Thức ăn chăn nuôi - Tiêu chuẩn hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
205
lượt xem
66
download

Thức ăn chăn nuôi - Tiêu chuẩn hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thức ăn chăn nuôi - tiêu chuẩn hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thức ăn chăn nuôi - Tiêu chuẩn hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    10TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 838 : 2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - TIÊU CHUẨN HÀM LƯỢNG KHOÁNG TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP                 Animal feeding stuffs ­ Mineral levels in compound  feeds HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 838 : 2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - TIÊU CHUẨN HÀM LƯỢNG KHOÁNG TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP Animal feeding stuffs ­ Mineral levels in compound  feeds (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh hµm lîng kho¸ng trong  thøc ¨n hçn hîp. 2. ChØ tiªu quy ®Þnh.  Hµm lîng kho¸ng trong thøc ¨n hçn hîp cho gia cÇm  vµ lîn ®îc qui ®Þnh trong c¸c b¶ng díi ®©y:  B¶ng   1:   Hµm   lîng   kho¸ng   trong   thøc   ¨n   hçn   hîp   hoµn  chØnh cho gia cÇm. Cho gµ Cho vÞt Sè Tªn nguyªn tè Gµ  Gµ  Gµ sinh  VÞt  VÞt  VÞt  TT thÞt sinh  s¶n h­ thÞt sinh  sinh  s¶n  íng  s¶n h­ s¶n h­ híng  trøng íng  íng  thÞt thÞt trøng 1 Can xi (%) 0,8 ­  0,8 ­ 4,0 0,8 ­  0,8 ­ 4,0 1,2 1,2 2 Phot pho  0,6 0,45 0,50 0,60 tæng sè (%),  min 3 Muèi (%) 02 ­ 0,5 4 §ång (mg/kg) 5 – 35 2 ­ 35 5 S¾t (mg/kg) 100 ­ 80 ­ 1250 20 ­ 1250 1250 6 KÏm (mg/kg) 50 ­ 250 7 Coban  10 (mg/kg), max 8 Mangan  50 ­  100 ­ 250 50 ­ 250 (mg/kg) 250 9 Iod (mg/kg) 0,4 ­  0,5 ­ 300 1 ­ 300 300 2
  3. 10 Molip®en  2,5 (mg/kg), max 11 Flo (mg/kg),  250 max 12 Selen  0,1 ­ 0,5 (mg/kg), max 13 Asen  2,0 (mg/kg), max 14 Ch× (mg/kg),  5,0 max 15 Thuû ng©n  0,10 (mg/kg), max 16 Cadimi  0,50 (mg/kg), max B¶ng   2:   Hµm   lîng   kho¸ng   trong   thøc   ¨n   hçn   hîp   hoµn  chØnh cho lîn. Sè Lîn con  Lîn thÞt Lîn c¸i  Lîn n¸i  TT  Tªn nguyªn  tËp ¨n vµ  vµ ®ùc  chöa vµ  tè sau cai  hËu bÞ nu«i con s÷a ®Õn  15 kg 1 Can xi (%) 0,7 – 2,0 0,8 – 1,2 0,8 – 1,0 0,8 – 1,2 2 Phot pho  0,5 0,6 0,55 0,6 tæng sè (%),  min 3 Muèi (%) 0,2 – 0,5 0,2 ­1,0 0,3 – 1,0 0,3 – 1,0 4 §ång (mg/kg) 5 – 175 5 S¾t (mg/kg) 80 – 1250 6 KÏm (mg/kg) 50 – 250 7 Coban  10 (mg/kg), max 8 Mangan  3 – 250 10 ­ 250 15 ­ 250 (mg/kg) 9 Iod (mg/kg) 0,15 – 300 60 ­ 300 10 Molip®en  5,5 (mg/kg), max 11 Flo (mg/kg),  100 max 12 Selen  0,50 (mg/kg), max 13 Asen  2 (mg/kg), max 3
  4. 14 Ch× (mg/kg),  5 max 15 Thuû ng©n  0,1 (mg/kg), max 16 Cadimi  0,5 (mg/kg), max KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản