intTypePromotion=3

Thông tư 68/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
102
lượt xem
3
download

Thông tư 68/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 68/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, nộp ngân sách giữa ngân sách các cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 68/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   6 8 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   2 9   t h ¸ n g   8   n ¨ m  2005 Híng dÉn thùc hiÖn ph©n chia thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng,  thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña c¸c nhµ thÇu phô  ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng th¨m dß, ph¸t triÓn má vµ  khai th¸c dÇu, khÝ nép ng©n s¸ch gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc sè 01/2002/QH11 ngµy 16  th¸ng 12 n¨m 2002 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn; C¨n cø LuËt DÇu khÝ ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1993 vµ LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   DÇu   khÝ   ngµy   9   th¸ng 6 n¨m 2000 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   ph©n   chia   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp do c¸c nhµ thÇu phô nép   ng©n s¸ch nhµ níc ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng th¨m dß, ph¸t  triÓn má vµ khai th¸c dÇu, khÝ gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp nh  sau: I­ QUY §ÞNH CHUNG 1. “Nhµ thÇu” vµ “Nhµ thÇu phô” lµ tæ chøc, c¸ nh©n  ViÖt Nam hoÆc níc ngoµi ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 8 vµ kho¶n  9, §iÒu 3, LuËt DÇu khÝ ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1993. 2. C¸c ho¹t ®éng trùc tiÕp vÒ th¨m dß, ph¸t triÓn má  vµ khai th¸c dÇu, khÝ cña c¸c nhµ thÇu phô lµ c¸c “ho¹t  ®éng dÇu khÝ” quy ®Þnh t¹i kho¶n 4, §iÒu 3, LuËt DÇu khÝ  ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1993; ho¹t ®éng ph¸t triÓn má ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 6, §iÒu 4, NghÞ ®Þnh sè 48/2000/N§­CP ngµy  12 th¸ng 9 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi  hµnh   LuËt   DÇu   khÝ;   gåm:   Thu   næ   vµ   xö   lý   tµi   liÖu   ®Þa  chÊn; minh gi¶i ®Þa chÊn; kh¶o s¸t ®¸y biÓn vµ ®Þa chÊt;  kh¶o   s¸t   giÕng   khoan;   khoan   ®Þnh   híng;   ®o   ®Þa   vËt   lý  giÕng khoan; x©y dùng giµn khoan; tr¸t bê giÕng; t¸ch läc  chÊt r¾n, ch¾t khö muèi, khö níc; chuÈn bÞ vµ ®Çu t  x©y  dùng c«ng tr×nh khai th¸c dÇu khÝ, khoan khai th¸c, l¾p  ®Æt thiÕt bÞ; vËn hµnh giµn khoan. II­ QUY §ÞNH Cô THÓ
  2. 2 1.   ViÖc   ph©n   chia   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng,   thuÕ   thu  nhËp doanh nghiÖp do c¸c nhµ thÇu phô nép ng©n s¸ch ph¸t  sinh   tõ   ho¹t   ®éng   th¨m   dß,   ph¸t   triÓn   má   vµ   khai   th¸c  dÇu, khÝ gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp thùc hiÖn nh sau: 1.1.   §èi   víi   c¸c   kho¶n   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng,   thuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp  cña  c¸c  nhµ  thÇu  phô (bao gåm c¶  c¸c nhµ thÇu phô trùc tiÕp kª khai nép thuÕ t¹i ViÖt Nam  vµ c¸c nhµ thÇu phô do nhµ thÇu nép thay) ph¸t sinh tõ  c¸c ho¹t ®éng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc I Th«ng t nµy thùc  hiÖn nép ng©n s¸ch nhµ níc, h¹ch to¸n lo¹i 03, kho¶n 02  (®èi víi ho¹t ®éng khai th¸c dÇu khÝ); lo¹i 03, kho¶n 03  (®èi víi ho¹t ®éng th¨m dß, ph¸t triÓn má), ch¬ng, môc,  tiÓu môc t¬ng øng theo quy ®Þnh cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ  níc hiÖn hµnh vµ ®iÒu tiÕt 100% cho ng©n s¸ch trung ¬ng. 1.2.   §èi   víi   c¸c   kho¶n   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng,   thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp cña c¸c nhµ thÇu phô ph¸t sinh tõ  c¸c ho¹t ®éng kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng trùc tiÕp vÒ th¨m  dß, ph¸t triÓn má vµ khai th¸c dÇu, khÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm  2, môc I Th«ng t  nµy, thùc hiÖn nép ng©n s¸ch nhµ níc,  h¹ch to¸n ch¬ng, lo¹i, kho¶n, môc, tiÓu môc t¬ng øng theo  quy ®Þnh cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh (kh«ng  h¹ch to¸n vµo lo¹i, kho¶n nªu t¹i tiÕt 1.1, ®iÓm 1, môc  II Th«ng t nµy) vµ ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) cho  ng©n s¸ch c¸c cÊp theo tû lÖ quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Nhµ thÇu (trêng hîp nép thuÕ thay nhµ thÇu phô),  nhµ thÇu phô cã tr¸ch nhiÖm kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia  t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo c¸c ho¹t ®éng quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. C¬ quan ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c nhµ thÇu  (trêng hîp nép thuÕ thay nhµ thÇu phô), nhµ thÇu phô kª  khai vµ ghi râ môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc trªn chøng tõ  nép   thuÕ   theo   tõng   ho¹t   ®éng   quy   ®Þnh   t¹i   tiÕt   1.1   vµ  1.2, ®iÓm 1, môc II Th«ng t nµy. 4. Kho b¹c nhµ níc c¨n cø chøng tõ nép thuÕ vµo ng©n  s¸ch nhµ níc cña nhµ thÇu  (trêng  hîp  nép  thuÕ  thay nhµ  thÇu   phô),   nhµ   thÇu   phô,   thùc   hiÖn   ®iÒu   tiÕt   cho   ng©n  s¸ch c¸c cÊp theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ n­ íc, c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc  vµ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. III. §IÒU KHO¶N THI HµNH Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng  C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò 
  3. 3 nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, söa ®æi cho phï  hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản