Thông tư 94/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
124
lượt xem
12
download

Thông tư 94/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 94/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 94/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 94/1998/TT­B T C   g µy  30 th¸ng 6 n¨ m  1998 c n q u y  ® Þ n h  c h Õ  ® é  c« n g  t¸c p h Ý  c h o  c¸n b é, c« n g  c h ø c   n h µ  n íc ®i c«n g  t¸c  trong n íc §Ó  thùc hiÖn  Ph¸p lÖnh thùc hµnh    tiÕtkiÖm,  chèng    l∙ng phÝ  t¹o vµ    ®iÒu kiÖn  cho    quan, ®¬n  chñ  c¸c c¬    vÞ  ®éng  dông  sö  kinh phÝ, phï hîp víi           kh¶ n¨ng ng©n  s¸ch hµng    n¨m, Bé      TµichÝnh  quy ®Þnh  chÕ  c«ng    ®é  t¸cphÝ   cho c¸n    bé, c«ng  chøc trong    quan  c¸c c¬  qu¶n    lý Nhµ       níc,c¸c ®¬n   sù  vÞ  nghiÖp, c¸c c¬      quan  §¶ng céng  s¶n ViÖt Nam,    chøc    c¸c tæ  chÝnh      trÞ ­ x∙  héi,c¸ctæ      chøc      chøc        x∙héi,tæ  x∙héi­ nghÒ nghiÖp  sö  cã  dông  kinh phÝ    tõ  ng©n  s¸ch nhµ    íi   níc(d  ®©y        quan,®¬n    c«ng    gäit¾t lµc¬    vÞ) ®i  t¸ctrong níc     nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. Møc     phô cÊp c«ng    t¸cphÝ quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   t nµy nh»m     t¹o®iÒu  kiÖn cho ngêi®i    c«ng    kh¶  t¸ccã  n¨ng thanh    to¸nnh÷ng    chiphÝ  cÇn thiÕtvÒ    ¨n,ë,®i        l¹theo møc  i   th«ng  êng  th trong nh÷ng    ngµy  c«ng  ®i  t¸c. 2. Thñ  ëng  quan,®¬n  ph¶ixem       tr c¬    vÞ    xÐt,c©n  nh¾c    c¸n bé  khicö    ®i  c«ng    t¸c(vÒ  l c¸n  vµ    sè îng  bé  thêih¹n  c«ng    ®i  t¸c)b¶o ®¶m     tiÕtkiÖm, cã  hiÖu  qu¶  trong ph¹m    to¸nng©n    vidù    s¸ch hµng    n¨m  cña  quan,®¬n  ®∙  c¬    vÞ  ® îccÊp  thÈm    cã  quyÒn  th«ng  b¸o. 3. Ngoµi møc      c«ng    t¸cphÝ quy ®Þnh  i t¹ Th«ng    t nµy,c¬    quan, ®¬n    vÞ  cö    ®i  c¸n bé  c«ng    quan,®¬n  cã    ®Õn   t¸c,c¬    vÞ  c¸n bé  c«ng    t¸ckh«ng  îcsö  ®   dông  ng©n s¸ch nhµ        níc ®Ó chithªm bÊt  kho¶n    cø  chinµo   díibÊt  h×nh  kú  thøc nµo    cho    ®i  ®Õn   c¸n bé  vµ  c«ng      t¸ct¹ ®¬n  i vÞ. II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó:  Q C«ng    t¸cphÝ    lµ mét kho¶n    chiphÝ    tr¶cho      c¸n bé, c«ng  nhµ    îccö  níc®   ®i c«ng    t¸ctrong níc®Ó         tr¶tiÒn  tµu,xe  vР   cho  b¶n  th©n  cíchµnh      vµ    lý,tµi liÖu mang    theo    ®Ó lµm  viÖc (nÕu      cã);chiphÝ cho    c«ng  c¸n bé  chøc  nhµ    níc trongnh÷ng    ngµy  ® êng  ë    ®i  vµ  n¬i®Õn   c«ng t¸c. 1.Néi dung      c«ng    t¸cphÝ: C«ng    t¸cphÝ  bao  gåm   nh÷ng    néidung  sau: ­TiÒn    mua  tµu,xe  vµ  tõc¬  vР   ®i  vÒ    quan  ®Õn     n¬ic«ng  t¸c. ­Phô    cÊp  c«ng    t¸cphÝ. ­TiÒn      thuªchç  t¹ n¬i®Õn   ë      i c«ng  t¸c. ­ TiÒn    kho¸n c«ng      t¸cphÝ hµng th¸ng do  cÇu    yªu  ph¶i®i    c«ng    êng  t¸cth xuyªn nhng    kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn thanh    to¸ntheo ngµy.  
