intTypePromotion=3

Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng vi sinh vật tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
205
lượt xem
79
download

Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng vi sinh vật tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thức ăn chăn nuôi - hàm lượng vi sinh vật tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng vi sinh vật tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 10TCN                 TIÊU CHUẨN NGÀNH            10TCN 863 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i – Hµm lîng vi sinh vËt  tèi ®a cho phÐp trong thøc ¨n hçn hîp Animal feeding stuffs – Maiximum levels for microbiology in complete feed HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 863 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i – Hµm lîng vi sinh vËt  tèi ®a cho phÐp trong thøc ¨n hçn hîp Animal feeding stuffs – Maiximum levels for microbiology in complete feed (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh giíi h¹n tèi ®a cña vi sinh vËt  trong thøc ¨n hçn hîp cña gµ, vÞt vµ lîn.  2. Tµi liÖu viÖn dÉn Tµi liÖu viÖn dÉn sau ®©y lµ rÊt cÇn thiÕt cho viÖc ¸p dông  tiªu chuÈn nµy ISO 6497:2002 (E): Animal feeding stuffs ­ Sampling (Thøc  ¨n ch¨n nu«i ­ LÊy mÉu). TCVN 5750:1993. Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nÊm  men vµ nÊm mèc. TCVN 4829:2001 (ISO 6579:1993). Vi sinh vËt häc ­ Híng dÉn  chung vÒ ph¬ng ph¸p ph¸t hiÖn Salmonella. TCVN 6848:2001 (ISO 4832:1991). Vi sinh vËt häc ­ Híng dÉn  chung vÒ ®Þnh lîng Coliforms. Kü thuËt ®Õm khuÈn l¹c. TCVN 4991­89 (ISO 7937:1985). Vi sinh vËt  ­ Híng dÉn chung  vÒ   ph¬ng   ph¸p   ®Õm   Clostridum   perfringens.   Kü   thuËt   ®Õm  khuÈn l¹c. TCVN 4830­ 89 (ISO 6888:1983). Vi sinh vËt ­ Híng dÉn chung  vÒ ph¬ng ph¸p ®Õm vi khuÈn Staphylococcus aureus. Kü thuËt  ®Õm khuÈn l¹c. TCVN 4992­89 (ISO 7932:1987). Vi sinh vËt ­ Híng dÉn chung  ®Õm Bacillus cereus. Kü thuËt ®Õm  khuÈn l¹c ë 30oC. 3. ChØ tiªu quy ®Þnh 3.1. Tæng sè nÊm mèc cho phÐp (CFU) trong 1 gam thøc ¨n hçn  hîp cho gµ, vÞt, lîn ®îc qui ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1: Giíi h¹n tæng sè nÊm mèc cho phÐp trong thøc ¨n hçn  hîp cho gµ, vÞt, lîn. Tæng sè nÊm mèc  Sè TT Lo¹i gia cÇm (CFU/g), kh«ng lín h¬n 2
  3. 1 VÞt   con   (tõ   1­28  1× 103 ngµy tuæ i) 2 Nhãm vÞt cßn l¹i 1× 104 3 Gµ con (tõ 1­28 ngµy  1× 104 tuæi) 4 Nhãm gµ cßn l¹i 1× 105 5 Lîn   con   (1­60   ngµy  1× 104 tuæi) 6 Nhãm lîn cßn l¹i 1× 105 3.2. Giíi h¹n tæng sè vi khuÈn tèi ®a cho phÐp trong thøc  ¨n hçn hîp cña vÞt, gµ, lîn. B¶ng 2: Giíi h¹n tæng sè vi khuÈn tèi ®a cho phÐp trong  thøc ¨n hçn hîp cña vÞt, gµ, lîn. Sè  Lo¹i  Tæng sè vi khuÈn (CFU/g), kh«ng lín h¬n TT vi khuÈn VÞt con Nhãm  Gµ con  Nhãm  Lîn con  Nhãm  (tõ 1­28  vÞt  (tõ 1­ gµ cßn  (tõ 1­ lîn  ngµy  cßn  28  l¹i 60 ngµy  cßn  tuæi) l¹i ngµy  tuæi) l¹i tuæi) Tæng sè  1× 10 1 vi khuÈn  1× 104 5 1× 104 1× 105 1× 105 1× 106 hiÕu khÝ 1× 10 2 Coliforms 1× 102 2 1× 102 1× 102 1× 102 1× 102 1× 10 3 Ecoli 1× 102 2 1× 102 1× 102 1× 102 1× 102 Salmonell 4 a* 0 0 0 0 0 0 (CFU/25g) Staphyloco 1× 10 5 ccusaureus 1× 102 2 1× 102 1× 102 1× 102 1× 102 Clostridu m  1× 10 6 perfringe 1× 104 5 1× 104 1× 105 1× 104 1× 105 ns Bacillus  1× 10 7 cereus 1× 102 2 1× 102 1× 102 1× 102 1× 102 Pseudomon 1× 10 8 as 1× 104 4 1× 104 1× 104 1× 104 1× 104 * Salmonella: Kh«ng ®îc phÐp cã trong 25 gam thøc ¨n hçn hîp   . 4. LÊy mÉu LÊy mÉu theo ISO 6497:2002 3
  4. 5. Ph¬ng ph¸p thö 5. . X¸c ® Þnh æ ng sè nÊm m èc 1  t  theo TCVN 5750:1993. 5. .   Ph¸t   hi n   Sal onel a   theo   TCVN   4829: 2 Ö m l 2001(I   SO 6579:1993). 5. . X¸c ® Þnh 3  Col r s theo TCVN 6848: ifo m 2001(I  4832: SO 1991). 5. .   X¸c   ® Þnh  t ng  sè   C l 4 æ ostri um   perfri d ngens   theo   TCVN  4991­89 (I  7937: SO 1985). 5. . X¸c ® Þnh t ng sè Staphyl 5 æ ococcus aureus theo TCVN 4830­  89 (I  6888: SO 1983). 5. . X¸c ® Þnh æ ng sè Bacill s  cereus   theo   TCVN   4992­89  6  t u (I  7932: SO 1987). Bùi Bá Bổng 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản