Thông tư 108/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
97
lượt xem
11
download

Thông tư 108/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 108/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm của Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 108/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  108  c /1999/TT/BT C  n g µ y 4 th¸ng 9 n¨ m  1999 H íng d É n  b æ  s u n g  m ét sè ®i Ó m  cña th«ng t sè 45/1999/TT­B T C  n g µy  4/5/1999 q ui ® Þ n h   h Õ  ® é   n g    p h Ý   h o  c¸n b é,  n g   h øc   h µ  n ­ c c« t¸c c c« c n íc ®i c«n g  t¸c g ¾ n  h¹n ë n íc n g o µi  n XÐt  t×nh  h×nh thùc tÕ   TµichÝnh      ,Bé    bæ sung  mét  ®iÓm   sè  cña  th«ng  tsè    45/1999/TT­ BTC   ngµy 4/5/1999 nh    sau:   1/Bæ     sung  thªm  ®iÓm     2.5 sau  ®iÓm     2.4 môc  phÇn     A  Ilµ: a. Trêng hîp phÝa    níc ngoµi ®µi    thä toµn  chi phÝ  ,ë    i   bé    ¨n  ,®i l¹  mµ kh«ng    ph¸tmét kho¶n tiÒn m Æt         ®Ó tiªuvÆt  cho chuyÕn  c«ng      ®i  t¸cth× ngêi  ®i c«ng    îc hëng  t¸c®   tiÒn    tiªuvÆt. C¨n  vµo    cø  giÊy mêi cña  phÝa    níc ngoµi  nãi râ        vÒ chi phÝ   tµichÝnh  cña  chuyÕn  c«ng      t¸c®Ó cÊp  thÈm  quyÒn  ra  quyÕt ®Þnh  cho ngêi®i    c«ng    îchëng  t¸c®   tiÒn    tiªuvÆt. C¬     quan    tµichÝnh  c¨n cø    vµo  quyÕt ®Þnh    cña cÊp  thÈm quyÒn   ®Ó cÊp  tiÒn tiªuvÆt.       b.Møc    tiÒn tiªuvÆt  îcqui®Þnh  sau:     ®     nh    * C¸c      nícthuéc nhãm         I, cña  II b¶n  phô     trongTh«ng   45    lôcInªu    tsè  lµ: Møc    A: 12USD/  ngêi/ngµy.      Møc  :10  B   USD/  ngêi/ngµy.     * C¸c      nícthuéc nhãm   IIV    II   cña  , b¶n  phô     trongth«ng   45    lôcInªu    tsè  lµ: Møc    USD/  A: 10  ngêi/ngµy.     Møc    USD/  B: 8  ngêi/ngµy.     2/ Bæ     sung  thªm   îng ® îcthanh    ®èi t     to¸ntiÒn chipuèc­boa            lµ:c¸c®ång  chÝ  chøc  l∙nh®¹o ¬ng  ¬ng  tr cã  vô    t ® Bé  ëng      c¸c ®ång  trëlªnvµ    chÝ    lµ Uû  viªntrung    ¬ng  §¶ng  céng s¶n ViÖt nam     ëng    lµ tr ®oµn    ®¹ibiÓu  th¨m  ®i  h÷u  nghÞ  chÝnh  thøc  ®i  §¹ihéi §¶ng  vµ  dù      còng  îc hëng  ®   tiÒn puèc­ boa    møc  20USD/ngêi/n  íc. 3/ Bæ     sung  thªm  ®iÓm   sau  9  ®iÓm   môc  phÇn       8  A  IIlµ:Kh«ng  chÕ  cã  ®é    båidìng ®èi víi   c¸c®oµn  c«ng          c¶    tÊt ®i  t¸c. Th«ng   tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  kÓ    15  tõngµy  ký.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản