intTypePromotion=1

Thực trạng hiểu biết về chất thải y tế và quản lý chất thải y tế tại sáu bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

Chia sẻ: Sunshine_6 Sunshine_6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
145
lượt xem
32
download

Thực trạng hiểu biết về chất thải y tế và quản lý chất thải y tế tại sáu bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm 1997, Bộ Y tế ký quyết định số 1895/1997/BYT - QĐ về việc ban hμnh "Quy chế bệnh viện" trong đó có Quy chế công tác xử lý chất thải, Quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Đến năm 1999, "Quy chế quản lý chất thải y tế" đã chính thức đ−ợc ban hμnh. Song vấn đề đảm bảo vệ sinh môi tr−ờng, xử lý chất thải y tế từ tuyến Trung −ơng đến địa ph−ơng còn rất yếu, nhiều nơi ch−a có hệ thống xử lý chất thải, một số nơi có nh−ng hoạt động ch−a đạt yêu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng hiểu biết về chất thải y tế và quản lý chất thải y tế tại sáu bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

  1. TCNCYH 22 (2) - 2003 Thùc tr¹ng hiÓu biÕt vÒ chÊt th¶i y tÕ vµ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ t¹i s¸u bÖnh viÖn ®a khoa tuyÕn tØnh Lª ThÞ Tµi, §µo Ngäc Phong, §inh H÷u Dung, NguyÔn ThÞ Thu, Vò ThÞ Vùng, Ph¹m Thanh T©n §¹i häc Y Hµ Néi KÕt qu¶ pháng vÊn 203 nh©n viªn y tÕ trong 6 bÖnh viÖn - 3 bÖnh viÖn ®· xö lý chÊt th¶i (Phó Thä, Qu¶ng Ng·i, §ång Th¸p) vµ 3 bÖnh viÖn ch−a xö lý chÊt th¶i (Yªn B¸i, Qu¶ng Nam, CÇn Th¬) vÒ thùc tr¹ng hiÓu biÕt vÒ chÊt th¶i vµ qu¶n lý chÊt th¶i vµ t×nh h×nh th−¬ng tÝch do chÊt th¶i y tÕ trong sè ®èi t−îng nghiªn cøu cho thÊy: - C¸n bé y tÕ ë c¶ hai nhãm bÖnh viÖn nghiªn cøu ®Òu ch−a hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ ¶nh h−ëng cña chÊt th¶i y tÕ ®èi víi søc kháe còng nh− qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ (ph©n lo¹i, thu gom, xö lý chÊt th¶i…) - Tû lÖ th−¬ng tÝch do chÊt th¶i y tÕ/n¨m chiÕm 19,2 - 20,6%, kh«ng cã sù kh¸c biÖt gi÷a nhãm bÖnh viÖn ®· xö lý chÊt th¶i vµ ch−a xö lý chÊt th¶i Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn c¸c t¸c gi¶ kiÕn nghÞ: - Mçi bÖnh viÖn cÇn thµnh lËp mét bé phËn chuyªn m«n ®−îc ®µo t¹o trang bÞ kiÕn thøc cÇn thiÕt ®Ó ®¶m nhËn viÖc qu¶n lý chÊt th¶i cña bÖnh viÖn - CÇn h−íng dÉn/®µo t¹o th−êng xuyªn cho toµn thÓ c¸n bé/nh©n viªn bÖnh viÖn vÒ t¸c h¹i cña chÊt th¶i y tÕ còng nh− quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i - Nghiªn cøu thªm hiÓu biÕt cña bÖnh nh©n vµ ng−êi nhµ ®Ó cã nh÷ng h−íng dÉn thÝch hîp nh»m huy ®éng sù tham gia cña hä trong qu¶n lý chÊt th¶i cña bÖnh viÖn. I. §Æt vÊn ®Ò cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c¸c bÖnh viÖn N¨m 1997, Bé Y tÕ ký quyÕt ®Þnh sè ®−îc nghiªn cøu. NhËn xÐt t×nh h×nh th−¬ng tÝch do chÊt th¶i y tÕ trong sè ®èi t−îng nghiªn 1895/1997/BYT - Q§ vÒ viÖc ban hµnh “Quy cøu chÕ bÖnh viÖn” trong ®ã cã Quy chÕ c«ng t¸c xö lý chÊt th¶i, Quy chÕ chèng nhiÔm khuÈn II. §èi t−îng vµ ph−¬ng ph¸p bÖnh viÖn. §Õn n¨m 1999, “Quy chÕ qu¶n lý nghiªn cøu: chÊt th¶i y tÕ” ®· chÝnh thøc ®−îc ban hµnh. 1. ThiÕt kÕ nghiªn cøu: M« t¶ c¾t ngang cã Song vÊn ®Ò ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr−êng, xö lý ®èi chøng chÊt th¶i y tÕ tõ tuyÕn Trung −¬ng ®Õn ®Þa 2. Néi dung nghiªn cøu vµ kü thuËt thu ph−¬ng cßn rÊt yÕu, nhiÒu n¬i ch−a cã hÖ thèng thËp th«ng tin: xö lý chÊt th¶i, mét sè n¬i cã nh−ng ho¹t ®éng Pháng vÊn trùc tiÕp c¸n bé lµm viÖc t¹i c¸c ch−a ®¹t yªu cÇu kü thuËt. H¬n n÷a trong qu¶n khoa phßng chuyªn m«n cña bÖnh viÖn (b»ng lý chÊt th¶i, yÕu tè con ng−êi rÊt quan träng, bé phiÕu pháng vÊn) ®Ó thu thËp c¸c th«ng tin cho dï cã hÖ thèng trang thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn sau: ®¾t tiÒn, hiÖn ®¹i nh−ng nÕu con ng−êi kh«ng hiÓu hÕt t¸c h¹i vµ tÇm quan träng cña chóng HiÓu biÕt t¸c h¹i cña chÊt th¶i y tÕ ®èi víi th× hÖ thèng ho¹t ®éng vÉn kh«ng cã hiÖu m«i tr−êng vµ søc khoÎ qu¶… ChÝnh v× vËy chóng t«i ®· tiÕn hµnh ®Ò tµi HiÓu biÕt vÒ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ nµy nh»m hai môc tiªu sau: §¸nh gi¸ thùc (QLCTYT), bao gåm c¶ ph©n lo¹i, thu gom, tr¹ng hiÓu biÕt vÒ chÊt th¶i vµ qu¶n lý chÊt th¶i vËn chuyÓn vµ xö lý chÊt th¶i y tÕ 47
  2. TCNCYH 22 (2) - 2003 Mong muèn cña nh©n viªn y tÕ trong viÖc Nhãm 1: gåm 3 BV ch−a cã hÖ thèng XLCT qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. lµ: YB, QN, CT T×nh h×nh th−¬ng tÝch do chÊt th¶i y tÕ Nhãm 2: gåm 3 BV ®· cã hÖ thèng XLCT lµ: 3. MÉu nghiªn cøu: PT, QNg, §T Chän cã chñ ®Þnh 6 bÖnh viÖn ®a khoa (BV§K) 1. Th«ng tin c¸ nh©n tØnh ®Ó ®¹i diÖn cho 3 miÒn: B¾c, Trung, Nam. T¹i 6 BV ®−îc chän vµo mÉu, chóng t«i ®· T¹i mçi miÒn chóng t«i chän 2 bÖnh viÖn(mét pháng vÊn 203 ng−êi (nhãm 1: 101 ng−êi, BV ®· xö lý chÊt th¶i (XLCT) vµ mét BV ch−a nhãm 2: 102 ng−êi) chñ yÕu lµ b¸c sÜ, y t¸, y XLCT. Cô thÓ: sü, n÷ hé sinh (>99,0%), lµm viÖc ë tÊt c¶ c¸c MiÒn B¾c: BV§K Yªn B¸i (YB), ch−a XLCT khoa/phßng chuyªn m«n cña BV, víi nhiÒu vµ BV§K Phó Thä (PT), ®· XLCT nhiÖm vô chuyªn m«n kh¸c nhau (®iÒu trÞ, xÐt MiÒn Trung: BV§K Qu¶ng Nam (QN), ch−a nghiÖm viªn, qu¶n lý, hµnh chÝnh, hé lý). XLCT vµ BV§K Qu¶ng Ng·i (QNg), ®· XLCT Tuæi trung b×nh: 43,3 ± 5,8 (thÊp nhÊt 26, MiÒn Nam: BV§K CÇn Th¬ (CT), ch−a cao nhÊt 59) XLCT vµ BV§K §ång Th¸p (§T), ®· XLCT Th©m niªn c«ng t¸c trung b×nh: 12,9 ± 8,5 Trong mét BV, mçi khoa phßng chuyªn m«n sÏ n¨m, (Ýt nhÊt: 1, cao nhÊt: 37 n¨m pháng vÊn 2 c¸n bé III. KÕt qu¶. §Ó tiÖn tr×nh bÇy chóng t«i quy −íc: B¶ng 1. Thùc tr¹ng ®µo t¹o vÒ qu¶n lý chÊt th¶i (CT) tõ 1998 - 2002 Nhãm 1 (n = 101) Nhãm 2 (n=102) Chung (n=203) ChØ sè nghiªn cøu n % n % n % Sè ng−êi ®−îc tËp huÊn: 64 63,4 55 53,9 119 58,6 1 lÇn 40 39,6 23 22,5 63 31,0 2 lÇn 19 18,8 23 22,5 42 20,7 3 lÇn 5 5,0 9 8,8 14 6,9 C¬ quan tËp huÊn BÖnh viÖn 53 52,5 45 44,1 108 53,2 Phßng/së y tÕ 3 3,0 7 6,9 10 4,9 Bé Y tÕ 10 9,9 12 11,8 22 10,8 §−îc h−íng dÉn quy chÕ 78 77,2 84 82,3 162 79,8 QLCTYT NhËn xÐt: Trong sè nh÷ng ng−êi ®−îc pháng vÊn cã 58,6% sè ng−êi ®· ®−îc tËp huÊn vÒ qu¶n lý chÊt th¶i. GÇn 80% sè ng−êi ®· ®−îc h−íng dÉn quy chÕ QLCTYT (ë nhãm 2, tû lÖ ng−êi ®−îc h−íng dÉn cao h¬n ë nhãm 1) 48
  3. TCNCYH 22 (2) - 2003 2. HiÓu biÕt vÒ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ: B¶ng 2. Tû lÖ ng−êi biÕt c¸c lo¹i chÊt th¶i y tÕ Nhãm 1 (n = 101) Nhãm 2 (n=102) Chung Lo¹i chÊt th¶i P n % n % n % BiÕt ®Çy ®ñ c¸c lo¹i 8 7,9 19 18,6 < 0,05 27 13,3 CT l©m sµng/y tÕ 90 89,1 100 98,0 < 0,01 190 93,6 ChÊt th¶i phãng x¹ 30 29,7 34 33,3 > 0,05 64 31,5 ChÊt th¶i hãa häc 40 39,6 47 46,1 > 0,05 87 42,9 B×nh chøa khÝ ¸p xuÊt 8 7,9 21 20,6 < 0,01 29 14,3 ChÊt th¶i sinh ho¹t 79 78,2 91 89,2 < 0,05 170 83,7 Kh«ng biÕt lo¹i nµo 11 10,9 2 2,0 < 0,01 24 11,8 NhËn xÐt: B¶ng 3, Tû lÖ ng−êi biÕt ®Çy ®ñ c¸c lo¹i chÊt th¶i rÊt thÊp (13,3%), phÇn lín nh÷ng ng−êi ®−îc pháng vÊn biÕt vÒ chÊt th¶i l©m sµng vµ chÊt th¶i sinh ho¹t cßn c¸c lo¹i chÊt th¶i kh¸c sè ng−êi biÕt Ýt h¬n (< 50%). Sè ng−êi biÕt ®Çy ®ñ c¸c lo¹i chÊt th¶i ë nhãm 1 chiÕm tû lÖ thÊp h¬n ë nhãm 2 (7,9% so víi 18,6%) B¶ng 3. HiÓu biÕt lo¹i chÊt th¶i g©y nguy h¹i Lo¹i chÊt th¶i g©y nguy Nhãm1, n = 101 