Thông tin cơ bản về doanh nghiệp: Những tư liệu hữu ích trong tiếp thị

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
90
lượt xem
16
download

Thông tin cơ bản về doanh nghiệp: Những tư liệu hữu ích trong tiếp thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thường phải cung cấp các thông tin về doanh nghiệp, sản phảm hay dịch vụ của mình cho nhiều đối tượng khác nhau, từ các nhân viên, các nhà đầu tư, các khách hàng hiện tại và tương lai, các cơ quan thông tấn báo chí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin cơ bản về doanh nghiệp: Những tư liệu hữu ích trong tiếp thị

  1. Thông tin cơ b n v doanh nghi p: Nh ng tư li u h u ích trong ti p th Trong quá trình ho t ng kinh doanh, các doanh nghi p thư ng ph i cung c p các thông tin v doanh nghi p, s n ph m hay d ch v c a mình cho nhi u i tư ng khác nhau, t các nhân viên, các nhà u tư, các khách hàng hi n t i và tương lai, các cơ quan thông t n báo chí. Th t ra, ây cũng là m t hình th c ti p th và thành công c a doanh nghi p cũng ph thu c vào vi c doanh nghi p cung c p nh ng thông tin này như th nào. Theo các chuyên gia ti p th , doanh nghi p c n chu n b s n 8 lo i thông tin cơ b n dư i ây cung c p cho các i tư ng k trên khi c n thi t . Nh ng thông tin này cũng có th ư c s d ng làm tiêu chu n cho vi c xây d ng các website, các tài li u ti p th c a doanh nghi p.
  2. 1. Nh ng thông tin cơ b n v doanh nghi p Các nhà u tư ti m năng, các nhân viên, các nhà phân tích, các nhà báo c n ph i ư c bi t nh ng thông tin quan tr ng v doanh nghi p thông qua m t b n t b ch (fact sheet), bao g m nh ng thông tin sau: ngày thành l p doanh nghi p; nơi t tr s chính và các chi nhánh c a doanh nghi p; tên và thông tin v nh ng ngư i sáng l p và các thành viên trong ban lãnh o c p cao; thông tin liên l c v i doanh nghi p; tuyên b g n bó v s m nh c a doanh nghi p. 2. Nh ng thông tin cơ b n v s n ph m M i s n ph m và d ch v c a doanh nghi p cũng ph i có m t b n thông tin cơ b n bao g m nh ng n i dung sau: ch c năng c a s n ph m; các c i m phân bi t; so sánh s n ph m c a doanh nghi p v i các s n ph m hay d ch v cùng lo i trên th trư ng; ch t lư ng s n ph m ( t nh ng tiêu chu n ch t lư ng cao); tin c y c a s n ph m; giá bán hay chi phí. 3. Ti u s c a nh ng ngư i sáng l p và các nhà lãnh oc p cao Doanh nghi p nên chu n b s n nh ng thông tin tóm t t v h c vi, b ng c p, nh ng gi i thư ng, các công trình nghiên c u, quá trình ho t ng và kinh nghi p c a các nhà sáng l p và các thành viên
  3. c ah i ng qu n tr . 4. Câu tuyên b s m nh L i tuyên b s m nh cũng gi ng như “kim chi nam” c a m t doanh nghi p t o ra ng cơ làm vi c và nh hư ng cho i ngũ nhân viên, giúp cho các nhân viên m i nhanh chóng hi u ư c ư ng hư ng ho t ng c a doanh nghi p. L i tuyên b s m nh cũng có th giúp t o ra m t n tư ng t t cho các nhà u tư, các ngân hàng, các cơ quan thông t n. 5. Ngu n g c c a doanh nghi p Bên c nh b n t b ch, doanh nghi p cũng nên có m t o n văn nh nói v hoàn c nh ra i c a mình. 6. Danh sách các khách hàng và các i tác Các nhà u tư và các khách hàng ti m năng có th r t quan tâm n các thông tin này. 7. Nh ng thông tin cung c p cho báo chí Khi chu n b khai trương hay chu n b ưa m t s n ph m m i ra th trư ng hay tham d m t cu c tri n lãm, doanh nghi p thư ng ph i cung c p m t s thông tin cho báo chí. Nh ng thông tin này bao g m: logo c a doanh nghi p; thư gi i thi u doanh nghi p; s n
  4. ph m hay d ch v c a doanh nghi p; b n t b ch v doanh nghi p; b n gi i thi u s n ph m; thông cáo báo chí; các bài vi t nói v doanh nghi p; danh thi p; ngu n g c và hoàn c nh ra ic a doanh nghi p. 8. H sơ lưu tr thông tin nói v doanh nghi p t bên ngoài Nên c m t ngư i trong công ty ch u trách nhi m thu nh p và lưu tr các thông tin, bài vi t nói v doanh nghi p. N u doanh nghi p c n th c hi n m t chi n d ch PR (giao t v i công chúng), thì nên thuê m t công ty PR chuyên nghi p ng ra th c hi n vi c g i các thông cáo báo chí cho nh ng t báo thích h p.
Đồng bộ tài khoản