intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực hiện chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Quảng Bình hiện nay

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

58
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu thực hiện chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Quảng Bình để thấy được những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an ninh xã hội tại địa bàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hiện chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Quảng Bình hiện nay

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> THÛÅC HIÏÅN CHÑNH<br /> ÚÃSAÁCH<br /> TÓNH AN<br /> QUAÃNG<br /> SINH<br /> Y<br /> XAÄ<br /> BÒN<br /> Ngaây nhêån:06/05/2018<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 30/05/2018<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 15/06/2018<br /> <br /> TRÛÚNG THÕ THU HAÂ*<br /> <br /> Toám tùæt:<br />  Thûåc hiïån chñnh saách an sinh xaä höåi laâ möåt trong nhûäng yïëu töë quan troång quyïët àõnh<br /> Thûåc hiïån chñnh saách ASXH laâ quaá trònh hiïån thûåc hoáa caác chuã trûúng, chñnh saách cuãa caác c<br /> trong thûåc tïë thöng qua hïå thöëng chñnh saách (BHXH, BHYT, Cûáu trúå xaä höåi, Ûu àaäi xaä höåi vú<br /> haån chïë ruãi ro cho ngûúâi dên khi gùåp nhûäng khoá khùn cuãa cuöåc söëng.<br /> Tûâ khoáa:<br />  Chñnh saách; An sinh xaä höåi; Quaãng Bònh.<br /> <br /> IMPLEMENTTATION OF  SOCIAL SECURITY POLICY  IN QUANG BINH TO<br /> <br /> Abstract:<br />  Implementing social security is one of the key determinants of the success of the policy. Implem<br /> security policy is the process of realization of guidelines and policies of competent agencies implemented<br /> policy system (social insurance, health insurance, social relief, social preferential treatment with people w<br /> and limit risks to people when facing difficulties of life.<br /> Keywords: <br /> Government policy; Social security; Quang Binh. <br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> saách. Àoá laâ quaá trònh triïín khai chñnh saách ASXH<br /> Cho àïën nay, coá nhiïìu khaái niïåm vïì chñnh saách vaâo thûåc tïë thöng qua caác hoaåt àöång coá töí chûác cuãa<br /> an sinh xaä höåi (ASXH), möîi khaái niïåm àïì cêåp àïën böå maáy nhaâ nûúác vaâ sûå tham gia cuãa caác töí chûác,<br /> ASXH dûúái caác goác àöå khaác nhau. Theo nghôa chung àún võ, gia àònh, caá nhên vaâ toaân xaä höåi, nhùçm hiïån<br /> nhêët, chñnh saách ASXH laâ hïå thöëng caác chuã trûúng, thûåc hoáa muåc tiïu chñnh saách àaä àùåt ra vò haånh phuác<br /> phûúng hûúáng vaâ caác biïån phaáp baão àaãm thu nhêåp cuãa con ngûúâi.<br /> vaâ möåt söë àiïìu kiïån thiïët yïëu khaác cho caá nhên, gia<br /> Tónh Quaãng Bònh laâ möåt trong nhûäng tónh ngheâo<br /> àònh vaâ cöång àöìng trûúác nhûäng biïën àöång vïì kinh cuãa caã nûúác vúái khñ hêåu khùæc nghiïåt cöång vúái hêåu<br /> tïë, xaä höåi vaâ tûå nhiïn laâm cho hoå bõ giaãm hoùåc mêët<br /> quaã cuãa chiïën tranh taân phaá nùång nïì. Trong thúâi<br /> khaã nùng lao àöång vaâ mêët viïåc laâm, bõ öëm àau, bïånh gian qua, tónh Quaãng Bònh àaä quan têm, thûåc hiïån<br /> têåt hoùåc tûã vong; cho nhûäng ngûúâi giaâ cö àún, treã chñnh saách ASXH cho ngûúâi dên, àùåc biïåt laâ nhûäng<br /> em möì cöi, ngûúâi taân têåt, nhûäng ngûúâi yïëu thïë, nhûäng àöëi  tûúång  yïëu  thïë,  dïî  bõ  töín  thûúng.  Baâi  viïët<br /> naån nhên chiïën tranh, nhûäng ngûúâi bõ thiïn tai dõch<br /> nghiïn  cûáu  thûåc  hiïån chñnh  saách  ASXH  úã  tónh<br /> hoåa. Chñnh saách ASXH bao göìm: chñnh saách Baão Quaãng Bònh àïí thêëy àûúåc nhûäng kïët quaã àaåt àûúåc<br /> hiïím xaä höåi, Baão hiïím y tïë, Cûáu trúå xaä höåi, Ûu àaäi<br /> vaâ haån chïë coân töìn taåi tûâ àoá gúåi yá möåt söë giaãi<br /> xaä höåi ngûúâi coá cöng vúái caách maång, Xoáa àoái giaãm<br /> phaáp nhùçm nêng cao hiïåu quaã thûåc hiïån chñnh<br /> ngheâo. Àêy laâ hïå thöëng chñnh saách nhùçm phoâng ngûâa, saách ASXH taåi àõa baân.<br /> giaãm thiïíu vaâ khùæc phuåc ruãi ro khi ngûúâi dên gùåp 2. Nöåi dung nghiïn cûáu<br /> nhûäng khoá khùn. Muåc tiïu cuãa chñnh saách ASXH laâ<br /> 2.1. Vaâi neát vïì àõa baân nghiïn cûáu<br /> àaãm baão thu nhêåp vaâ möåt söë àiïìu kiïån sinh söëng<br /> Quaãng Bònh laâ möåt tónh duyïn haãi thuöåc vuâng Bùæc<br /> thiïët yïëu khaác cho moåi thaânh viïn trong xaä höåi. Àöëi Trung Böå Viïåt Nam, vúái diïån tñch tûå nhiïn 8.065,27<br /> tûúång cuãa chñnh saách ASXH laâ moåi ngûúâi dên, kïí caã km 2. Tónh Quaãng Bònh giaáp Haâ Tônh vïì phña Bùæc vúái<br /> nhûäng ngûúâi trong àöëi tûúång lao àöång, ngûúâi chûa daäy Hoaânh Sún, giaáp Quaãng Trõ vïì phña Nam, giaáp<br /> àïën tuöíi lao àöång vaâ hïët tuöíi lao àöång.<br /> Biïín Àöng vïì phña Àöng, phña Têy giaáp vúái hai tónh<br /> Thûåc hiïån chñnh saách ASXH laâ möåt trong nhûäng<br /> yïëu töë quan troång quyïët àõnh àïën thaânh baåi cuãa chñnh * Trûúâng Àaåi hoåc Quaãng Bònh<br /> <br /> 67 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> Khùm  Muöån vaâ  tónh  Savannakhet cuãa Laâo.  Tónh ngûúâi tham gia BHXH bùæt buöåc. Àùåc biïåt trong lônh<br /> Quaãng Bònh chõu aãnh hûúãng khñ hêåu nhiïåt àúái gioávûåc BHYT, cho àïën thúâi àiïím hiïån taåi coá 822.245<br /> muâa vaâ thûúâng xuyïn xaãy ra thiïn tai.<br /> ngûúâi tham gia, chiïëm 93,1% dên söë, cao hún 7,5%<br /> Trong nhûäng nùm  qua,  Quaãng Bònh coá nhiïìu<br /> so vúái tó lïå bao phuã BHYT bònh quên chung toaân<br /> thaânh tûåu trïn nhiïìu mùåt. Tñnh àïën 31/12/2017, töëc quöëc [2]. Quaãng Bònh àaä hoaân thaânh muåc tiïu BHYT<br /> àöå tùng trûúãng kinh tïë (GRDP) àaåt 6,62%, GRDP<br /> toaân  dên.  Nhûäng thaânh cöng  naây  chûáng  toã,  tónh<br /> bònh quên àêìu ngûúâi àaåt 34,6 triïåu àöìng. Tyã lïå höå Quaãng Bònh àaä laâm töët cöng taác tuyïn truyïìn, qua<br /> ngheâo giaãm so vúái nùm 2016: 2,3% àaåt 9,7% so vúái àoá àaä laâm chuyïín biïën nhêån thûác cuãa ngûúâi dên<br /> caã nûúác [12], àúâi söëng nhên dên àaä coá nhiïìu thay hiïíu vai troâ, yá nghôa, quyïìn lúåi traách nhiïåm khi tham<br /> àöíi, àùåc biïåt laâ vuâng sêu, vuâng xa. Dên söë Quaãng gia BHXH, laâm cú súã cho viïåc xêy dûång chñnh saách<br /> Bònh àaåt 877.702 ngûúâi [4]. Laâ miïìn àêët giaâu di tñch ASXH vûäng maånh. Àöå bao phuã BHXH, BHYT àaä<br /> lõch sûã, vùn hoáa vaâ danh lam thùæng caãnh nhûng cuäng khùèng àõnh, tónh Quaãng Bònh àaä ài àuáng àûúâng löëi,<br /> laâ àõa phûúng chõu aãnh hûúãng nùång nïì cuãa chiïën quan àiïím cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác trong thûåc hiïån<br /> tranh,... Vúái nhûäng àiïìu kiïån tûå nhiïn, kinh tïë vaâ chñnh saách ASXH..<br /> vùn hoáa xaä höåi àaä taåo cho Quaãng Bònh coá nhûäng Tuy tyã lïå tham gia BHXH tùng nhûng mûác àöå<br /> thuêån lúåi trong thûåc hiïån chñnh saách ASXH àoá laâ: bao phuã cuãa BHXH coân thêëp, tyã lïå lao àöång chûa<br /> Tinh thêìn àoaân kïët, truyïìn thöëng nhên nghôa, tûúng<br /> tham gia BHXH laâ 76,94%. Nguyïn nhên cú baãn<br /> thên tûúng aái,... Àêy laâ àiïìu kiïån thuêån lúåi àïí tónh dêîn àïën tònh traång trïn laâ do: Thûá nhêët, vêën àïì quyïìn<br /> Quaãng Bònh thûåc hiïån thaânh cöng chñnh saách ASXH lúåi thuå hûúãng. Ngûúâi tham gia BHXH bùæt buöåc àûúåc<br /> àöëi vúái ngûúâi ngheâo, trúå cêëp xaä höåi vúái nhûäng ngûúâi<br /> hûúãng nùm chïë àöå, göìm: ÖËm àau, thai saãn, tai naån<br /> coá hoaân caãnh khoá khùn, gia àònh chñnh saách. Bïn lao àöång - tai naån nghïì nghiïåp, chïë àöå hûu trñ, chïë<br /> caånh àoá, cuäng coá nhiïìu khoá khùn: Laâ àõa phûúng<br /> àöå tûã tuêët. Trong khi BHXH tûå nguyïån chó coá hai chïë<br /> chõu hêåu quaã nùång nïì cuãa chiïën tranh nïn àöëi tûúång<br /> àöå hûu trñ vaâ tûã tuêët. Vò vêåy cêìn thiïët kïë laåi chñnh<br /> hûúãng ûu àaäi xaä höåi, trúå cêëp xaä höåi nhiïìu nhûng<br /> saách, cuãng cöë niïìm tin, thu huát àûúåc ngûúâi lao àöång<br /> nguöìn kinh phñ cuãa tónh coân haån heåp. Quaãng Bònh<br /> tham gia.  Thûá hai, nhûäng ngûúâi tham gia BHXH tûå<br /> coá hai huyïån Minh Hoáa vaâ Tuyïn Hoáa laâ huyïån miïìn<br /> nguyïån laâ lao àöång tûå do, thu nhêåp bêëp bïnh nïn<br /> nuái, coá nhiïìu dên töåc sinh söëng nïn àöëi tûúång höå<br /> khöng coá khoaãn dû tñch luäy öín àõnh àïí tham gia baão<br /> ngheâo àöng, nhêån thûác cuãa caác dên töåc ñt ngûúâi vïì<br /> thûåc hiïån caác chñnh saách ASXH coân thêëp, gêy ra hiïím. Thûá ba, àöëi tûúång tham gia BHXH chuã yïëu laâ<br /> khoá khùn trong viïåc triïín khai. Vò thïë, hiïåu quaã cuãa àöëi tûúång lao àöång trong nhaâ nûúác, ngûúâi lao àöång<br /> trong caác doanh nghiïåp tham gia BHXH coân rêët ñt do<br /> chñnh saách mang laåi chûa cao.<br /> nhiïìu doanh nghiïåp ngoaâi quöëc doanh chûa tûå giaác<br /> 2.2. Tònh hònh thûåc hiïån chñnh saách an sinh<br /> tham gia BHXH bùæt buöåc, toaân tónh coân 751 àún võ<br /> xaä höåi úã tónh Quaãng Bònh<br /> Chñnh saách ASXH laâ möåt trong nhûäng chñnh saách tû nhên, tûúng ûáng 28,9% doanh nghiïåp thuöåc diïån<br /> ûu tiïn trong chiïën lûúåc phaát triïín kinh tïë - xaä höåi. tham gia BHXH bùæt buöåc nhûng chûa tham gia [3].<br /> Àiïìu naây àûúåc thïí hiïån roä trong Nghõ quyïët Àaåi höåi Àêy laâ nguyïn nhên dêîn àïën àöå bao phuã cuãa BHXH<br /> Àaãng böå lêìn thûá XVI, giai àoaån 2015 - 2020: “Thûåc úã Quaãng Bònh coân thêëp.<br /> Vêîn coân böå phêån nhoã ty<br /> ã lïå dên söë khöng tham<br /> hiïån toaân diïån, àöìng böå caác chñnh saách ASXH, goáp<br /> gia BHYT, àöëi tûúång chuã yïëu laâ nöng dên, ngû dên,<br /> phêìn giûä vûäng öín àõnh chñnh trõ vaâ trêåt tûå, an toaân<br /> xaä höåi” [5]. Àêy chñnh laâ quyïët têm cuãa tónh Quaãng lao àöång tûå do, buön baán nhoã, do khoá khùn vïì kinh<br /> Bònh trong thûåc hiïån thaânh cöng caác muåc tiïu chñnh tïë vaâ chûa nhêån thûác àûúåc têìm quan troång cuãa viïåc<br /> tham gia BHYT.<br /> saách ASXH àaä àûúåc àïì ra.<br /> Thuã tuåc khaám chûäa bïånh BHYT taåi caác cú súã y tïë<br /> Trong  nhûäng  nùm  qua,  thûåc  hiïån  chñnh  saách<br /> ASXH úã tónh Quaãng Bònh àaä àaåt àûúåc nhûäng thaânh coân rûúâm raâ, thaái àöå phuåc vuå cuãa caác y baác sô chûa<br /> chu àaáo dêîn àïën giaãm loâng tin àöëi vúái tham gia BHYT.<br /> tûåu àaáng khñch lïå:<br /> - Trong lônh vûåc BHXH, BHYT : Söë ngûúâi tham Cú súã vêåt chêët, àöåi nguä baác sô chûa àaáp ûáng yïu cêìu<br /> vaâ nhu cêìu ngûúâi dên, àùåc biïåt laâ caác traåm y tïë vuâng<br /> gia BHXH tùng lïn hùçng nùm àaåt 126,079 ngûúâi,<br /> àaåt mûác àöå bao phuã laâ 23,06% dên söë, trong àoá: söë sêu, xa, dên töåc thiïíu söë,... Àoá laâ nhûäng khoá khùn<br /> ngûúâi tham gia BHXH bùæt buöåc laâ: 65.212 ngûúâi, cêìn phaãi khùæc phuåc trong thúâi gian túái.<br /> - Trong lônh vûåc Cûáu trúå xaä höåi (CTXH) vaâ Ûu<br /> BHXH tûå nguyïån laâ: 5.189 ngûúâi, BHXHTN: 55.678<br />  <br /> àaäi<br /> xaä höåi (ÛÀXH) àöëi vúái ngûúâi coá cöng (NCC):<br /> [1]. Möîi nùm vêån àöång, thuyïët phuåc àûúåc trïn 1 nghòn<br /> 68 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> Cöng taác thûåc hiïån CTXH cuäng àaåt àûúåc nhiïìu thaânh giaá  trïn  60  triïåu  àöìng  tûâ  nguöìn  vêån  àöång  cuãa<br /> tûåu. Hiïån nay, toaân tónh coá 37.400 àöëi tûúång hûúãng CBCCVC khöëi vùn phoâng vaâ caác cú quan trûåc thuöåc.<br /> trúå cêëp baão trúå xaä höåi vaâ 1.993 ngûúâi chùm soác, nuöiTöí chûác 20 àúåt àiïìu dûúäng trong tónh cho àöëi tûúång<br /> dûúäng, àöëi tûúång baão trúå xaä höåi taåi cöång àöìng (tùng<br /> ngûúâi coá cöng vúái 1.998 àöëi tûúång vaâ àiïìu dûúäng<br /> 1.071 trûúâng húåp so vúái nùm 2016), vúái töíng kinh ngoaåi tónh 04 àúåt cho 227 àöëi tûúång [9]. Cöng taác<br /> phñ gêìn 174 tyã àöìng [6]. Töíng söë àöëi tûúång àang xêy dûång, sûãa chûäa, tu böí möå, nghôa trang liïåt sô<br /> àûúåc chùm soác, nuöi dûúäng têåp trung taåi caác cú súã luön àûúåc quan têm. Cöng taác tòm kiïëm, quy têåp möå<br /> baão trúå xaä höåi laâ 145 ngûúâi. Caác àöëi tûúång àïìu àûúåc<br /> liïåt sô luön àûúåc chuá troång vaâ coá sûå phöëi húåp vúái caác<br /> nuöi dûúäng, chùm soác àaãm baão tiïëp cêån àûúåc vúái àõa phûúng trong caã nûúác vaâ caác nûúác nhû Laâo,<br /> caác dõch vuå xaä höåi cú baãn giuáp cho viïåc thûåc hiïån caác<br /> Camphuchia. Giaãi quyïët di chuyïín haâi cöët cho 35<br /> chïë àöå möåt caách àêìy àuã, kõp thúâi goáp phêìn àaãm baãotrûúâng húåp, xaác minh thöng tin möå vaâ liïåt sô cho 44<br /> ASXH trïn àõa baân tónh. Nùm 2017, toaân tónh coá trûúâng húåp, quy têåp tûâ Laâo vïì 26 haâi cöët, quy têåp<br /> 100.778 lûúåt höå, vúái 346.756 lûúåt khêíu àûúåc höî trúå trïn àõa baân tónh 07 böå haâi cöët [10]. Phong traâo xêy<br /> gaåo, vúái söë lûúång 5.464.58 têën àïí cûáu trúå cho nhên dûång nhaâ tònh nghôa vaâ vêån àöång xêy dûång “Quyä<br /> dên trong dõp Tïët, thúâi kyâ giaáp haåt vaâ thiïn tai [7]. àïìn ún àaáp nghôa” ngaây caâng phaát triïín maånh, thu<br /> Viïåc höî trúå gaåo cûáu àoái àaä àûúåc caác àõa phûúnghuát moåi cêëp, moåi ngaânh, moåi àún võ tham gia. Tûâng<br /> triïín khai kõp thúâi, do àoá khöng coá höå dên naâo bõ bûúác thûåc hiïån “xaä höåi hoáa” cöng taác chùm soác ngûúâi<br /> thiïëu àoái. Nhû vêåy, chñnh saách CTXH àaä àûúåc thûåc coá cöng, “ngoái hoáa” nhaâ úã cho caác gia àònh liïåt sô,<br /> hiïån kõp thúâi, nhanh choáng túái caác àöëi tûúång khoáthûúng binh coá hoaân caãnh khoá khùn. Caác chñnh saách<br /> khùn. Hïå thöëng chñnh saách CTXH khöng ngûâng àûúåc àûúåc thûåc hiïån àuáng, àuã vaâ kõp thúâi àïën àöëi tûúång<br /> múã röång, bao phuã túái caác nhoám àöëi tûúång tûâ treã sú<br /> khoá khùn. Àúâi söëng ngûúâi coá cöng khöng ngûâng àûúåc<br /> sinh àïën ngûúâi giaâ, höî trúå khöng chó ngûúâi ngheâo caãi thiïån.<br /> maâ coân caác àöëi tûúång khaác nhû ngûúâi cao tuöíi, ngûúâi - Trong lônh vûåc xoáa àoái giaãm ngheâo (XÀGN):<br /> khuyïët têåt, treã em. Mûác trúå cêëp àûúåc àiïìu chónh tùng Chñnh saách XÀGN àûúåc thûåc hiïån hiïåu quaã thöng<br /> dêìn qua caác thúâi kyâ. Caác hònh thûác trúå giuáp ngaây<br /> qua chûúng trònh xêy dûång nöng thön múái vaâ chûúng<br /> caâng àa daång, bao göìm tiïìn mùåt haâng thaáng, tiïìn trònh phaát triïín kinh tïë troång têm giaãm ngheâo bïìn<br /> nuöi dûúäng trong caác cú súã baão trúå xaä höåi; höî trúå vïìvûäng. Àùåc biïåt, Chûúng trònh 30a, Chûúng trònh 135<br /> y tïë, nhaâ úã, nûúác saåch.<br /> àaä àaåt nhûäng kïët quaã àaáng kïí. Nùm 2017, caác chó<br /> Chñnh saách ÛÀXH àöëi vúái NCC cuäng luön àûúåc tiïu, muåc tiïu vïì giaãm ngheâo vaâ giaãi quyïët viïåc laâm<br /> tónh Quaãng Bònh àùåc biïåt quan têm vaâ ngaây caâng trïn toaân tónh àïìu àaåt vaâ vûúåt kïë hoaåch àïì ra: tyã lïå<br /> múã röång àöëi tûúång, mûác thuå hûúãng vúái chïë àöå ûu<br /> höå ngheâo giaãm 2.52%, àûa söë höå ngheâo tûâ 28.885<br /> àaäi toaân diïån hún. Vúái muåc tiïu laâ baão àaãm mûác(chiïëm 12,9%) àêìu nùm 2017 xuöëng coân 23.219 höå<br /> söëng cuãa NCC bùçng hoùåc cao hún mûác söëng trung ngheâo, chiïëm 9,48% töíng söë höå ngheâo toaân tónh<br /> bònh cuãa dên cû trïn àõa baân. Cuâng vúái chñnh saách (cuöëi nùm 2017); höå cêån ngheâo giaãm 0.89% àûa höå<br /> ûu àaäi ngûúâi coá cöng, caác àöëi tûúång tham gia caác cêån  ngheâo  tûâ  31,106  (chiïëm  12,3%)  xuöëng  coân<br /> thúâi kyâ khaáng chiïën, chiïën tranh baão vïå Töí quöëc (quên 29.466 höå cêån ngheâo (chiïëm 11,41%); giaãi quyïët viïåc<br /> nhên, thanh niïn xung phong, dên quên du kñch,<br /> laâm cho 35.900 lao àöång trong àoá 3.100 lao àöång<br /> dên cöng hoãa tuyïën,...) tiïëp tuåc àûúåc hûúãng caác chïë àûúåc tuyïín duång àûa ài laâm viïåc úã nûúác ngoaâi (àaåt<br /> àöå, chñnh saách vaâ höî trúå cuãa Nhaâ nûúác vaâ cöång àöìng.<br /> 103% kïë hoaåch nùm) [11].<br /> Caác thiïët chïë chùm soác ngûúâi coá cöng, tri ên caác<br /> Àïí  coá  àûúåc  nhûäng  thaânh tûåu  àoá,  laâ  nhúâ  tónh<br /> anh huâng, liïåt sô ngaây caâng hoaân thiïån vaâ àûúåc quan Quaãng Bònh àaä triïín khai àöìng böå coá hiïåu quaã caác<br /> têm àêìu tû. Cöng taác tòm kiïëm, quy têåp haâi cöët liïåt chûúng trònh giaãm ngheâo bïìn vûäng theo nguyïn tùæc<br /> sô àûúåc chuá troång. Nùm 2017, tùång 43.061 suêët quaâ cöng khai, dên chuã, phaát huy töët vai troâ cuãa chñnh<br /> cuãa Chuã tõch nûúác, UBND tónh vaâ cuãa caác àõa phûúng quyïìn cú súã vaâ thu huát sûå quan têm cuãa caác töí chûác,<br /> nhên dõp Tïët Nguyïn àaán cho ngûúâi coá cöng vúái caách àoaân thïí vaâ ngûúâi dên tham gia. Caác húåp phêìn cuãa<br /> maång trõ giaá 7,524 tyã àöìng [8]. Giaãi quyïët chïë àöå trúåchûúng trònh àûúåc thiïët kïë tûúng àöëi phuâ húåp vúái<br /> cêëp haâng thaáng cho 373 trûúâng húåp, chïë àöå trúå cêëp nhu cêìu thûåc tïë; xêy dûång cú súã haå têìng ài àöi vúái höî<br /> möåt lêìn cho 4.891 trûúâng húåp, trang cêëp duång cuå trúå phaát triïín saãn xuêët; nêng cao nùng lûåc caán böå cú<br /> chónh hònh cho 03 trûúâng húåp. Töí chûác àöëi thoaåi súã vaâ cöång àöìng. Vò thïë, böå mùåt nöng thön àaä coá sûå<br /> trûåc tiïëp taåi 02 phûúâng vúái 600 ngûúâi coá cöng vaâthay àöíi, àúâi söëng cuãa àaåi àa söë dên ngheâo trong<br /> thên nhên tham dûå, trao tùång 01 nhaâ tònh nghôa trõ<br /> tónh àaä àûúåc caãi thiïån àaáng kïí.<br /> <br /> 69 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> Bïn caånh nhûäng thaânh tûåu àaåt àûúåc, thûåc hiïån nhê n dên mêët niïìm tin vaâo caán böå, vaâo chñnh saách<br /> XÀGN cuäng gùåp phaãi nhûäng khoá khùn, vûúáng mùæc.cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác.<br /> Tyã lïå höå ngheâo vaâ cêån ngheâo coân cao so vúái möåt söë - Hïå thöëng ASXH tuy àûúåc triïín khai sêu röång,<br /> vuâng lên cêån, giaãm ngheâo chûa bïìn vûäng, tònh traång àöå bao phuã cao nhûng chûa àöìng àïìu, coá sûå chïnh<br /> taái ngheâo vaâ phaát sinh höå ngheâo úã möåt söë àõa phûúnglïåch giûäa caác àõa phûúng, nhiïìu huyïån coân khoá khùn<br /> coân lúán. Töëc àöå giaãm ngheâo khöng àöìng àïìu giûäa vïì kinh tïë (huyïån Minh Hoáa, Tuyïn Hoáa) nïn viïåc<br /> thûåc hiïån ASXH chûa àaåt hiïåu quaã cao, tyã lïå höå<br /> caác vuâng, miïìn trong caác huyïån. Cöng taác tuyïn<br /> truyïìn, phöí biïën vïì giaãm ngheâo, giaãi quyïët viïåc laâm ngheâo, àöëi tûúång cêìn trúå giuáp xaä höåi úã caác huyïån<br /> úã möåt söë àõa phûúng chûa sêu röång, quyïët liïåt vaâ coân nhiïìu. Trúå cêëp xaä höåi chûa toaân diïån, coá biïíu<br /> kõp thúâi nïn möåt böå phêån nhên dên vêîn coân tû tûúãng hiïån tiïu cûåc trong quaá trònh thûåc hiïån. .<br /> - Kïët quaã thûåc hiïån chñnh saách ASXH chûa thêåt<br /> yã laåi vaâo sûå höî trúå cuãa Nhaâ nûúác, “xin úã laåi höå ngheâo”,<br /> sûå bïìn vûäng, mûác àöå bao phuã cuãa BHXH coân thêëp.<br /> chûa coá yá chñ vûúåt khoá vûún lïn thoaát ngheâo, taåo<br /> nïn sûác yâ lúán trong cöng cuöåc giaãm ngheâo cuãa tónh. Tyã lïå bao phuã BHYT chûa àöìng àïìu, söë lûúång àöëi<br /> Möåt söë chñnh saách, dûå aán giaãm ngheâo triïín khai coântûúång tham gia BHXH tûå nguyïån coân thêëp. Cú súã<br /> chêåm. Àúâi söëng cuãa nhên dên nhòn chung vêîn coân vêåt chêët cuãa caác cú súã khaám chûäa bïånh chûa àaáp<br /> khoá khùn, àùåc biïåt laâ nhên dên úã vuâng sêu, vuâng xa, ûáng nhu cêìu, cöng taác cûáu trúå xaä höåi coân gùåp khoá<br /> vuâng ven biïín. Nhûäng khoá khùn àoá àaä trúã thaânh vêën khùn vïì nguöìn vöën, àúâi söëng cuãa àöëi tûúång ngûúâi coá<br /> cöng vúái caách maång chûa cao.<br /> àïì thaách thûác cho Quaãng Bònh.<br /> - Tyã lïå höå ngheâo trong tónh vêîn coân cao so vúái<br /> Toám taåi, trong thúâi gian qua, thûåc hiïån chñnh<br /> möåt vaâi àõa phûúng tûúng àöìng vïì àiïìu kiïån kinh tïë,<br /> saách ASXH úã tónh Quaãng Bònh àaä àaåt àûúåc nhûäng<br /> xaä höåi. Àúâi söëng nhên dên, nhêët laâ vuâng sêu, vuâng<br /> thaânh tûåu to lúán, coá àûúåc nhûäng thaânh tûåu àoá laâ<br /> xa, vuâng àöìng baâo dên töåc thiïíu söë coân khoá khùn.<br /> nhúâ sûå laänh àaåo, chó àaåo saát sao cuãa Àaãng böå,<br /> Nhiïìu gia àònh chñnh saách coân nùçm trong diïån ngheâo<br /> chñnh quyïìn; sûå phöëi húåp chùåt cheä giûäa caác cú quan,<br /> hoùåc cêån ngheâo. Kïët quaã giaãm ngheâo thiïëu bïìn vûäng,<br /> ban ngaânh trong viïåc thûåc hiïån chñnh saách ASXH.<br /> tyã lïå höå ngheâo, höå coá nguy cú taái ngheâo coân cao nïn<br /> Tónh Quaãng Bònh àaä giaãi quyïët àuáng àùæn möëi quanàúâi söëng cuãa möåt böå phêån nhên dên gùåp khoá khùn.<br /> hïå giûäa tùng trûúãng, phaát triïín kinh tïë vúái ASXH.<br /> Coá nhiïìu nguyïn nhên dêîn àïën tònh traång yïëu<br /> Thûåc hiïån caác muåc tiïu kinh tïë ài keâm vúái thûåc keám nïu trïn nhûng vïì mùåt chuã quan àoá laâ:<br /> hiïån töët chñnh saách ASXH, coi àoá laâ hai nhiïåm vuå<br /> - Nhêån thûác cuãa caác cêëp uãy Àaãng, chñnh quyïìn<br /> trong möåt muåc tiïu chung àûúåc thûåc hiïån nhêët quaán àõa phûúng, mùåt trêån, caác ngaânh coân chûa àêìy àuã<br /> trong cuâng möåt giai àoaån. Do vêåy, viïåc baão àaãm vïì yá nghôa, vai troâ, têìm quan troång cuãa chñnh saách<br /> ASXH úã tónh Quaãng Bònh àaä taåo àöång lûåc cho sûåASXH, dêîn àïën chûa quan têm àuáng mûác àïën viïåc<br /> phaát triïín kinh tïë - xaä höåi trïn àõa baân, goáp phêìn öín triïín khai, töí chûác thûåc hiïån úã tûâng àún võ cú súã.<br /> àõnh vïì chñnh trõ, an toaân xaä höåi, huy àöång nguöìn<br /> - Nùng lûåc vaâ traách nhiïåm böå maáy quaãn lyá vaâ àöåi<br /> lûåc cho viïåc àaãm baão ASXH cho ngûúâi dên ngaây nguä thûåc hiïån úã caác lônh vûåc liïn quan àïën chñnh<br /> caâng àûúåc múã röång, phaát huy nöåi lûåc trong thûåcsaách ASXH coân haån chïë. Sûå phöëi húåp giûäa caác phoâng<br /> hiïån chñnh saách xaä höåi.<br /> ban vaâ caác àún võ cú súã chûa chùåt cheä, thiïëu tñnh<br /> Ngoaâi ra, sûå tham gia tñch cûåc cuãa ngûúâi dên thöëng nhêët. Cöng taác thanh tra, kiïím tra chûa thûåc<br /> cuäng laâ möåt yïëu töë quan troång quyïët àõnh thaânh cöng hiïån thûúâng xuyïn.<br /> viïåc thûåc hiïån chñnh saách ASXH. Ngûúâi dên àaä nhêån<br /> - Nguöìn lûåc cho thûåc hiïån chñnh saách ASXH coân<br /> thûác roä traách nhiïåm, quyïìn vaâ nghôa vuå, àiïìu naây àaä haån heåp, chuã yïëu dûåa vaâo ngên saách cuãa trung ûúng,<br /> taåo thïë chuã àöång trong viïåc thûåc hiïån caác chñnh saách viïåc huy àöång caác nguöìn lûåc tûâ xaä höåi coân haån chïë.<br /> Vò vêåy, àïí thûåc hiïån hiïåu quaã chñnh saách ASXH<br /> ASXH möåt caách hiïåu quaã.<br /> Bïn caånh nhûäng thaânh tûåu àaä àaåt àûúåc thò thûåc úã tónh Quaãng Bònh, cêìn nhûäng giaãi phaáp coá tñnh toaân<br /> hiïån chñnh saách ASXH úã tónh Quaãng Bònh coân möåt diïån nhùçm phaát huy ûu àiïím vaâ khùæc phuåc caác haån<br /> chïë, bêët cêåp nïu trïn.<br /> söë haån chïë:<br /> 2.3. Möåt söë giaãi phaáp nêng cao hiïåu quaã thûåc<br /> - Cöng taác triïín khai, thûåc hiïån chñnh saách ASXH<br /> coân chöìng cheáo, thuã tuåc haânh chñnh coân rûúâm raâ,hiïån chñnh saách xaä höåi úã tónh Quaãng Bònh<br /> Thûá nhêët, phaát huy tñnh chuã àöång, saáng taåo cuãa<br /> gêy trúã ngaåi cho ngûúâi dên. Giaãi quyïët caác chïë àöå<br /> BHXH, BHYT chûa chùåt cheä, thêåm chñ coá biïíu hiïån Àaãng böå, chñnh quyïìn trong viïåc xêy dûång chûúng<br /> ng<br /> gêy phiïìn haâ cho nhên dên. Vêîn coân tònh traång sûã trònh, kïë hoaåch thûåc hiïån chñnh saách ASXH thöë<br /> duång sai muåc àñch tiïìn cûáu trúå, tiïìn BHYT, dêîn àïën nhêët, àöìng böå, hiïåu quaã.<br /> 70 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> Möåt trong nhûäng nguyïn nhên laâm aãnh hûúáng böå coá baãn lônh chñnh trõ vûäng vaâng, coá àaåo àûác,<br /> àïën hiïåu quaã thûåc hiïån chñnh saách ASXH úã tónh coá  löëi  söëng  laânh  maånh,  khöng  quan  liïu,  tham<br /> Quaãng Bònh laâ sûå yïëu keám cuãa caác cêëp chñnh quyïìn nhuäng, laäng phñ, kiïn quyïët àêëu tranh chöëng quan<br /> àõa phûúng trong viïåc quaãn lyá, triïín khai thûåc hiïån liïu, tham nhuäng.<br /> chñnh saách. Viïåc vêån duång chuã trûúng, chñnh saách<br /> Coá chiïën lûúåc xêy dûång àöåi nguä caán böå laâm cöng<br /> cuãa Àaãng, Nhaâ nûúác coân chûa thûåc sûå saáng taåo vaâtaác an sinh àaãm baão caã vïì söë lûúång vaâ chêët lûúång.<br /> chûa phuâ húåp úã möåt söë àõa phûúng nïn hiïåu quaã Chiïën lûúåc xêy dûång àöåi nguä caán böå phaãi cùn cûá vaâo<br /> thûåc hiïån ASXH chûa cao. Quaá trònh triïín khai caác hoaåt àöång cuãa tûâng lônh vûåc ASXH, taåo sûå chuyïn<br /> chuã trûúng, chñnh saách vïì ASXH coân chöìng cheáo, mön hoáa trong tûâng cöng viïåc, xêy dûång chiïën lûúåc<br /> thiïëu tñnh thöëng nhêët giûäa caác àõa phûúng, xaä, huyïån caán böå cêìn àûúåc thûåc hiïån dûúái daång xaä höåi hoáa vïì<br /> trong cuâng möåt tónh. Coân töìn taåi tònh traång “tröëngchñnh saách; thûúâng xuyïn töíng kïët, ruát kinh nghiïåm<br /> àaánh xuöi, keân thöíi ngûúåc”. Thuã tuåc haânh chñnh coânvaâ trao àöíi hoåc têåp vúái möåt söë àõa phûúng lên cêån<br /> rûúâm ra dêîn àïën viïåc ngûúâi dên khöng tham gia,<br /> nhû Quaãng Trõ, Huïë, Àaâ Nùéng trong cöng taác àaâo<br /> hoùåc  khöng  thïí  tham  gia thuå  hûúãng  chñnh  saách taåo, xêy dûång àöåi nguä caán böå.<br /> ASXH. Vò thïë, caác cêëp uãy Àaãng, chñnh quyïìn, mùåt<br />  Múã röång, liïn kïët àaâo taåo nguöìn nhên lûåc chêët<br /> trêån àoaân thïí cêìn nhêån thûác àuáng võ trñ, vai troâ cuãalûúång cao vúái caác trûúâng àaåi hoåc, hoåc viïån àuáng<br /> caác chñnh saách ASXH àïí coá nhûäng chuã trûúng, giaãi chuyïn ngaânh, nhùçm xêy dûång nguöìn nhên lûåc chêët<br /> phaáp phuâ húåp vúái tònh hònh thûåc tiïîn.<br /> lûúång cao cho lônh vûåc ASXH. Thûúâng xuyïn múã<br /> - Chuã àöång, saáng taåo trong xêy dûång chûúng trònh, caác lúáp ngùæn haån, caác lúáp têåp huêën, toåa àaâm, höåi<br /> kïë hoaåch triïín khai thûåc hiïån, nhùçm khùæc phuåc àûúåc thaão trao àöíi kinh nghiïåm caác àõa phûúng trong tónh,<br /> nhûäng haån chïë, phaát huy ûu àiïím trong thûåc hiïån thaânh phöë, caác tónh trïn caã nûúác. Àöìng thúâi cêìn chuã<br /> chñnh saách ASXH.<br /> àöång cho caán böå trong lônh vûåc ASXH hoåc têåp nêng<br /> - Cuå thïí hoáa caác chñnh saách ASXH thaânh caác àïì cao trònh àöå thaåc syä, tiïën sô vaâ tu nghiïåp úã caác nûúác<br /> aán, chûúng trònh, kïë hoaåch cuå thïí, coá sûå phên cöng, coá ASXH töët àïí nêng cao kiïën thûác, böìi dûúäng chuyïn<br /> phöëi húåp trong quaá trònh thûåc hiïån.<br /> mön nghiïåp vuå.<br /> - Thûúâng xuyïn kiïím tra, giaám saát vaâ xûã lyá nghiïm<br /> Hai laâ, tûâng bûúác hoaân thiïån böå maáy quaãn lyá,<br /> minh nhûäng vi phaåm vïì chñnh saách ASXH.<br /> chêët lûúång vaâ hiïåu quaã hoaåt àöång vaâ àöíi múái phûúng<br /> - Àöíi múái phûúng thûác, thuã tuåc haânh chñnh baão phaáp quaãn lyá nguöìn nhên lûåc trong lônh vûåc ASXH.<br /> àaãm nhanh choáng, hiïåu quaã trong thûåc hiïån chñnh<br /> Tónh Quaãng Bònh cêìn thûúâng xuyïn àöíi múái,<br /> saách ASXH. Àöíi múái quy trònh triïín khai chñnh saách, nêng cao chêët lûúång hoaåt àöång cuãa caác cú quan<br /> caãi tiïën thuã tuåc haânh chñnh, trong khêu xaác àõnh àöëi tham mûu, giuáp viïåc vïì cöng taác quaãn lyá phaát triïín<br /> tûúång thuå hûúãng, töíng húåp danh saách vaâ giaãi quyïët nhên lûåc ASXH. Phên àõnh roä traách nhiïåm cuãa<br /> kõp thúâi cho àöëi tûúãng hûúãng trúå cêëp. Àêy àûúåc xem caác cêëp, caác ngaânh trong viïåc theo doäi, dûå baáo,<br /> laâ khêu àöåt phaá trong caách thûác töí chûác thûåc hiïån xêy dûång kïë hoaåch phaát triïín nguöìn nhên lûåc. Möîi<br /> hiïåu quaã chñnh saách ASXH, taåo àiïìu kiïån cho töí cú quan tûâ àún võ cêëp cú súã àïën Súã Lao àöång<br /> chûác, caá nhên coá thïí sûã duång dõch vuå hïå thöëng ASXH, Thûúng binh - Xaä höåi phaãi xêy dûång kïë hoaåch phaát<br /> àöìng thúâi, khuyïën khñch caác töí chûác, caá nhên trong triïín nguöìn nhên lûåc, coá kïë hoaåch thu huát, àaâo<br /> vaâ ngoaâi nûúác tham gia uãng höå vaâ àêìu tû.<br /> taåo, böìi dûúäng nhên lûåc, àöíi múái phûúng thûác quaãn<br /> Thûá hai, chuá troång àaâo taåo, phaát triïín àöåi nguä lyá hiïåu quaã.<br /> caán böå trong lônh vûåc ASXH, nhêët laâ vuâng sêu,<br /> Ba laâ, taåo bûúác àöåt phaá trong caác chñnh saách<br /> vuâng xa.<br /> mang tñnh àùåc thuâ cho àöåi nguä caán böå trong lônh vûåc<br /> Àöåi nguä caán böå coá trònh àöå chuyïn mön, nghiïåp ASXH.<br /> vuå laâ nhên töë quan troång trong viïåc thûåc hiïån thaânh<br /> Tónh phaãi coá kïë hoaåch vaâ löå trònh phuâ húåp trong<br /> cöng chñnh saách ASXH. Vò vêåy, tónh Quaãng Bònh viïåc xêy dûång lûåc lûúång caán böå kïë cêån, caán böå<br /> cêìn àêìu tû, phaát triïín àöåi nguä caán böå chuyïn traách nguöìn theo àuáng quy trònh, thûúâng xuyïn, liïn tuåc<br /> trong lônh vûåc ASXH caã vïì söë lûúång vaâ chêët lûúång,taåo àiïìu kiïån àïí cuãng cöë kiïån toaân töí chûác vaâ àöíi<br /> thûúâng xuyïn vaâ lêu daâi.<br /> múái caán böå; quy hoaåch caán böå phaãi thûåc hiïån theo<br /> Möåt laâ,<br />  Àaãng böå, chñnh quyïìn tónh Quaãng Bònh quaá trònh kheáp kñn, àöìng böå tûâ chuã trûúng, biïån<br /> cêìn xêy dûång chiïën lûúåc àaâo taåo àöåi nguä caán böåphaáp àïí taåo nguöìn caán böå vaâ xêy dûång àöåi nguä,<br /> laâm cöng taác an sinh. Àaãng böå, chñnh quyïìn tónh àùåc biïåt laâ caán böå laänh àaåo. Trong thúâi gian túái,<br /> Quaãng Bònh cêìn têåp trung xêy dûång àöåi nguä caán tónh Quaãng Bònh cêìn àaâo taåo, phaát triïín nguöìn nhên<br /> <br /> 71 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2