Nhãm2, n=102 Chung P h¹i n % n % n % CT l©m sµng/y tÕ 87 86,1 96 94,1 > 0,05 183 90,1 ChÊt th¶i phãng x¹ 19 18,8 36 35,3 < 0,01 55 27,1 ChÊt th¶i hãa häc 29 28,7 41 40,2 > 0,05 70 34,5 B×nh chøa khÝ ¸p suÊt 3 3,0 14 13,7 < 0,01 17 8,4 Kh«ng biÕt lo¹i nµo 9 8,9 9 8,8 > 0,05 18 8,9 NhËn xÐt: > 80% nh÷ng ng−êi ®−îc pháng vÊn biÕt chÊt th¶i l©m sµng cã nguy h¹i ®èi víi søc khoÎ, cßn nh÷ng chÊt th¶i kh¸c sè ng−êi biÕt < 50%, ®Æc biÖt vÉn cã mét sè ng−êi (8,9%) kh«ng biÕt lo¹i chÊt th¶i y tÕ nµo g©y nguy h¹i. B¶ng 4. HiÓu biÕt vÒ nh÷ng nguy h¹i cña chÊt th¶i ®èi víi søc kháe Nhãm 1 (n= 101) Nhãm 2 (n=102) Chung C¸c lo¹i nguy h¹i P n % n % n % Lan truyÒn bÖnh 95 94,1 100 98,0 > 0,05 195 96,1 G©y th−¬ng tÝch 49 48,5 58 56,9 > 0,05 107 52,7 Ung th− (do phãng x¹, hãa 20 19,8 28 27,5 > 0,05 28 13,8 chÊt ®éc, bay h¬i…) TËp trung c«n trïng 8 7,9 29 28,4 < 0,01 37 18,2 ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng, 22 21,8 32 31,4 > 0,05 54 26,6 t©m lý 49
  4. TCNCYH 22 (2) - 2003 NhËn xÐt: ¶nh h−ëng cña chÊt th¶i y tÕ ®−îc nhiÒu ng−êi biÕt ®Õn lµ kh¶ n¨ng lan truyÒn bÖnh tËt (96,1%) vµ g©y th−¬ng tÝch/tai n¹n (52,7%), c¸c ¶nh h−ëng kh¸c sè ng−êi biÕt chiÕm tû lÖ thÊp h¬n ( 0,05 187 92,1 B¸c sÜ/y t¸ 77 76,2 85 83,3 > 0,05 162 79,8 Nh©n viªn thu gom, vËn 38 37,6 60 58,8 < 0,01 98 48,3 chuyÓn, xö lý r¸c BÖnh nh©n 23 22,8 31 30,4 > 0,05 54 26,6 Ng−êi bíi r¸c 14 13,9 32 31,4 < 0,01 46 22,7 D©n sèng quanh bÖnh viÖn 42 41,6 48 47,1 > 0,05 90 44,3 Kh«ng biÕt 1 1,0 2 2,0 > 0,05 3 1,5 NhËn xÐt: phÇn lín nh÷ng ng−êi ®−îc pháng vÊn cho r»ng ®èi t−îng dÔ bÞ ¶nh h−ëng cña chÊt th¶i y tÕ lµ nh©n viªn y tÕ (b¸c sÜ, y sü, y t¸ vµ hé lý tõ 79,8% - 92,1%), nh÷ng ®èi t−îng kh¸c ®−îc biÕt Ýt h¬n. Sè ng−êi biÕt vÒ ®èi t−îng dÔ bÞ ¶nh h−ëng cña chÊt th¶i y tÕ ë nhãm 2 còng cao h¬n ë nhãm 1 B¶ng 6. HiÓu biÕt vÒ xö lý chÊt th¶i y tÕ Nhãm 1 (n = 101) Nhãm 2 (n=102) Chung BiÕt h×nh thøc xö lý P n % n % n % §èi víi chÊt l©m sµng: §èt 82 81,2 90 88,2 > 0,05 172 84,7 Ch«n lÊp 11 10,9 7 6,9 > 0,05 18 8,9 §èi víi chÊt th¶i phãng x¹ Kh«ng biÕt 72 71,3 52 51,0 < 0,01 124 61,1 §èi víi chÊt th¶i hãa häc §èt 32 31,7 33 32,4 > 0,05 65 32 Xö lý b»ng hãa chÊt 4 4,0 9 9,0 > 0,05 17 8,4 Tr¶ vÒ n¬i cung cÊp 1 1,0 5 4,9 > 0,05 6 3,0 C¸c b×nh chøa khÝ cã ¸p suÊt : Tr¶ vÒ n¬i cung cÊp 20 19,8 57 55,9 < 0,01 77 37,9 NhËn xÐt: PhÇn lín nh÷ng ng−êi ®−îc pháng vÊn biÕt biÖn ph¸p xö lý ®èi víi chÊt th¶i l©m sµng (84,7%), c¸c chÊt th¶i kh¸c sè ng−êi biÕt chØ chiÕm < 50%. ë nhãm 2 tû lÖ ng−êi biÕt c¸c biÖn ph¸p xö lý chÊt th¶i còng cao h¬n ë nhãm 1 50
  5. TCNCYH 22 (2) - 2003 B¶ng 7. T×nh h×nh th−¬ng tÝch do chÊt th¶i y tÕ: Nhãm 1 = 78 Nhãm 2 =102 Chung = 180 Th«ng tin P n % n % n % Tæng sè ng−êi bÞ th−¬ng 5 6,4 8 7,8 > 0,05 13 7,2 tÝch/1 th¸ng 1 lÇn 4 2,6 4 3,9 8 5 2 lÇn 1 1,3 2 2,0 3 1,7 3 lÇn 0 0 1 1,0 1 0,6 Tæng sè ng−êi bÞ th−¬ng 15 19,2 21 20,6 > 0,05 36 20,0 tÝch/1 n¨m 1 lÇn - 3 lÇn 12 15,4 18 17,6 30 16,7 > 3 lÇn 3 3,8 3 2,9 6 3,3 NhËn xÐt: Kh«ng cã sù kh¸c nhau ®¸ng kÓ nh÷ng b¶o vÖ cho nh©n viªn y tÕ mµ cßn b¶o vÖ vÒ tû lÖ th−¬ng tÝch do chÊt th¶i y tÕ gi÷a hai cho céng ®ång tr¸nh ®−îc nh÷ng nguy c¬ tõ nhãm bÖnh viÖn ®· xö lý chÊt th¶i vµ ch−a xö chÊt th¶i y tÕ. Nh÷ng c¸n bé y tÕ trong nghiªn lý chÊt th¶i cøu nµy phÇn lín míi chØ nhËn thÊy ®èi t−îng IV. Bµn luËn: dÔ bÞ ¶nh h−ëng cña chÊt th¶i y tÕ lµ nh©n viªn y tÕ (79,8% - 92,1%), nh÷ng ®èi t−îng kh¸c chØ Sù nguy h¹i cña chÊt th¶i y tÕ kh«ng ph¶i cã < 50%. §Æc biÖt, bÖnh nh©n lµ ®èi t−îng rÊt chØ ë nh÷ng chÊt th¶i nhiÔm khuÈn mµ cßn cã cÇn quan t©m ®Ó tr¸nh nguy c¬ cña chÊt th¶i th× nh÷ng chÊt th¶i kh«ng nhiÔm khuÈn nh−ng lµ chØ cã 26,6 % sè ng−êi nghÜ tíi. chÊt ®éc h¹i (chÊt phãng x¹, chÊt g©y ®éc tÕ Nh− chóng ta ®· biÕt, c¸c vËt s¾c nhän bµo, c¸c hãa chÊt ®éc dïng trong c¸c phßng xÐt kh«ng nh÷ng cã nguy c¬ g©y th−¬ng tÝch cho nghiÖm…) nh÷ng ng−êi ph¬i nhiÔm mµ qua ®ã cßn cã thÓ KÕt qu¶ nghiªn cøu cña chóng t«i cho thÊy truyÒn c¸c bÖnh nguy hiÓm. (VÝ dô, theo sè liÖu phÇn lín nh÷ng ng−êi ®−îc pháng vÊn biÕt sù thèng kª cña NhËt B¶n, nguy c¬ m¾c bÖnh sau nguy h¹i cña chÊt th¶i l©m sµng, cßn nh÷ng khi bÞ b¬m kim tiªm bÈn xuyªn qua da nh− sau: chÊt th¶i kh¸c sè ng−êi biÕt kh«ng tíi 50%, ®Æc HIV: 0,3%; Viªm gan B: 3%; Viªm gan C: 3 - biÖt vÉn cã mét sè ng−êi (8,9%) kh«ng biÕt lo¹i 5 %). Trong nghiªn cøu nµy tû lÖ th−¬ng tÝch chÊt th¶i y tÕ nµo g©y nguy h¹i. Nh÷ng t¸c h¹i do chÊt th¶i y tÕ/1n¨m chiÕm 20,% (thùc tÕ cã cô thÓ ®−îc biÕt ®Õn lµ kh¶ n¨ng lan truyÒn thÓ cßn cao h¬n). Tû lÖ nµy cao h¬n mét sè liÖu bÖnh tËt (96,1%) vµ g©y th−¬ng tÝch cho ng−êi cña Mü (180/1000/n¨m) [3]. Kh«ng cã sù kh¸c tiÕp xóc (52,7%), c¸c ¶nh h−ëng kh¸c sè ng−êi nhau ®¸ng kÓ vÒ tû lÖ th−¬ng tÝch do chÊt th¶i y biÕt chiÕm tû lÖ rÊt thÊp (13,8 - 26,6%) tÕ gi÷a hai nhãm bÖnh viÖn ®· xö lý chÊt th¶i VÒ ®èi t−îng dÔ bÞ ¶nh h−ëng cña chÊt th¶i vµ ch−a xö lý chÊt th¶i. §©y còng lµ mét con sè y tÕ, nhiÒu nghiªn cøu ®· cho thÊy ®èi t−îng bÞ cÇn ®−îc quan t©m nh»m b¶o vÖ søc kháe cho ¶nh h−ëng bëi chÊt th¶i y tÕ bao gåm nh©n viªn cho nh©n viªn y tÕ. y tÕ (hé lý, b¸c sÜ, y t¸) nh©n viªn thu gom, vËn §Ó b¶o vÖ m«i tr−êng, b¶o vÖ søc kháe cho chuyÓn, xö lý r¸c trong bÖnh viÖn, bÖnh nh©n, céng ®ång khái nh÷ng ¶nh h−ëng cña chÊt th¶i ng−êi bíi r¸c, d©n sèng quanh bÖnh viÖn [3, 6, y tÕ ®ßi hái sù hiÓu biÕt cña tÊt c¶ nh÷ng ng−êi 5]. V× vËy qu¶n lý tèt chÊt th¶i y tÕ kh«ng cã liªn quan ®Õn chÊt th¶i y tÕ nh− ®· nãi ®Õn ë 51
  6. TCNCYH 22 (2) - 2003 trªn. V× vËy ngoµi nh©n viªn y tÕ, bÖnh nh©n vµ nµy b¾t ®Çu tõ b¸c sü, y t¸, hé lý ®Õn nh©n viªn ng−êi nhµ còng lµ ®èi t−îng cÇn ®−îc nghiªn vËn chuyÓn chÊt th¶i, xö lý chÊt th¶i ®Òu ph¶i cøu. cã sù hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ nguy c¬ cña chÊt th¶i Trong tæng sè l−îng chÊt th¶i r¾n ph¸t sinh vµ vai trß cña qu¶n lý chÊt th¶i trong viÖc b¶o tõ c¸c bÖnh viÖn phÇn lín c¸c chÊt th¶i thùc sù vÖ søc kháe, bëi v× tõ chç cã kiÕn thøc ®Õn thùc lµ kh«ng ®éc, chØ cã kho¶ng 15% chÊt th¶i hµnh ®óng cßn ®ßi hái cã thêi gian vµ sù rÌn nguy h¹i [6]. V× vËy, ph©n lo¹i chÊt th¶i tèt sÏ luyÖn th−êng xuyªn nh−ng nÕu kh«ng cã kiÕn lµm gi¶m l−îng chÊt th¶i nguy h¹i cÇn ph¶i xö thøc th× khã cã thÓ thùc hµnh ®óng. Nh− vËy, lý ®Æc biÖt, gi¶m chi phÝ cho bÖnh viÖn ®ång sù hiÓu biÕt kh«ng ®Çy ®ñ nµy sÏ ¶nh h−ëng rÊt thêi gióp cho viÖc qu¶n lý tèt chÊt th¶i, h¹n chÕ lín ®Õn viÖc qu¶n lý chÊt th¶i cña bÖnh viÖn sù lan truyÒn c¸c yÕu tè nguy c¬ tõ chÊt th¶i ra Qua kÕt qu¶ pháng vÊn chóng t«i ®−îc biÕt m«i tr−êng bÖnh viÖn còng nh− ra ngoµi bÖnh c«ng t¸c ®µo t¹o, tËp huÊn vÒ qu¶n lý chÊt th¶i viÖn. Thùc tÕ, t¹i 6 bÖnh viÖn trªn chóng t«i ch−a ®−îc triÓn khai ®Õn toµn thÓ c¸n bé c«ng thÊy phÇn lín c¸n bé y tÕ ®−îc pháng vÊn ch−a nh©n viªn cña bÖnh viÖn hoÆc thùc hiÖn nh−ng hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ ph©n lo¹i chÊt th¶i mµ chñ kh«ng th−êng xuyªn (trong sè ng−êi ®−îc yÕu míi chØ biÕt chÊt th¶i l©m sµng vµ chÊt th¶i pháng vÊn míi chØ cã 58,6% sè ng−êi ®· ®−îc sinh ho¹t cßn c¸c lo¹i chÊt th¶i kh¸c ®−îc biÕt tËp huÊn vÒ qu¶n lý chÊt th¶i, vµ chØ 1 - 2 lÇn ®Õn Ýt h¬n, bªn c¹nh ®ã th× vÉn cßn mét sè trong vßng 5 n¨m, viÖc h−íng dÉn thùc hiÖn ng−êi kh«ng biÕt cã lo¹i nµo (chiÕm 10,9%). quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ còng míi chØ ®¹t §èi víi viÖc xö lý chÊt th¶i, hÇu hÕt nh÷ng xÊp xØ 80%). Ngoµi ra hÇu hÕt c¸c bÖnh viÖn ng−êi ®−îc pháng vÊn quan niÖm ®óng r»ng ch−a cã mét bé phËn chuyªn m«n cã ®ñ n¨ng cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý riªng biÖt cho c¸c lùc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. lo¹i chÊt th¶i kh¸c nhau nh−ng biÖn ph¸p cô thÓ V. KÕt luËn th× sè ng−êi biÕt Ýt h¬n (chñ yÕu biÕt biÖn ph¸p - HiÓu biÕt vÒ nguy c¬ cña chÊt th¶i y tÕ ®èi xö lý ®èi víi chÊt th¶i l©m sµng). Víi chÊt th¶i víi m«i tr−êng vµ søc khoÎ còng nh− qu¶n lý phãng x¹, chÊt th¶i ho¸ häc vµ c¸c b×nh chøa chÊt th¶i ë c¶ hai nhãm bÖnh viÖn cßn h¹n chÕ: khÝ cã ¸p suÊt th× phÇn lín kh«ng biÕt biÖn ch−a hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ ®èi t−îng cã nguy c¬ ph¸p xö lý vµ thËm chÝ cã mét sè ng−êi kh«ng còng nh− nguy c¬ cña chÊt th¶i y tÕ ®èi víi søc biÕt biÖn ph¸p nµo (16,7%). kháe vµ ph©n lo¹i, thu gom, xö lý chÊt th¶i KÕt qu¶ trªn cho thÊy mÆc dï tû lÖ hiÓu biÕt - Tû lÖ th−¬ng tÝch do chÊt th¶i y tÕ/n¨m cña c¸n bé y tÕ ë nhãm 2 cao h¬n ë nhãm 1 chiÕm 19,2 - 20,6%, kh«ng cã sù kh¸c biÖt gi÷a nh−ng ë c¶ hai nhãm ®Òu ch−a ®¸p øng ®−îc nhãm bÖnh viÖn ®· xö lý chÊt th¶i vµ ch−a xö yªu cÇu thùc tÕ. Sù hiÓu biÕt ®Çy ®ñ cña c¸n bé lý chÊt th¶i y tÕ vÒ ¶nh h−ëng cña chÊt th¶i y tÕ ®èi víi m«i tr−êng vµ søc khoÎ lµ rÊt cÇn thiÕt bëi v× hä lµ VI. KiÕn nghÞ nh÷ng ng−êi liªn quan trùc tiÕp víi chÊt th¶i y - Mçi bÖnh viÖn cÇn thµnh lËp mét bé phËn tÕ. Ngoµi viÖc ph¶i tù b¶o vÖ cho m×nh tr¸nh chuyªn m«n ®−îc ®µo t¹o, trang bÞ kiÕn thøc ®−îc ¶nh h−ëng cña chÊt th¶i y tÕ, mçi c¸n bé cÇn thiÕt ®Ó ®¶m nhËn viÖc qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ cßn cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ søc khoÎ cho cña bÖnh viÖn bÖnh nh©n, cho céng ®ång, gióp cho céng ®ång - CÇn h−íng dÉn/®µo t¹o th−êng xuyªn cho cã hiÓu biÕt ®Ó tr¸nh ®−îc nh÷ng ¶nh h−ëng ®ã. toµn thÓ c¸n bé/nh©n viªn bÖnh viÖn vÒ t¸c h¹i H¬n n÷a, trong qu¶n lý chÊt th¶i, ®ßi hái tÊt c¶ cña chÊt th¶i y tÕ còng nh− quy chÕ qu¶n lý mäi ng−êi trong c¸c “m¾t xÝch” cña d©y truyÒn chÊt th¶i y tÕ 52
  7. TCNCYH 22 (2) - 2003 - Nghiªn cøu thªm hiÓu biÕt cña bÖnh 5. Carolline Cook (1998), C«ng t¸c qu¶n nh©n vµ ng−êi nhµ ®Ó cã nh÷ng h−íng dÉn thÝch lý chÊt th¶i bÖn viÖn cña quèc tÕ. Kû yÕu hîp nh»m huy ®éng sù tham gia cña hä vµo viÖc héi th¶o Qu¶n lý chÊt th¶i bÖnh viÖn, Hµ qu¶n lý chÊt th¶i cña bÖnh viÖn Néi. Tµi liÖu tham kh¶o 6. NguyÔn ThÞ Hång Tó (1998), C«ng 1. Bé Y tÕ - WHO (1996), §¸nh gi¸ t¸c qu¶n lý chÊt th¶i bÖn viÖn - LuËt ph¸p vµ nguy c¬ cña m«i tr−êng ®èi víi søc khoÎ. chÝnh s¸ch cã liªn quan, Kû yÕu héi th¶o Tµi liÖu líp tËp huÊn Qu¶n lý chÊt th¶i bÖnh viÖn, Hµ Néi. 2. Bé Y tÕ (1999), Quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i 7. WHO (1987), Hospitals and health y tÕ, Nhµ xuÊt b¶n Y häc, Hµ néi. for all, Geneva. 3. Bé Y tÕ - Vô §iÒu trÞ (2000),Tµi liÖu 8. WHO (1994), Guideline for Health care h−íng dÉn thùc hµnh qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ waste management (tµi liÖu dµnh cho gi¶ng viªn). Nhµ xuÊt b¶n Y häc 4. Bé Y tÕ (2001), Héi nghÞ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ, chèng nhiÔm khuÈn bÖnh viÖn. Knowledge on hospital wastes and hospital waste management at six general hospitals at provincal level The results of the interview of 203 staffs in 6 hospitals - 3 hospitals with treatment of wastes (Phutho, Quangngai, Dongthap), 3 hoospitals without treatment of wastes (Yenbai, Quangnam, Can tho) about knowledge on hospital wastes and hospital waste management injury rate caused by sharp wastes among the interviewed staffs show: - Medical staffs in both two groups have poor understanding about the impacts of hospital wastes, and hospital wastes management (classification, collection, transport and treatment wastes) - The injuries rate in the staffs that interviewed is 20.0%, and there is no sisnifical difference between two groups Recommenendations: - Every hospital should: establish one specific department with the trained staffs that have necessary kowledge so that it can run hospital waste management, and conduct continuing training for all medical staffs in the hospital so that they have good understanding about impacts of hospital wastes and hospital waste management regulations (classification, collection, transport and treatment) - Make research on the knowledge of patients and their visitors to have the appropriate guides to involve them in hospital waste management 53
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2