Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
76
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ Công thương - Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN

 1. B CÔNG THƯƠNG - B TÀI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA CHÍNH - B GIAO THÔNG V N T I VI T NAM - B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT c l p - T do - H nh phúc TRI N NÔNG THÔN - B Y T - ------- NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM ----- S : 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT- Hà N i, ngày 31 tháng 01 năm 2008 BNN&PTNT-BYT-NHNN THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 254/2006/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2006 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V QU N LÝ HO T NG THƯƠNG M I BIÊN GI I V I CÁC NƯ C CÓ CHUNG BIÊN GI I Căn c Quy t nh s 254/2006/Q -TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý ho t ng thương m i biên gi i v i các nư c có chung biên gi i; Liên t ch B Công Thương, B Tài chính, B Giao thông V n t i, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Y t và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n th c hi n Quy t nh s 254/2006/Q -TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý ho t ng thương m i biên gi i v i các nư c có chung biên gi i như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh 1.1. Nh ng t ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: a) “Phương th c không theo thông l qu c t ” là bên mua và bên bán không th a thu n m t quy nh nào v áp d ng các thông l qu c t trong h p ng. Thông l qu c t trong thương m i qu c t ư c hi u là t p quán, cách làm l p i, l p l i nhi u l n trong buôn bán qu c t và ư c các t ch c qu c t liên quan th a nh n, như Quy t c chung INCOTERMS (International Rules for the Interpretation of Trade Terms). b) “Hàng hóa do cư dân nư c có chung biên gi i s n xu t” là hàng hóa có xu t x c a nư c có chung biên gi i t li n v i Vi t Nam s n xu t ra. c) “Khu v c ti p giáp biên gi i v i các nư c có chung biên gi i” là khu v c biên gi i g m: các xã, phư ng, th tr n có m t ph n a gi i hành chính trùng h p v i biên gi i qu c gia trên t li n. d) “Vùng biên gi i” g m các t nh có m t ph n a gi i hành chính trùng h p v i biên gi i qu c gia trên t li n.
 2. ) “Các i m thông quan khác thu c khu kinh t c a khNu do Chính ph Vi t Nam cho phép thành l p” là i m biên gi i ư c ghi trong Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a khu kinh t c a khNu ho c cơ quan có thNm quy n cho phép thông quan hàng hoá. 1.2. Ho t ng thương m i biên gi i quy nh t i Thông tư này g m: a) Ho t ng mua bán, trao i hàng hoá c a cư dân biên gi i là nh ng ho t ng dành riêng cho cư dân biên gi i phù h p v i các quy nh t i i u 2, kho n 2 i u 5 và i u 6 c a Quy t nh s 254/2006/Q -TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý ho t ng thương m i biên gi i v i các nư c có chung biên gi i. b) Buôn bán t i ch biên gi i, ch c a khNu và ch trong khu kinh t c a khNu. c) Ho t ng mua bán, trao i hàng hoá qua biên gi i ư c các ch th quy nh t i kho n 1, M c II và kho n 1, M c III c a Thông tư này ti n hành theo các phương th c không theo thông l qu c t . 2. Hàng hoá thương m i biên gi i Hàng hóa mua bán, trao i, xu t khNu, nh p khNu theo hình th c thương m i biên gi i ư c th c hi n theo nh ng quy nh t i Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hoá qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài. 3. Ch t lư ng hàng hoá thương m i biên gi i a) V ki m d ch y t biên gi i: - T t c hàng hoá buôn bán, v n chuy n qua biên gi i u ph i khai báo v i Cơ quan ki m d ch y t biên gi i (Vi c ki m tra th c t và x lý ki m d ch y t này ch th c hi n i v i hàng hoá mang véc tơ, m m b nh truy n nhi m và y u t nguy cơ n s c kho c ng ng do B Y t thông báo và ch nh). - C c Y t d phòng và môi trư ng Vi t Nam là cơ quan thu c B Y t ch u trách nhi m tri n khai các ho t ng ki m d ch y t biên gi i trên a bàn c nư c theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành v ki m d ch y t . H th ng t ch c cơ quan ki m d ch y t biên gi i Vi t Nam th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . - Th t c v trình t ki m tra th c t và x lý ki m d ch y t th c hi n theo quy trình ki m d ch y t biên gi i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam hi n hành. - Khi có d ch b nh truy n nhi m x y ra khu v c biên gi i c a nư c có chung biên gi i theo thông báo c a B Y t , S Y t t nh ch o cơ quan ki m d ch y t tri n khai các ho t ng ki m d ch y t t i khu v c qua l i ki m tra, giám sát, th c hi n bi n pháp x lý y t k p th i i v i hàng hoá m b o không d ch b nh lây lan. b) Ki m d ch ng v t, ki m d ch th c v t, ki m d ch thu s n:
 3. - Ch nh ng hàng hoá thu c danh m c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu thu c di n ki m d ch ng v t, ki m d ch th c v t, ki m d ch thu s n do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn công b m i ph i làm th t c ki m d ch. - Danh m c hàng hoá thu c di n ki m d ch ng v t, th c v t xu t khNu, nh p khNu ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn công b trong t ng th i kỳ. c) V ki m soát v sinh an toàn th c phNm: Hàng hoá là th c phNm xu t khNu, nh p khNu qua biên gi i ph i ư c th c hi n theo Pháp l nh V sinh an toàn th c phNm. d) V ki m soát ch t lư ng: Hàng hoá c a các i tư ng sau ây không ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng: Hàng hóa mua bán, trao i c a cư dân biên gi i; hàng hóa ưa vào ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu. Riêng v ki m d ch y t thì tr khi có d ch b nh và nh ng hàng hóa ư c cơ quan có thNm quy n thông báo v nguy cơ d ch b nh có th truy n nhi m qua. ) V công tác ki m lâm: Th c hi n theo Ngh nh s 82/2006/N -CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý ho t ng xu t khNu, nh p khNu, tái xu t khNu, nh p n i t bi n, quá c nh, nuôi sinh s n, nuôi sinh trư ng và tr ng cây nhân t o các loài ng v t, th c v t hoang dã nguy c p, quý hi m; Ngh nh s 32/2006/N -CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý th c v t r ng, ng v t r ng nguy c p, quý, hi m và Quy t nh s 54/2006/ Q -BNN ngày 05 tháng 7 năm 2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v công b Danh m c các loài ng v t, th c v t hoang dã quy nh trong các Ph l c c a Công ư c v buôn bán qu c t các loài ng, th c v t hoang dã nguy c p. e) i v i thu c: th c hi n theo Lu t Dư c s 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t này. f) i v i m phNm: th c hi n theo Quy t nh s 35/2006/Q -BYT, ngày 10 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B Y t v ban hành Quy ch qu n lý m phNm. 4. Thanh toán ti n hàng a) Thanh toán trong mua bán, trao i hàng hoá c a cư dân biên gi i, thanh toán trong mua bán hàng hoá t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam (VN ), ng ti n c a nư c có chung biên gi i. Trư ng h p thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i, ch ư c th c hi n v i nh ng i tư ng thu ngo i t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Thanh toán xu t nh p khNu hàng hoá qua biên gi i theo các phương th c không theo thông l qu c t ư c th c hi n b ng ngo i t t do chuy n i, ng Vi t Nam ho c ng ti n c a nư c có chung biên gi i.
 4. b) Phương th c thanh toán b ng ti n m t ho c không dùng ti n m t do các bên mua bán tho thu n phù h p v i quy nh v qu n lý ngo i h i c a Vi t Nam và các nư c có chung biên gi i. c) Vi c mang ti n ng Vi t Nam và ti n m t c a nư c có chung biên gi i qua c a khNu biên gi i th c hi n thanh toán theo các n i dung quy nh t i i m a, kho n 4 nói trên ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v mang ngo i t ti n m t và ng Vi t Nam b ng ti n m t khi xu t nh p c nh. d) Các bên mua bán, trao i, xu t nh p khNu hàng hoá qua biên gi i ư c l a ch n các hình th c thanh toán phù h p v i các quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 5. Chính sách thu và l phí a) i v i hàng hoá buôn bán qua biên gi i: Ph i n p thu và l phí (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. b) nh m c hàng hoá mi n thu nh p khNu không quá 2.000.000VN /1ngư i/1ngày ư c áp d ng cho các i tư ng n u h i các tiêu chí sau ây: - Là cư dân biên gi i Vi t Nam ho c cư dân biên gi i c a ba nư c có chung biên gi i (Trung Qu c, Lào, Campuchia) qua l i biên gi i xu t trình ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a hai nư c c p. - Hàng hoá ư c s n xu t t i nư c có chung biên gi i. Hàng hoá s n xu t t i nư c th ba không ư c hư ng nh m c mi n thu này. c) Chính sách thu i v i hàng hóa do cư dân biên gi i mua trong khu thương m i – công nghi p nào thì ư c th c h ên theo quy nh c a khu thương m i – công nghi p ó. d) Hàng hoá là s n phNm không th c t r i, n u giá tr m t ơn v s n phNm vư t nh m c này, thì ph i n p thu ph n vư t (k c v t nguyên con, nguyên chi c, nguyên cái, nguyên b ). ) Hàng hoá thu c danh m c h n ng ch thu quan ư c s n xu t t i nư c có chung biên gi i, n u do cư dân biên gi i trao i mua bán cũng ư c hư ng nh m c mi n thu nêu trên. e) Các chính sách thu liên quan khác th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Tài chính. II. MUA BÁN, TRAO I HÀNG HÓA C A CƯ DÂN BIÊN GI I 1. Ch th ư c mua bán, trao i hàng hoá qua biên gi i Công dân có h khNu thư ng trú t i các khu v c biên gi i c a Vi t Nam và c a các nư c Trung Qu c, Lào, Campuchia ư c mua bán, trao i các m t hàng phù h p v i quy nh v hàng hoá buôn bán qua biên gi i ư c quy nh t i kho n 2, M c I c a
 5. Thông tư này và ư c hư ng nh m c mi n thu nêu t i i m b, kho n 5, M c I nêu trên. 2. C a kh u, a i m mua bán trao i hàng hoá qua biên gi i Th c hi n theo Quy t nh s 254/2006/Q -TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý ho t ng thương m i biên gi i v i các nư c có chung biên gi i. 3. Th t c h i quan i v i hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân biên gi i: Th c hi n theo quy nh c a Lu t H i quan a) H sơ h i quan: - Ch hàng xu t trình ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a nư c có chung biên gi i c p ư c hư ng nh m c mi n thu . - Hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân biên gi i không yêu c u ph i khai trên t khai h i quan i v i hàng hoá trong nh m c quy nh t i i m b, kho n 5, M c I Thông tư này; i v i hàng hoá vư t nh m c thì ph i khai trên t khai phi m u d ch ph n vư t nh m c ó. - Hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân biên gi i n u vư t nh m c quy nh, thì Cơ quan H i quan tính thu thu tr c ti p trên T khai hàng hoá xu t khNu/ nh p khNu phi m u d ch ph n vư t nh m c ó. - Hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân biên gi i không ph i n p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O). Vi c xác nh xu t x hàng hoá i v i trư ng h p này căn c vào vi c ki m tra th c t c a công ch c h i quan. b) Ki m tra th c t hàng hoá: - Ch ki m tra i v i trư ng h p qua giám sát th y có kh năng vư t nh lư ng mi n thu , có hàng l u. Cơ s tính giá tr hàng hóa là căn c vào giá c th trư ng vùng biên gi i t i th i i m ó. - i v i lô hàng có m t khai xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch thì vi c ki m tra th c t hàng hoá ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. c) Nơi không có H i quan, thì B i biên phòng th c hi n theo các quy nh t i kho n 3 này. III. XU T KH U, NH P KH U HÀNG HÓA QUA BIÊN GI I 1. Ch th Vi t Nam ư c xu t nh p kh u hàng hoá qua biên gi i a) Thương nhân Vi t Nam.
 6. b) H kinh doanh thu c các t nh biên gi i ư c thành l p ăng ký theo quy nh t i Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh. 2. C a kh u xu t nh p kh u hàng hoá qua biên gi i a) C a khNu qu c t ư c m cho ngư i, phương ti n, hàng hoá c a Vi t Nam, nư c có chung biên gi i và nư c th ba xu t nh p qua biên gi i qu c gia. b) C a khNu chính ư c m cho ngư i, phương ti n, hàng hoá c a Vi t Nam và nư c có chung biên gi i xu t, nh p qua biên gi i qu c gia. c) C a khNu và các i m thông quan khác thu c khu kinh t c a khNu do Chính ph Vi t Nam cho phép thành l p. d) C a khNu ph ư c m cho ngư i, phương ti n, hàng hoá c a Vi t Nam và nư c có chung biên gi i khu v c biên gi i, vùng biên gi i qua l i biên gi i qu c gia. ) Trư ng h p hàng hoá theo h p ng thương m i và phi thương m i c a nư c th ba ho c c a nư c có chung biên gi i mu n xu t, nh p qua c a khNu ph ho c i m thông quan n m ngoài khu kinh t c a khNu thì ch hàng ho c ngư i i di n ph i có văn b n ngh Ch t ch UBND t nh biên gi i ra quy t nh cho phép n u vi c thông quan ó h i các tiêu chí sau: - Ph i có l c lư ng ch c năng chuyên ngành H i quan, Biên phòng, Ki m d ch. - Quy t nh này ch áp d ng cho t ng lô hàng, t ng h p ng và có th i h n. - Quy t nh ư c g i cho B Công Thương, B Tài chính và các B , ngành liên quan. 3. Th t c h i quan i v i hàng hoá xu t nh p kh u qua biên gi i: Th c hi n theo quy nh c a Lu t H i quan a) i v i hàng nh p khNu: - T khai h i quan: S d ng t khai hàng hoá nh p khNu theo T khai H i quan do B Tài chính quy nh. - Các ch ng t khác v h sơ h i quan, quy trình th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo h p ng mua bán do B Tài chính quy nh, tr v n ơn và h p ng thương m i. - Ph i có Gi y ch ng nh n ki m d ch y t do cơ quan ki m d ch y t c p ( i v i hàng hoá thu c i tư ng ki m d ch y t ); và Gi y ăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá i v i hàng hoá thu c di n ph i ki m tra. - Hàng hoá nh p khNu qua biên gi i ư c hư ng các ưu ãi v thu nh p khNu n u có i u ki n theo tho thu n song phương gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph nư c có chung biên gi i; vi c khai báo h i quan, n p gi y ch ng nh n xu t x hàng
 7. hoá (C/O) i v i hàng hóa ư c hư ng ưu ãi v thu nh p khNu, th c hi n theo Thông tư s 59/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành thu xu t khNu, nh p khNu, và Thông tư s 45/2007/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n thu su t thu nh p khNu ưu ãi c bi t. i v i trư ng h p áp d ng thu su t ưu ãi c bi t thì i tư ng nh p khNu ph i xu t trình Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá-C/O (tr trư ng h p t ng tr giá lô hàng (FOB) không vư t quá 200 USD). - Ki m tra th c t hàng hoá th c hi n theo quy nh c a pháp lu t H i quan hi n hành. b) i v i hàng xu t khNu: - T khai h i quan: + Trư ng h p hàng hoá xu t khNu theo h p ng mua bán: S d ng theo T khai H i quan do B Tài chính quy nh. + Trư ng h p hàng hoá xu t khNu không có h p ng mua bán: S d ng t khai hàng hoá xu t khNu biên gi i do B Tài chính quy nh. - Các ch ng t khác v h sơ h i quan, quy trình th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo h p ng mua bán th c hi n theo quy nh c a pháp lu t H i quan hi n hành. - Ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch y t do cơ quan ki m d ch y t c p i v i hàng hoá xu t khNu ph i ki m d ch y t theo yêu c u c a nư c nh p khNu ho c theo yêu c u c a ch hàng. - Hàng hoá xu t khNu qua biên gi i ư c hư ng các ưu ãi v thu xu t khNu theo tho thu n song phương gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph nư c có chung biên gi i. IV. MUA BÁN HÀNG HOÁ T I CH BIÊN GI I, CH C A KH U, CH TRONG KHU KINH T C A KH U 1. Ch biên gi i, ch c a kh u, ch trong khu kinh t c a kh u a) Ch biên gi i là ch ư c l p ra trong khu v c biên gi i trên t li n thu c lãnh th Vi t Nam nhưng không thu c các ch nói t i i m b và i m c dư i ây. b) Ch c a khNu là ch ư c l p ra trong khu v c biên gi i trên t li n thu c lãnh th Vi t Nam g n v i các c a khNu xu t khNu, nh p khNu hàng hoá nhưng không thu c khu kinh t c a khNu. c) Ch trong khu kinh t c a khNu là ch ư c l p ra trong khu kinh t c a khNu theo Quy t nh s 53/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i Khu kinh t c a khNu biên gi i. 2. Ch th kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a kh u, ch trong khu kinh t c a kh u
 8. a) Doanh nghi p, h kinh doanh Vi t Nam có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh do cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c c p, ư c phép t ch c kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu. b) Doanh nghi p, h kinh doanh c a nư c có chung biên gi i ph i tuân th các quy nh t i Ngh nh s 34/2000/N -CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v Quy ch biên gi i trên t li n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy nh có liên quan n vi c i l i, cư trú và kinh doanh trong khu v c biên gi i: - ư c phép kinh doanh t i ch c a khNu và ch biên gi i khi ư c S qu n lý chuyên ngành v ho t ng thương m i t i t nh biên gi i c p gi y phép kinh doanh. - ư c phép t ch c, kinh doanh t i ch trong khu kinh t c a khNu khi ư c ban qu n lý khu kinh t c a khNu c p gi y phép kinh doanh. c) Công dân c a nư c có chung biên gi i khi ư c phép kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu và có gi y phép kinh doanh t i các ch nói trên còn trong th i h n hi u l c n u có nhu c u t m trú Vi t Nam s ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam xem xét c p ch ng nh n t m trú ho c th t m trú theo hư ng d n c a B Công an. 3. Qu n lý ch biên gi i, ch c a kh u, ch trong khu kinh t c a kh u a) Vi c quy t nh thành l p (ho c gi i th ) và quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a cơ quan qu n lý ch (ho c các lo i hình t ch c kinh doanh ch ) i v i ch biên gi i, ch c a khNu th c hi n theo phân c p i v i t ng lo i ch quy nh t i Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n, qu n lý ch , và các Thông tư, Quy t nh c a các b ngành liên quan v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a ban qu n lý ch (ho c các lo i hình t ch c kinh doanh ch ). b) Ch trong khu kinh t c a khNu do Trư ng Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu quy t nh thành l p (ho c gi i th ) và quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a cơ quan qu n lý ch (ho c các lo i hình t ch c kinh doanh ch ) theo quy nh Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n, qu n lý ch , và các Thông tư, Quy t nh c a các b ngành liên quan v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a ban qu n lý ch (ho c các lo i hình t ch c kinh doanh ch ). c) Các n i dung khác liên quan n ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu không nêu trong Thông tư này th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n, qu n lý ch , và các Thông tư, Quy t nh c a các b ngành liên quan v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a ban qu n lý ch (ho c các lo i hình t ch c kinh doanh ch ). d) Các quy nh v ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu nêu trong Thông tư này n u có s khác bi t so v i các tho thu n song phương gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c có chung biên gi i thì th c hi n theo các tho thu n song phương ã ư c ký k t gi a hai Chính ph .
 9. 4. Th t c h i quan i v i hàng hoá ư c mua bán, trao i t i ch biên gi i, ch c a kh u, ch trong khu kinh t c a kh u Th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu ưa vào ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu ư c th c hi n như th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu qua biên gi i nêu t i kho n 3, M c III c a Thông tư này. V. XU T NH P C NH NGƯ I VÀ PHƯƠNG TI N LIÊN QUAN T I XU T NH P KH U HÀNG HOÁ QUA BIÊN GI I 1. Ngư i và phương ti n c a Vi t Nam a) Ch hàng, ngư i i u khi n phương ti n v n t i hàng hoá, nhân viên ph c v trên xe, tàu, thuy n ph i có m t trong các lo i gi y t có giá tr s d ng như sau: H chi u, Ch ng minh thư biên gi i, Gi y thông hành biên gi i, (danh b thuy n viên ho c s thuy n viên i v i tàu, thuy n) ho c các gi y t qua l i biên gi i khác theo quy nh c a pháp lu t. Riêng ngư i i u khi n phương ti n, ngoài gi y t quy nh nêu trên còn ph i có gi y phép i u khi n phương ti n phù h p v i lo i phương ti n i u khi n. b) Ch phương ti n, ngư i i u khi n phương ti n v n t i hàng hoá khi vào các a i m t i khu v c biên gi i ph i xu t trình ho c n p các gi y t theo quy nh. c) Ngư i i u khi n phương ti n ra vào ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu ch u s ki m tra, ki m soát c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c a khNu; n u vào sâu n i a ph i ti n hành th t c xu t, nh p c nh. d) Ki m d ch y t nh p c nh, xu t c nh: ngư i, phương ti n nh p c nh, xu t c nh ph i ti n hành ki m d ch y t biên gi i theo quy nh hi n hành c a B Y t v ki m d ch y t biên gi i. ) i v i xe ô tô Vi t Nam i qua biên gi i giao hàng xu t khNu, nh n hàng nh p khNu ngay t i khu v c c a khNu sau ó quay tr l i Vi t Nam ngay trong ngày và xe ô tô nư c ngoài vào khu v c c a khNu Vi t Nam giao hàng nh p khNu ho c nh n hàng xu t khNu sau ó quay v nư c ngay trong ngày, thì không yêu c u khai và n p các gi y t theo quy nh trên. e) Th t c H i quan i v i phương ti n v n t i xu t nh p khNu, quá c nh qua c a khNu ư ng b : - i v i xe ô tô v n t i hàng hoá xu t c nh, nh p c nh, quá c nh: ư c th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. - i v i phương ti n v n t i t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p có th i h n th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. f) Phương ti n v n t i hàng hoá và các i tư ng quy nh t i i m a c a kho n này có nhu c u i vào i m chuy n t i hàng hoá ư c quy nh t i Hi p nh v n t i gi a Chính ph Vi t Nam và các nư c có chung biên gi i ho c các i m khác ngoài khu
 10. v c biên gi i, khu kinh t c a khNu giao nh n hàng hoá thì ph i th c hi n theo các quy nh c a Hi p nh, Ngh nh thư và các văn b n tho thu n khác ã ký k t gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các nư c có chung biên gi i v xu t nh p c nh và v n t i hàng hoá. 2. Ngư i và phương ti n c a nư c ngoài có chung biên gi i a) Cho phép phương ti n v n t i hàng hoá c a nư c ngoài có chung biên gi i i qua các c a khNu quy nh t i các i m a, b, c, d, kho n 2, M c III c a Thông tư này vào các i m giao, nh n hàng hoá do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam quy nh t i khu v c biên gi i. b) Ch cho phép phương ti n v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t thu c quy nh ph i ki m d ch qua c a khNu biên gi i sau khi ã ư c kh trùng tiêu c theo quy nh. c) Công dân ngư i nư c ngoài có chung biên gi i là ch hàng ho c ngư i ư c ch hàng u quy n, ngư i i u khi n phương ti n và nhân viên ph c v trên phương ti n v n t i hàng hoá nư c có chung biên gi i ư c theo phương ti n v n t i hàng hoá i qua các c a khNu quy nh t i các i m a, b, c, d, kho n 2, M c II c a Thông tư này vào các i m giao, nh n hàng hoá b ng h chi u, s thuy n viên, ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a nư c láng gi ng c p. d) Phương ti n và công dân ngư i nư c ngoài có chung biên gi i là ngư i i u khi n phương ti n v n t i hàng hoá c a ch th kinh doanh c a nư c có chung biên gi i khi ra vào ch biên gi i, ch c a khNu và ch trong khu kinh t c a khNu v n chuy n hàng hoá ư c mi n th th c nh p c nh, xu t c nh Vi t Nam và ch u s ki m tra, ki m soát c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c a khNu; khi có nhu c u i ra kh i ph m vi ch biên gi i, ch c a khNu và ch trong khu kinh t c a khNu vào sâu trong n i a Vi t Nam thì ph i th c hi n các th t c v xu t c nh, nh p c nh cho ngư i và phương ti n theo các quy nh c a lu t pháp Vi t Nam. Cơ quan qu n lý xu t nh p c nh (B Công an) s xét c p th th c ngay t i khu kinh t c a khNu. ) Trư ng h p phương ti n v n t i hàng hóa và các i tư ng quy nh t i i m a, c kho n này có nhu c u i vào các a i m khác ngoài khu v c biên gi i và khu kinh t c a khNu giao, nh n hàng hóa thì ph i th c hi n theo các quy nh c a Hi p nh, Ngh nh thư và các văn b n tho thu n khác ã ký k t gi a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các nư c có chung biên gi i v xu t nh p c nh và v n t i hàng hóa. e) Ki m d ch i v i ngư i nư c ngoài: - Ngư i nh p c nh vào Vi t Nam t vùng có b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m ph i khai báo s c kho v i Cơ quan Ki m d ch Y t biên gi i. B Y t quy nh c th n i dung và th t c khai báo s c kh e.
 11. - Khi có b nh ph i ki m d ch ho c b nh truy n nhi m nguy hi m lan tràn c a khNu Vi t Nam, Cơ quan Ki m d ch Y t biên gi i ph i tiêm ch ng phòng b nh cho ngư i nư c ngoài khi h yêu c u. VI. T CH C TH C HI N 1. X lý vi ph m Vi ph m trong ho t ng thương m i biên gi i s b x lý căn c theo các quy nh Ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i c a Chính ph và các văn b n pháp quy có liên quan khác c a lu t pháp Vi t Nam. 2. Trách nhi m c a B Công Thương B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, U ban nhân dân các t nh biên gi i căn c Quy t nh s 254/2006/Q -TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư liên t ch này và các văn b n pháp quy khác có liên quan c a Vi t Nam hư ng d n, ch o vi c qu n lý và i u hành ho t ng thương m i biên gi i. 3. Trách nhi m c a các B , ngành có liên quan a) Th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 254/2006/Q -TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph và quy nh hư ng d n c a Thông tư này. b) C i di n tham gia Ban ch o thương m i biên gi i thu c B Công Thương. c) Thư ng xuyên ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy t nh s 254/2006/Q -TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n này và ph i h p x lý các v n phát sinh trong quá trình th c hi n. 4. Trách nhi m c a U ban nhân dân các t nh biên gi i a) Ch u trách nhi m t ch c qu n lý i u hành m i ho t ng thương m i biên gi i trên khu v c biên gi i thu c a phương mình qu n lý; th c hi n nghiêm minh cơ ch ph i h p liên ngành v qu n lý, i u hành ho t ng thương m i biên gi i. b) Giao s qu n lý chuyên ngành v ho t ng thương m i t i t nh là cơ quan um i giúp U ban nhân dân t nh v qu n lý thương m i biên gi i. c) Ch u s ch o v qu n lý thương m i biên gi i c a Ban ch o ho t ng thương m i biên gi i và các B , ngành liên quan. VII. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Thông tư liên t ch s 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT- BTS-NHNN ngày 17 tháng 8 năm 2004, và các quy nh do các B /ngành và các a
 12. phương ban hành trái v i quy nh c a Quy t nh s 254/2006/Q -TTg ngày 07 tháng11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph và quy nh c a Thông tư này./. KT. B TRƯ NG B CÔNG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH THƯƠNG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Trương Chí Trung Nguy n C m Tú KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG KT. B TRƯ NG B NÔNG V NT I NGHI P & PHÁT TRI N NÔNG TH TRƯ NG THÔN TH TRƯ NG Tr n Doãn Th Bùi Bá B ng KT. B TRƯ NG B Y T KT. TH NG C NGÂN HÀNG TH TRƯ NG NHÀ NƯ C VI T NAM PHÓ TH NG C Tr nh Quân Hu n Nguy n ng Ti n Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c Vi n hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN; Website Chính ph , Các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT các B , Ban Biên m u, V MNBG.
Đồng bộ tài khoản