intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 34-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
205
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 34-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 34-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp cho các chương trình mục tiêu ngành văn hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 34-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ liªn Bé TµI CHÝNH-vhtt sè 34 tt/lb ngµy 25/4/1995 H¦íNG DÉN QU¶N Lý KINH PHÝ Sù NGHIÖP CHO C¸C CH¦¥NG TR×NH MôC TI£U NGµNH V¨N HO¸ - TH¤NG TIN Thi hµnh quyÕt ®Þnh sè 829/TTg ngµy 30/12/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chñ tr¬ng vµ biÖn ph¸p ®iÒu hµnh nh÷ng lÜnh vùc then chèt trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n¨m 1995. §Ó thèng nhÊt thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh nguån kinh phÝ sù nghiÖp cho c¸c ch- ¬ng tr×nh môc tiªu ngµnh v¨n ho¸ th«ng tin; Liªn Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin - Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I- NGUY£N T©C CHUNG 1- Ngµnh V¨n ho¸ - Th«ng tin chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶, ®óng néi dung, môc ®Ých phÇn NSNN dµnh cho c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu hµng n¨m ®· ®îc Quèc héi phª duyÖt. 2- Ngµnh Tµi chÝnh cÊp ph¸t ®ñ kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu v¨n ho¸ th«ng tin theo kÕ ho¹ch ®· ®îc Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o giao kÕ ho¹ch chi tiÕt thu, chi ng©n s¸ch hµng n¨m cho c¸c TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 3- Së V¨n ho¸ - Th«ng tin chñ tr× phèi hîp víi Së Tµi chÝnh vËt gi¸ thùc hiÖn ®óng danh môc c¸c c«ng viÖc ®· ®îc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Bé Tµi chÝnh phª duyÖt ®èi víi tõng ch¬ng tr×nh môc tiªu v¨n ho¸ th«ng tin cña TØnh, Thµnh phè, kh«ng ®îc tù ®éng thay ®æi khi cha cã v¨n b¶n ®ång ý cña Liªn Bé. 4- C¸c Së V¨n ho¸ - Th«ng tin chÞu tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n chi tiÕt, b¸o c¸o quyÕt to¸n chi c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu cña ngµnh hµng quÝ, n¨m göi Së Tµi chÝnh VËt gi¸ (®ång kÝnh göi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin) ®Ó Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ xÐt duyÖt vµ cÊp ph¸t kinh phÝ, tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n göi Bé Tµi chÝnh. 5- ChØ tiªu kinh phÝ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu v¨n ho¸ th«ng tin ®îc Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o lµ nguån kinh phÝ Nhµ níc hç trî, c¸c ®Þa ph¬ng ph¶i tù tæ chøc huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh kh¸c ngoµi ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó ®Çu t cho c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu cña ngµnh. II - NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ Néi dung chi chñ yÕu cña c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu v¨n ho¸ th«ng tin ®- îc qui ®Þnh ®Ó lµm c¨n cø lËp dù to¸n, cÊp ph¸t kinh phÝ vµ quyÕt to¸n nh sau: 1 - Ch¬ng tr×nh chèng xuèng cÊp vµ t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö: Néi dung chi chñ yÕu bao gåm:
  2. 2 - Chi söa ch÷a, b¶o tån, t«n t¹o phôc chÕ c¸c di tÝch lÞch sö, c¸ch m¹ng, kh¸ng chiÕn ®Æc biÖt quan träng, c¸c di tÝch kiÕn tróc nghÖ thuËt cã gi¸ trÞ lín, ®îc Nhµ níc xÕp h¹ng. - Chi trang thiÕt bÞ kho b¶o tµng ®Ó b¶o qu¶n hiÖn vËt quÝ hiÕm. - Chi cho viÖc tæ chøc c¸c líp häc båi dìng vµ tËp huÊn nghiÖp vô b¶o tån, b¶o tµng c¬ së. 2 - Ch¬ng tr×nh x©y dùng vµ n©ng cao c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin ë c¬ së khu vùc n«ng th«n. Kinh phÝ cña ch¬ng tr×nh nµy ®îc sö dông chñ yÕu cho viÖc truyÒn t¶i th«ng tin ®Õn ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp nh©n d©n ë c¸c vïng n«ng th«n xa x«i, hÎo l¸nh; dïng ®Ó chi cho c¸c c«ng viÖc sau ®©y: - Cung cÊp trang thiÕt bÞ nghe vµ nh×n cho c¸c ®éi th«ng tin lu ®éng cÊp huyÖn vµ tØnh theo tiªu chuÈn do Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin qui ®Þnh sau khi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh. - Chi cho viÖc tæ chøc côm v¨n ho¸, thuyÒn v¨n ho¸. - Cung cÊp s¸ch cho c¸c th viÖn huyÖn theo danh môc ®· thèng nhÊt gi÷a Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Bé Tµi chÝnh. - Trî cÊp cho c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n ho¸ th«ng tin ë c¸c x· vïng cao, biªn giíi , h¶i ®¶o, vïng nói theo møc vµ danh môc x· ®· ®îc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt. - Chi cho viÖc tæ chøc tËp huÊn nghiÖp vô cho c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n ho¸ th«ng tin ë c¬ së. 3 - Ch¬ng tr×nh ph¸t triªn §iÖn ¶nh ViÖt nam Néi dung chñ yÕu chi cho c¸c c«ng viÖc sau: - Chi cho viÖc s¶n xuÊt mét sè bé phim lín cã gi¸ trÞ lÞch sö vµ chÝnh trÞ cao do Nhµ níc ®Æt hµng. - Mua s¾m trang thiÕt bÞ tiÒn kú cho c¸c h·ng phim trung ¬ng trùc thuéc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin. - Söa ch÷a n©ng cÊp c¸c r¹p chiÕu bãng theo danh môc vµ thiÕt kÕ ®· ®îc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt. - Chi mua s¾m trang thiÕt bÞ vµ m¸y chiÕu Video theo kÕ ho¹ch ®· thèng nhÊt gi÷a Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Bé Tµi chÝnh. III - TR¸CH NHIÖM CñA C¸C CÊP, C¸C NGµNH TRONG VIÖC CHØ §¹O THùC HIÖN C¸C CH¦¥NG TR×NH MôC TI£U V¨N HO¸ TH¤NG TIN: 1 - ë trung ¬ng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin chñ tr× trong viÖc lËp ®Ò ¸n c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu göi Bé Tµi chÝnh vµ ñy ban kÕ ho¹ch Nhµ níc ®Ó tæng hîp kÕ ho¹ch chi toµn ngµnh tr×nh ChÝnh phñ, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh trong viÖc ph©n bæ kinh phÝ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu cña ngµnh V¨n ho¸ th«ng tin cho c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c¸c ngµnh (nÕu cã).
  3. 3 Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c¸c ngµnh thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu cña ngµnh b¶o ®¶m sö dông kinh phÝ ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cïng víi Bé Tµi chÝnh xÐt duyÖt danh môc tõng ch¬ng tr×nh vµ th«ng b¸o chÝnh thøc cho ®Þa ph¬ng ®ª lµm c¨n cø cho Së Tµi chÝnh VËt gÝa cÊp ph¸t kinh phÝ cho Së V¨n ho¸ - Th«ng tin thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chi tiªu kinh phÝ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu ë c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¸c ch¬ng tr×nh do c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c¸c ngµnh thùc hiÖn; ®ång thêi tæng hîp toµn bé t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu cña ngµnh göi Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp b¸o c¸o ChÝnh phñ. 2 - ë ®Þa ph¬ng Së V¨n ho¸ - Th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu cña ngµnh t¹i ®Þa ph¬ng vµ c¸c c«ng viÖc cÇn lµm, kinh phÝ cho tõng c«ng viÖc, göi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Së Tµi chÝnh - VËt gÝa ®Ó lµm c¨n cø duyÖt danh môc ch¬ng tr×nh môc tiªu cho tõng §ia ph¬ng, chñ tr× tæ chøc xÐt duyÖt quyÕt to¸n cã sù tham gia cña Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ vµ tæng hîp quyÕt to¸n göi liªn Bé. Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ c¨n cø vµo c¸c danh môc c«ng viÖc cña tõng ch¬ng tr×nh môc tiªu ®· ®îc Bé V¨n ho¸ th«ng tin vµ Bé Tµi chÝnh xÐt duyÖt, c¨n cø vµo dù to¸n kinh phÝ cña tõng ch¬ng tr×nh môc tiªu, u tiªn cÊp ph¸t ®ñ kinh phÝ cña tõng ch¬ng tr×nh môc tiªu, u tiªn cÊp ph¸t ®ñ kinh phÝ theo tiÕn ®é thùc hiÖn, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh V¨n ho¸ th«ng tin thùc hiÖn tèt c¸c ch- ¬ng tr×nh môc tiªu ®· ®îc duyÖt; phèi hîp víi Së V¨n ho¸ - Th«ng tin trong viÖc xÐt duyÖt quyÕt to¸n kinh phÝ ch¬ng tr×nh môc tiªu cña ngµnh V¨n ho¸ th«ng tin t¹i ®Þa ph¬ng. Liªn ngµnh V¨n ho¸ - Th«ng tin, Tµi chÝnh - VËt gi¸, ñy ban kÕ ho¹ch Nhµ níc tØnh thêng xuyªn phèi hîp kiÓm tra viÖc sö dông kinh phÝ ch¬ng tr×nh môc tiªu ë c¸c ®¬n vÞ c¬ së trªn ®Þa bµn. III - §IÒU KHO¶N THI HµNH Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®Þa ph¬ng cÇn ph¶n ¸nh vÒ liªn Bé ®Ó xem xÐt söa ®æi bæ sung cho phï hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2