  2. 2 C¸c kho¶n    chi c«ng    t¸cphÝ      îc thanh  nãi trªn®   to¸n theo    quy ®Þnh  cô  thÓ  sau: nh  a.Thanh      to¸ntiÒn tµu xe:     ­ C¸n      bé,c«ng chøc  nhµ    c«ng    níc®i  t¸cb»ng    c¸c ph¬ng  tiÖn giao th«ng      nhµ      níc,hîp doanh,tnh©n     nÕu  ®ñ   tµu,vР hîp ph¸p  ® îcthanh  cã  vР   xe    th×    to¸n tiÒn  xe    tµu  theo      gi¸cíc th«ng  êng  th Nhµ    níc quy ®Þnh. Riªng  êng    tr hîp ®i c«ng   t¸cb»ng  ph¬ng tiÖn m¸y    bay  ph¶i® îcthñ tr       ëng  quan,®¬n  phª  c¬    vÞ  duyÖt,theo      tiªuchuÈn  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   díi®©y     îc thanh    2    míi®   to¸ntiÒn  mua  vÐ. ­ C¸n      bé,c«ng  chøc  nhµ        níctùtócph¬ng  tiÖn ®i    c«ng    îcthanh    t¸c®   to¸n tiÒn  xe  tµu  theo      gi¸cícvËn      t¶i«t« hµnh kh¸ch nhµ    i   níct¹ ®Þa  ph¬ng cho sè  km  thùc ®i;Trêng    c«ng    vïng nóicao,h¶i®¶o, biªngií       hîp ®i  t¸cë              ivïng s©u  ,   cïng ®é      dµi®o¹n  êng  ® îcthanh    ® th×    to¸ngÊp  lÇn      2  gi¸cícvËn      t¶i«t« hµnh  kh¸ch nhµ        níct¹ ®Þa  i ph¬ng. ­ TiÒn    ® îcthanh      tµu,xe    to¸nbao  gåm  tiÒn mua  cíctµu,xe,cícqua    vР         phµ, ®ß     ngang  cho b¶n th©n  c¸n    bé, c«ng  chøc, lÖ    phÝ  s©n  bay  (nÕu ®i  b»ng  m¸y bay),phÝ    qua  cÇu  êng  cíc hµnh    ® vµ    lý phôc  cho  vô  chuyÕn  ®i  c«ng    t¸c(nÕu          cã) mµ c¸n bé,c«ng  chøc    trùctiÕp chitr¶.       Trêng    hîp CBCC  ®i  c«ng    t¸cb»ng  «t« c¬  xe    quan    th× kh«ng  îcthanh    ®   to¸ntiÒn tµu xe.     b.Phô    cÊp  c«ng    t¸cphÝ: Phô  cÊp c«ng    t¸cphÝ nh»m   trî     hç    bé,c«ng  c¸n chøc nhµ      c«ng  níckhi®i  t¸ccã    thªm  tiÒn ®Ó     møc      tr¶®ñ  ¨n b×nh  êng  th hµng ngµy (kh«ng  bia,r   cã    îu) vµ thuª chç    nghØ   i   l¹ n¬i ®Õn  c«ng    t¸c.Phô cÊp  c«ng    t¸c phÝ  îc tÝnh    ®   tõ ngµy      c¸n bé, c«ng chøc  b¾t ®Çu   c«ng    ®i  t¸c®Õn     c¬  khivÒ  quan  cña  m×nh  (c¶ ngµy      lÔ,chñ nhËt,TÕt).Møc      phô  cÊp quy ®Þnh  sau: nh  ­ C¸n      bé, c«ng  chøc  ®Õn  c«ng    i   t¸ct¹ c¸c tØnh    ®ång b»ng,trung du  îc     ®   phô  cÊp    kh«ng    tèi®a  qu¸ 20.000 ®/ngµy. ­C¸n      bé,c«ng  chøc ®Õn   c«ng      t¸ct¹ vïng nóicao,h¶i®¶o, biªngií  i             ivïng ,   s©u  îcphô  ®   cÊp    kh«ng    tèi®a  qu¸ 40.000 ®/ngµy. Nh÷ng  êng  kh«ng  îc thanh    tr hîp  ®   to¸n c«ng    t¸cphÝ nhng  îc hëng    ®   c¸c chÕ  thuéc c¸clÜnh  ®é      vùc  theo quy    ®Þnh hiÖn hµnh: ­ Thêigian ®iÒu    i       trÞ t¹  bÖnh viÖn,bÖnh      x¸,nhµ  nghØ ®iÒu dìng,dìng     søc. ­Nh÷ng    ngµy  lµm  viÖc  riªngtrong thêigian ®i          c«ng  t¸c. ­Nh÷ng    ngµy häc  tr ë  êng    líp®µo    trungdµih¹n,ng¾n    t¹otËp        h¹n,nh÷ng  ngµy  îc giao  ®   nhiÖm   th vô  êng    tróhoÆc  biÖt ph¸it¹      i mét ®Þa  ph¬ng hoÆc   c¬  quan kh¸c. c.Thanh      to¸ntiÒn thuªchç  t¹ n¬i®Õn       ë      i c«ng  t¸c: C¸n    bé, c«ng chøc nhµ    c«ng    îcthanh    níc®i  t¸c®   to¸ntiÒn thuªchç  t¹     ë    i n¬i®Õn     c«ng    t¸c.Møc    chitiÒn thuªphßng    ngñ  îcthanh    ®   to¸ntheo    ho¸ ®¬n  thu tiÒn thùc tÕ        nhng    kh«ng      tèi®a  qu¸ c¸cmøc  sau: ­90.000    ®/ngµy      ®èi víiTP.  Néi,TP.  ChÝ  Hµ    Hå  Minh. ­60.000    ®/ngµy        ®èi víi tØnh  c¸c kh¸c. ­40.000    ®/ngµy        ®èi víi huyÖn    c¸c trùcthuéc tØnh.  
  3. 3 Trêng        hîp c¸n bé, c«ng chøc nhµ    c«ng    níc®i  t¸cmét  m×nh hoÆc   êng  tr hîp ®oµn    c«ng    lÎ t¸ccã   ngêikh¸cgií ph¶ithuªphßng       i     riªngth× møc      thanh    to¸n tiÒn ngñ    kh«ng        tèi®a  qu¸ c¸cmøc  sau: ­150.000    ®/ngµy      ®èi víiTP.  Néi,TP.  ChÝ  Hµ    Hå  Minh. ­90.000    ®/ngµy        ®èi víi tØnh  c¸c kh¸c. ­60.000    ®/ngµy        ®èi víi huyÖn    c¸c trùcthuéc tØnh.   Trêng        hîp c¸n bé,c«ng chøc nhµ    c«ng    níc®i  t¸cph¶inghØ          l¹t¹ c¸cvïng i i   n«ng  th«n  kh«ng  nhµ  cã  kh¸ch,nhµ    nghØ kh«ng  ho¸ ®¬n  cã    tiÒn ngñ,th× ® ­       îc thanh to¸n tiÒn ngñ  theo møc  kho¸n tèi  ®a  kh«ng  qu¸ 30.000  ®ång/ngµy/ng  êi.Møc   kho¸n nµy kh«ng  dông  ¸p  cho  c¸n  ®i  bé  c«ng      t¸cc¸c vïng cã    nhµ  kh¸ch,nhµ    nghØ. d.Trêng          hîp c¸n bé,c«ng chøc  êng  th xuyªn ph¶i®i      c«ng   u  t¸cl ®éng    trªn 15 ngµy/th¸ngnh      göic«ng      kiÓm    v¨n th ®i    v¨n,c¸n bé  l©m  kiÓm    ®i  trarõng..  . cã thÓ thanh to¸n tiÒn    c«ng    t¸cphÝ kho¸n th¸ng tèi®a       kh«ng  qu¸ 100.000  ®/th¸ng/ng êi. e. Møc     thanh    to¸n tiÒn c«ng    t¸cphÝ, møc     kho¸n th¸ng vµ      tiÒn  thuªchç    ë, nªu  ®iÓm       trªn®©y       ë  b, c,d    lµ møc    tèi®a; Thñ  ëng    tr c¸c Bé, ngµnh, Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung  ¬ng quy ®Þnh  cô  thÓ,chitiÕtcho        Æc         phïhîp víi ® ®iÓm  t×nh h×nh cña ®Þa  ph¬ng,cña    ngµnh  vµ kh¶ n¨ng ng©n  s¸ch hµng    n¨m. 2.Quy    ®Þnh  thanh    vÒ  to¸ntiÒn vР   m¸y  bay: C¸n  c«ng  bé  chøc  c«ng    îcthanh    ®i  t¸c®   to¸ntiÒn vР   m¸y  bay  bao  gåm: a.§èivíi           Bé, ngµnh,®¬n  ë  c¸c   vÞ  Trung  ¬ng: ­C¸n  l∙nh®¹o      bé    tõcÊp  thuéc Bé  t Vô    vµ ¬ng  ¬ng    ® trëlªn; ­ C¸n  lµchuyªn viªnchÝnh  c¸c chøc    bé        vµ    danh  kh¸c cã    møc ¬ng      l tõ hÖ sè  4,75 trëlªn.     b.§èivíi       ®¬n  ë  vÞ  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng: ­ C¸n  l∙nh®¹o    bé    cÊp      së,l∙nh®¹o  ban  Uû  nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ      x∙trùcthuéc tØnh,thµnh          phè  t vµ ¬ng  ¬ng    ® trëlªn; ­ C¸n  lµchuyªn viªnchÝnh  c¸c chøc    bé        vµ    danh  kh¸c cã    møc ¬ng      l tõ hÖ sè  4,47 trëlªn.     c. Trêng    hîp  quan, ®¬n  cÇn  c¸n  ®i    c¬    vÞ  cö  bé  gi¶iquyÕt  c«ng viÖc  gÊp    mµ ngêi ® îc cö  c«ng        ®i  t¸ckh«ng      ®ñ tiªuchuÈn thanh    m¸y  to¸nvР bay  th× thñ tr     ëng  quan,®¬n  xem    c¬    vÞ  xÐt,quyÕt ®Þnh    îcthanh    ®Ó ®   to¸n. 3.Qu¶n        c«ng      lýchitiªuvÒ  t¸cphÝ. a. Hµng    n¨m, cïng víiviÖc      giao  to¸nching©n  dù      s¸ch nhµ    quan    níc,c¬  chñ qu¶n  giao møc    c«ng      chivÒ  t¸cphÝ  cho    c¸c ®¬n  trùcthuéc.Møc  vÞ      giao  nµy    lµmøc      vÒ  chitèi®a  c«ng    t¸cphÝ  cho  ®¬n    vÞ. Trêng    hîp trong n¨m    ®¬n  vÞ kh«ng  dông  sö  hÕt  kinh phÝ  îc giao  c«ng      ®   vÒ  t¸cphÝ,  kinh phÝ    sè    tiÕt kiÖm  îcvÒ  ®   c«ng    t¸cphÝ, c¬    quan,®¬n  ® îcquyÒn  dông      vÞ    sö  ®Ó phôc  vô  cho nhu  cÇu    chithiÕtthùc kh¸c nh»m         n©ng  cao hiÖu qu¶  c«ng    t¸cqu¶n    lý. ViÖc  dông  sö  kho¶n kinh phÝ      tiÕtkiÖm   nµy ph¶itheo  to¸n® îc duyÖt    dù      vµ  ph¶ib¸o c¸o c¬        quan    tµichÝnh  cïng cÊp.  
  4. 4 Trêng    nh÷ng  hîp cã  ®oµn  c«ng    ªnngµnh,li   quan  c¬  t¸cli     ªnc¬  th×  quan,   ®¬n  chñ    vÞ  tr×®oµn c«ng      t¸cchicho nh÷ng  c«ng  viÖc chung cña ®oµn    (nh: tiÒn v¨n phßng      phÈm, tiÒn thuªxe      «t«.. )c¬  .  quan,®¬n  cö    ®i  ,   vÞ  c¸n bé  c«ng  t¸cthanh      to¸ntiÒn c«ng      t¸cphÝ cho    ® îccö  c¸n bé    (bao  gåm   tiÒn tµu xe,phô        cÊp c«ng    t¸cphÝ, tiÒn thuªchç        ngñ). b. Kho¶n    c«ng      chivÒ  t¸cphÝ quy  ®Þnh  trong Th«ng     tnµy  îch¹ch to¸n ®       vµo môc  113 "C«ng    t¸cphÝ: theo ch¬ng, lo¹     i kho¶n ¬ng  , t øng  quy ®Þnh  i t¹  QuyÕt  ®Þnh   280  sè  TC/Q§/NSNN   ngµy 15/4/1997  "VÒ  viÖc ban hµnh    hÖ thèng môc    lôcNSNN"  cña  TµichÝnh. Bé    C¸c  doanh  nghiÖp  nhµ    nícvËn dông  chÕ  c«ng    ®é  t¸cphÝ  nµy    ®Ó thùc  hiÖn        Æc   phïhîp víi® ®iÓm   s¶n  xuÊtkinh doanh      cña  ®¬n vÞ. c.Nh÷ng    kho¶n    chic«ng    t¸cphÝ kh«ng ®óng  quy  ®Þnh  i t¹  Th«ng   t nµy  khikiÓm     quan      trac¬  tµichÝnh    c¸c cÊp  quyÒn  cã  yªu cÇu  quan, ®¬n  c¬    vÞ  xuÊt to¸n.Ngêi nµo  lÖnh            ra  chisaiph¶ibÞ  ph¹ttheo    xö    quy ®Þnh cña Ph¸p  lÖnh thùc hµnh      tiÕtkiÖm, chèng    l∙ngphÝ. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:    h Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõ ngµy    15  kÓ    ký,nh÷ng  quy  ®Þnh  c«ng    vÒ  t¸cphÝ      tr¸víi i Th«ng   tnµy  ®Òu     b∙ibá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu  g×  cã  víng  ¾c     m ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n vÞ  ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh    ®Ó híng dÉn    thùc hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản