Thông tư liên bộ số 05 TT/LB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ số 05 TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 05 TT/LB về viêc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về quản lý và sử dụng tiền thu phí qua cầu đường bộ do Bộ Tài Chính - Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 05 TT/LB

  1. B GIAO THÔNG V N T I-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 05TT/LB Hà N i, ngày 05 tháng 1 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH, GIAO THÔNG V N T I S 05 TT/LB NGÀY 5/1/1995 HƯ NG D N S A I, B SUNG M T S I M V QU N LÝ VÀ S D NG TI N THU PHÍ QUA C U Ư NG B Thi hành quy t nh s 13 /CT ngày 11/01/1991 c a Ch T ch H i ng B Trư ng (nay là Th Tư ng Chính Ph ) v thu phí qua c u ư ng b , Liên B Tài chính - Giao thông v n t i ã có các Thông tư s 63 TT/LB ngày 13/3/1991, Thông tư s 81 TT/LB ngày 15/12/1992 hư ng d n thi hành quy t nh nói trên. t o i u ki n cho các ơn v t ch c thu phí, qu n lý tr c ti p các c u th c hi n nhi m v s a ch a thư ng xuyên, sơn c u theo nh kỳ như quy nh t i quy t nh s 13/CT c a Ch t ch H i ng B trư ng, Liên B Tài chính - Giao thông v n t i hư ng d n b sung m t s i m dư i ây: 1/ Ti n thu phí qua c u ư ng b thu ư c hàng ngày, ph i g i h t vào Kho b c Nhà nư c. ơn v t ch c thu n u ư c giao nhi m v qu n lý s a ch a tr c ti p c u, ư c l i m t ph n ti n thu phí chi công tác t ch c thu phí, s a ch a thư ng xuyên và sơn c u theo nh kỳ. S ti n ư c quy nh l i theo t l c a t ng c u (theo ph l c ính kèm) và ư c tri n khai th c hi n theo k ho ch, d toán do B Giao thông v n t i duy t sau khi th ng nhât v i cơ quan tài chính cùng c p, k c ph n l i ư c chi cho k ho ch vư t thu (n u có). S ti n còn l i ph i n p h t vào ngân sách Nhà nư c theo ch phân c p qu n lý ngân sách hi n hành. 2/ Hàng năm, các ơn v thu c ngành giao thông ph i l p k ho ch thu phí;d toán chi cho công tác thu phí, s a ch a thư ng xuyên và sơn c u s thu phí ph i n p Ngân sách c a các c u ó g i ngành Giao thông v n t i B Giao thông v n t i t ng h p g i cơ quan tài chính các c p. Cu i năm các ơn v ư c s d ng v n ph i quy t toán theo các ch tài chính hi n hành. 3/ Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/1995, nh ng quy nh khác không c p trong Thông tư này v n áp d ng theo các quy nh trong các Thông tư s 63 TT/LB ngày 13/3/1991, Thông tư s 81 TT/LB ngày 15/12/1992 c a Liên B Tài chính - Giao thông v n t i. PH L C KÈM THEO THÔNG TƯ S : 05 TT/LB Ngày 05 tháng 01 năm 1995 c a Liên B Tài chính - GTVT
  2. C u T l l i - C u Chương Dương 60% - C u B n Thu 70% Lê Kh Lê Th Băng Tâm ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản