Thông tư 45/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
124
lượt xem
7
download

Thông tư 45/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 45/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 45/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng T Bé Tµi chÝnh sè 45/1999/TT-BTC ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 1999 Quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n ë níc ngoµi C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc ngµy 20/3/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ban hµnh ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1994 vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n ë níc ngoµi nh sau: I. Qui ®Þnh chung 1. Gi¶i thÝch tõ ng÷: Trong Th«ng t nµy nh÷ng tõ ng÷ sau ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1.1. Phô cÊp lu tró lµ kho¶n tiÒn mµ ngêi ®i c«ng t¸c níc ngoµi ®îc hëng bao gåm: tiÒn ë, tiÕn ¨n vµ tiªu vÆt. TiÒn ë: Lµ tiÒn thuª phßng ë níc ngoµi trong thêi gian c«ng t¸c. TiÒn ¨n vµ tiªu vÆt: lµ tiÒn chi cho c¸c b÷a ¨n hµng ngµy vµ tiªu vÆt c¸ nh©n trong thêi gian c«ng t¸c ë níc ngoµi. 1.2. Thêi gian ®i ®êng lµ thêi gian ®i trªn ®êng tõ ViÖt Nam ®Õn níc c«ng t¸c vµ ngîc l¹i. 1.3. Thêi gian ®îc hëng tiÒn ë lµ thêi gian c«ng t¸c ë níc ngoµi theo quyÕt ®Þnh cö ®i c«ng t¸c níc ngoµi cña cÊp cã thÈm quyÒn, tÝnh tõ ngµy nhËp c¶nh ®Õn ngµy xuÊt c¶nh níc ®Õn c«ng t¸c (kh«ng kÓ thêi gian ®i ®- êng). 1.4. Thêi gian ®îc hëng tiÒn ¨n vµ tiªu vÆt lµ thêi gian c«ng t¸c ë níc ngoµi theo quyÕt ®Þnh cö ®i c«ng t¸c níc ngoµi cña cÊp cã thÈm quyÒn,
 2. 2 tÝnh tõ ngµy xuÊt c¶nh ®Õn ngµy nhËp c¶nh ViÖt Nam (KÓ c¶ thêi gian ®i ®êng). Mäi trêng hîp kÐo dµi thêi gian c«ng t¸c kh«ng ®óng theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn th× kh«ng ®îc hëng phô cÊp lu tró. 1.5. Thêi gian chê ®îi lµ thêi gian do kh¸ch quan mµ ph¶i dõng l¹i ë níc ngoµi kh«ng dù tÝnh tríc ®îc. 2. §èi tîng ¸p dông: Th«ng t nµy ¸p dông cho c¸n bé c«ng chøc thuéc c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, §¶ng, ®oµn thÓ vµ lùc lîng vò trang (sau ®©y gäi t¾t lµ c¬ quan, ®¬n vÞ) ®îc cö ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n ë níc ngoµi do Ng©n s¸ch Nhµ níc ®µi thä kinh phÝ. 3. C¸c kho¶n chi cho c«ng t¸c ng¾n h¹n ë níc ngoµi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi ®i c«ng t¸c cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nh÷ng kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt vÒ ¨n, ë, ®i l¹i th«ng thêng trong nh÷ng ngµy ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n ë níc ngoµi. 4. Møc phô cÊp lu tró: lµ møc kho¸n chi cho ngêi ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n ë níc ngoµi tÝnh cho tõng níc ¸p dông cho c¸n bé ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n trong ph¹m vi thêi gian kh«ng qu¸ 180 ngµy theo nguyªn t¾c: + §èi víi thêi gian c«ng t¸c díi 30 ngµy møc phô cÊp lu tró ®îc hëng b»ng møc kho¸n. + §èi víi thêi gian tõ ngµy thø 31 ®Õn ngµy thø 60: møc phô cÊp lu tró ®îc hëng b»ng 2/3 møc kho¸n. + §èi víi thêi gian tõ ngµy thø 61 ®Õn ngµy thø 180, møc phô cÊp lu tró ®îc hëng nh sau: TiÒn ¨n vµ tiªu vÆt: ®îc ¸p dông theo møc sinh ho¹t phÝ á tõng níc ®èi víi c¸n bé ®i c«ng t¸c nhiÖm kú t¹i c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi. Phô cÊp tiÒn ë: b»ng 1/2 møc kho¸n tiÒn ë. Phô cÊp lu tró trong thêi gian chê ®îi: ®îc hëng 2/3 møc kho¸n phô cÊp lu tró. Thêi gian chê ®îc hëng phô cÊp lu tró tèi ®a kh«ng qu¸ 6 ngµy trong thêi gian mét ®ît c«ng t¸c. 5. Lo¹i ngo¹i tÖ, tû gi¸ ¸p dông: Lo¹i ngo¹i tÖ ¸p dông trong viÖc x¸c ®Þnh ®Þnh møc, møc chi, t¹m øng vµ quyÕt to¸n lµ: §« la Mü (ký hiÖu quèc tÕ USD). Trêng hîp thùc tÕ chi b»ng ngo¹i tÖ kh¸c víi USD sÏ ®îc quy ®æi trªn cë së tæng sè ®îc chi tÝnh b»ng USD. Tû gi¸ qui ®æi gi÷a ®ång ®«la Mü (USD)
 3. 3 vµ ®ång ngo¹i tÖ kh¸c ®îc c¨n cø vµo chøng tõ ®æi tiÒn ë níc ®Õn c«ng t¸c. Trêng hîp kh«ng cã chøng tõ qui ®æi tû gi¸ th× ¸p dông tû gi¸ qui ®æi ra §«la Mü do Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh. 6. Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶i xem xÐt, c©n nh¾c khi cö c¸n bé ®i c«ng t¸c níc ngoµi b¶o ®¶m tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ trong ph¹m vi dù to¸n ng©n s¸ch chi cho c«ng t¸c ng¾n h¹n ë níc ngoµi hµng n¨m cña c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn th«ng b¸o. II. Quy ®Þnh cô thÓ A. Thanh to¸n c¸c kho¶n chi ®èi víi trêng hîp Ng©n s¸ch nhµ níc ®µi thä toµn bé chi phÝ: C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cö c¸n bé ®i c«ng t¸c níc ngoµi cña c¬ quan, ®¬n vÞ ®· qui ®Þnh: Ng©n s¸ch nhµ níc ®µi thä toµn bé chi phÝ th× c¸n bé, c«ng chøc ®i c«ng t¸c ®îc thanh to¸n c¸c kho¶n chi theo qui ®Þnh sau: 1. Thanh to¸n chi phÝ ®i l¹i 1.1. Tiªu chuÈn vÐ m¸y bay, tµu, xe: a. VÐ m¸y bay: - VÐ ®Æc biÖt (First class): Dµnh cho c¸c c¸n bé l·nh ®¹o ®¬ng chøc lµ Tæng bÝ th §¶ng, Chñ tÞch níc, Phã Chñ tÞch níc, Chñ tÞch Quèc héi, Phã Chñ tÞch Quèc héi, Thñ tíng ChÝnh phñ, Phã Thñ tíng ChÝnh phñ, Uû viªn Bé ChÝnh trÞ Trung ¬ng §¶ng. - VÐ lo¹i Business class hoÆc C class: Dµnh cho c¸n bé l·nh ®¹o cã phô cÊp chøc vô hÖ sè 1,10 trë lªn. - VÐ h¹ng thêng (Economic class hoÆc Y class): Dµnh cho c¸c chøc danh c¸n bé, c«ng chøc cßn l¹i. b. VÐ tµu ho¶, tµu biÓn vµ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c: - VÐ lo¹i h¹ng nhÊt (ghÕ ngåi hoÆc n»m): Dµnh cho c¸n bé l·nh ®¹o cã phô cÊp chøc vô hÖ sè 1,10 trë lªn. - VÐ lo¹i thêng (ghÕ ngåi hoÆc n»m): Dµnh cho c¸c c¸n bé, c«ng chøc cßn l¹i. 1.2. Thanh to¸n tiÒn vÐ m¸y bay, tµu xe: 1.2.1. Mua vÐ m¸y bay:
 4. 4 C¸c ®oµn ®i c«ng t¸c ®Òu ph¶i mua vÐ t¹i c¸c phßng vÐ cña H·ng Hµng Kh«ng quèc gia ViÖt Nam, kh«ng mua qua c¸c ®¹i lý (®Þa ph¬ng nµo kh«ng cã phßng vÐ cña H·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam th× ®îc mua vÐ qua ®¹i lý do H·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam th«ng b¸o). H·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam ph¶i tæ chøc s¾p xÕp phôc vô viÖc mua vÐ cña kh¸ch hµng ®îc thuËn lîi, thèng nhÊt quy tr×nh phôc vô vÐ m¸y bay cho c¸c ®oµn ra b»ng nguån kinh phÝ cña Ng©n s¸ch Nhµ níc víi Bé Tµi chÝnh vµ c«ng bè c«ng khai cho kh¸ch hµng, ®¶m b¶o kh«ng g©y phiÒn hµ cho kh¸ch hµng. Gi¸ vÐ mµ H·ng hµng kh«ng Quèc gia ViÖt Nam th«ng b¸o hoÆc mua cho kh¸ch t¹i c¸c h·ng hµng kh«ng kh¸c ph¶i ®¶m b¶o gi¸ hîp lÝ nhÊt theo lÞch tr×nh ng¾n nhÊt, võa ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi cho Ng©n s¸ch võa ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh so víi gi¸ vÐ cña c¸c h·ng hµng kh«ng níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Trong trêng hîp trªn cïng mét tuyÕn ®êng bay mµ gi¸ vÐ m¸y bay cña c¸c H·ng hµng kh«ng kh¸c rÎ h¬n so víi h·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam th«ng b¸o th× c¸c ®oµn ®i c«ng t¸c níc ngoµi cÇn cung cÊp: hå s¬ ®Æt chç vµ b¸o gi¸ cña H·ng hµng kh«ng Quèc gia ViÖt Nam vµ cña H·ng hµng kh«ng kh¸c ®Ó lµm c¨n cø t¹m øng vµ quyÕt to¸n tiÒn vÐ. 1.2.2. T¹m øng tiÒn mua vÐ m¸y bay: ViÖc t¹m øng tiÒn vÐ chØ ®îc thùc hiÖn sau khi ®· cã hå s¬ ®Æt chç vµ b¸o gi¸ cña H·ng hµng kh«ng víi c¸c th«ng tin sau: - Hä vµ tªn hµnh kh¸ch. - Gi¸ vÐ - ChÆng bay. - Sè hiÖu chuuyÕn bay. - H¹ng ghÕ - Ngµy, giê ®i ®Õn cña tõng chÆng bay. - T×nh tr¹ng chç. 1.2.3. Chøng tõ thanh to¸n tiÒn vÐ: m¸y bay, tµu, xe: §èi víi vÐ m¸y bay: ho¸ ®¬n thu tiÒn hîp ph¸p cña c¸c H·ng hµng kh«ng, kÌm theo cuèng vÐ. §èi víi vÐ tµu, xe: c¨n cø cuèng vÐ cã ghi gi¸ tiÒn, hoÆc ho¸ ®¬n thu tiÒn kÌm theo cuèng vÐ.
 5. 5 2. Thanh to¸n tiÒn phô cÊp lu tró, tiÒn thuª ph¬ng tiÖn giao th«ng tõ s©n bay vÒ n¬i ë vµ ngîc l¹i. 2.1. Ph©n lo¹i phô cÊp lu tró: Møc phô cÊp lu tró kho¸n (møc tiªu chuÈn) ®îc x¸c ®Þnh cho ®èi tîng ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n ë níc ngoµi trong ph¹m vi díi 30 ngµy vµ ®îc ph©n thµnh hai lo¹i A vµ B theo Phô lôc sè 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy, trong ®ã: - Lo¹i A: Dµnh cho c¸n bé l·nh ®¹o cã phô cÊp chøc vô hÖ sè lµ 1,10 trë lªn. - Lo¹i B: Dµnh cho c¸n bé, c«ng chøc cßn l¹i. 2.2. C¸ch tÝnh phô cÊp lu tró theo thêi gian c«ng t¸c nh sau: a. §èi víi thêi gian c«ng t¸c 30 ngµy ®Çu tiªn Phô cÊp Phô cÊp Thêi gian Phô cÊp tiÒn Thêi gian ®- Lu tró ®- = tiÒn ë x ®îc hëng + ¨n vµ tiªu vÆt x îc hëng tiÒn îc hëng theo møc tiÒn ë theo møc ¨n vµ tiªu kho¸n/ngµ (ngµy) kho¸n/ngµy vÆt (ngµy) y b. §èi víi thêi gian c«ng t¸c trªn 30 ngµy cho tíi ngµy thø 60 Phô cÊp ®îc h- = 2/3 (phô cÊp lu tró theo møc kho¸n x Sè ngµy c«ng ëng t¸c thùc tÕ tõ ngµy thø 31 ®Õn ngµy thø 60) c. §èi víi thêi gian c«ng t¸c tõ ngµy thø 61 ®Õn ngµy thø 180 Phô Møc sinh ho¹t phÝ *1 th¸ng 1/2 phô cÊp Sè ngµy c«ng t¸c cÊp ®- = t¹i níc ®Õn c«ng t¸c + tiÒn ë theo møc x thùc tÕ tõ ngµy îc h- kho¸n/ ngµy thø 61 ®Õn ngµy 30 ngµy ëng thø 180 * Møc sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé ®i c«ng t¸c nhiÖm kú t¹i c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam t¹i níc ngoµi do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. 2.3. Thanh to¸n phô cÊp lu tró: - TÊt c¶ c¸n bé ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n ë níc ngoµi ®Òu ®îc hëng møc kho¸n phô cÊp lu tró qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè 1 cña Th«ng t nµy theo c¸ch tÝnh phô cÊp lu tró nh trªn. Khi vÒ níc quyÕt to¸n trong ph¹m vi møc kho¸n nµy th×
 6. 6 kh«ng cÇn ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ mµ chØ c¨n cø theo thêi gian c«ng t¸c ghi trong quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cö ®i kÌm theo cuèng vÐ m¸y bay, vÐ tµu cã ghi râ thêi gian ®i vÒ, hoÆc dÊu xuÊt nhËp c¶nh cña ViÖt Nam trong hé chiÕu. - Trêng hîp thanh to¸n tiÒn ë theo møc chi thùc tÕ: Thanh to¸n trªn c¬ së ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp lÖ theo tiªu chuÈn thuª phßng kh¸ch s¹n nh sau: + §èi víi c¸n bé l·nh ®¹o ®¬ng chøc lµ Tæng bÝ th §¶ng, Chñ tÞch níc, Phã Chñ tÞch níc, Chñ tÞch Quèc héi, Phã Chñ tÞch Quèc héi, Thñ tíng ChÝnh phñ, Phã Thñ tíng ChÝnh phñ, Uû viªn Bé ChÝnh trÞ Trung ¬ng §¶ng bè trÝ phßng ë lÞch sù, an toµn (cã phßng ngñ riªng, phßng tiÕp kh¸ch riªng). + §èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cã phô cÊp chøc vô hÖ sè 1,10 trë lªn: ë 1 ngêi/ 1 phßng ®¬n lo¹i trung b×nh. + TÊt c¶ c¸n bé, c«ng chøc cßn l¹i: ë 2 ngêi/1 phßng ®«i lo¹i trung b×nh, (trõ trêng hîp lÎ nam hoÆc lÎ n÷). 2.4. Thanh to¸n tiÒn thuª ph¬ng tiÖn giao th«ng tõ s©n bay vÒ n¬i ë vµ ngîc l¹i: TÊt c¶ c¸n bé ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n ë níc ngoµi ®Òu ®îc hëng theo møc kho¸n qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè 1 cña th«ng t nµy khi quyÕt to¸n kh«ng cÇn xuÊt tr×nh chøng tõ. 3. Thanh to¸n c¸c kho¶n chi chung cho c¶ ®oµn: C¸c kho¶n sau ®îc chi chung cho c¶ ®oµn, kh«ng cÊp riªng cho c¸ nh©n: 3.1. Thanh to¸n tiÒn thuª ph¬ng tiÖn giao th«ng: TiÒn thuª ph¬ng tiÖn ®Ó ®i lµm viÖc hµng ngµy nÕu ph¶i b¾t buéc thuª (do trëng ®oµn quyÕt ®Þnh) th× ®îc thanh to¸n khi cã ho¸ ®¬n hîp lÖ nhng tèi ®a còng kh«ng qu¸ 40 USD/ngêi cho c¶ thêi gian c«ng t¸c. C¬ quan tµi chÝnh kh«ng thanh to¸n tiÒn thuª ph¬ng tiÖn mµ kh«ng cã ho¸ ®¬n chøng tõ hoÆc tù kª khai. Trêng hîp ®oµn chØ cã mét ngêi hoÆc ®oµn kh«ng cã trëng ®oµn th× Bé Tµi chÝnh chØ thanh to¸n tiÒn thuª ph¬ng tiÖn trªn c¬ së ho¸ ®¬n thu tiÒn hîp lÖ cña chñ ph¬ng tiÖn nhng tèi ®a còng kh«ng qu¸ møc quy ®Þnh trªn. 3.2. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i, telex, fax, Internet NÕu do yªu cÇu cña c«ng viÖc, viÖc gäi ®iÖn tho¹i, telex, telegram, fax, Internet chØ ®îc thùc hiÖn theo sù quyÕt ®Þnh cña trëng ®oµn cho c«ng
 7. 7 viÖc chung. Cíc phÝ ®îc quyÕt to¸n theo ho¸ ®¬n thu tiÒn hîp ph¸p nhng kh«ng qu¸ møc tèi ®a 50 USD cho c¶ ®oµn trong c¶ ®ît c«ng t¸c. Trêng hîp ®oµn chØ cã mét ngêi hoÆc kh«ng cã trëng ®oµn nhng cÇn thiÕt ph¶i liªn l¹c ®îc thanh to¸n tèi ®a theo møc quy ®Þnh trªn. 3.3. Thanh to¸n tiÒn chi chiªu ®·i C¸c ®oµn ®i c«ng t¸c níc ngoµi do NSNN ®µi thä mµ trëng ®oµn lµ Thø trëng ®¬ng chøc trë lªn nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc chiªu ®·i th× phµi lËp dù to¸n tríc göi c¬ quan tµi chÝnh ®Ó lµm c¨n cø xÐt duyÖt, t¹m øng. ViÖc quyÕt to¸n ph¶i theo c¸c chøng tõ hîp lÖ. 3.4. Thanh to¸n tiÒn chi puèc-boa: TiÒn puèc-boa ®Ó chi cho nh÷ng ngêi gióp x¸ch va li, nh©n viªn kh¸ch s¹n, nh©n viªn b¶o vÖ, nh©n viªn phôc vô níc ngoµi trong suèt thêi gian c«ng t¸c cña c¶ ®oµn. TiÒn puèc-boa chØ thanh to¸n ®èi víi c¸c ®oµn do: Tæng bÝ th §¶ng, Chñ tÞch níc, Phã Chñ tÞch níc, Chñ tÞch Quèc héi, Phã Chñ tÞch Quèc héi, Thñ tíng ChÝnh phñ, Phã Thñ tíng ChÝnh phñ, Uû viªn Bé chÝnh trÞ Trung - ¬ng §¶ng, Bé trëng lµm trëng ®oµn ®i th¨m h÷u nghÞ chÝnh thøc c¸c níc. Møc chi lµ 20 USD/ngêi/1 níc ®Õn th¨m ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ cã chøc vô nh nªu ë trªn cïng ®i trong ®oµn. 4. Thanh to¸n tiÒn lÖ phÝ s©n bay trong vµ ngoµi níc: Thanh to¸n theo thùc tÕ ghi trªn chøng tõ thu hoÆc ho¸ ®¬n thu tiÒn. 5. Thanh to¸n lÖ phÝ visa: Thanh to¸n theo phiÕu thu tiÒn hîp ph¸p cña c¬ quan l·nh sù trong vµ ngoµi níc. 6. Thanh to¸n lÖ phÝ héi nghÞ, héi th¶o: C¨n cø th mêi, hoÆc th«ng b¸o cña c¬ quan tæ chøc héi nghÞ ®îc thanh to¸n thùc chi theo phiÕu thu tiÒn. 7. Thanh to¸n trän gãi: Trêng hîp ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n níc ngoµi do c¸c tæ chøc hoÆc c«ng ty cña ViÖt Nam hoÆc níc ngoµi tæ chøc, mµ c¸n bé ®i ph¶i thanh to¸n trän gãi (gåm tiÒn vÐ, tiÒn ¨n ë, tiÒn ngñ... ). Th× c¬ quan tµi chÝnh chØ thanh to¸n khi tæng chi phÝ trän gãi ®ã nhá h¬n hoÆc b»ng ®Þnh møc tiªu chuÈn quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. 8. Thanh to¸n c¸c kho¶n chi ®ét xuÊt:
 8. 8 Trêng hîp c¸n bé ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n níc ngoµi mµ trong thêi gian c«ng t¸c ë níc ngoµi bÞ èm ®au ph¶i kÐo dµi thêi gian, hoÆc ph¶i n»m viÖn ®iÒu trÞ, hoÆc ®ét tö th× Bé chñ qu¶n cÇn cung cÊp hå s¬, chøng tõ hîp lÖ cã liªn quan (ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn vµ giÊy x¸c nhËn cña bÖnh viÖn, giÊy chøng tö) ®Ó c¬ quan tµi chÝnh cã c¬ së thanh to¸n theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. B. Thanh to¸n c¸c kho¶n chi ®èi víi trêng hîp phÝa níc ngoµi ®µi thä mét phÇn, NSNN ®µi thä mét phÇn: 1. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ v¨n b¶n cña phÝa mêi qui ®Þnh râ phÝa mêi ®µi thä cho ®oµn mét sè kho¶n chi, c¸c kho¶n chi cßn l¹i cha ®îc phÝa níc ngoµi ®µi thä ®îc thanh to¸n theo c¸c quy ®Þnh t¹i môc A phÇn II Th«ng t nµy. 2. TÊt c¶ c¸c trêng hîp phÝa mêi ®µi thä toµn bé chi phÝ cho chuyÕn ®i th× ngêi ®i c«ng t¸c ®îc hëng theo møc ®µi thä cña phÝa níc ngoµi. Ng©n s¸ch Nhµ níc kh«ng thanh to¸n thªm phÇn chªnh lÖch nÕu phÝa mêi ®µi thä thÊp h¬n so víi møc kho¸n vµ ngîc l¹i còng kh«ng thu vµo NSNN phÇn chªnh lÖch nÕu b¹n ®µi thä cao h¬n møc kho¸n t¹i Th«ng t nµy. c. Qu¶n lý chi tiªu vÒ c«ng t¸c phÝ ë níc ngoµi 1. LËp dù to¸n vµ giao dù to¸n chi c«ng t¸c phÝ ë níc ngoµi. Hµng n¨m c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ c¨n cø vµo néi dung ch¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ níc ngoµi lËp dù to¸n chi c«ng t¸c phÝ ë níc ngoµi trong dù to¸n chi ng©n s¸ch hµng n¨m cña c¬ quan, ®¬n vÞ göi c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn tæng hîp b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. C¨n cø vµo dù to¸n Ng©n s¸ch ®îc ChÝnh phñ phª duyÖt c¬ quan chñ qu¶n giao dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc, trong ®ã cã chi vÒ c«ng t¸c phÝ níc ngoµi cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. 2. Thñ tôc t¹m øng cho c¸c ®oµn ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n t¹i níc ngoµi n»m trong dù to¸n ngo¹i tÖ ®îc NSNN duyÖt. Hå s¬ t¹m øng cho c¸c ®oµn ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n ë níc ngoµi bao gåm: - QuyÕt ®Þnh cö ®i c«ng t¸c níc ngoµi cña cÊp cã thÈm quyÒn. - Dù to¸n t¹m øng chi ®oµn ®i c«ng t¸c níc ngoµi (theo mÉu t¹i phô lôc sè 2). - LÞch tr×nh c«ng t¸c.
 9. 9 - PhiÕu b¸o gi¸ vÐ m¸y bay kÌm theo hå s¬ ®Æt chç cña H·ng hµng kh«ng ViÖt Nam phï hîp víi lÞch c«ng t¸c. - GiÊy mêi cña phÝa níc ngoµi cã liªn quan ®Õn chi phÝ tµi chÝnh. 3. T¹m øng cho c¸c ®oµn ngoµi dù to¸n ngo¹i tÖ ®îc NSNN duyÖt. 3.1. §èi víi ®oµn ®i ngoµi dù to¸n NSNN hµng n¨m do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh hoÆc uû quyÒn cho cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. C¬ quan tµi chÝnh sÏ sö dông nguån kinh phÝ dù phßng ®Ó cÊp ph¸t vµ hµng quý cã b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ biÕt viÖc chi tiªu ngoµi kÕ ho¹ch nµy. 3.2. §èi víi ®oµn ®i ngoµi kÕ ho¹ch chi ngo¹i tÖ nhng sö dông nguån chi néi tÖ trong dù to¸n ®îc duyÖt ®Ó chuyÓn sang chi c«ng t¸c phÝ ë níc ngoµi. Bé trëng Bé chñ qu¶n ph¶i cã c«ng v¨n göi Bé Tµi chÝnh (®ång göi V¨n phßng Chinh phñ ®Ó b¸o c¸o) ®Ò nghÞ chuyÓn kinh phÝ ®îc duyÖt b»ng néi tÖ sang ngo¹i tÖ ®Ó chi cho ®oµn ra. Sau khi cã ý kiÕn chÊp thuËn cña Bé Tµi chÝnh sÏ ®îc chi cho ®oµn ra theo quy ®Þnh. 3.3. TÊt c¶ c¸c ®oµn ®i níc ngoµi kh¸c ngoµi kÕ ho¹ch kh«ng ®îc gi¶i quyÕt t¹m øng vµ cÊp kinh phÝ. 4. QuyÕt to¸n sau khi kÕt thóc ®ît c«ng t¸c: Trong thêi gian 15 ngµy kÓ tõ khi vÒ níc, ®¬n vÞ cö c¸n bé ®i c«ng t¸c níc ngoµi ph¶i göi b¸o c¸o quyÕt to¸n cña ®oµn (mÉu t¹i phô lôc sè 3) kÌm theo ®Çy ®ñ chøng tõ cho c¬ quan tµi chÝnh ®Ó xem xÐt vµ duyÖt quyÕt to¸n. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ khi nhËn ®îc quyÕt to¸n ngo¹i tÖ ®oµn ra vµ "Th«ng tri duyÖt y dù to¸n" tiÒn ®ång ViÖt Nam t¬ng øng (do c¬ quan Tµi chÝnh ®· duyÖt) cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp quyÕt to¸n kinh phÝ c«ng t¸c phÝ ®oµn ra vµo môc 115 "chi ®oµn ra" theo ch¬ng - lo¹i - kho¶n t¬ng øng quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 280TC/NSNN ngµy 15/4/1997 vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng môc lôc ng©n s¸ch cña Bé Tµi chÝnh vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng quý, n¨m cña ®¬n vÞ göi c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp theo qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 999TC-Q§-C§KT ngµy 2/11/1996 "VÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n HCSN".
 10. 10 IV. §iÒu kho¶n thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy kÝ vµ thay thÕ Th«ng t sè 44 TC/TC§N ngµy 21/5/1994 vµ Th«ng t sè 32 TC/TC§N ngµy 21/4/1995. §èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®îc vËn dông tiªu chuÈn ®Þnh møc qui ®Þnh trong th«ng t nµy ®Ó ¸p dông cho c¸c c¸n bé ®îc cö ®i c«ng t¸c níc ngoµi. Phô lôc 1 chÕ ®é phô cÊp lu tró cho c¸n bé ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n ë níc ngoµi do NSNN ®µi thä (KÌm theo Th«ng t sè 45/1999/TT-BTC ngµy 4/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh) STT Níc TiÒn ë TiÒn ¨n vµ tiªu TiÒn thuª ph¬ng
 11. 11 (USD/ngµy) vÆt tiÖn tõ s©n bay (USD/ngµy) vÒ n¬i ë (USD/1 lît xuÊt c¶nh/ngêi) Møc A Møc B Møc A Møc B 1 2 3 4 5 6 7 Nhãm I 1. Mü 55.00 50.00 50.00 45.00 90.00 2. NhËt B¶n 55.000 50.000 50.000 45.000 70.00 Nhãm II 1. ¸o 55.00 50.00 45.00 40.00 50.00 2. Cana®a 55.00 50.00 45.00 40.00 50.00 3. §µi Loan 55.00 50.00 45.00 40.00 50.00 4. Hµn Quèc 55.00 50.00 45.00 40.00 50.00 5. Thuþ SÜ 55.00 50.00 45.00 40.00 50.00 Nhãm III 1. Anh 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 2. Achentia 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 3. Kuwet 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 4. §an M¹ch 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 5. §øc 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 6. Hµ Lan 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 7. H«ng K«ng 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 8. Liªn bang Nga 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 9. Luychx¨mbua 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 10. Nam phi 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 11. Na Uy 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 12. Ma Cao 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 13. PhÇn Lan 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 14. Ph¸p 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 15. Singapore 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 16. T©y ban nha 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 17. Thuþ ®iÓn 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 18. ý 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 19. C¸c níc ch©u 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 ¢u kh¸c kh«ng thuéc nhãm II,IV. Nhãm IV 1. Angiªri 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 2. Ang«la 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 3. Ai cËp 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
 12. 12 4. Apganistan 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 5. Ên ®é 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 6. Anbani 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 7. Ba Lan 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 8. Brunªy 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 9. Bungary 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 10. Campuchia 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 11. C«ng G« 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 12. Cuba 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 13. Eti«pia 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 14. Ghi Nª 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 15. Hungary 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 16. Ir¾c 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 17. Iran 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 18. In®«nªxia 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 19. Lµo 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 20. Libi 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 21. Malaysia 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 22. Mªhic« 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 23. Mian ma 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 24. M«ng cæ 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 25. M«z¨mbÝch 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 26. Nam T 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 27. Nica ragoa 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 28. Philippin 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 29. Pakistan 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 30. Rumania 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 31. CH SÐc 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 32. Si ri 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 33. Srilanca 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 34. Tanzani 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 35. Th¸i Lan 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 36. Thæ NhÜ Kú 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 37. Trung Quèc 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 38. TriÒu Tiªn 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 39. óc 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 40. urugoay 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
 13. 13 41. Yªmen 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 42. CH Xl«vackia 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 43. C¸c níc ch©u 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00 ¸ Phi, Mü la tinh, óc kh¸c kh«ng thuéc c¸c nhãm I, II, III. Phô lôc 2 (KÌm theo Th«ng t sè 45/1999/TT-BTC ngµy 4/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh) Bé (®¬n vÞ dù Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam to¸n) §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè........../ §Þa ph¬ng (Hµ néi...), ngµy.... th¸ng.... n¨m 199... dù to¸n chi ®oµn ®i c«ng t¸c níc ngoµi (Do ng©n s¸ch nhµ níc ®µi thä) KÝnh göi: C¬ quan tµi chÝnh. (Bé, Së TC-V.gi¸) C¨n cø: QuyÕt ®Þnh sè... ngµy... th¸ng... n¨m 19.... cña......... (tªn c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh): - Cö: §oµn: (sè ngêi).... , ®i c«ng t¸c t¹i níc (hoÆc c¸c níc)... Trëng ®oµn... - Sè ngµy c«ng t¸c:.....: tõ ngµy...... th¸ng... n¨m 19... ®Õn ngµy... th¸ng... n¨m... C¨n cø Th«ng t sè:.... TC/TT/19... ngµy... th¸ng.... n¨m 19... cña Bé Tµi chÝnh. Bé (®¬n vÞ Dù to¸n) ®Ò nghÞ t¹m øng ngo¹i tÖ cho ®oµn nh sau: (§¬n vÞ: USD) Sè Môc chi §¬n vÞ dù C¬ quan tµi TT to¸n ®Ò nghÞ chÝnh duyÖt møc duyÖt møc t¹m øng t¹m øng 1 2 3 4 Chi tiÕt, c¸ch tÝnh Thµnh tiÒn Thµnh tiªn 1 VÐ m¸y bay, B¸o gi¸ vÐ cña H·ng hµng
 14. 14 tµu... kh«ng, ®êng s¾t .... 2 T¾c xi Møc kho¸n tõng níc t¹i phô lôc 1 (cét 7)x sè ngêi 3 LÖ phÝ s©n Theo th«ng b¸o cña H·ng hµng bay t¹i ViÖt kh«ng ViÖt Nam Nam 4 LÖ phÝ s©n LÖ phÝ s©n bay cña níc xuÊt bay ë níc c¶nh theo th«ng b¸o cña H·ng ngoµi hµng kh«ng (nÕu cã) 5 TiÒn ¨n tiªu Møc kho¸n tõng níc t¹i Phô lôc 1 (cét 5,6) x sè ngêi x sè ngµy c«ng t¸c t¹i tõng níc t¬ng øng (c¨n cø quyÕt ®Þnh vµ lÞch bay, lÞch c«ng t¸c), kÓ tõ ngµy XuÊt c¶nh cho ®Õn ngµy vÒ. 6 TiÒn phßng Møc kho¸n tõng níc t¹i Phô lôc 1 ngñ (cét 3,4) x sè ngêi x sè ®ªm thùc tÕ t¹i tõng níc t¬ng øng (Trõ thêi gian ®i ®¬ng). NÕu ë kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch... xuÊt tr×nh th«ng b¸o gi¸ kh¸ch s¹n theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm... cña T.T. 7 Chi kh¸c LÖ phÝ héi nghÞ... theo th«ng b¸o cña ngêi tæ chøc. 8 PhÝ Ng©n Theo tû lÖ do Ng©n hµng th«ng hµng b¸o Tæng céng Thñ trëng c¬ quan dù to¸n (Ký vµ ®ãng dÊu.) Ghi chó: Trëng ®oµn (hoÆc c¸ nh©n) khi ®i c«ng t¸c vÒ cã b¸o c¸o chi göi bé phËn Tµi vô c¬ quan ®Ó thÈm ®Þnh tÝnh hîp lÖ cña b¶n quyÕt to¸n ®oµn ra vµ lµm b¸o c¸o quyÕt to¸n ®oµn ra göi c¬ quan Tµi chÝnh (Bé, Së TC - vËt gi¸) ®Ó duyÖt quyÕt to¸n.
 15. 15 Phô lôc 3 (KÌm theo Th«ng t sè 45/1999/TT-BTC ngµy 4/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh) Bé (®¬n vÞ dù Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam to¸n) §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè........../ §Þa ph¬ng (Hµ néi...), ngµy.... th¸ng.... n¨m 199... quyÕt to¸n chi ®oµn ®i c«ng t¸c níc ngoµi (Do ng©n s¸ch nhµ níc ®µi thä) KÝnh göi: C¬ quan tµi chÝnh (Bé, Së TC-V.gi¸) C¨n cø: QuyÕt ®Þnh sè... ngµy... th¸ng... n¨m 19.... cña......... (tªn c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh): - Cö: §oµn: (sè ngêi).... , ®i c«ng t¸c t¹i níc (hoÆc c¸c níc)... Trëng ®oµn... - Sè ngµy c«ng t¸c:.....: tõ ngµy...... th¸ng..... n¨m 19... ®Õn ngµy... th¸ng... n¨m... C¨n cø Th«ng t sè:... TC/TT/19... ngµy... th¸ng... n¨m 19... cña Bé Tµi chÝnh. Bé (®¬n vÞ Dù to¸n) ®Ò nghÞ quyÕt to¸n ngo¹i tÖ cho ®oµn nh sau: (§¬n vÞ: USD) Sè Môc chi Sè tiÒn ®· §¬n vÞ dù C¬ quan tµi TT t¹m øng to¸n ®Ò chÝnh nghÞ quyÕt duyÖt to¸n quyÕt to¸n 1 2 4 5 7 Chi tiÕt, c¸ch tÝnh Thµnh tiÒn Thµnh tiÒn 1 VÐ: m¸y Cuèng vÐ, ho¸ ®¬n thu bay, tµu... tiÒn hîp ph¸p cña H·ng hµng kh«ng. 2 TiÒn thuª Møc kho¸n tõng níc t¹i ph¬ng tiÖn phô lôc 1 (cét 7) x sè tõ s©n bay ngêi 3 LÖ phÝ Chøng tõ: thu lÖ phÝ s©n bay s©n bay hîp ph¸p. trong níc 4 LÖ phÝ Chøng tõ: thu lÖ phÝ s©n bay ë s©n bay hîp ph¸p cña n-
 16. 16 níc ngoµi íc xuÊt c¶nh 5 TiÒn ¨n tiªu Møc kho¸n tõng níc t¹i phô lôc 1 (cét 5,6) x sè ngêi x sè ngµy c«ng t¸c t¹i tõng níc t¬ng øng (c¨n cø quyÕt ®Þnh vµ lÞch bay, lÞch c«ng t¸c), kÓ tõ ngµy xuÊt c¶nh cho ®Õn ngµy nhËp c¶nh VN theo Q§Þnh. 6 TiÒn Møc kho¸n tõng níc t¹i phßng ngñ phô lôc 1 (cét 3,4) x sè ngêi x sè ®ªm tró thùc tÕ t¹i tõng níc t¬ng øng theo quyÕt ®Þnh.(Trõ thêi gian ®i ®êng). NÕu ë kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch... vît møc kho¸n cÇn xuÊt tr×nh chøng tõ kh¸ch s¹n vµ phiÕu thu tiÒn hîp lÖ. 7 Chi kh¸c LÖ phÝ héi nghÞ, ®iÖn thoai ... (chøng tõ thu hîp lÖ)... 8 PhÝ Ng©n Chøng tõ thu cña Ng©n hµng hµng 9 Tæng céng Thñ trëng c¬ quan dù to¸n (Ký vµ ®ãng dÊu.) Ghi chó: Trëng ®oµn (hoÆc c¸ nh©n) khi ®i c«ng t¸c vÒ cã b¸o c¸o chi göi cho bé phËn tµi vô c¬ quan ®Ó thÈm ®Þnh tÝnh hîp lÖ cña b¶n quyÕt to¸n ®oµn ra vµ lµm b¸o c¸o quyÕt to¸n ®oµn ra göi C¬ quan Tµi chÝnh (Bé, Së TC - VËt gi¸) ®Ó duyÖt quyÕt to¸n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản