intTypePromotion=1

Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
471
lượt xem
153
download

Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đảm bảo việc triển khai đúng theo hợp đồng đã ký kết giữa công ty và khách hàng, đảm bảo thỏa mãn theo yêu cầu của khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất

  1. THUÛ TUÏC LAÄP KEÁ HOAÏCH & TRIEÅN KHAI SAÛN XUAÁT 1. Muïc ñích: Ñaûm baûo vieäc trieån khai ñuùng theo hôïp ñoàng ñaõ kyù keát giöõa Coâng ty vaø khaùch haøng, ñaûm baûo thoaû maõn theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 2. Phaïm vi: AÙp duïng cho vieäc laäp keá hoaïch vaø trieån khai saûn xuaát trong toaøn Coâng ty bao goàm boä phaän: 3. Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ trong thuû tuïc naøy ñöôïc söû duïng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ISO 9001:2000. 3.2 Caùc töø vieát taét: Ban Toång Giaùm Ñoác : BTGÑ - Ñaïi dieän laõnh ñaïo : ÑDLÑ - Trang: 1 / 4
  2. 4. Noäi dung: Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu Trieån khai saûn xuaát Boä phaän Keá hoaïch Keá hoaïch saûn xuaát Laäp keá hoaïch toång thaùng.. thaùng BP Xuaát nhaäp khaåu, Boä Baùo caùo nhaäp nguyeân Nhaäp nguyeân phuï lieäu, baùn phaän vaät tö, kho, Boä phuï lieäu thaønh phaåm phaän Keá hoaïch Boä phaän keá hoaïch Baûng caân ñoái nguyeân Caân ñoái nguyeân phuï lieäu phuï lieäu Boä phaän keá hoaïch, boä Keá hoaïch saûn xuaát, Laäp keá hoaïch saûn xuaát toång, phaän saûn xuaát Löu ñoà saûn xuaát, keá keá hoaïch con hoaïch phaân boå Boä phaän KT, saûn xuaát Phieáu xuaát kho Chuaån bò maùy moùc, vaät tö, nguyeân phuï lieäu, qui kyõ thuaät trình kyõ thuaät Xöôûng saûn xuaát, boä Baùo caùo saûn xuaát phaän kyõ thuaät haøng ngaøy Saûn xuaát haøng loaït Boä phaän KCS Baùo caùo kieåm haøng Thoáng keâ 1. Keá hoaïch saûn xuaát thaùng: Trang: 2 / 4
  3. Treân cô sôû lòch saûn xuaát ñaõ ñöôïc khaùch haøng chaáp nhaän, Boä phaän keá hoaïch saûn xuaát thaùng. Keá hoaïch saûn xuaát thaùng chuyeån cho boä phaän saûn xuaát, boä phaän chuaån bò saûn xuaát, boä phaän kyõ thuaät…. Keá hoaïch saûn xuaát thaùng khoâng baét buoäc ñoái vôùi deät, nhuoäm, theâu. 2. Nhaäp nguyeân phuï lieäu baùn thaùnh phaåm: Döïa theo hôïp ñoàng baùn haøng cho khaùch haøng, tuyø theo caùc tröôøng hôïp nguyeân - phuï lieäu, baùn thaønh phaåm do khaùch haøng cung caáp hay Coâng ty mua thì boä phaän coù traùch nhieäm töông öùng nhö: boä phaän vaät tö, xuaát nhaäp khaåu, kinh doanh seõ laøm caùc thuû tuïc, vaø nhaäp nguyeân phuï lieäu veà kho Coâng ty.. Kho seõ nhaäp, kieåm tra soá löông nguyeân phuï lieäu, baùn thaønh phaåm, boä phaän chaát - löôïng kieåm tra chaát löôïng nguyeân phuï lieäu, baùn thaønh phaåm theo qui ñònh cuûa Coâng ty vaø baùo caùo cho boä phaän keá hoaïch ñeå caân ñoái saûn xuaát. 3. Caân ñoái nguyeân phuï lieäu: Boä phaän coù traùch nhieäm laøm ñònh möùc chuyeån ñònh möùc cho boä phaän keá hoaïch. - Döïa treân ñònh möùc saûn xuaát, ñònh möùc tieâu hao vaø baùo caùo nhaäp kho, boä phaän - keá hoaïch laäp baûng caân ñoái nguyeân phuï lieäu cho saûn xuaát. Vieäc quyeát ñònh cho saûn xuaát tuyø thuoäc vaøo baûng caân ñoái nguyeân phuï lieäu, baùn - thaønh phaåm ñaõ ñoàng boä chöa? Coù dö phaàn traêm tieâu hao chöa… hoaëc theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 4. Laäp keá hoaïch vaø phaân boå: Sau khi ñaõ caân ñoái ñuû nguyeân phuï lieäu thì ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh cho - saûn xuaát tröø tröôøng hôïp khaùch haøng vaø coâng ty coù thoaû thuaän khaùc thì thöïc hieän theo thoaû thuaän ñoù. Tröôøng hôïp caàn phaûi phaân nhoû keá hoaïch saûn xuaát theo nhieàu laàn khaùch nhau - hoaëc coù nhieàu ñôn vò cuøng saûn xuaát thì boä phaän saûn xuaát laäp leänh phaân boå theo thôøi gian, theo boä phaän v.v. 5. Döï truø vaät tö, nhaân söï: Trang: 3 / 4
  4. Leänh chuaån bò saûn xuaát ñöôïc chuyeån ñeán caùc boä phaän ñeå chuaån bò vaät tö, maùy - moùc, kyõ thuaät höôùng daãn (leänh chuaån bò saûn xuaát coù theå truøng vôùi keá hoaïch phaân boå hoaëc keá hoaïch saûn xuaát). Tröôøng hôïp vaät tö, maùy moùc, nhaân söï khoâng ñaûm baûo thì boä phaän lieân quan - phaûi baùo nay bo boä phaän keá hoaïch ñeå giaûi quyeát. 6. Thöïc hieän saûn xuaát haøng loaït: Ñoái vôùi deät thì tieán haønh deät vaûi theo keá hoaïch, ñoái vôùi nhuoäm thì tieán haønh - nhuoäm vaûi, ñoái vôùi may thì tieán haønh caét, may, hoaøn thaønh saûn phaåm. Töøng ngaøy caùc Boä phaän laäp baùo caùo saûn xuaát cuûa töøng Boä phaän cuûa mình, toång - hôïp chuyeån leân Boä phaän caáp treân, caùc Boä phaän naøy laïi toång hôïp chuyeån leân Ban Toång Giaùm Ñoác. Haøng thaùng caùc Boä phaän toång hôïp toång hôïp soá lieäu thoáng keâ vaø chuyeån leân Ban Toång Giaùm Ñoác xem xeùt. 7. Kieåm tra: Boä phaän KCS kieåm tra taát caû caùc coâng ñoaïn töø kieåm nguyeân phuï lieäu ñaàu vaøo - goàm sôïi, vaûi moäc, nguyeân phuï lieäu may ñeán quaù trình xuaát haøng. Caùc soá lieäu baùo caùo haøng ngaøy veà chaát löôïng ñöôïc toång hôïp chuyeån cho Boä - phaän kyõ thuaät, Boä phaän Keá hoaïch, laõnh ñaïo Boä phaän saûn xuaát ñeå xöû lyù kòp thôøi ñaûm baûo theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng theo Thuû tuïc khaùc phuïc phoøng ngöøa, Thuû tuïc kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp. 8. Caäp nhaät hoà sô: Toaøn boä caùc loaïi hoà sô trong quaù trình saûn xuaát cuûa moãi ñôn haøng phaûi ñöôïc caùc Boä phaän lieân quan löu giöõ roõ raøng, caån thaän theo Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô. 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay chaát löôïng 6. Phuï luïc: Trang: 4 / 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2