Thông tư 11/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư 11/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/1999/QĐ-TTg ngày 23/1/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống và rau quả tươi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 11/1999/TT­B T C   g µy  29 th¸ng 1 n¨ m  1999  íng  c n H d É n  thùc hi Ö n  q u y Õt ® Þ n h  sè 05/1999/Q§­T T g   n g µ y 23/1/1999 c ña thñ tíng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  viÖc gi¶ m  thu Õ  gi¸ trÞ gia  t¨ng (G T G T) kinh  o a n h  c¸c m Æ t  h µ n g   d l¬ n g  thùc, thùc  h È m  t¬i  n g   p sè vµ rau q u ¶  t¬i C¨n  LuËt  cø  thuÕ GTGT   02/1997/QH9  sè  ngµy  10/5/1997  NghÞ   vµ  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy 11/5/1998 vµ    NghÞ  ®Þnh  102/1998/N§­   sè  CP ngµy 21/12/1998 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh  chi tiÕt  hµnh   thi LuËt  thuÕ  GTGT C¨n  vµo  cø  Th«ng   sè  t 89/1998/TT­BTC  ngµy 27/6/1998, Th«ng   sè    t 175/1998/TT­BTC  ngµy 24/12/1998  Th«ng   sè  vµ  t 187/1998/TT­ BTC  ngµy  29/12/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn      thihµnh LuËt thuÕ    GTGT. C¨n  Kho¶n  cø  2, 3, §iÒu  1, QuyÕt ®Þnh   sè 05/1999/Q§­TTg  ngµy  23/1/1999 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  gi¶m  vÒ  thuÕ GTGT  kinh doanh    Æt     c¸cm hµng ¬ng  l thùc,thùc phÈm  ¬isèng  rau,qu¶ ¬i.     t   vµ    t Bé    TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  1.§èit      îng chÞu thuÕ  GTGT   îcgi¶m  ®   50%  møc thuÕ      Æt   lµc¸cm hµng ­ l ¬ng thùc,thùc phÈm  ¬i sèng  rau,qu¶ ¬i ® îcs¶n      t   vµ    t     xuÊt,nu«itrång hoÆc         ®¸nh b¾t  trong níccô  ë      thÓ: a.L¬ng    thùc bao    gåm:  Thãc,g¹o c¸clo¹         ing«,khoai, ,    s¾n. b. Thùc    phÈm  ¬i sèng  t   bao  gåm: C¸c  i     lo¹  gµ, ngan, vÞt,.   lîn,   .cha  . qua  giÕtm æ;    i     c¸clo¹ thÞttr©u,bß, lîn,           vÞt,.     i gµ, .;c¸clo¹ thuû s¶n,h¶is¶n. .         c.C¸c  i     lo¹ rau,qu¶ ¬i(kh«ng    t   bao  gåm   hoa ¬i). t 2. §èi îng nép thuÕ ® îc gi¶m 50%  møc  thuÕ GTGT  lµ c¸c doanh   t nghiÖp kinh doanh  ¬ng    th nghiÖp  tÝnh  thuÕ GTGT  theo  ph¬ng ph¸p khÊu    trõ thuÕ. 3/ Møc    gi¶m 50%  thuÕ GTGT   quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   nªu    îctÝnh  i 1  trªn®   vµ  x¸c®Þnh    ngay      trªnho¸ ®¬n thuÕ  GTGT  cña  hµng      ho¸ b¸n ra. VÝ     dô: C«ng    ¬ng  ty th nghiÖp    A thu mua  thãc    vÒ b¸n  víigi¸cha  ra      cã  thuÕ  GTGT     lµ2.400  ®ång/kg. ­ Møc  thuÕ suÊt thuÕ GTGT  cña kinh doanh ¬ng  l thùc    lµ 5%, gi¶m  50%. X¸c ®Þnh  thuÕ  GTGT   ®Çu       ra lµ:2.400  ®ång/kg           x 5%  x 50%     60   =   ®ång/kg ­ X¸c ®Þnh     gi¸thanh to¸n (cã  thuÕ    c¶  GTGT)    trªn ho¸ ®¬n     lµ:2.460  ®ång/kg 4.C¸c    doanh nghiÖp kinh doanh  ¬ng    th nghiÖp    thu mua    Æt   c¸cm hµng ­ l ¬ng thùc,thùc phÈm  ¬isèng      t   cña    c¸cdoanh  nghiÖp chÕ  biÕn,doanh    nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu  ho¸ ®¬n  cã    thuÕ  GTGT,  møc   cã  thuÕ GTGT   ®Çu  vµo sau 
  2. 2 nµy    îc khÊu    sÏ ®   trõthuÕ    khihµng    ho¸ b¸n  th×  ra  kh«ng thuéc ®èi îng  t gi¶m  thuÕ GTGT  theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   Th«ng   i 1  tnµy. Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi  hµnh  ngµy  tõ  1/2/1999 ®Õn  hÕt ngµy  31/7/1999.Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu  víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  vÞ ph¶n    ¸nh kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu,xö      lý.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản