'P·cac h~ th6ng, phcln<br /> rn€rn vm nhau thong qua "c6ng giao ti~p" la cac chuAn rna); d~ dang ban dja hoa (d~<br /> <br /> .....<br /> <br /> dang djch giao di~n sang ti~ng ban dja); co dQ my bi~n va tinh linh ho~t cao (co th€<br /> <br /> ......<br /> <br /> dUng h~ th6ng, san phk PMNM do cho cac rno hinh, t6 chfrc rna chi ccln my bi~n<br /> theo cac d~c thu rieng bi~t cua nguOi sir d\lIlg).<br /> <br /> ThO' hai: Giarn t6ng chi phi sa hftu (Total Cost of Ownership), C\l th€ la:<br /> - GiAm thi€u chi phi ban quy€n phc1n rn€rn;<br /> - Giarn thi€u chi phi trong su6t vong dOi san phArn (chi phi khi c~p nh~t cac<br /> phien ban);<br /> - Giarn chi phi phat tri€n phcln rn€rn dap lrng theo yeu cc1u nghi~p V\l: Sir d\lIlg<br /> phcln rn€rn, cac rno dun co sdn d€ phat tri€n ti~p, sira d6i di€u chinh cho phu hQ'P vm<br /> <br /> nghi~p V\l C\l th€;<br /> - Lo~i b6 ho~c c~t giarn chi phi h3 trQ' h~u rnai. Trong rno hinh phat tri€n PMNM<br /> theo hu6'ng sir d\lIlg cQng d6ng, nguOi sir d\lIlg PMNM h3 trQ' ldn nhau, khong nhAt<br /> <br /> -,<br /> <br /> thi~t phai tra phi.<br /> <br /> Chi phi ban dc1u cua PMNM wong d6i thAp vi da s6 PMNM la rni~n phi. N~u 19a<br /> chQn dUng PMNM co chAt lugng t6t, vi~c thay th~ rnQt phcln rn€rn ban quy€n khac<br /> cling nhu khi tri€n khai rnm la kha thi va ti~t ki~rn. Ngoai chi phi rnua phcln rn€rn, khi<br /> chuy€n d6i tic rnQt phcln rn€rn ban quy€n rna nguai dung da quen sir d\lng sang rnQt<br /> PMNM se phat sinh chi phi dao t~o l~i nguOi dUng. Di€u nay cang co<br /> chUng ta tri€n khai phcln rn€rn tren nhi€u may tinh khac nhau<br /> 2<br /> <br /> adi~n rQng.<br /> <br /> y nghia khi<br /> <br /> -.<br /> <br /> Th.r ba: TiOO an toan va bao rn~t cao.<br /> Cac nghien cUu da cho th~y rfutg, do tiOO rniOO b~ch (se dUQ"c trinh bay duO;<br /> day), PMNM thu hut dUQ"c S\l tharn gia dong dao cua ngmJi dUng, nguOi ki~rn thir,<br /> nguOi phat tri~n. Do do, 16i (va dijc bi~t 16i lien quan tai bao rn~t) cua phfut rn€rn dUQ"c<br /> giri to; nguOi phat tri~n sam han.<br /> thanh vien chiOO cua d\l<br /> <br /> an<br /> <br /> 0<br /> <br /> day, ngmJi phat tri~n khong chi bao g6rn OOUng<br /> <br /> PMNM rna con bao g6rn OOUng nguai phat tri~n co sir<br /> <br /> d\lng PMNM do. Vi OOUng nguOi dUng va nguOi phat tri~n do chia se IQ"i ich vo; OOau,<br /> nen 16i phfut rn€rn thuang dUQ"c sira sam han so vo; cac phfut rn€rn ngu6n dong.<br /> Tinh rniOO b~ch cua PMNM co lien quan rn~t thi~t to; tinh an ninh, bao rn~t cua<br /> phfut rn€rn. Khac vai phAn rn€rn ngu6n dong, PMNM dam bao b~t IcY ai cling co th~<br /> "OOin" dUQ"c rna ngu6n cho dil chung ta co th~ khong hi~u hoan toan no, di€u nay co y<br /> nghla Ian d6i vo; nguai phat tri~n khi hQ sira 16i va them tiOO nang rno; cho phfut rn€rn<br /> hQ sir d\lllg; d6ng thOi dijc bi~t co y nghla vo; cac phfut rn€rn dUng trong an ninh, qu6c<br /> phong cling OOu kh6i cong noi chung, vi n~u khong co rna ngu6n, khong co S\l ph\l<br /> thuQc thi nguOi sir d\lllg bi<br /> <br /> I~<br /> <br /> thuQc vao rnQt cong ty hay rnQt OOorn 000.<br /> <br /> Th.r til': Giarn tinh tr~g vi ph~ ban quy€n phfut rn€rn.<br /> - V~ d€ v€ ban quy€n la rnQt v~ d€ dang dUQ"c Chinh phu va xa hQi quan tam<br /> trong thOi IcY hQi OO~p hoa, dijc bi~t la khi Vi~t Nam da gia OO~p T6 chuc Thuangrn~i<br /> Th~ gio; (WTO). Do v~y vi~c sir d\lllg PMNM la rnQt giai phap d~ ti~t ki~rn v€ chi phi<br /> <br /> cling OOu tuan thu cac quy djnh v€ ban quy€n phfut rn€rn t~i Vi~t Narn.<br /> 3. Chinh sach cfta Nhi nlfCYC v~ phin mim ma ngu6n mO".<br /> DAy rn~OO lIng d\lllg va phat tri~n PMNM la rnQt chu truang dUng dfut da dUQ"c<br /> khfutg djnh trong OOi€u van ban, chti truang, chinh sach cua Dang, Nha nuac va cac<br /> BQ, ban, nganh, C\l th~ OOu sau:<br /> - Quy~t djnh s6 235/2004/QD-TIg ngay 02/3/2004 ctia Thti tuang ChiOO phti v€<br /> phe duy~t D\l an t6ng th~ "Ung d\lng va phat tri~n'PMNM aVi~t Narn giai do~ 2004­<br /> 2008".<br /> - Quy~t djnh s6 169/2006/Qf)-TIg ngay 17/07/2006 va Quy~t djnh s6<br /> 223/2006/QD-TTg ngay 04/10/2006 ctia Thti tuang ChiOO phti v€ vi~c dAu tu rnua s~rn<br /> cac san phdm cong ngh~ thong tin cua cac co quan, t6 chuc sir d\lllg ngu6n v6n ngan<br /> sach OOa nuac, trong do quy diOO phai<br /> <br /> Uti<br /> <br /> tien dAu tu, rnua sb sir d\lllg cac san phdm<br /> <br /> phfut rn€rn t\l do ngu6n rna.<br /> - Quy~t djnh s6 50/2009/QD-TIg ngay 03/4/2009 ctia Thti tuang ChiOO phti ban<br /> hanh "Quy ch~ quan Iy Chuang trinh phat tri~n cong nghi~p phfut rn€rn va Chuang<br /> 3<br /> <br /> trinh phat tri~n cong nghi~p ne)i dung s6 Vi~t Nam", trong do quy dinh: Ngan sach<br /> Trung uang h6 trQ' 63 tinh, thanh ph6 tren toan qu6c, rn6i dia phuang 0,3 tY d6ng rn6i<br /> narn trong giai do~ 4 narn ill 2009 d~n 2012; h6 trQ' Be) Thong tin va Truyen thong 13<br /> <br /> tY d6ng cho nhi~rn Y\l thuc dAy phat tri~n PMNM, C\l th~ cho cac nhi~rn Y\l sau: hoan<br /> chinh, ban dia hoa, Vi~t hoa rne)t s6 san phArn phfut rnern rna ngu6n rna; h6 trQ' chuy~n<br /> d6i sir d\lllg ill phfut rnern ngu6n dong sang phAn rnern rna ngu6n rna; h6 trQ' dao ~o;<br /> bien so~, phat hanh cac tai li~u; t6 chilc he)i thao, he)i nghi nang cao nh~ thilc ve<br /> phfut rnern rna ngu6n rna; h6 trQ' danh gia phAn rnern rna ngu6n rna dap irng duQ'c yeu<br /> cAu d~ khuy~n cao sir d\lng.<br /> - Chi thi s6 07/2008/CT-BTTTI ngay 30/12/2008 cua Be) Thong tin va Truyen<br /> thong ve dAy rn~ irng d\lng PMNM trong ho~t de)ng cua co quan nha nuac.<br /> - Thong tu s6 41/2009/TT-BTITT (thay th~ Quy~t dinh 08/2007/QD-BTITT<br /> ngay 24/12/2007) ngay 30/12/2009 cua Be) Thong tin va Truyen thong ban hanh danh<br /> rn\lC PMNM dap irng yeu cAu sir d\lllg trong co quan nha nuac, trong do co 13 san<br /> phArn PMNM (ca tren may tr~ va may chu) duQ'c khuy~n nghi sir d\lllg.<br /> - Thong tu lien tich s6 142/201O/TTLT-BTC-BTITI ngay 22/9/2010 cua Be) Tai<br /> chinh, Be) Thong tin va Truyen thong ve huang dan vi~c quan ly sir d\lllg kinh phi chi<br /> phat tri~n cong nghi~p CNTT, trong do quy dinh rne)t s6 ne)i dung chi va djnh rnilc chi<br /> cho cong vi~c chuy~n d6i sir d\lllg PMNM va dao ~o.<br /> - Thong tu s6 19/2011/TI-BTITT ngay 0117/2011 cua Be) Thong tin va Truyen<br /> thong ve quy dpm ap d\lllg tieu chuAn djnh d~ng tfli li~u rna trong co quan nha nuac.<br /> Trong tho; gian qua rne)t s6 Be), nganh da tich C\lC tri~n khai cac cong vi~c lien<br /> quan d~n PMNM:<br /> <br /> By Khoa hQC va Cong ngh~: Ph6i hQ'P vai Dai truyen hinh Vi~t Narn t6 chilc<br /> tuyen truyen PMNM, t6 chilc cac he)i thao ve PMNM; h6 trQ' tri~n khai, phat tri~n,<br /> cung cAp giai phap va hinh thanh kho thong tin ve PMNM; xay d\lfig phong tm, nghi~rn<br /> PMNM (OpenLab) ~i TP H6 Chi Minh - day la nm nghien ciru thir nghi~rn, danh gia<br /> cac san phArn PMNM, tu vfut leY thu~t va t6 chilc thumtg xuyen cac khoa dao t~o nang<br /> cao ve PMNM cho cac chuyen gia CNTT Clla cac dan vi quan ly va doanh nghi~p. Be)<br /> Khoa hQc va Cong ngh~ cling da ph6i hQ'P vai CICC Nh~t Ban, UNDP t6 chilc cac<br /> khoa dao t~o giao vien, chuyen gia trlnh de) cao h6 trQ' cho Be), nganh va dja phuang,<br /> cac doanh nghi~p va ce)ng d6ng trong vi~c chuAn bi ngu6n nhan l\lc cho tri~n khai cac<br /> ho~t de)ng ve PMNM. Ngoai ra, Be) cling da dua ne)i dung thi PMNM vao cue)c thi<br /> <br /> Olympic tin hQc toan qu6c nam 2005, narn 2006 va narn 2007.<br /> <br /> B9 Giao dyc va Bao t~lO: (fng d\lllg va dao t~o PMNM trong cac truOng d~i hQc,<br /> cao dfulg va trung hQc chuyen nghi~p: Be) da yeu cAu cac Sa Giao d\lC va Dao t~o, cac<br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2